Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 28.06.2015 р. на підставі Закону
N 222-VIII від 02.03.20
15)

Про внесення змін до Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
щодо порядку видачі копії ліцензії

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2010 р., N 1, ст. 6, N 9, ст. 76; 2011 р., N 6, ст. 47; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року N 3610-VI) такі зміни:

1) статтю 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"місце провадження фізичною особою - підприємцем господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, - територія, приміщення, що відповідають вимогам ліцензійних умов та належать фізичній особі - підприємцю на праві власності та/або користування".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;

2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:

"У разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи - підприємця місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх місцезнаходження";

3) частини сьому, дев'яту і десяту статті 14 викласти в такій редакції:

"Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається ліцензіату - юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений підрозділ, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право ліцензіата на таку діяльність, а ліцензіату - фізичній особі - підприємцю на кожне місце провадження господарської діяльності. Копія ліцензії видається у порядку, визначеному цією статтею та статтями 10 і 11 цього Закону";

"У разі створення ліцензіатом - юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної особи - підприємця - нового місця провадження господарської діяльності, такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також документи відповідно до статті 10 цього Закону.

У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду господарської діяльності за місцем провадження такої діяльності, на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це орган ліцензування у письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 3 листопада 2011 року
N 3994-VI