НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
19.04.2012 N 557

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 травня 2012 р. за N 735/21048

Про затвердження Положення
про Державний реєстр випусків цінних паперів

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини першої статті 31 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", з метою встановлення порядку ведення Державного реєстру випусків цінних паперів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр випусків цінних паперів, що додається.

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю. Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

4. Це рішення набирає чинності з 01 вересня 2012 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова Комісії Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії
від 19 квітня 2012 року N 18

Затверджено
Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
19.04.2012 N 557

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 травня 2012 р. за N 735/21048

Положення
про Державний реєстр випусків цінних паперів

І. Загальні положення

1. Державний реєстр випусків цінних паперів (далі - Державний реєстр) - це система збору, накопичення та обробки інформації щодо зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) випусків акцій, облігацій підприємств, облігацій місцевих позик, цінних паперів інститутів спільного інвестування, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (далі - ФОН).

2. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює розробку організаційних і методологічних принципів ведення Державного реєстру;

забезпечує внесення відомостей про випуск цінних паперів до Державного реєстру та підтримує їх в контрольному стані;

здійснює розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Державного реєстру;

здійснює ведення Державного реєстру;

виконує функції адміністратора бази даних (збір, накопичення, обробка даних, що надходять зі структурних підрозділів центрального апарату та територіальних органів Комісії, актуалізація даних, їх зберігання, контроль права доступу тощо);

здійснює розробку інструктивних, технічних документів щодо формування, ведення та користування даними Державного реєстру;

здійснює інші функції, передбачені законодавством.

3. Формування та ведення Державного реєстру здійснюється структурними підрозділами центрального апарату та територіальними органами Комісії, які відповідають за розгляд відповідних документів, наданих емітентами цінних паперів.

4. Підставою для внесення інформації про випуски цінних паперів до Державного реєстру є реєстрація випуску, випуску та проспекту емісії, змін до проспекту емісії, звіту про результати розміщення цінних паперів; зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску цінних паперів; заміна або видача дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, визнання цінних паперів такими, що відповідають ознакам фіктивності, що здійснюється Комісією відповідно до законодавства.

5. Ведення Державного реєстру здійснюється на електронних носіях.

ІІ. Відомості, що вносяться до Державного реєстру

1. До Державного реєстру вносяться такі відомості щодо акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів):

1.1. Інформація про емітента:

код за ЄДРПОУ;

найменування;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти (у разі наявності)).

1.2. Інформація про випуск акцій:

розмір статутного капіталу (з урахуванням останнього зареєстрованого випуску акцій);

загальна номінальна вартість випуску акцій;

кількість акцій;

номінальна вартість акції;

форма існування (документарна, бездокументарна);

тип акцій (прості, привілейовані);

мета (підстава) реєстрації випуску (випуску та проспекту емісії) акцій або заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій: заснування акціонерного товариства; створення акціонерного товариства внаслідок реорганізації (перетворення, злиття, виділ, поділ); збільшення статутного капіталу шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості або шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) та/або додаткового капіталу (його частини), або внаслідок приєднання юридичної особи; зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості; деномінація акцій; зміна форми випуску/існування акцій, зміна найменування емітента);

у разі реорганізації - код за ЄДРПОУ, найменування юридичної особи (осіб), що реорганізувалась(ись);

дата початку розміщення;

дата закінчення розміщення;

сплачене державне мито;

реєструвальний орган;

дата реєстрації випуску акцій;

реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

тип свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (свідоцтво/тимчасове свідоцтво);

стан свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (чинне, анульоване, втратило чинність);

підстави для реєстрації випуску акцій або заміни свідоцтва;

дата видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

інформація про визнання акцій такими, що відповідають ознакам фіктивності (із зазначенням дати і номера відповідного рішення Комісії).

1.3. Інформація про реєстрацію змін до проспекту емісії:

дата реєстрації змін;

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації змін;

характер змін.

1.4. Інформація про реєстрацію звіту про результати розміщення акцій:

розмір статутного капіталу (з урахуванням останнього випуску акцій, щодо якого зареєстровано звіт про результати розміщення);

загальна номінальна вартість розміщених акцій;

кількість розміщених акцій;

дата реєстрації звіту (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій);

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації звіту.

1.5. Інформація про зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску акцій:

вид розпорядження (зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску);

дата видачі розпорядження;

номер розпорядження;

орган, який видав розпорядження;

підстави для видачі розпорядження.

2. До Державного реєстру вносяться такі відомості щодо облігацій (облігацій підприємств та облігацій місцевих позик):

2.1. Інформація про емітента:

код за ЄДРПОУ;

найменування;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти (у разі наявності));

розмір статутного капіталу (для емітентів облігацій підприємств).

2.2. Інформація про випуск облігацій:

серії (у разі наявності);

загальна номінальна вартість облігацій (за кожною серією);

кількість облігацій (за кожною серією);

номінальна вартість облігації;

вид облігацій (відсоткові, дисконтні, цільові);

форма випуску (іменні, на пред’явника);

звичайні (незабезпечені), забезпечені (порука, гарантія, страхування);

найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ поручителя, гаранта чи страховика (у разі наявності);

форма існування (документарна, бездокументарна);

розміщення: відкрите (публічне), закрите (приватне);

сплачене державне мито (для емітентів облігацій підприємств);

відсоткова ставка (для відсоткових облігацій);

дата початку розміщення;

дата закінчення розміщення;

дата початку погашення;

дата закінчення погашення;

дата реєстрації випуску;

реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

тип свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (свідоцтво/тимчасове свідоцтво);

реєструвальний орган;

стан свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (чинне, анульоване, втратило чинність);

підстави для реєстрації випуску облігацій;

дата видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

інформація про визнання облігацій такими, що відповідають ознакам фіктивності (із зазначенням дати і номера відповідного рішення Комісії).

2.3. Інформація про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій:

дата реєстрації змін;

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації змін;

характер змін.

2.4. Інформація про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій:

загальна номінальна вартість розміщених облігацій;

кількість розміщених облігацій;

дата реєстрації звіту (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій);

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації звіту.

2.5. Інформація про зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску облігацій:

вид розпорядження (зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску);

дата видачі розпорядження;

номер розпорядження;

орган, який видав розпорядження;

підстави для видачі розпорядження.

3. До Державного реєстру вносяться такі відомості щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування:

3.1. Інформація про інвестиційні сертифікати компаній з управління активами пайових інвестиційних фондів:

3.1.1. Інформація про компанію з управління активами:

код за ЄДРПОУ;

найменування;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти (у разі наявності));

серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), термін її дії.

3.1.2. Інформація про пайовий інвестиційний фонд:

реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ);

найменування;

дата і номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ;

дата реєстрації проспекту емісії інвестиційних сертифікатів;

дата реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (у разі зміни обсягу емісії);

дата і реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

форма випуску (іменні, на пред’явника);

форма існування (документарна, бездокументарна);

номінальна вартість інвестиційного сертифіката;

кількість інвестиційних сертифікатів;

дата закінчення розміщення;

сплачене державне мито;

дата і номер розпорядження про зупинення обігу інвестиційних сертифікатів;

дата і номер розпорядження про відновлення обігу інвестиційних сертифікатів;

дата і номер розпорядження про скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів;

дата і номер розпорядження про вилучення пайового інвестиційного фонду з ЄДРІСІ;

дата видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

інформація про визнання інвестиційних сертифікатів такими, що відповідають ознакам фіктивності (із зазначенням дати і номера відповідного рішення Комісії).

3.2. Інформація про акції корпоративних інвестиційних фондів:

3.2.1. Інформація про корпоративний інвестиційний фонд:

код за ЄДРПОУ;

найменування;

реєстраційний код за ЄДРІСІ;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти (у разі наявності));

дата і номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ;

дата і номер розпорядження про вилучення з ЄДРІСІ.

3.2.2. Інформація про випуск акцій:

кількість акцій;

номінальна вартість акції;

форма випуску (іменні, на пред’явника);

форма існування (документарна, бездокументарна);

дата реєстрації проспекту емісії акцій;

дата реєстрації змін до проспекту емісії акцій (у разі зміни обсягу емісії);

дата закінчення розміщення;

номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

сплачене державне мито;

дата і номер розпорядження про зупинення обігу акцій;

дата і номер розпорядження про відновлення обігу акцій;

дата і номер розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій;

дата видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

інформація про визнання акцій такими, що відповідають ознакам фіктивності (із зазначенням дати і номера відповідного рішення Комісії).

3.3. Інформація про інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, створених відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії":

3.3.1. Для інвестиційних фондів:

а) інформація про інвестиційний фонд:

код за ЄДРПОУ;

найменування;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти (у разі наявності));

строк діяльності інвестиційного фонду;

номер, серія, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

б) інформація про випуск інвестиційних сертифікатів:

номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

реєструвальний орган;

кількість інвестиційних сертифікатів;

номінальна вартість інвестиційного сертифіката;

дата і номер розпорядження про скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів.

3.3.2. Для інвестиційних компаній:

а) інформація про інвестиційну компанію:

код за ЄДРПОУ;

найменування;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти (у разі наявності));

номер, серія, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

б) інформація про взаємний інвестиційний фонд:

код за ЄДРПОУ (у разі наявності);

найменування;

строк діяльності взаємного інвестиційного фонду;

номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

кількість інвестиційних сертифікатів;

номінальна вартість інвестиційного сертифіката;

дата і номер розпорядження про скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів.

4. До Державного реєстру вносяться такі відомості щодо іпотечних сертифікатів:

4.1. Інформація про емітента:

код за ЄДРПОУ;

найменування;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти (у разі наявності));

дата рішення щодо внесення емітента іпотечних сертифікатів до Державного реєстру фінансових установ;

розмір власного капіталу;

дата, номер дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів та ким виданий (для небанківських фінансових установ);

дата і номер рішення щодо призупинення дії дозволу на здійснення емісії іпотечних сертифікатів.

4.2. Інформація про випуск іпотечних сертифікатів:

загальна номінальна вартість іпотечних сертифікатів;

кількість іпотечних сертифікатів;

номінальна вартість іпотечного сертифіката;

форма випуску (документарна, бездокументарна);

різновид іпотечних сертифікатів (із фіксованою дохідністю, участі);

розміщення - відкрите (публічне);

реєструвальний орган;

дата початку розміщення;

дата закінчення розміщення;

сплачене державне мито;

дата закінчення обігу;

дата початку погашення;

дата закінчення погашення;

дата реєстрації випуску;

реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів;

дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів;

підстави для реєстрації випуску;

дата реєстрації інформації про випуск іпотечних сертифікатів;

інформація про визнання іпотечних сертифікатів такими, що відповідають ознакам фіктивності (із зазначенням дати і номера відповідного рішення Комісії);

відомості про депозитарій (код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку);

відомості про управителя (код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження);

відомості про керуючого іпотекою (код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження).

4.3. Інформація про реєстрацію змін до інформації про випуск іпотечних сертифікатів:

дата реєстрації змін;

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації змін;

характер змін.

4.4. Інформація про реєстрацію звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (звіту про розміщення окремого траншу):

дата подачі звіту про підсумки випуску іпотечних сертифікатів (звіту про розміщення окремого траншу);

загальна номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів;

кількість розміщених іпотечних сертифікатів;

дата реєстрації звіту;

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації звіту.

4.5. Інформація про зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів:

вид розпорядження (зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску);

дата видачі розпорядження;

номер розпорядження;

підстави для видачі розпорядження.

5. До Державного реєстру вносяться такі відомості щодо іпотечних облігацій:

5.1. Інформація про емітента:

код за ЄДРПОУ;

найменування;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти (у разі наявності)).

5.2. Інформація про випуск іпотечних облігацій:

загальна номінальна вартість іпотечних облігацій;

кількість іпотечних облігацій;

номінальна вартість іпотечної облігації;

вид іпотечних облігацій;

розміщення: відкрите (публічне), закрите (приватне);

сплачене державне мито;

розмір іпотечного покриття, що забезпечує випуск іпотечних облігацій (кожної серії);

дата початку розміщення;

дата закінчення розміщення;

дата закінчення обігу;

дата початку погашення;

дата закінчення погашення;

дата реєстрації випуску;

реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

тип свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій (свідоцтво/тимчасове свідоцтво);

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації випуску;

дата реєстрації проспекту емісії іпотечних облігацій;

інформація про визнання іпотечних облігацій такими, що відповідають ознакам фіктивності (із зазначенням дати і номера відповідного рішення Комісії);

відомості про депозитарій (код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку);

відомості про управителя іпотечним покриттям (код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження, дата і номер ліцензії на здійснення управління іпотечним покриттям);

відомості про обслуговуючу установу (код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження).

5.3. Інформація про реєстрацію змін до проспекту емісії іпотечних облігацій:

дата реєстрації змін;

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації змін;

характер змін.

5.4. Інформація про реєстрацію звіту про результати розміщення іпотечних облігацій:

дата подачі звіту про результати розміщення іпотечних облігацій;

загальна номінальна вартість розміщених іпотечних облігацій;

кількість розміщених іпотечних облігацій;

дата реєстрації звіту;

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації звіту.

5.5. Інформація про зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій:

вид розпорядження (зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску);

дата видачі розпорядження;

номер розпорядження;

підстави для видачі розпорядження.

6. До Державного реєстру вносяться такі відомості щодо сертифікатів ФОН:

6.1. Інформація про емітента:

код за ЄДРПОУ;

найменування;

місцезнаходження;

засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти (у разі наявності));

дата і номер дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН та ким виданий (для небанківських установ);

дата і номер розпорядження про призупинення дозволу на право здійснення емісії сертифікатів ФОН;

дата і номер дозволу на здійснення емісії власних цінних паперів та довірче управління коштами і цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами (для банків);

дата рішення щодо внесення емітента сертифікатів ФОН до Державного реєстру фінансових установ;

розмір статутного капіталу;

розмір власного капіталу;

найменування ФОН;

строк дії ФОН;

реквізити банку, в якому відкрито поточний рахунок, рахунок ФОН.

6.2. Інформація про випуск сертифікатів ФОН:

загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН;

кількість сертифікатів ФОН;

номінальна вартість сертифіката ФОН;

форма випуску (документарна, бездокументарна);

вид сертифікатів ФОН;

розміщення: відкрите (публічне), закрите (приватне);

сплачене державне мито;

напрями інвестування;

інформація про забудовника (місцезнаходження, засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти (у разі наявності));

дата початку розміщення;

дата закінчення розміщення;

дата закінчення обігу;

дата початку погашення;

дата закінчення погашення;

дата реєстрації випуску;

реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

тип свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН (свідоцтво/тимчасове свідоцтво);

реєструвальний орган;

дата реєстрації проспекту емісії сертифікатів ФОН;

інформація про визнання сертифікатів ФОН такими, що відповідають ознакам фіктивності (із зазначенням дати і номера відповідного рішення Комісії);

відомості про депозитарій (код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку).

6.3. Інформація про реєстрацію змін до проспекту емісії сертифікатів ФОН:

дата реєстрації змін;

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації змін;

характер змін.

6.4. Інформація про реєстрацію звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН:

дата подачі звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН;

загальна номінальна вартість розміщених сертифікатів ФОН;

кількість розміщених сертифікатів ФОН;

дата реєстрації звіту;

реєструвальний орган;

підстави для реєстрації звіту.

6.5. Інформація про зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН:

вид розпорядження (зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску),

дата видачі розпорядження,

номер розпорядження,

підстави для видачі розпорядження.

III. Порядок отримання інформації з Державного реєстру

1. Користувачами інформації з Державного реєстру є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності, фізичні особи.

2. На офіційному веб-сайті Комісії відображається така інформація з Державного реєстру:

2.1. Щодо акцій (крім акцій корпоративних інвестиційних фондів):

інформація про емітента: код за ЄДРПОУ, найменування;

інформація про випуск акцій: розмір статутного капіталу (з урахуванням останнього зареєстрованого випуску акцій), загальна номінальна вартість випуску акцій, кількість акцій, номінальна вартість акції, форма існування (документарна, бездокументарна), тип акцій (прості, привілейовані), дата реєстрації випуску акцій, реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

інформація про реєстрацію звіту про результати розміщення акцій: розмір статутного капіталу (з урахуванням останнього випуску акцій, щодо якого зареєстровано звіт про результати розміщення), загальна номінальна вартість розміщених акцій, кількість розміщених акцій, дата реєстрації звіту (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій);

інформація про зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску акцій: вид розпорядження (зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску), дата видачі розпорядження, номер розпорядження.

2.2. Щодо облігацій (облігацій підприємств та облігацій місцевих позик):

інформація про емітента: код за ЄДРПОУ, найменування;

інформація про випуск облігацій: серії (у разі наявності), загальна номінальна вартість облігацій (за кожною серією), кількість облігацій (за кожною серією), номінальна вартість облігації, вид облігацій, звичайні (незабезпечені) чи забезпечені (порука, гарантія, страхування), дата реєстрації випуску, реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

інформація про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій: загальна номінальна вартість розміщених облігацій, кількість розміщених облігацій, дата реєстрації звіту (дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій);

інформація про зупинення обігу, скасування реєстрації випуску облігацій: вид розпорядження (зупинення обігу, скасування реєстрації випуску), дата видачі розпорядження, номер розпорядження.

2.3. Щодо цінних паперів інститутів спільного інвестування:

а) про інвестиційні сертифікати компаній з управління активами пайових інвестиційних фондів:

інформація про компанію з управління активами: найменування, код за ЄДРПОУ;

інформація про пайовий інвестиційний фонд: найменування, реєстраційний код за ЄДРІСІ, дата і номер свідоцтва про внесення в ЄДРІСІ;

дата і реєстраційний номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

форма випуску (іменні, на пред’явника);

форма існування (документарна, бездокументарна);

номінальна вартість інвестиційного сертифіката;

кількість інвестиційних сертифікатів;

дата і номер розпорядження про скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів;

б) про акції корпоративних інвестиційних фондів:

інформація про корпоративний інвестиційний фонд: найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ;

номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

форма існування (документарна, бездокументарна);

форма випуску (іменні, на пред’явника);

номінальна вартість однієї акції;

кількість випущених акцій;

дата і номер розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій;

в) про інвестиційні сертифікати інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, створених відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N 55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії":

інформація про інвестиційний фонд (інвестиційну компанію): найменування, код за ЄДРПОУ;

номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів;

номінальна вартість одного сертифіката;

кількість випущених інвестиційних сертифікатів;

дата і номер розпорядження про скасування реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів.

2.4. Щодо іпотечних сертифікатів:

інформація про емітента: код за ЄДРПОУ, найменування;

інформація про випуск іпотечних сертифікатів: загальна номінальна вартість іпотечних сертифікатів, кількість іпотечних сертифікатів, номінальна вартість іпотечного сертифіката, форма випуску іпотечних сертифікатів (документарна, бездокументарна), різновид (із фіксованою дохідністю, участі), реєстраційний номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних сертифікатів;

інформація про реєстрацію звіту про результати розміщення іпотечних сертифікатів: загальна номінальна вартість розміщених іпотечних сертифікатів, кількість розміщених іпотечних сертифікатів, дата реєстрації звіту;

інформація про зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів: вид розпорядження (зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску), дата видачі розпорядження, номер розпорядження.

2.5. Щодо іпотечних облігацій:

інформація про емітента: код за ЄДРПОУ, найменування;

інформація про випуск іпотечних облігацій: загальна номінальна вартість іпотечних облігацій, кількість іпотечних облігацій, номінальна вартість іпотечної облігації, вид іпотечних облігацій, реєстраційний номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску іпотечних облігацій;

інформація про реєстрацію звіту про результати розміщення іпотечних облігацій: загальна номінальна вартість розміщених іпотечних облігацій, кількість розміщених іпотечних облігацій, дата реєстрації звіту;

інформація про зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій: вид розпорядження (зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску), дата видачі розпорядження, номер розпорядження.

2.6. Щодо сертифікатів ФОН:

інформація про емітента: код за ЄДРПОУ, найменування;

інформація про випуск сертифікатів ФОН: загальна номінальна вартість сертифікатів ФОН, кількість сертифікатів ФОН, номінальна вартість сертифіката ФОН, форма випуску сертифікатів ФОН (документарна, бездокументарна), вид сертифікатів ФОН, реєстраційний номер і дата видачі свідоцтва про реєстрацію випуску сертифікатів ФОН;

інформація про реєстрацію звіту про результати розміщення сертифікатів ФОН: загальна номінальна вартість розміщених сертифікатів ФОН, кількість розміщених сертифікатів ФОН, дата реєстрації звіту;

інформація про зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску сертифікатів ФОН: вид розпорядження (зупинення обігу, відновлення обігу, скасування реєстрації випуску), дата видачі розпорядження, номер розпорядження.

3. Інформація з Державного реєстру надається користувачам центральним апаратом і територіальними органами Комісії відповідно до чинного законодавства.

Директор департаменту корпоративного
управління та корпоративних фінансів А. Папаіка