КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 серпня 2011 р. N 851
Київ

Про затвердження Порядку
декларування наявності цукру

Відповідно до статті 3-1 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок декларування наявності цукру, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 2011 р. N 851

Порядок
декларування наявності цукру

1. Цей Порядок визначає механізм декларування наявності цукру суб'єктами господарювання, які виробляють і зберігають цукор, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром (далі - суб'єкти господарювання).

2. Суб'єкти господарювання складають декларацію про наявні обсяги цукру (далі - декларація) за формою згідно з додатком 1 у двох примірниках, один з яких подають щомісяця до 5 числа територіальним органам Держсільгоспінспекції за місцем зберігання цукру.

Строк зберігання декларації становить три роки.

3. Територіальні органи Держсільгоспінспекції:

подають у п'ятиденний строк зведену інформацію про наявні обсяги цукру за формою згідно з додатком 2 Держсільгоспінспекції, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністраціям;

дають роз'яснення щодо заповнення декларацій та ведуть їх облік.

4. Суб'єкти господарювання несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, відповідно до закону.

Додаток 1
до Порядку

              ДЕКЛАРАЦІЯ
про наявні обсяги цукру
станом на _____ _____________ 20___ року

   1. Найменування юридичної особи та її місцезнаходження або
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця та її
місце проживання _________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Код платника податків згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний
номер облікової картки платника податків _________________________

3. Наявні обсяги цукру (упакований та/або без упаковки)

                               тонн
----------------------------------------------------------------------
|Найменування | Наявний |Надходження |Використання| Наявний |
| | обсяг на | цукру за |(реалізація)| обсяг на |
| | початок | звітний | цукру за | кінець |
| | звітного | період | звітний | звітного |
| | періоду | | період | періоду |
|-----------------+-----------+------------+------------+------------|
|1. Цукор | | | | |
|білий | | | | |
|(ДСТУ 4623:2006),| | | | |
|усього | | | | |
|-----------------+-----------+------------+------------+------------|
|у тому числі: | | | | |
|-----------------+-----------+------------+------------+------------|
|цукор білий | | | | |
|кристалічний | | | | |
|-----------------+-----------+------------+------------+------------|
|пресований цукор | | | | |
|-----------------+-----------+------------+------------+------------|
|сахароза для | | | | |
|шампанського | | | | |
|-----------------+-----------+------------+------------+------------|
|цукрова пудра | | | | |
|-----------------+-----------+------------+------------+------------|
|2. Інший цукор | | | | |
----------------------------------------------------------------------

Керівник
юридичної особи
__________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ 20__ р.
М.П.

Головний бухгалтер
юридичної особи
__________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ 20__ р.
М.П.

Фізична особа -
підприємець
__________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ________ 20__ р.
М.П.

Реєстраційний
номер __________ від ___ _______________ 20__ р.

_______________ __________ ______________________________
(посада особи, (підпис) (ініціали та прізвище)
яка
зареєструвала
декларацію)
М.П.

Додаток 2
до Порядку

            ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про наявні обсяги цукру
_________________________________________
(найменування регіону)

      станом на _____ _____________ 20____ року
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Наявні обсяги цукру, тис. тонн|
|---------------------------------+------------------------------|
|1. Цукор білий (ДСТУ 4623:2006), | |
|усього | |
|---------------------------------+------------------------------|
|у тому числі: | |
|---------------------------------+------------------------------|
|цукор білий кристалічний | |
|---------------------------------+------------------------------|
|пресований цукор | |
|---------------------------------+------------------------------|
|сахароза для шампанського | |
|---------------------------------+------------------------------|
|цукрова пудра | |
|---------------------------------+------------------------------|
|2. Інший цукор | |
------------------------------------------------------------------

      Розподіл обсягів цукру за місцем його зберігання

Усього цукру, тис. тонн _____________________________

у тому числі того, що
зберігається на складах:

суб'єктів господарювання, що
виробляють цукор _____________________________

інших суб'єктів господарювання _____________________________

Кількість суб'єктів
господарювання, що подали
декларації про наявні обсяги
цукру _____________________________

Начальник
територіального органу
Держсільгоспінспекції _______________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.