ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
22.12.2010 N 5
72

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 січня 2011 р. за N 98/18836

Зміни
до Положення про порядок та умови
торгівлі іноземною валютою

1. У пункті 12 розділу I:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"здійснення іноземних інвестицій в Україну";

абзац восьмий виключити.

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - чотирнадцятим;

в абзаці дев'ятому слова "прямих інвестицій та розміщених серед нерезидентів цінних паперів українських емітентів" замінити словами "інвестиційної діяльності в Україні".

2. У главі 3 розділу II:

2.1. У пункті 1:

у підпункті "а":

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"документів, що свідчать про продаж коштів в іноземній валюті, що надійшли на адресу уповноваженого банку-позичальника як кредит (позика), за гривні на міжбанківському валютному ринку України (SWIFT-повідомлення, ключований телекс, меморіальні ордери банку) - у випадку, передбаченому абзацом восьмим цього підпункту";

доповнити підпункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"оригіналу зовнішньоекономічного договору та його копії - у разі використання купленої іноземної валюти для обміну на іншу іноземну валюту згідно з вимогами речення другого пункту 19 розділу I цього Положення".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - вісімнадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим;

абзац дев'ятий підпункту "г" після слів "за договором гарантії (поруки)" доповнити словами "за резидента-боржника перед резидентом-кредитором або";

підпункт "ґ" доповнити новим абзацом такого змісту:

"Резидент виконує такі операції за рахунок власних (не куплених, не залучених у формі кредиту) коштів в іноземній валюті".

2.2. У пункті 2:

у підпункті "а":

абзац третій доповнити реченням такого змісту: "Якщо строк між датами набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції та подання заяви на купівлю іноземної валюти перевищує п'ять календарних років або проведено державну реєстрацію іноземної інвестиції, то замість документів, передбачених у першому реченні цього абзацу, дозволяється подання документів, що підтверджують набуття іноземним інвестором права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора у зберігача, виписки реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів, копії статуту товариства з обмеженою відповідальністю, часткою якого володіє іноземний інвестор, тощо)";

в абзаці четвертому слова "(копії рішення товариства про виплату дивідендів іноземному інвестору, копії документів про завершення ліквідаційної процедури товариства - об'єкта інвестиції та виплату іноземному інвестору частини майна цього товариства згідно з порядком задоволення вимог кредиторів тощо)" замінити словами "(копії проспекту емісії боргових цінних паперів, що підтверджує порядок їх погашення та виплати відсоткових доходів, документів про виплату частини майна товариства, що ліквідовується, його учаснику - іноземному інвестору згідно з порядком, установленим законодавством України, тощо)";

абзац п'ятий доповнити словами та цифрами "або письмового підтвердження іноземного інвестора про те, що державна реєстрація іноземної інвестиції відповідно до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ) не здійснювалася";

в абзаці шостому слова "фактичне надходження іноземної валюти в Україну та використання іноземним інвестором цієї валюти з метою здійснення іноземної інвестиції" замінити словами "здійснення іноземної інвестиції в іноземній валюті з рахунку іноземного інвестора із-за кордону на рахунок резидента в Україні (операції, що не передбачає використання інвестиційного рахунку) та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на відкритий в уповноваженому банку рахунок резидента або іншого іноземного інвестора";

в абзаці восьмому слова "та/або отриманих за цією інвестицією доходів" замінити словами "що не оформлені акціями";

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий та одинадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим та десятим;

доповнити підпункт після абзацу дев'ятого трьома новими абзацами такого змісту:

"оригіналу або засвідченої в установленому порядку копії звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів, складеного суб'єктом оціночної діяльності, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ). Подається в разі продажу іноземним інвестором цінних паперів українських емітентів, крім викупу цінних паперів інституту спільного інвестування їх емітентом; погашення боргових цінних паперів їх емітентом; викупу емітентом його облігацій на умовах, передбачених проспектом їх емісії; продажу на українській фондовій біржі лістингових цінних паперів (має підтверджуватися повідомленням про лістинг цінних паперів). Строк між датами оцінки ринкової вартості цінних паперів та укладення договору про продаж цінних паперів іноземним інвестором (договору про повернення іноземним інвестором іноземної інвестиції) має становити не більше 30 календарних днів. Купівля та перерахування іноземної валюти має здійснюватися в обсязі, що не перевищує ринкової вартості цінних паперів відповідно до звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості цінних паперів;

копії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України, який підтверджує право зазначеного суб'єкта на здійснення оцінки майна у вигляді цінних паперів (подається в разі надання звіту про оцінку ринкової вартості цінних паперів).

У разі купівлі-продажу іноземними інвесторами цінних паперів на українських фондових біржах замість документів, передбачених абзацами третім і четвертим цього підпункту, дозволяється подавати оригінал виписки з реєстру біржових угод (контрактів), укладених за результатами біржових торгів, що підтверджує проведення цих операцій з використанням електронної торговельної системи біржі, та її копію. Ця виписка має бути засвідчена підписом уповноваженої особи фондової біржі та відбитком печатки біржі, а також містити інформацію про умови цих контрактів (номер, дату та вид контракту, предмет торгів, його кількість та вартість, інформацію про учасника торгів та його клієнта - іноземного інвестора, дату виконання контракту тощо)".

У зв'язку з цим абзац десятий уважати абзацом тринадцятим;

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) за операціями щодо повернення іноземному інвестору дивідендів:

заяви про купівлю іноземної валюти;

документів, що підтверджують право власності іноземного інвестора на корпоративні права/інвестиційні сертифікати українського емітента, за якими здійснюється виплата дивідендів (копії статуту товариства з обмеженою відповідальністю, часткою якого володіє іноземний інвестор, виписки з рахунку в цінних паперах іноземного інвестора у зберігача, виписки реєстратора з реєстру власників іменних цінних паперів тощо), та їх копій;

копії рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору.

Суб'єкт ринку робить відповідну відмітку на оригіналах документів, на підставі яких була куплена, обміняна іноземна валюта, та на копіях цих документів, які залишаються в нього на зберіганні";

у підпункті "г":

абзац четвертий доповнити словами та цифрами "або письмового підтвердження іноземного інвестора про те, що державна реєстрація іноземної інвестиції відповідно до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ) не здійснювалася";

в абзаці п'ятому слова "фактичне надходження іноземної валюти в Україну та використання іноземним інвестором цієї валюти з метою здійснення іноземної інвестиції" замінити словами "здійснення іноземної інвестиції в іноземній валюті з рахунку іноземного інвестора із-за кордону на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи за участю іноземного інвестора (операції, що не передбачає використання інвестиційного рахунку), та/або про здійснення іноземної інвестиції в гривнях/іноземній валюті з інвестиційного рахунку іноземного інвестора на поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку для ведення спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи за участю іноземного інвестора";

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзац десятий уважати відповідно абзацом дев'ятим;

у підпункті "ґ":

абзац четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий уважати відповідно абзацами четвертим - сьомим;

в абзаці п'ятому слова "її продаж з інвестиційного рахунку та зарахування отриманих від цього продажу коштів у гривнях на вкладний (депозитний) рахунок іноземного інвестора в уповноваженому банку" замінити словами "та її використання виключно для формування інвестиційного вкладу".

2.3. Пункт 3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 4-7 уважати відповідно пунктами 3-6.

2.4. В абзаці першому пункту 5 цифри та слово "4 та 5" замінити цифрами та словом "3 та 4".

2.5. У пункті 6:

в абзаці першому цифру "5" замінити цифрою "4";

в абзаці четвертому літери "а" - "ґ", "д" замінити відповідно літерами "а", "г" - "д";

в абзаці п'ятому цифру "5" замінити цифрою "4".

Директор Департаменту валютного регулювання О.А.Щербакова