Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 березня 2007 р. N 545
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 131 від від 28 лютого 2018
р.)

Деякі питання проведення обліку,
зберігання та реалізації дизельного палива
залежно від вмісту масової частки сірки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1048 від 12.10.20
11 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Правила проведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки (далі - Правила), що додаються.

2. Державній митній службі:

забезпечити експертні підрозділи центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи, регіональних служб з експертного забезпечення та енергетичної регіональної митниці обладнанням для проведення у місцях здійснення митного оформлення дизельного палива, яке ввозиться на митну територію України, експертизи на вміст масової частки сірки;

розробити та затвердити порядок здійснення митного оформлення дизельного палива підрозділами енергетичної регіональної митниці або за її погодженням іншим митним органом, який має матеріально-технічну базу для визначення масової частки сірки в дизельному паливі.

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості, Державній екологічній інспекції, Державній інспекції з питань захисту прав споживачів, Державній податковій службі, Державній митній службі, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити у межах своїх повноважень постійний контроль за дотриманням Правил. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1048 від 12.10.2011 )

4. Державній податковій адміністрації привести власні нормативно-правові акти у відповідність з Правилами.

5. Міністерству економіки, Державній митній службі в установленому порядку подати пропозиції щодо внесення змін до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ), в частині деталізації кодів згідно з УКТЗЕД дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки.

6. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2007 р. N 545

Правила
ведення обліку, зберігання та реалізації дизельного
палива залежно від вмісту масової частки сірки

1. Ці Правила визначають порядок ведення обліку, зберігання та реалізації дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки (понад 0,2 відсотка, не більше ніж 0,2 відсотка, не більше ніж 0,035 відсотка, не більше ніж 0,005 відсотка).

2. Дія Правил поширюється на всіх суб'єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, зареєстрованих у встановленому порядку, крім споживачів, які використовують дизельне паливо для власних потреб.

3. Ведення обліку, зберігання, реалізацію, а також приймання, транспортування, відпуск, проведення обліково-розрахункових операцій з дизельним паливом з різним вмістом масової частки сірки суб'єкти господарювання здійснюють відповідно до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 2, ст. 51), та інших нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини із зазначених питань, з дотриманням вимог цих Правил.

Бухгалтерський облік наявності та руху дизельного палива ведеться суб'єктом господарювання в розрізі операцій, пов'язаних з придбанням, зберіганням та реалізацією окремих партій товару за кожним видом дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки.

Зберігання і транспортування дизельного палива здійснюється в окремих ємкостях залежно від вмісту масової частки сірки.

Вид дизельного палива залежно від вмісту масової частки сірки визначається на підставі паспорта якості, виданого випробувальною лабораторією підприємства - виробника дизельного палива на кожну партію відвантаженої готової продукції, або паспорта якості дизельного палива, що ввозиться на митну територію України, який може бути виданий іншою акредитованою лабораторією на кожну партію відвантаженої готової продукції. Відомості, що містяться у паспорті якості, підтверджуються сертифікатом відповідності, виданим в установленому порядку уповноваженим органом із сертифікації, визначеним відповідно до законодавства.

Органи Держмитслужби протягом трьох днів після митного оформлення дизельного палива подають органам державної податкової служби інформацію про обсяги ввезеного на митну територію України дизельного палива окремо за кожним видом, залежно від вмісту масової частки сірки в розрізі окремих партій та імпортерів.

Територіальні органи Держспоживстандарту щомісяця після проведення перевірки нафтопереробних підприємств та автозаправних станцій на відповідність дизельного палива показникам, зазначеним у паспорті якості, подають до 10 числа наступного місяця узагальнену інформацію про результати перевірки органам державної податкової служби за місцем знаходження цих підприємств та автозаправних станцій.

Органи державної податкової служби та Держмитслужби під час здійснення контролю за правильністю нарахування та сплати акцизного збору з дизельного палива можуть відбирати зразки продукції для проведення в установленому порядку експертизи щодо вмісту масової частки сірки. У разі коли за результатами проведення експертизи буде встановлена невідповідність відвантаженої партії дизельного палива показникам, зазначеним у паспорті якості та сертифікаті відповідності, для визначення виду дизельного палива за вмістом масової частки сірки застосовуються результати зазначеної експертизи.

Акцизний збір з дизельного палива обчислюється за ставками, встановленими законодавством залежно від вмісту масової частки сірки.

Виробники та імпортери дизельного палива щомісяця разом з податковою звітністю про акцизний збір подають узагальнену довідку про обсяги дизельного палива, ставки та суми нарахованого акцизного збору в розрізі кожної партії за формою згідно з додатком.

Відомості про роздрібні ціни, марки та види (залежно від вмісту масової частки сірки) дизельного палива, що реалізується споживачам через мережу автозаправних станцій, повинні бути зазначені на інформаційних табло, що встановлюються на в'їзді та біля оператора автозаправної станції.

Додаток
до Правил

               ДОВІДКА
про обсяги дизельного палива, ставки та суми
нарахованого акцизного збору

    звітний період ____________________________________

найменування підприємства _________________________

код згідно з ЄДРПОУ _______________________________

------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Номер|Паспо-|Серти-|Норма-|Масова |Обсяг,|Ставка | Курс | Сума |
|ковий | пар-| рт |фікат |тивний|частка |тонн |акциз- |гривні|нара- |
|номер | тії |якості|відпо-| доку-|сірки в| | ного | |хова- |
| | | | від- | мент,|партії | |збору, | |ного |
| | | |ності |згідно|дизель-| |євро за| |акциз-|
| | | | |з яким| ного | | 1000 | |ного, |
| | | | |вироб-|палива,| | кілог-| | гри- |
| | | | | лене |відсот-| | рамів | | вень |
| | | | | дизе-| ків | | | | |
| | | | | льне | | | | | |
| | | | | топ- | | | | | |
| | | | | ливо | | | | | |
|------+-----+------+------+------+-------+------+-------+------+------|
| | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------

   Устатковання (обладнання) підприємства забезпечує виробництво
дизельного палива з вмістом масової частини сірки не більше
ніж ____ відсотка

 Керівник підприємства ______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ______________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)