Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 червня 1996 р. N 658
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 306 від 20 квітня 2016
р.)

Про затвердження Положення про ранги
державних службовців

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 237 від 30.03.20
05
N 103 від 01.02.20
06
N 1431 від 18.10.20
06
N 426 від 20.04.20
11 )

Відповідно до статті 26 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про ранги державних службовців (додається).

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 червня 1996 р. N 658

Положення
про ранги державних службовців

1. Ранги присвоюються державним службовцям в індивідуальному порядку відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Особам, які вперше зараховані на державну службу, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад.

2. Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України, другої категорії - Кабінетом Міністрів України, крім рангів, що присвоюються державним службовцям - працівникам Апарату Верховної Ради України. Пропозиції щодо присвоєння рангів, які відповідають посадам першої та другої категорій, вносить Головдержслужба за поданням відповідних державних органів. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 237 від 30.03.2005 )

Ранги, що відповідають посадам другої категорії, державним службовцям - працівникам Апарату Верховної Ради України присвоюються Головою Верховної Ради України. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 237 від 30.03.2005 )

Ранги керівникам місцевих органів виконавчої влади, що відповідають посадам третьої - п'ятої категорій, присвоюються відповідно керівником органу виконавчої влади. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426 від 20.04.2011 )

Ранги іншим керівникам і спеціалістам органів виконавчої влади, що відповідають посадам третьої - сьомої категорій, присвоюються за місцем роботи керівниками цих органів. ( Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426 від 20.04.2011 )

3. Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з прийняттям їх на державну службу. ( Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1431 від 18.10.2006 )

Особам, призначеним на посади державних службовців з установленням випробування, ранги присвоюються з урахуванням його результатів.

4. Через два роки після присвоєння державному службовцю відповідного рангу керівник державного органу за поданням безпосереднього керівника розглядає питання щодо можливості присвоєння йому чергового рангу. Позитивне рішення приймається за умови успішної роботи державного службовця.

Черговий ранг не може бути присвоєний державному службовцю, до якого протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період проведення службового розслідування або перебування під слідством.

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися до державного службовця як захід дисциплінарного впливу.

5. За виконання особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

6. У разі призначення державних службовців на посади більш високої категорії їм присвоюється ранг у межах категорії посад, які вони зайняли.

Державним службовцям, які призначаються на посаду більш високої категорії та мають ранг у межах цієї категорії, може бути залишено попередній або присвоєно наступний ранг у межах відповідної категорії посад. ( Абзац другий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1431 від 18.10.2006 )

У разі залишення попереднього рангу наступний ранг державному службовцю присвоюється з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу.

7. За сумлінну працю державному службовцю у разі звільнення з державної служби у зв'язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо він має найвищий ранг у такій категорії посад.

Державному службовцю, якому присвоєно ранг поза межами категорії посад у зв'язку з виходом на пенсію достроково відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), на пільгових умовах або у зв'язку з визнанням його інвалідом I чи II групи у період перебування на державній службі та який потім повернувся на державну службу, вдруге ранг поза межами категорії посад не присвоюється. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 103 від 01.02.2006 )

8. Якщо державний службовець перейшов на посаду нижчої категорії або залишив державну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний ранг.

9. Державний службовець може бути позбавлений рангу лише за вироком суду.

10. Присвоєння, зміна, позбавлення рангу за вироком суду оформляється наказом чи розпорядженням керівника державного органу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці державного службовця.

11. Надбавка за ранг провадиться з дня його присвоєння.

Державному службовцю, який працює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг здійснюється пропорційно відпрацьованому часу.

Особам, які призначені на посади державних службовців з терміном випробування і мають ранги, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробування провадиться відповідно до цього рангу.

Розміри надбавок за ранги державних службовців установлені постановами Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1994 р. N 855 та від 25 грудня 1995 р. N 1043.