ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про державну підтримку космічної діяльності

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 22, ст.172 )

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2755-VI від 02.12.20
10, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112
N 4495-VI від 13.03.20
12 -
набирає чинності з 01.06.2012 р. )

Цей Закон визначає засади державної підтримки космічної діяльності в Україні і спрямований на збереження, розвиток та ефективне використання створеного високого науково-технічного, виробничого та експортного потенціалу космічної галузі як пріоритетної складової високотехнологічного сектора економіки для забезпечення національних інтересів держави.

Стаття 1.
Визначення термінів і понять

У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому значенні:

агрегат, система та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів і наземних сегментів космічних систем - повний або частковий набір компонентів і складових частин, необхідних для створення (виробництва) одного космічного ракетного комплексу (космічної ракети-носія), космічного апарата та наземного сегмента космічних систем. Окремі компоненти та складові частини можуть бути з'єднані між собою довільно, у тому числі з використанням технологічних допоміжних деталей, а для зручності транспортування можуть бути згруповані у партії залежно від виду упаковки. Одна упаковка може містити декілька складових частин одного найменування з партії;

космічна система - сукупність складових частин, систем, агрегатів (приладів) космічного та наземного спеціального комплексів, які забезпечують функціонування та виконання завдань відповідно до тактико-технічного завдання на космічну систему;

космічний комплекс - сукупність складових частин, систем, агрегатів (приладів), які забезпечують функціонування та виконання завдань відповідно до тактико-технічного завдання на космічний комплекс.

Інші поняття і терміни вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законодавством України.

Стаття 2.
Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на суб'єктів космічної діяльності, які здійснюють цю діяльність відповідно до Закону України "Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР ).

Стаття 3.
Мета державної підтримки космічної діяльності

Метою державної підтримки космічної діяльності в Україні є:

збереження і подальший розвиток науково-технічного, технологічного та виробничого потенціалу космічної галузі як одного з факторів національної безпеки;

підвищення експортного потенціалу космічної галузі та конкурентоспроможності розробок (виробів) вітчизняних суб'єктів космічної діяльності;

створення економічних умов і надання гарантій для залучення інвестицій (у тому числі іноземних) в розвиток космічної галузі.

Стаття 4.
Заходи державної підтримки космічної діяльності

Кошти на фінансування космічної діяльності для державних потреб виділяються у Державному бюджеті України окремими рядками.

Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне та повне виділення коштів для виконання Загальнодержавної (Національної) космічної програми України та договорів, що укладені згідно з нею.

Стаття 5.
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом вони застосовуються і діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

( Підпункт 1 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу N 4495-VI від 13.03.2012 )

2) доповнити статтю 6 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 1996 р., N 28, ст. 135) частиною третьою такого змісту:

"Розрахунки за експортно-імпортними операціями після перерахування суб'єктами космічної діяльності авансу за виконання робіт з виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектуючих здійснюються у строк до 500 календарних днів. Перевищення зазначеного строку потребує індивідуальної ліцензії Національного банку України";

( Підпункт 3 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

4) у Законі України "Про космічну діяльність" ( 502/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 1, ст. 2):

статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:

"унікальні об'єкти космічної діяльності - складні науково-технічні комплекси та системи, випробувальна та спеціальна апаратура, з унікальними параметрами, що використовуються для реалізації Загальнодержавної (Національної) космічної програми України, які за своїми експлуатаційними характеристиками не мають аналогів у світі або відповідають світовому рівню аналогічної техніки (засоби керування та контролю за космічними апаратами; засоби приймання та оброблення службової та наукової інформації; експериментальна та науково-технологічна база для виготовлення та випробувань космічної техніки з моделюванням факторів космічного простору; наземні засоби контролю за космічними об'єктами штучного та неземного походження; наземний сегмент засобів моніторингу земної поверхні, систем попередження техногенних та природних катастроф; наземні засоби космічних телекомунікацій)";

статтю 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"державна підтримка комерціалізації космічної діяльності та залучення інвестицій в космічну галузь України".

У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий, п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим, шостим;

статтю 6 після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами дванадцятим, тринадцятим, чотирнадцятим такого змісту:

"веде Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом і використанням, вживає заходів для їх підтримки;

здійснює координацію та контроль зовнішньоекономічної діяльності в космічній галузі України на відповідність законодавству та міжнародним договорам України;

надає підтримку в підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий, тринадцятий, чотирнадцятий, п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим, шістнадцятим, сімнадцятим, вісімнадцятим;

статтю 11 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"Витрати на здійснення міжнародної космічної діяльності (у тому числі фінансування участі України в міжнародних космічних форумах, представництва в міжнародних організаціях тощо) та витрати на фінансування заходів щодо утримання і збереження унікальних об'єктів космічної діяльності, які включено до Державного реєстру унікальних об'єктів космічної діяльності, передбачаються в Державному бюджеті України окремими рядками".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

статтю 13 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"З метою забезпечення функціонування, збереження та подальшого розвитку унікальних об'єктів космічної діяльності запроваджується Державний реєстр унікальних об'єктів космічної діяльності, а також встановлюється державний нагляд за їх станом, використанням та здійснюються відповідні заходи підтримки цільового фінансування цих об'єктів згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України";

( Підпункт 5 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Підпункт 6 пункту 3 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 березня 2000 року
N 1559-III