Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 грудня 2006 р. N 1766
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 444 від 21 травня 2012
р.)

Про затвердження Порядку декларування
митної вартості товарів, які переміщуються
через митний кордон України, та подання
відомостей для її підтвердження

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 713 від 12.05.20
07
N 767 від 24.07.20
09
N 1071 від 30.09.20
09
N 1016 від 05.10.20
11 )

Відповідно до статей 262 і 264 Митного кодексу України ( 92-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2003 р. N 1375 "Про затвердження Порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1908);

постанову Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 409 "Про внесення змін до Порядку декларування митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 13, ст. 895);

пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2005 р. N 864 "Про зупинення дії, внесення зміни та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 36, ст. 2194).

3. Ця постанова набирає чинності через 30 днів після опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2006 р. N 1766

Порядок
декларування митної вартості товарів, які
переміщуються через митний кордон України,
та подання відомостей для її підтвердження

( У тексті Порядку слово "Держмитслужбою" замінено словом
"Мінфіном" згідно з Постановою КМ N 1016
від 05.10.2011 )

1. Цей Порядок визначає умови та механізм декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України (далі - товари), подання декларантом відомостей для її підтвердження.

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

визначення митної вартості товарів - сукупність дій, які вчиняються декларантом та/або митним органом з метою визначення вартості товарів відповідно до положень Митного кодексу України ( 92-15 ) та інших нормативно-правових актів;

гарантія уповноваженого банку - документ про зобов'язання банку щодо сплати належних податків і зборів (обов'язкових платежів), нарахованих на різницю між визначеною митним органом та заявленою декларантом митною вартістю товарів.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному у статтях 1 і 259 Митного кодексу України ( 92-15 ).

3. Митна вартість товарів та метод її визначення декларуються під час митного оформлення таких товарів шляхом подання декларації митної вартості.

4. Декларація митної вартості подається в усіх випадках митного оформлення товарів, крім:

переміщення через митний кордон України партії товарів, митна вартість якої не перевищує еквівалент 5 тис. євро;

заявлення товарів у митний режим переробки на митній території України;

заявлення товарів в інший митний режим, відповідно до якого товари не підлягають обкладенню податками і зборами;

митного оформлення товарів, які відповідно до законодавства підлягають обкладенню тільки митними зборами;

ввезення за одним договором (контрактом), від одного відправника (експортера), на адресу одного одержувача (імпортера) ідентичних товарів, щодо яких митним органом приймалося рішення про визначення їх митної вартості у разі, коли така вартість залишається незмінною;

переміщення товарів підприємствами, щодо яких застосовується спрощений режим митного контролю та митного оформлення або режим найбільшого сприяння.

У зазначених випадках декларант може подавати декларацію митної вартості за власним бажанням.

Декларація митної вартості подається обов'язково у разі:

коли покупець та продавець пов'язані між собою;

коли покупець сплачує прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів роялті та ліцензійні платежі, що стосуються оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включені до ціни, яка фактично сплачена або підлягає сплаті;

сплати відповідної частини виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі чи використання на митній території України оцінюваних товарів, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця.

5. Для заявлення митної вартості товарів, визначеної за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції), відповідно до статті 267 Митного кодексу України ( 92-15 ) подається декларація митної вартості за формою згідно з додатком 1.

Для заявлення митної вартості товарів, визначеної із застосуванням одного з передбачених статтями 268-273 Митного кодексу України ( 92-15 ) методів визначення такої вартості: за ціною договору щодо ідентичних товарів, за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів, на основі віднімання вартості, на основі додавання вартості (обчислена вартість) та резервного подається декларація митної вартості за формою згідно з додатком 2.

Для заявлення митної вартості товарів, що вивозяться (експортуються) з митної території України та на які встановлено вивізне, антидемпінгове, компенсаційне чи спеціальні види мита, подається декларація митної вартості за формою згідно з додатком 3.

Декларація митної вартості подається на паперовому та електронному носіях разом з вантажною митною декларацією.

Порядок заповнення декларації митної вартості встановлюється Мінфіном.

6. Декларант заповнює декларацію митної вартості, за винятком граф, призначених для відміток митниці.

Посадова особа митного органу, яка проводить перевірку заповнення декларації митної вартості, не має права з власної ініціативи або за дорученням чи на прохання декларанта вписувати будь-які дані до граф декларації, що повинні заповнюватися декларантом, вносити до них зміни, доповнення чи виправлення.

Декларант може вносити зміни (доповнення, виправлення) до декларації митної вартості, крім граф з вартісними показниками.

Зміни (доповнення, виправлення) засвідчуються підписом та печаткою декларанта.

7. Для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товарів декларант зобов'язаний подати:

зовнішньоекономічний договір (контракт) і додатки до нього;

рахунок-фактуру (інвойс) або рахунок-проформу;

банківські платіжні документи (якщо рахунок сплачено), а також інші платіжні та/або бухгалтерські документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару;

рішення митного органу про визначення митної вартості раніше ввезених ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів, якщо воно прийнято за одним договором (контрактом);

пакувальні листи;

копію ліцензії на ввезення (вивезення) товарів, імпорт (експорт) яких підлягає ліцензуванню.

( Абзац восьмий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1071 від 30.09.2009 )

8. Для підтвердження транспортних витрат, які відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ) включаються до ціни товару, декларант зобов'язаний подати договір (контракт) про перевезення, транспортні та страхові документи, а також:

або рахунок-фактуру від виконавця договору (контракту) про надання транспортно-експедиційних послуг, що містить реквізити сторін, суму та умови платежу, інші відомості, відповідно до яких встановлюється належність послуг до товарів;

або банківські платіжні документи, що підтверджують факт оплати транспортно-експедиційних послуг відповідно до виставленого рахунка-фактури;

або довідку підприємства-перевізника, що здійснило перевезення, яка містить реквізити товаротранспортного документа, відомості про маршрут перевезення, розмір плати за надання транспортно-експедиційних послуг та підписи керівника і головного бухгалтера такого підприємства;

або калькуляцію транспортних витрат (якщо перевезення товарів здійснюється з використанням власного транспортного засобу), що містить відомості про маршрут перевезення, його протяжність у кілометрах до місця ввезення на митну територію України та по митній території України, розмір тарифної ставки на перевезення за одиницю виміру (вагу) товару за 1 кілометр маршруту.

9. Для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість товарів у разі, коли продавець та покупець пов'язані між собою, декларант подає за наявності митному органові:

бухгалтерські та банківські документи покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів на території України;

документи, що підтверджують участь продавця у здійсненні розподілу прибутку, одержаного від провадження діяльності покупцем, якщо продавець є власником акцій або частини статутного капіталу покупця;

довідку про відсутність у покупця фінансових зобов'язань перед продавцем, які прямо чи опосередковано стосуються купівлі-продажу оцінюваних товарів;

бухгалтерські документи виробника, що підтверджують вартість товарів;

довідку про вартість у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам.

10. Відомості, на підставі яких декларантом визначено та заявлено (задекларовано) митну вартість товарів, повинні базуватися на об'єктивних даних, що підлягають обчисленню та перевірці відповідно до вимог Митного кодексу України ( 92-15 ).

Декларант має право на доведення у передбачений законодавством строк митному органові правильності визначення ним митної вартості товарів.

11. Для підтвердження митної вартості товарів на вимогу митного органу декларант зобов'язаний подати додаткові документи.

Посадова особа митного органу у графі "Для відміток митниці" декларації митної вартості робить запис про необхідність подання додаткових документів, що підтверджують митну вартість товарів, із складенням переліку, зазначає дату і прізвище та ставить свій підпис. Декларант ознайомлюється з таким записом, зазначає під ним дату, прізвище та ставить свій підпис.

Посадова особа митного органу не має права вимагати від декларанта документи, не зазначені у графі "Для відміток митного органу".

Для підтвердження заявленої декларантом митної вартості оцінюваних товарів можуть подаватися:

договір з третіми особами, що пов'язаний з договором (контрактом) про поставку товарів, митна вартість яких визначається;

рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця;

рахунки про сплату комісійних, брокерських (посередницьких) послуг, пов'язаних з виконанням умов договору (контракту);

відповідна бухгалтерська документація;

ліцензійний чи авторський договір (контракт);

каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) фірми - виробника товару;

калькуляція фірми - виробника товару;

копія вантажної митної декларації країни відправлення, а в разі, коли в такій країні товар розміщувався в митному режимі, яким не передбачено сплату податків і відповідно до якого товар перебував під митним контролем, - копія вантажної митної декларації, оформленої в попередній експорту митний режим; ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1071 від 30.09.2009 )

( Абзац дванадцятий пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ N 767 від 24.07.2009 )

висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені спеціалізованими експертними організаціями, що мають відповідні повноваження згідно із законодавством;

сертифікат про походження товару;

відомості про якісні характеристики товару;

інформація зовнішньоторговельних та біржових організацій про вартість товару та/або сировини.

Декларант за власним бажанням подає інші документи для підтвердження заявленої у декларації митної вартості товарів.

12. Документи, що подаються декларантом, оформляються з дотриманням таких вимог:

зовнішньоекономічний договір (контракт), рахунок-фактура (інвойс), рахунок-проформа повинні містити необхідну інформацію та бути належним чином оформлені;

копії повинні бути доброякісними та придатними для використання;

листи підприємств повинні мати необхідні реквізити (назва підприємства, його адреса, номер телефону, вихідний номер і дата відправлення);

бухгалтерські документи засвідчуються підписом керівника і головного бухгалтера підприємства, що скріплюються печаткою підприємства.

Довідки, висновки та інші документи, що стосуються вартісних та якісних характеристик товару, повинні містити реквізити організації, що їх видала, підписи відповідних посадових осіб та печатки.

Копії документів засвідчуються написом "Копія. Згідно з оригіналом", підписом та печаткою декларанта.

У випадках, передбачених статтею 77 Митного кодексу України ( 92-15 ), декларант подає переклад державною мовою документів для підтвердження заявленої митної вартості.

Перелік та реквізити з аркушів документів, дату їх подання та своє прізвище декларант власноручно зазначає на зворотному боці основного аркуша декларації митної вартості, засвідчує їх підписом, що скріплюється печаткою.

13. Декларант зобов'язаний подати додаткові документи, визначені у пункті 11 цього Порядку, протягом 10 календарних днів після ознайомлення із записом митного органу про їх подання. За вмотивованою заявою декларанта такий строк продовжується.

У разі відмови подати додаткові документи декларант робить відповідний запис із зазначенням дати, прізвища та проставлення свого підпису на зворотному боці основного аркуша декларації митної вартості.

14. Якщо декларантом не подано в установлений строк додаткові документи або якщо він відмовився від їх подання, митну вартість товарів визначає митний орган на підставі наявних відомостей згідно із законодавством.

15. У випадках, передбачених статтею 264 Митного кодексу України ( 92-15 ), декларант має право звернутися до митного органу із заявою про випуск товарів, що декларуються, у вільний обіг під гарантію уповноваженого банку.

Порядок випуску товарів у вільний обіг під гарантію уповноваженого банку встановлюється Мінфіном.

16. На підставі рішення митного органу про визначення митної вартості товарів зазначена вартість перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день прийняття вантажної митної декларації для оформлення.

17. Рішення про визначення митної вартості товарів може бути оскаржено декларантом до митного органу вищого рівня та/або суду.

18. Митний орган вищого рівня розглядає скаргу щодо прийняття рішення про визначення митної вартості товарів на підставі поданих декларантом документів, зокрема пояснення митного органу стосовно того, як ним було визначено таку вартість. Повідомлення митного органу вищого рівня з обґрунтуванням рішення, прийнятого за зазначеною скаргою, надсилається декларанту та відповідному митному органові. Таке повідомлення містить інформацію про те, що декларант має право оскаржити зазначене рішення в судовому порядку.

19. За заявлення в декларації митної вартості недостовірних відомостей та подання митному органові документів з такими відомостями декларант несе відповідальність згідно із законодавством.

Додаток 1
до Порядку

                            Форма ДМВ-1

              ДЕКЛАРАЦІЯ
МИТНОЇ ВАРТОСТІ

              Основний аркуш
-------------------------------------------------------------------------------
1. Продавець |
----------------------|Для відміток митного органу
2(а). Покупець |
-------------------------------------------------------------------------------
2(б). Декларант
-------------------------------------------------------------------------------
Увага! |3. Умови поставки
Згідно із законодавством декларант несе |-----------------------------------
відповідальність за достовірність усіх |4. Номер і дата рахунка
відомостей, зазначених у цій декларації та |-----------------------------------
в документах, поданих для підтвердження |5. Номер і дата укладення договору
правильності визначення митної вартості |(контракту)
товарів. У процесі митного оформлення |
товарів декларант зобов'язаний у строки, |
передбачені законодавством, подати |
додаткові відомості, що підтверджують |
правильність визначення заявленої митної |
вартості. |
-------------------------------------------------------------------------------
6. Номер і дата прийняття митним органом рішень щодо відомостей, зазначених у
графах 7-9 ДМВ-1
-------------------------------------------------------------------------------
7(а). Чи пов'язані між собою продавець та покупець?* |---- так ---- ні
|---- ----
--------------------------------------------------------+----------------------
7(б). Чи вплинула взаємозалежність продавця та покупця |---- так ---- ні
на ціну товару?* |---- ----
--------------------------------------------------------+----------------------
8(а). Чи є обмеження для покупця щодо користування |---- так ---- ні
товаром, за винятком обмежень: |---- ----
установлених законом чи запроваджених органами державної|
влади |
географічного регіону, в якому товари можуть бути |
перепродані |
що не впливають значною мірою на вартість товарів |
--------------------------------------------------------+----------------------
8(б). Чи є будь-які умови договору або застереження |---- так ---- ні
стосовно продажу оцінюваних товарів або їх ціни, що |---- ----
унеможливлюють визначення митної вартості? |
-------------------------------------------------------------------------------
Якщо "так", то зазначте конкретні умови.

Якщо умову кількісно визначено, то заповніть графу 11(б).
-------------------------------------------------------------------------------
9(а). Чи передбачено роялті та ліцензійні платежі, які |---- так ---- ні
покупець повинен вносити прямо чи опосередковано як |---- ----
умову продажу оцінюваних товарів? |
--------------------------------------------------------+----------------------
9(б). Чи є умова, за якої відповідна частина виручки від|---- так ---- ні
будь-якого подальшого перепродажу, передачі або |---- ----
використання оцінюваних товарів на митній території |
України прямо чи опосередковано йде на користь продавця?|
--------------------------------------------------------+----------------------
Якщо в графах 9(а) і 9(б) дано відповідь "так", то |
деталізуйте її, а в графах 15 і 16 цієї декларації |
зазначте відповідну суму. |
-------------------------------------------------------------------------------

* Особи вважаються такими, що |10(а). Кількість додаткових аркушів до цієї
пов'язані між собою, тільки в |декларації
разі, коли: вони є посадовими |------------------------------------------------
особами або керівниками |10(б). Місце заповнення _______________
підприємств один в одного; |
вони є партнерами у спільній |___ ____________ 200_ р.
підприємницькій або іншій |
діяльності, яку не заборонено |_______________________________________________
законодавством; вони є | (прізвище, ім'я та по батькові декларанта)
роботодавцем і найманим |
працівником; будь-яка особа |Підпис та печатка декларанта
прямо чи опосередковано |
володіє, контролює або утримує|
5 чи більше відсотків |
випущених акцій, що дають |
право голосу, або акцій обох з|
них; один з них прямо або |
опосередковано контролює |
іншого; обидва вони прямо або |
опосередковано контролюються |
третьою особою; разом вони |
прямо або опосередковано |
контролюють третю особу; вони |
є членами однієї сім'ї. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Аркуш N |Форма ДМВ-1
--------------------------------------------------------+-----------------------
Для відміток митного органу |Номер | Номер |Номер
|товару| товару |товару
|------+---------+------
| | |
|------+---------+------
| Код | Код | Код
|товару| товару |товару
|------+---------+------
| | |
--------------------------------------------------------+------+---------+------
А. Підстава|11(а). Ціна договору в іноземній валюті | | |
для |(кошти, що фактично сплачені або підлягають | | |
розрахунку |сплаті продавцеві) | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|Ціна договору, гривень | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|Код валюти | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|Курс перерахунку | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|11(б). Непрямі платежі, гривень | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|12. Усього "А", гривень | | |
-----------+--------------------------------------------+------+---------+------

Б.     |13. Витрати покупця на оплату:       |   |     |
Додаткові |а) комісійних та інших посередницьких послуг| | |
нарахування|(за винятком комісійних за закупівлю товару)| | |
до ціни |--------------------------------------------+------+---------+------
договору, |б) контейнерів, тари та пакування | | |
що не |--------------------------------------------+------+---------+------
включені до|14. Вартість товарів і послуг, поставлених | | |
розділу |прямо чи опосередковано покупцем безоплатно | | |
"А"* і |або за зниженими цінами для використання у | | |
підлягають |зв'язку з виробництвом та продажем на | | |
включенню |експорт в Україну оцінюваних товарів, якщо | | |
до митної |така вартість не включена до ціни, що | | |
вартості, |фактично сплачена або підлягає сплаті: | | |
гривень |а) сировини, матеріалів, деталей, | | |
|напівфабрикатів, комплектувальних виробів | | |
|тощо | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|б) інструментів, штампів, шаблонів та | | |
|аналогічних предметів, використаних у | | |
|процесі виробництва оцінюваних товарів | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|в) матеріалів, витрачених в процесі | | |
|виробництва оцінюваних товарів | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|г) інженерних та дослідно-конструкторських | | |
|робіт, дизайну, креслення тощо, виконаних за| | |
|межами України | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|15. Роялті та ліцензійні платежі, які | | |
|стосуються оцінюваних товарів та які | | |
|покупець повинен сплачувати прямо чи | | |
|опосередковано як умову продажу оцінюваних | | |
|товарів (див. графу 9) | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|16. Відповідна частина виручки від | | |
|будь-якого подальшого перепродажу, передачі | | |
|або використання товарів, що оцінюються, на | | |
|митній території України прямо чи | | |
|опосередковано йде на користь продавця | | |
|(див. графу 9) | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|17. Витрати на доставку до ________________,| | |
| (місце |------+---------+------
| доставки) | | |
|у тому числі на: | | |
| | | |
|а) транспортування | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|б) завантаження, розвантаження тощо | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|в) страхування | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|18. Усього "Б" | | |
-----------+--------------------------------------------+------+---------+------
|19. Плата за будівництво, спорудження, | | |
|складення, технічне обслуговування або | | |
|технічну допомогу після ввезення | | |
-----------+--------------------------------------------+------+---------+------
В. Списання|20. Витрати на транспортування після | | |
сум, |ввезення на митну територію України | | |
включених | | | |
до розділу |--------------------------------------------+------+---------+------
"А", |21. Податки та збори (обов'язкові платежі), | | |
гривень* |які справляються в Україні | | |
|--------------------------------------------+------+---------+------
|22. Усього "В" | | |
--------------------------------------------------------+------+---------+------
23. Заявлена митна вартість: | | |
а) у гривнях | | |
|------+---------+------
б) в іноземній валюті | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Г. * Якщо суму сплачено в іноземній валюті, в цьому розділі зазначається сума в
іноземній валюті та курс перерахунку за кожним товаром і елементом вартості.
--------------------------------------------------------------------------------

Номер позиції з розділів "Б" і "В"   Код валюти   Сума  Курс перерахунку

Підпис та печатка декларанта

Додаток 2
до Порядку

                            Форма ДМВ-2

              ДЕКЛАРАЦІЯ
МИТНОЇ ВАРТОСТІ

                          Основний аркуш
------------------------------------------------------------------------
1. Продавець |
-------------------|Для відміток митного органу
2(а). Покупець |
------------------------------------------------------------------------
2(б). Декларант
------------------------------------------------------------------------
Увага! |3. Умови поставки
Згідно із законодавством |----------------------------------------------
декларант несе |4. Номер і дата рахунка
відповідальність за |
достовірність |5. Номер і дата укладення договору (контракту)
усіх відомостей, |
зазначених у цій |
декларації та в |
документах, поданих для |
підтвердження |
правильності визначення |
митної вартості товарів. |
У процесі митного |
оформлення товарів |
декларант зобов'язаний у |
строки, передбачені |
законодавством, подати |
додаткові відомості, що |
підтверджують |
правильність визначення |
заявленої митної |
вартості. |
------------------------------------------------------------------------
6. Номер і дата прийняття рішення митним органом
------------------------------------------------------------------------
7. Митна вартість товарів визначена із застосуванням методу (необхідне
позначити "х"):

а) за ціною договору щодо ідентичних товарів
----
----
б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів
----
----
в) на основі віднімання вартості
----
----
г) на основі додавання вартості (обчислена вартість)
----
----
ґ) резервного
----
----
------------------------------------------------------------------------
8. Обґрунтування обрання нового методу визначення митної вартості із
зазначенням причини незастосування попереднього методу (методів)
------------------------------------------------------------------------
9. Джерела інформації, що використовувалися для обґрунтування
правильності визначення митної вартості
------------------------------------------------------------------------
10. Кількість аркушів до цієї декларації
------------------------------------------------------------------------
11(а). |11(б). Прізвище, ім'я та по батькові
|декларанта:
Підпис та печатка |________________________________________
декларанта |
Місце заповнення |_____________________
______________________ | (номер телефону)
Дата заповнення |
___ ____________ 200_ р.|
------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------
| Аркуш N |Форма ДМВ-2
------------------------------------------------+-----------------------
Для відміток митного органу |Номер | Номер |Номер
|товару| товару |товару
|------+---------+------
| | |
------------------------------------------------+------+---------+------
Розрахунок митної вартості товару | Код | Код | Код
|товару| товару |товару
|------+---------+------
| | |
------------------------------------------------+------+---------+------
А. Підстава для |12(а). Ціна договору | | |
розрахунку: номер і дата|(контракту) щодо | | |
рішення, прийнятого |ідентичних або подібних|------+---------+------
митним органом |(аналогічних) товарів: | | |
|а) в іноземній валюті | | |
|б) у гривнях | | |
|(для методів 2, 3 і 6) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|12(б). Ціна одиниці | | |
|товару, за якою товари,| | |
|ідентичні або подібні | | |
|(аналогічні) оцінюваним| | |
|товарам, продані на | | |
|території України | | |
|найбільшою партією | | |
|покупцеві, який є | | |
|особою, не пов'язаною з| | |
|продавцем, гривень | | |
|(для методів 4 і 6) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|12(в). Розрахункова | | |
|вартість товарів, | | |
|визначена шляхом | | |
|додавання вартості | | |
|складових її елементів,| | |
|гривень | | |
|(для методів 5 і 6) | | |
------------------------+-----------------------+------+---------+------
Б. Коригування вартості |13. Коригування з | | |
відповідно до ціни |урахуванням розміру | | |
(+, -), гривень |партії (+, -) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|14. Коригування з | | |
|урахуванням комерційних| | |
|умов (+, -) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|15. Сума коригування, | | |
|усього (+, -) | | |
------------------------+-----------------------+------+---------+------
В. Додаткові нарахування|16. Ціна договору | | |
(+) та відрахування (-),|(вартість) з | | |
гривень |урахуванням коригування| | |
|(графа 12(а) + графа | | |
|15) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|17. Вартість | | |
|транспортування (+) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|18. Вартість | | |
|завантаження, | | |
|розвантаження та | | |
|інших операцій з | | |
|товаром (+) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|19. Вартість | | |
|страхування (+) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|20. Комісійні та інші | | |
|посередницькі витрати, | | |
|пов'язані із ввезенням | | |
|(+) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|21. Прибуток, комісійні| | |
|та торговельні націнки | | |
|у зв'язку з продажем на| | |
|внутрішньому ринку (-) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|22. Вартість додаткової| | |
|обробки чи переробки | | |
|ввезених товарів (-) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|23. Мито, податки, | | |
|збори та інші | | |
|внутрішні платежі (-) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|24. Інші витрати та | | |
|платежі, пов'язані з | | |
|продажем на | | |
|внутрішньому ринку (-) | | |
|-----------------------+------+---------+------
|25. Усього "В" | | |
------------------------------------------------+------+---------+------
26. Заявлена митна вартість: | | |
а) у гривнях | | |
|------+---------+------
б) в іноземній валюті | | |
------------------------------------------------------------------------
Підпис та печатка декларанта
------------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 713 від 12.05.2007 )

Додаток 3
до Порядку

                            Форма ДМВ-3

              ДЕКЛАРАЦІЯ
МИТНОЇ ВАРТОСТІ

                          Основний аркуш
------------------------------------------------------------------
1. Продавець |Для відміток митного органу
------------------|
2(а). Покупець |
------------------------------------------------------------------
2(б). Декларант
------------------------------------------------------------------
Увага! |3. Умови поставки
Згідно із законодавством |-----------------------------------
декларант несе |4. Номер і дата рахунка
відповідальність за |-----------------------------------
достовірність усіх відомостей,|5. Номер і дата укладення
зазначених у цій декларації |договору (контракту)
та в документах, поданих для |
підтвердження правильності |
визначення митної вартості |
товарів. У процесі митного |
оформлення товарів декларант |
зобов'язаний у строк, |
передбачений законодавством, |
подати додаткові відомості, |
що підтверджують правильність |
визначення заявленої митної |
вартості. |
------------------------------------------------------------------
6. Номер і дата прийняття митним органом рішень щодо відомостей,
зазначених у графах 7-9 ДМВ-3
------------------------------------------------------------------
7(а). Чи пов'язані між ---- так ---- ні
собою продавець та ---- ----
покупець?*
------------------------------------------------------------------
7(б). Чи вплинула ---- так ---- ні
взаємозалежність продавця ---- ----
та покупця на ціну товару,
що експортується?
------------------------------------------------------------------
8(а). Чи є обмеження щодо ---- так ---- ні
прав продавця на товари, ---- ----
за винятком обмежень:

установлених
законодавством

що істотно не впливають на
ціну товарів

8(б). Чи є будь-які умови ---- так ---- ні
договору, вплив яких на ---- ----
ціну не може бути
врахований?

Якщо "так", то зазначте подробиці.

Якщо умову кількісно визначено, то заповніть графу 11(б).
------------------------------------------------------------------
9 (а). Чи передбачено ---- так ---- ні
роялті та ліцензійні ---- ----
платежі, які покупець
повинен сплачувати прямо
чи опосередковано як умову
продажу оцінюваних
товарів?
------------------------------------------------------------------
9(б). Чи є умова, за якої ---- так ---- ні
відповідна частина виручки ---- ----
від будь-якого подальшого
перепродажу, передачі або
використання оцінюваних
товарів на митній
території України прямо
чи опосередковано йде на
користь продавця?
------------------------------------------------------------------
Якщо на 9(а) і 9(б) дано відповідь "так", то зазначте
подробиці, а в графах 15 і 16 цієї декларації - відповідну суму.
------------------------------------------------------------------

 * Особи вважаються  |10(а). Кількість додаткових аркушів до
такими, що пов'язані |цієї декларації
між собою тільки в |-------------------------------------------
разі, коли: вони є |10(б). Місце заповнення ___________________
посадовими особами або|
керівниками | ___ ____________ 200_ р.
підприємств один в |
одного; вони є |
партнерами у спільній | ____________________________________
підприємницькій або | (прізвище, ім'я та по батькові
іншій діяльності, яку | декларанта)
не заборонено |
законодавством; вони є| Підпис та печатка декларанта
роботодавцем і |
найманим працівником; |
будь-яка особа прямо |
чи опосередковано |
володіє, контролює або|
утримує 5 чи більше |
відсотків випущених |
акцій, що дають право |
голосу, або акцій обох|
з них; один з них |
прямо або |
опосередковано |
контролює іншого; |
обидва вони прямо або |
опосередковано |
контролюються третьою |
особою; разом вони |
прямо або |
опосередковано |
контролюють третю |
особу; вони є членами |
однієї сім'ї. |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| Аркуш N |Форма ДМВ-3
------------------------------------------+-----------------------
Для відміток митного органу |Номер | Номер |Номер
|товару| товару |товару
|------+---------+------
| | |
|------+---------+------
| Код | Код | Код
|товару| товару |товару
|------+---------+------
| | |
------------------------------------------+------+---------+------
А. Підстава|11(а). Ціна договору в | | |
для |іноземній валюті (кошти, що | | |
розрахунку |фактично сплачені або | | |
|підлягають сплаті продавцеві) | | |
|------------------------------+------+---------+------
|Ціна договору, гривень | | |
|------------------------------+------+---------+------
|Код валюти | | |
|------------------------------+------+---------+------
|Курс перерахунку | | |
|------------------------------+------+---------+------
|11(б). Непрямі платежі, | | |
|гривень | | |
|------------------------------+------+---------+------
|12. Усього "А", гривень | | |
-----------+------------------------------+------+---------+------
Б. |13. Комісійні та брокерські | | |
Додаткові |винагороди | | |
нарахування|------------------------------+------+---------+------
до ціни |14. Роялті та ліцензійні | | |
договору, |платежі, що стосуються | | |
що не |оцінюваних товарів, які | | |
включені до|покупець повинен сплачувати | | |
розділу |прямо чи опосередковано як | | |
"А"* і |умову продажу оцінюваних | | |
підлягають |товарів (див. графу 9) | | |
включенню |------------------------------+------+---------+------
до митної |15. Відповідна частина виручки| | |
вартості, |від будь-якого подальшого | | |
гривень |перепродажу, передачі або | | |
|використання товарів, що | | |
|оцінюються, на митній | | |
|території України прямо чи | | |
|опосередковано йде | | |
|на користь продавця | | |
|(див. графу 9) | | |
|------------------------------+------+---------+------
|16. Витрати на доставку до | | |
| _______________________,| | |
| (місце доставки) | | |
| | | |
|у тому числі на: | | |
| | | |
|а) транспортування | | |
|------------------------------+------+---------+------
|б) завантаження, розвантаження| | |
|тощо | | |
|------------------------------+------+---------+------
|в) страхування | | |
|------------------------------+------+---------+------
|17. Усього "Б" | | |
-----------+------------------------------+------+---------+------

В. Списання|18. Плата за будівництво,   |   |     |
сум, |спорудження, складення, | | |
включених |технічне обслуговування або | | |
до розділу |технічну допомогу після | | |
"А", |вивезення | | |
гривень* |------------------------------+------+---------+------
|19. Витрати на доставку з | | |
|пункту пропуску на державному | | |
|кордоні до місця призначення | | |
|------------------------------+------+---------+------
|20. Мито, податки та збори, що| | |
|сплачуються під час ввезення | | |
|товару до країни-імпортера | | |
|------------------------------+------+---------+------
|21. Усього "В" | | |
------------------------------------------+------+---------+------
22. Заявлена митна вартість: | | |
| | |
а) у гривнях | | |
|------+---------+------
б) в іноземній валюті | | |
------------------------------------------------------------------
Г. *Якщо суму сплачено в іноземній валюті, в цьому розділі
зазначається сума в іноземній валюті та курс перерахунку за
кожним товаром і елементом вартості.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Номер позиції з розділів "Б" і "В" |Код валюти |Сума | Курс
| | |перерахунку
------------------------------------------------------------------

Підпис та печатка декларанта