Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 серпня 2008 р. N 717
Київ

Про затвердження
Технічного регламенту мийних засобів

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 499 від 06.06.20
12)

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент мийних засобів та план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження Технічного регламенту.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 499 від 06.06.2012)

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. N 717

Технічний регламент
мийних засобів

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент визначає основні вимоги до мийних засобів та поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу (далі - мийні засоби).

2. У Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

виробник - фізична особа - підприємець або юридична особа, що відповідає за виготовлення, пакування та маркування мийного засобу, зокрема виготівник, імпортер, пакувальник або будь-яка інша особа, що здійснює маркування мийного засобу, змінює його характеристики, маркування або пакування. Виробником вважається також імпортер, що не змінює характеристики, маркування або пакування мийного засобу;

здатність до первинного біологічного розкладу поверхнево-активної речовини - структурна зміна (трансформація) поверхнево-активної речовини мікроорганізмами, що призводить до втрати її властивостей у результаті розкладу вихідної речовини;

здатність до повного біологічного розкладу поверхнево-активної речовини - рівень біологічного розкладу, коли поверхнево-активна речовина повністю переробляється мікроорганізмами під впливом кисню, що призводить до її розпаду на вуглекислий газ, воду, мінеральні солі будь-яких інших присутніх елементів (мінералізація) та утворення нових мікробних чарункових компонентів (біомаси);

мийний засіб - будь-яка речовина або препарат, що містить мило та/або інші поверхнево-активні речовини, призначені для прання або очищення. Мийний засіб може бути у формі рідини, порошку, пасти, бруска, плитки, таблетки тощо;

очищення - відокремлення забруднень від основи з переведенням їх у стан розчину чи дисперсії;

поверхнево-активна речовина - будь-яка органічна речовина та/або препарат, що використовуються у мийному засобі, мають поверхнево-активні властивості і складаються з однієї або більше гідрофільних груп та однієї або більше гідрофобних груп такого характеру та розміру, який може знизити рівень поверхневого натягу води, сформувати моношари, що розтікаються або адсорбуються на межі між водою і повітрям, емульсії та/або мікроемульсії, та/або міцели, а також адсорбувати на межі між водою і твердою поверхнею;

прання - видалення різноманітних забруднень з тканин;

препарат - суміш або розчин, що складається з двох або більше речовин;

промисловий мийний засіб - мийний засіб, що використовується у промисловості для миття та очищення;

речовина - хімічний елемент та його сполуки у природному стані або ті, що отримані в результаті будь-якого технологічного процесу, включаючи будь-які добавки, необхідні для забезпечення її стійкості, та будь-які домішки, що утворюються під час технологічного процесу, але крім будь-якого розчинника, що може бути відокремлений, не впливаючи на стійкість речовини або не змінюючи її складу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" та "Про захист прав споживачів".

3. Дотримання вимог, установлених цим Технічним регламентом, обов'язкове для:

виробника мийного засобу;

уповноваженої виробником особи - резидента України (далі - уповноважений представник);

особи, що відповідає за введення мийного засобу в обіг, у разі, коли виробник або уповноважений представник не провадить діяльності на території України;

центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції з технічного регулювання у сфері хімічної промисловості;

органу з оцінки відповідності мийного засобу, призначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223).

4. Вимоги цього Технічного регламенту поширюються на:

мийні засоби, призначені для прання або очищення та введені в обіг на території України для використання споживачем;

допоміжні мийні засоби, призначені для замочування, полоскання або вибілювання виробів з тканин;

пом'якшувачі тканини, що використовуються у процесах, які доповнюють прання;

засоби для очищення матеріалів, виробів, механізмів, механічних пристроїв, транспортних засобів та допоміжного обладнання, інструментарію, апаратури тощо, призначені для використання у побутовій сфері;

інші препарати, призначені для використання під час прання та очищення.

Вимоги до мийного засобу

5. Основними вимогами до мийного засобу, використання якого може завдати шкоди навколишньому природному середовищу та здоров'ю споживача, є:

здатність до первинного і повного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до його складу;

його обов'язкове маркування.

6. Рівень здатності до повного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, повинен становити не менш як 60 (за двоокисом вуглецю) або 70 відсотків (за загальним органічним вуглецем).

Випробування на визначення здатності до повного біологічного розкладу проводяться згідно з методами, визначеними національними стандартами.

Мийний засіб, що пройшов випробування на визначення здатності до повного біологічного розкладу, може вводитись в обіг без обмежень.

У разі коли такий показник нижчий від зазначеного рівня, проводяться випробування на визначення здатності до первинного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу.

7. Здатність до первинного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, визначається їх залишковим рівнем у розкладеному біологічним шляхом розчині мийного засобу.

Показник, який визначає рівень такої здатності, повинен становити не менш як 80 відсотків.

Випробування на визначення здатності до первинного біологічного розкладу проводяться згідно з методами, визначеними національними стандартами.

У разі коли такий показник відповідає зазначеному рівню, виробник мийного засобу може зробити запит щодо можливості його подальшого використання, форму якого затверджує центральний орган виконавчої влади, на який покладено функції з технічного регулювання у сфері хімічної промисловості.

У разі коли такий показник нижчий від 80 відсотків, мийний засіб не може вводитися в обіг.

Маркування мийного засобу

8. Мийний засіб підлягає маркуванню шляхом нанесення на зовнішню поверхню паковання, етикетку напису чіткими літерами, що не змиваються протягом строку придатності такого засобу, із зазначенням:

найменування та інформації про призначення мийного засобу;

торговельної марки, найменування, місцезнаходження та номера телефону виробника мийного засобу або уповноваженого представника;

інформації про склад мийного засобу;

адреси, зокрема електронної (за наявності), та номера телефону, за якими можна отримати технічний опис речовин, що входять до складу мийного засобу;

правил та умов використання і спеціальних застережних заходів у разі потреби;

інформації про підтвердження відповідності;

маси нетто;

дати виготовлення;

строку придатності;

нормативного документа, згідно з яким виробляється мийний засіб;

штрихового коду Асоціації товарної нумерації України (ЄАН - Україна).

Інформація, зазначена в абзацах другому, третьому і п'ятому цього пункту, повинна міститися також у супровідних документах у разі, коли мийний засіб постачається оптом.

9. Інформація про наявність у складі мийного засобу фосфатів, фосфонатів, аніонних, катіонних, амфотерних і неіоногенних поверхнево-активних речовин, вибілювачів на основі кисню і хлору, етилендіаминтетраоцтової кислоти та її солей, нитрилтриоцтової кислоти та її солей, фенолів і галогенізованих фенолів, парадіхлорбензолу, ароматичних, аліфатичних і галогенізованих вуглеводнів, мила, цеолітів, полікарбоксилатів, масова частка яких становить більш як 0,2 відсотка складу мийного засобу, зазначається у такому діапазоні масової частки:

менш як 5 відсотків;

від 5 до 15 відсотків;

від 15 до 30 відсотків;

понад 30 відсотків.

10. Інформація про наявність у складі мийного засобу таких складових речовин, як ензими, дезінфектанти, оптичні вибілювачі, запашники, консерванти, зазначається незалежно від їх масової частки.

11. Зазначена у пунктах 9 і 10 цього Технічного регламенту інформація обов'язково доводиться до відома споживача у супровідній документації, на етикетці, у тексті маркування чи іншим способом.

12. У технічному описі наводиться перелік речовин, що входять до складу мийного засобу, в такому діапазоні масової частки:

понад 10 відсотків;

від 1 до 10 відсотків;

від 0,1 до 1 відсотка;

менш як 0,1 відсотка.

Домішки, що утворюються в мийному засобі під час технологічного процесу його виробництва, не вважаються речовинами.

У технічному описі також зазначаються загальна хімічна назва кожної речовини або назва відповідно до номенклатури Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії (International Union of Pure and Applied Chemistry/IUPAC), реєстраційний номер, встановлений Хімічною реферативною службою (Chemical Abstracts Service Registry/CAS), назва (за наявності) згідно з Міжнародною номенклатурою косметичних інгредієнтів (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients/INCI) і назва, визначена Державною фармакопеєю України та/або Європейською фармакопеєю.

13. Маркування мийного засобу, призначеного для пральних машин, повинне містити:

інструкцію з дозування мийних засобів різного призначення і для різного ступеня забруднення тканин, виражене у мілілітрах або грамах, що відповідає завантаженню пральної машини водою різної жорсткості (м'якої, середньої та жорсткої);

інформацію про кількість циклів прання;

за наявності будь-якого мірного кухля - відмітку про дозування мийного засобу із застосуванням такого кухля для завантаження пральної машини водою різної жорсткості.

14. Маркування паковання рідкого мийного засобу не повинне містити графічне зображення продуктів харчування, зокрема фруктів, які можуть ввести споживача в оману стосовно його застосування.

15. Маркування мийного засобу здійснюється згідно із законодавством про мови.

16. У разі виготовлення продукції на експорт, якщо умовами відповідного зовнішньоекономічного контракту визначено інші вимоги, ніж ті, що встановлено цим Технічним регламентом, дозволяється застосування положень контракту, якщо вони не суперечать законодавству України в частині вимог до процесу виготовлення мийного засобу, зберігання та транспортування на території України.

17. Національний знак відповідності згідно з описом і правилами його застосування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 "Про затвердження опису та правил застосування національного знака відповідності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188), наноситься на мийний засіб, що пройшов оцінку відповідності згідно з цим Технічним регламентом.

Випробування поверхнево-активних речовин

18. Випробування поверхнево-активних речовин проводиться акредитованими випробувальними лабораторіями, що відповідають вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" та національних стандартів згідно з офіційно опублікованим Мінекономрозвитку переліком, добровільне застосування яких є доказом відповідності мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту.

(Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 499 від 06.06.2012)

19. Виробник мийного засобу забезпечує зберігання документації, що містить:

1) інформацію про результати проведення згідно з цим Технічним регламентом випробувань на визначення здатності:

до повного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу;

до первинного біологічного розкладу поверхнево-активних речовин, що входять до складу мийного засобу, які не пройшли випробування на визначення здатності до повного біологічного розкладу;

2) технічний опис речовин, що входять до складу мийного засобу.

20. Виробник несе відповідальність за дотримання встановленого порядку проведення випробування мийного засобу.

Процедура оцінки відповідності

21. Для визначення відповідності мийного засобу вимогам цього Технічного регламенту виробник або уповноважений представник застосовує процедуру оцінки відповідності, встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

(Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 499 від 06.06.2012)

Для проведення оцінки відповідності застосовується за вибором виробника модуль A1 (внутрішній контроль виробництва і контрольовані випробування продукції) або модуль F1 (встановлення відповідності продукції за результатами перевірки), або складніші модулі.

(Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 499 від 06.06.2012)

Процедура проведення оцінки відповідності і план здійснення вибіркового контролю визначаються нормативним документом, згідно з яким виробляється мийний засіб.

22. Виробник або уповноважений представник обов'язково розробляє технічну документацію, яка повинна містити інформацію про проектування, виробництво і застосування мийного засобу, його відповідність вимогам цього Технічного регламенту. До технічної документації додаються:

нормативний документ, згідно з яким виробляється мийний засіб;

результати випробувань, необхідні для проведення перевірки відповідності мийного засобу вимогам безпеки;

описи і пояснення щодо застосування мийного засобу;

дані про складові речовини, використані для виробництва мийного засобу (паспорт безпеки речовини або інший документ, що підтверджує їх походження);

список національних стандартів згідно з офіційно опублікованим Мінекономрозвитку переліком і опис рішень, прийнятих на виконання вимог цього Технічного регламенту в разі, коли такі стандарти не були застосовані;

(Абзац шостий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 499 від 06.06.2012)

результати випробувань на відповідність мийного засобу вимогам національних стандартів, проведених виробником чи акредитованою випробувальною лабораторією.

23. За результатами проведення оцінки відповідності виробник або уповноважений представник складає декларацію про відповідність мийного засобу вимогам Технічного регламенту за формою згідно з додатком та наносить в установленому порядку національний знак відповідності.

24. Виробник або уповноважений представник зберігає технічну документацію та декларацію про відповідність мийного засобу вимогам Технічного регламенту протягом 10 років після виготовлення останньої партії мийного засобу і надає їх для перевірки в установлених законодавством випадках.

25. У разі коли виробник не є резидентом України та відсутній уповноважений представник, технічна документація та декларація про відповідність мийного засобу вимогам Технічного регламенту зберігаються особою, що відповідає за введення мийного засобу в обіг.

Додаток
до Технічного регламенту

Декларація
про відповідність мийного
засобу вимогам Технічного регламенту

З Додатком до Технічного регламенту (Декларація) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 серпня 2008 р. N 717

(у редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 6 червня 2012 р. N 499)

План заходів
із застосування Технічного регламенту
мийних засобів

Найменування заходу  Відповідальні за виконання  Строк виконання 
1. Створення консультаційно-методичного центру з питань застосування Технічного регламенту мийних засобів (далі - Технічний регламент), який функціонує на засадах самоокупності  Мінекономрозвитку  2012 рік 
2. Розроблення національних стандартів щодо визначення методів проведення випробування мийних засобів  Мінекономрозвитку  постійно 
3. Формування та опублікування переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності мийних засобів вимогам Технічного регламенту  -"-  -"- 
4. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з положеннями Технічного регламенту  Мінекономрозвитку
Мінприроди
Держспоживінспекція 
2012 рік 
5. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій тощо  Мінекономрозвитку  -"- 
6. Призначення органів з оцінки відповідності мийних засобів вимогам Технічного регламенту  -"-  постійно 
7. Підготовка у разі потреби та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій про внесення змін до Технічного регламенту  -"-  -"- 
8. Забезпечення обов’язкового застосування та додержання суб’єктами господарювання вимог Технічного регламенту у частині:  Держспоживінспекція
Держмитслужба 
 
маркування мийного засобу    починаючи з 2012 року 
інших вимог    починаючи з 2013 року 

(План в редакції Постанови КМ N 499 від 06.06.2012)