ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про військовий обов'язок і військову службу"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2008 р., N 24, ст. 234; 2009 р., N 30, ст. 418, N 36-37, ст. 511, ст. 512; 2010 р., N 12, ст. 117) такі зміни:

1. В абзаці четвертому частини четвертої статті 2 слово "(слухачів)" виключити, а після слів "кафедри військової підготовки" доповнити словами "відділення військової підготовки".

2. Статтю 6 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"11. Військовослужбовці у порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України, можуть бути направлені для подальшого проходження військової служби з одного військового формування до іншого з виключенням із списків особового складу формування, з якого вибули, та включенням до списків особового складу формування, до якого прибули".

3. Частину сьому статті 11 викласти в такій редакції:

"7. Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки".

4. Абзац третій частини першої статті 20 після слів "а також" доповнити словами і цифрами "особи віком до 23 років, які проходять підготовку для проходження військової служби на посадах військовослужбовців військової служби за контрактом, осіб сержантського і старшинського складу, або".

5. У частині третій статті 23 слова "у частині другій цієї статті" замінити словами "в абзацах другому, третьому і п'ятому частини другої цієї статті".

6. У статті 25:

назву і частину другу після слова "осіб" доповнити словами "рядового, сержантського і старшинського та";

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського складу може здійснюватися в навчальних військових частинах, а на посадах осіб сержантського і старшинського складу, за якими необхідна наявність у особи неповної або базової вищої освіти, також у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Порядок та умови направлення громадян України до навчальних військових частин, а також проходження ними військової служби під час такої підготовки визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України";

частину п'яту доповнити реченням такого змісту: "Контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення навчання укладається між громадянином та державою, від імені якої виступає уповноважений орган військового управління Збройних Сил України або іншого військового формування, для потреб якого він проходить підготовку, на строк, передбачений абзацами третім і п'ятим частини другої статті 23 цього Закону".

7. Абзац третій пункту 2 частини п'ятої статті 37 після слів "податкової міліції" доповнити словами "в органи і підрозділи цивільного захисту, в Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та в установленому порядку внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення до законів України змін, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 12 травня 2011 року
N 3353-VI