Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 липня 2003 р. N 1089
Київ

Про затвердження Порядку відкриття і ліквідації
магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу
товарів магазинами безмитної торгівлі

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1199 від 27.12.20
10
N 1016 від 05.10.20
11 )

Відповідно до статті 226 Митного кодексу України ( 92-15 ) та підпункту 195.1.2 "ґ" статті 195 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1199 від 27.12.2010 )

1. Затвердити Порядок відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, що додаються.

2. Державній митній службі та Державному комітетові у справах охорони державного кордону:

провести у тримісячний строк перереєстрацію виданих дозволів на право відкриття магазинів безмитної торгівлі та подати до 15 квітня 2004 р. перелік цих магазинів Державній податковій адміністрації;

затвердити у місячний строк спільним наказом форми дозволу на відкриття магазину безмитної торгівлі, заяви на його одержання та рішення про зупинення дії.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні рішення у відповідність із цією постановою.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1089

Порядок
відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі

1. Цей Порядок регламентує відкриття і ліквідацію спеціальних торговельних закладів, розташованих у відкритих для міжнародного сполучення пунктах пропуску на митному кордоні України, в інших зонах митного контролю, визначених митними органами (далі - магазин безмитної торгівлі).

2. Магазин безмитної торгівлі відкривається на підставі дозволу, який видається відповідно до пунктів 3-8 цього Порядку суб'єктові підприємницької діяльності - власникові чи орендареві призначеного для магазину приміщення або суб'єктові, що має намір спорудити відповідне приміщення у пункті пропуску на митному кордоні України, в інших зонах митного контролю, визначених митними органами (далі - суб'єкт підприємницької діяльності).

3. Суб'єкт підприємницької діяльності подає митному органу та органу охорони державного кордону, в зоні діяльності яких планується відкрити магазин безмитної торгівлі, заяву про надання дозволу на відкриття магазину за формою, встановленою спільним наказом Держмитслужби та Держкомкордону.

4. До заяви додаються такі документи:

копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів;

довідка банку (банків) про розрахунковий та валютний рахунок заявника;

план пункту пропуску через митний кордон України з позначенням місця, де планується відкрити магазин безмитної торгівлі;

попереднє письмове погодження власника приміщення, розташованого в зоні митного контролю, на укладення договору оренди (у разі коли передбачається оренда приміщення);

план приміщення магазину безмитної торгівлі.

5. Заява реєструється в день її надходження і розглядається протягом 30 календарних днів після її реєстрації. Під час розгляду перевіряється достовірність відомостей, зазначених у поданих заявником документах, і відповідність передбачуваного для магазину безмитної торгівлі приміщення вимогам статті 226 Митного кодексу України ( 92-15 ) і цього Порядку або розглядається можливість проведення робіт, пов'язаних з його спорудженням. Про попереднє рішення щодо можливості відкриття магазину безмитної торгівлі заявникові надсилається письмове повідомлення за підписом начальника митного органу та органу охорони державного кордону.

6. У разі прийняття попереднього рішення про можливість відкриття магазину безмитної торгівлі заявник подає митному органу, в зоні діяльності якого планується відкрити магазин, документи, що підтверджують:

право власності на приміщення або на користування, ним;

згоду начальника органу охорони державного кордону на відкриття магазину безмитної торгівлі;

наявність дозволу відповідного органу в разі спорудження магазину;

відсутність заборгованості з податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів.

7. Документи, зазначені у пунктах 3, 4 і 6 цього Порядку, митний орган подає Держмитслужбі разом із супровідним листом, у якому зазначаються повні відомості про магазин безмитної торгівлі та організацію в ньому митного контролю за товарами, що переміщуються через митний кордон України. Копії документів зберігаються у митному органі.

8. Подані документи Держмитслужба разом з Держкомкордоном розглядають в установленому порядку протягом 30 календарних днів після їх надходження. Цей строк може бути продовжено Головою Держмитслужби або його заступниками не більше ніж на 15 днів. Якщо документи відповідають вимогам митного режиму та перетинання державного кордону, видається дозвіл на відкриття магазину безмитної торгівлі (далі - дозвіл), який підписується Головою Держмитслужби та Головою Держкомкордону (або їх заступниками) і скріплюється печатками. Строк дії дозволу - три роки.

9. У видачі дозволу може бути відмовлено у разі:

коли приміщення не відповідає вимогам статті 226 Митного кодексу України ( 92-15 );

відсутності документів, зазначених у пунктах 3, 4 і 6 цього Порядку, або коли у цих документах містяться неправдиві відомості;

коли розташування такого магазину в пункті пропуску через державний кордон ускладнюватиме забезпечення режиму, встановленого законодавством у цих пунктах.

У разі відмови у видачі дозволу заявнику надсилається спільне рішення Держмитслужби та Держкомкордону у письмовій формі із зазначенням причин відмови.

10. Держмитслужба в 10-денний строк від дня видачі дозволу інформує про це орган державної податкової служби за місцем реєстрації заявника як платника податків та відповідний орган державної статистики.

11. Дозвіл не може передаватися іншому суб'єкту підприємницької діяльності.

Для продовження строку дії дозволу власнику (керівнику) магазину безмитної торгівлі подається заява митному органу та органу охорони державного кордону, в зоні діяльності яких відкрито магазин безмитної торгівлі. Заява розглядається за відсутності порушень, зазначених у пункті 14 цього Порядку.

На період розгляду та прийняття рішення про продовження строку дії дозволу магазин безмитної торгівлі продовжує працювати в установленому режимі.

12. У разі зміни найменування та коду підприємства згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій на підставі спільного наказу Держмитслужби та Держкомкордону оформляється новий дозвіл відповідно до пунктів 3-8 цього Порядку з анулюванням і вилученням попереднього.

В інших випадках, що потребують внесення змін, дозвіл переоформляється на підставі спільного наказу Держмитслужби та Держкомкордону шляхом заповнення нового бланка дозволу. В цьому разі до існуючого номера дозволу додається літера в алфавітному порядку, а попередній дозвіл вилучається.

У випадках, передбачених абзацами першим і другим цього пункту, у власника (керівника) магазину безмитної торгівлі та у митному органі залишається копія попереднього дозволу.

13. Дозвіл може бути анульований або дія його зупинена на строк до трьох місяців.

Рішення про зупинення дії дозволу приймається Держмитслужбою та Держкомкордоном за письмовим поданням начальника митного органу чи керівника органу охорони державного кордону, а також керівника органу державної податкової служби за місцем реєстрації власника магазину безмитної торгівлі в разі:

прийняття власником (керівником) магазину рішень, які призвели до порушень вимог цього Порядку та інших нормативно-правових актів;

порушення митних правил або податкового законодавства;

порушення встановленого режиму в пункті пропуску через державний кордон;

порушення правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі.

До письмового подання додаються відповідні акти (протоколи), що підтверджують факти зазначених порушень.

14. Дозвіл анулюється спільним наказом Держмитслужби та Держкомкордону в разі:

невиконання вимог, зазначених у рішенні про зупинення дії дозволу;

порушення умов, зазначених у статтях 226 і 227 Митного кодексу України ( 92-15 ) та пункті 13 цього Порядку, якщо раніше вже застосовувалося зупинення дії дозволу;

зміни митного режиму в пункті пропуску через митний кордон.

15. У разі складення протоколу про порушення митних правил чи встановленого режиму в пункті пропуску через державний кордон або акта про порушення податкового законодавства (подання керівника митного органу, органу охорони державного кордону або органу державної податкової служби) розміщувати нові партії товарів і здійснювати реалізацію товарів у магазині безмитної торгівлі не дозволяється.

16. Якщо дозвіл анулюється, власник (керівник) магазину безмитної торгівлі протягом 15 днів від дати набрання чинності зазначеним у пункті 14 цього Порядку наказом повинен повернути дозвіл митному органу, який надсилає його до Держмитслужби.

17. Держмитслужба протягом 10 календарних днів від дня анулювання дозволу подає відповідну інформацію органові державної податкової служби та органові статистики за місцем реєстрації магазину безмитної торгівлі або його власника як платника податку (у разі коли магазин є юридичною особою).

18. Повторна заява про видачу дозволу може бути розглянута через 1 рік після анулювання попереднього дозволу за умови усунення виявлених порушень.

19. Магазин безмитної торгівлі може бути ліквідовано у разі:

прийняття рішення власником (керівником) магазину;

прийняття рішення про зміну місця розташування пункту пропуску через митний кордон;

прийняття спільного рішення Держмитслужби та Держкомкордону про анулювання дозволу.

( Абзац п'ятий пункту 19 виключено на підставі Постанови КМ N 1016 від 05.10.2011 )

20. У разі ліквідації магазину безмитної торгівлі митний орган вилучає у його власника (керівника) оригінал дозволу і надсилає до Держмитслужби.

21. У разі зупинення дії дозволу, його анулювання або ліквідації магазину безмитної торгівлі товари, що знаходяться у магазині, підлягають декларуванню його власником (керівником) до іншого митного режиму відповідно до статті 226 Митного кодексу України ( 92-15 ). При цьому вітчизняні товари підлягають декларуванню за спрощеною схемою, що визначається Мінфіном. ( Пункт 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1016 від 05.10.2011 )

22. Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі забезпечує дотримання всіма працівниками магазину вимог цього Порядку, інших нормативно-правових актів, якими регулюється діяльність магазину безмитної торгівлі.

23. У разі зміни відомостей, зазначених у заяві про отримання дозволу та документах, що передбачені пунктами 4 і 6 цього Порядку, власник (керівник) магазину безмитної торгівлі зобов'язаний протягом 7 днів письмово повідомити про це митний орган, який дав згоду на видачу дозволу.

24. Зміни до затвердженого проекту магазину безмитної торгівлі чи порядку його експлуатації, а також переміщення вносяться у порядку, встановленому Мінфіном та Адміністрацією Держприкордонслужби. ( Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1016 від 05.10.2011 )

25. Рішення Держмитслужби та Держкомкордону про відмову у видачі дозволу, зупинення його дії чи анулювання може бути оскаржено відповідно до законодавства.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1089

Правила
продажу товарів магазинами безмитної торгівлі

1. Ці Правила визначають порядок надходження, зберігання, підготовки до продажу і продажу товарів магазинами безмитної торгівлі.

2. Робота магазину безмитної торгівлі організовується таким чином, щоб забезпечити надходження, зберігання та продаж товарів відповідно до вимог Митного кодексу України ( 92-15 ), Податкового кодексу України ( 2755-17 ), інших нормативно-правових актів і цих Правил. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1199 від 27.12.2010 )

3. Продаж товарів/послуг магазинами безмитної торгівлі може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та перебувають поза митним кордоном України. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1199 від 27.12.2010 )

4. Магазини безмитної торгівлі мають право реалізовувати в установленому порядку продовольчі та непродовольчі товари всіх видів вітчизняного та іноземного виробництва, крім товарів, зазначених у пункті 8 цих Правил, та проводити підготовку товарів до продажу, їх пакування, демонстрацію, перепакування.

5. Магазинами безмитної торгівлі реалізуються товари у пунктах пропуску на митному кордоні України або на транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, фізичним особам, які від'їжджають за кордон, за умови пред'явлення ними документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю або належного їм проїзного документа на транспортний засіб, який прямує за межі України.

6. Факт продажу товару підтверджується касовим або товарним чеком з послідовною нумерацією (у двох примірниках), у якому повинні зазначатися номер рейсу або реквізити документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю, ідентифікаційний код товару і його вартість. Оригінал чека видається пасажирові, який придбав товар, а копія зберігається у магазині безмитної торгівлі протягом не менш як трьох років.

7. Заміна та обмін товарів, придбаних фізичною особою у магазині безмитної торгівлі, здійснюється згідно із законодавством.

8. Магазинам безмитної торгівлі забороняється реалізовувати:

товари, заборонені законодавством до ввезення, вивезення та транзиту через територію України;

товари за кодами згідно з УКТЗЕД 27.01-27.16 ( 2371а-14 ).

9. Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі завчасно інформує відповідну посадову особу митного органу про запланований час надходження товарів.

10. У разі коли між переліком товарів у документах, що подаються митному органу для декларування, і кількістю товарів, що фактично надійшли на склад магазину безмитної торгівлі, виявлено розбіжність, власник (керівник) магазину безмитної торгівлі:

разом з відповідною посадовою особою митного органу проводить опис товарів, яких не вистачає або кількість яких виявилася більшою ніж зазначено у документах;

складає відповідний акт (у трьох примірниках), який підписується власником (керівником) магазину та посадовою особою митного органу;

виконує інші дії, передбачені митним законодавством.

11. Товари, що реалізуються магазином безмитної торгівлі, повинні мати відповідне маркування, яке дає змогу їх легко ідентифікувати. Вид і метод маркування товарів затверджується керівником митного органу, в зоні діяльності якого відкрито магазин.

Посадові особи митного органу під час виконання службових обов'язків мають право доступу до приміщень магазину безмитної торгівлі у будь-який час.

12. Маркування товарів проводиться на складі магазину безмитної торгівлі у триденний строк після їх надходження та митного оформлення.

На складі магазину безмитної торгівлі дозволяється здійснювати розпакування, пакування, перепакування та проводити операції, пов'язані із забезпеченням зберігання товарів і підготовкою їх до продажу.

13. Товари повинні зберігатися на складі магазину безмитної торгівлі таким чином, щоб посадова особа митного органу могла провести їх перевірку.

14. Продаж товарів з допоміжних приміщень та із складу, за зразками, попереднім замовленням та в розстрочку, а також використання приміщень магазину безмитної торгівлі для зберігання та реалізації товарів, що не пройшли митного оформлення, не дозволяється.

15. Усі надходження товарів із складу до торговельного залу магазину безмитної торгівлі реєструються за формою, погодженою з митним органом.

16. Приміщення магазину безмитної торгівлі повинне відповідати вимогам, установленим статтею 226 Митного кодексу України ( 92-15 ) та іншими нормативно-правовими актами щодо регулювання питання роздрібної торгівлі, а також бути обладнаним засобами, які дають змогу забезпечити:

накладення митного забезпечення на всі місця доступу до приміщення магазину:

неможливість надходження або продаж товарів поза митним контролем;

надійне функціонування охоронної та пожежної сигналізації;

телефонний зв'язок посадової особи митного органу, яка здійснює митний контроль у магазині.

17. У неробочий час магазину безмитної торгівлі товари зберігаються в приміщенні магазину з обов'язковим накладенням митного забезпечення на двері та інші місця доступу. При цьому наявність пломб, печаток та інших видів забезпечення з реквізитами власника у місцях доступу до магазину є обов'язковою поряд із забезпеченнями митного органу.

18. Магазин безмитної торгівлі відчиняється та зачиняється у присутності посадової особи митного органу.

19. Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі забезпечує належні умови для роботи посадової особи митного органу, персоналу магазину, а також вживає заходів для дотримання вимог, установлених законодавством про безпеку праці.

20. Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі зобов'язаний щомісяця проводити декларування товарів, реалізованих у магазині, шляхом заповнення митної декларації. Порядок заповнення митної декларації, декларування зазначених товарів та їх митного оформлення встановлюється Мінфіном. ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1016 від 05.10.2011 )

21. У магазинах безмитної торгівлі повинні розміщуватися на видному місці оголошення (рекламні листки) про те, що:

продаж товарів здійснюється лише за умови подання громадянами документів згідно з вимогами пункту 5 цих Правил;

заборонено продаж алкогольних напоїв пасажирам віком до 21 року та тютюнових виробів - віком до 18 років;

касові чеки на товари повинні обов'язково зберігатися разом з проїзним документом до відправлення транспортного засобу в рейс або до виїзду з пункту пропуску через митний кордон України.

22. Власником (керівником) магазину безмитної торгівлі один раз на квартал проводиться інвентаризація. Митний орган у разі потреби має право проводити інвентаризацію товарів у приміщенні магазину в будь-який час його роботи.

23. Рахунки (бухгалтерські книги) магазину безмитної торгівлі повинні бути доступними для ревізії у будь-який час роботи бухгалтерії магазину.

24. Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі забезпечує ведення бухгалтерського обліку і звітності відповідно до законодавства.

25. У разі порушення цих Правил власник (керівник) магазину безмитної торгівлі несе відповідальність, встановлену законодавством.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1089

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 р. N 984 "Про порядок продажу товарів безмитними магазинами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 26, ст. 951).

2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. N 369 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 11, ст. 425).

3. Пункт 31 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1919 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2096).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 2001 р. N 742 "Про внесення зміни до Положення про порядок продажу товарів безмитними магазинами" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 27, ст. 1214).

5. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1493 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).