ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
28.05.2012 N 209

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 червня 2012 р. за N 939/21251

Про врегулювання питань
щодо використання гривні в розрахунках
між резидентами і нерезидентами в межах
торговельного обороту

Відповідно до пункту 14 статті 7, статей 44 та 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 7, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою врегулювання окремих питань щодо використання гривні в розрахунках між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами) (далі - Положення N 118), такі зміни:

1.1. У розділі 4:

в абзаці першому преамбули слова "(це обмеження не поширюється на ті розрахунки, які здійснюються на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку України на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України)" виключити;

у пункті 4.3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4.3. На кореспондентський рахунок банку-нерезидента в гривнях зараховуються кошти";

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"- одержані внаслідок продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента, відкритому в уповноваженому банку України".

У зв’язку з цим абзаци третій - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами четвертим - п’ятнадцятим;

у третьому реченні абзацу десятого слова "передбачених цим Положенням" замінити словами "що свідчать про правомірність платежу";

у пункті 4.4:

у підпункті "а" абзацу п’ятого:

абзац перший викласти в такій редакції:

"а) банк-нерезидент має право за рахунок коштів його клієнтів на кореспондентському рахунку цього банку в гривнях в уповноваженому банку України купити на міжбанківському валютному ринку України іноземну валюту тільки в разі пред’явлення цьому уповноваженому банку документів, що підтверджують отримання нерезидентом на зазначений кореспондентський рахунок коштів у гривнях внаслідок поставки в Україну товарів (продукції, робіт, послуг). Такими документами є: оригінал зовнішньоекономічного договору (контракту); оригінал акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг. Уповноважений банк України здійснює купівлю іноземної валюти за наявності в нього інформації з реєстрів митних декларацій про надходження в Україну продукції за відповідним зовнішньоекономічним договором (контрактом). Зазначена інформація може бути надана іншим банком з письмового дозволу резидента-контрагента або на письмовий запит цього резидента-контрагента";

в абзаці другому перше та друге речення замінити одним новим реченням такого змісту: "Уповноважений банк України, який купує іноземну валюту, ставить відмітку на оригіналах усіх пред’явлених документів про факт здійснення операції та на копіях цих документів, які залишаються в банку на зберіганні";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Банк-нерезидент має право використовувати кошти у гривнях, що зараховані на його кореспондентський рахунок внаслідок продажу іноземної валюти з іншого власного кореспондентського рахунку в уповноваженому банку України, виключно для розрахунків з резидентами за товари (продукцію, роботи, послуги)";

в абзаці четвертому пункту 4.6 слова "або видає індивідуальну ліцензію на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України" виключити.

1.2. У розділі 7:

в абзаці другому пункту 7.3 слова "(копії договорів/контрактів, вантажно-митні декларації, виконавчі документи тощо)" виключити;

в абзаці четвертому підпункту 7.4.2 пункту 7.4 слова "(копії договорів/контрактів, індивідуальні ліцензії тощо)" виключити.

1.3. У тексті Положення N 118 слова "товари (роботи, послуги)" у всіх відмінках замінити словами "товари (продукція, роботи, послуги)" у відповідних відмінках.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

пункт 1 постанови Правління Національного банку України від 14.10.2004 N 484 "Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.11.2004 за N 1430/10029 (зі змінами);

абзац шостий підпункту 1.1 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 31.08.2005 N 321 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.09.2005 за N 1074/11354 (зі змінами);

пункт 2 постанови Правління Національного банку України від 30.05.2007 N 200 "Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.06.2007 за N 656/13923 (зі змінами);

постанову Правління Національного банку України від 21.09.2007 N 342 "Про внесення змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 18.10.2007 за N 1182/14449;

підпункт 1.12 пункту 1 постанови Правління Національного банку України від 26.04.2011 N 118 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.2011 за N 618/19356 (зі змінами);

пункт 7 постанови Правління Національного банку України від 19.08.2011 N 290 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України щодо порядку видачі індивідуальних ліцензій", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.11.2011 за N 1345/20083.

3. Розрахунки в гривні між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту (розрахунки за експорт/імпорт товарів) здійснюються через уповноважені банки без індивідуальних ліцензій Національного банку України з урахуванням вимог Положення N 118, постанови Правління Національного банку України від 30.12.2003 N 597 "Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.02.2004 за N 159/8758 (зі змінами), та Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами).

4. Генеральному департаменту грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Організацію виконання цієї постанови покласти на Генеральний департамент грошово-кредитної політики (Щербакова О.А.).

6. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова С.Г. Арбузов