Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
24.12.2010 N 1020

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2011 р. за N 46/18784

(Наказ втратив чинність з 01.04.2014 р. на підставі Наказу
Міністерства доходів і зборів України
N 49 від 21.01.20
14)

Про затвердження форми Податкового розрахунку
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них податку
(форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання
податковими агентами Податкового розрахунку
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них податку

Відповідно до підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) наказую:

1. Затвердити форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) (далі - Податковий розрахунок), що додається.

2. Затвердити Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, що додається.

3. Податковий розрахунок перший раз подається за I квартал 2011 року.

4. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.):

4.1 у встановленому порядку погодити алгоритм контролю Податкового розрахунку з Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування та з Департаментом обліку та звітності;

4.2 у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

4.3 забезпечити оприлюднення цього наказу у встановленому порядку.

5. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.), Управлінню реєстрації та обліку платників податків (Калєніченко Н.Г.) у місячний строк після державної реєстрації цього наказу в установленому порядку внести зміни до програмного забезпечення.

6. Цей наказ набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

7. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 29.09.2003 N 451 "Про затвердження форми податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.10.2003 за N 960/8281;

від 30.08.2004 N 500 "Про внесення змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.09.2004 за N 1194/9793;

від 09.02.2005 N 67 "Про внесення змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.2005 за N 313/10593;

від 20.07.2006 N 425 "Про затвердження Змін до додатка до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.08.2006 за N 961/12835.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Лекаря С.І.

Голова О.О.Папаіка

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1020

Форма N 1ДФ

Податковий розрахунок
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь
платників податку, і сум утриманого з них податку

З формою N 1ДФ можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2011 р.", папка "Звітність за I квартал".

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1020

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 січня 2011 р. за N 46/18784

Порядок
заповнення та подання податковими агентами
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь платників податку,
і сум утриманого з них податку

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає порядок заповнення і подання органам державної податкової служби України (далі - органи ДПС) Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку (далі - податковий розрахунок) відповідно до вимог статті 51 глави 2, підпункту 70.16.1 пункту 70.16 статті 70 глави 6 розділу II, підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі - Кодекс).

1.2. Дія цього Порядку поширюється на податкових агентів, а саме: юридичних осіб (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), самозайнятих осіб, представництва нерезидентів - юридичних осіб, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) нараховують (виплачують, надають) доходи фізичній особі та/або зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу ( 2755-17 ), до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі.

1.3. Подання податковими агентами податкового розрахунку за період, в якому проводились процедури його припинення, здійснюється до завершення таких процедур (державної реєстрації припинення юридичної особи, державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця).

II. Порядок подання податкового розрахунку

2.1. Податковий розрахунок подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Граничні строки подання податкового розрахунку можуть бути збільшені за правилами та на підставах, які передбачені Кодексом ( 2755-17 ).

Якщо після подачі податкового розрахунку за звітний період податковий агент подає новий податковий розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання податкового розрахунку за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у пункті 50.1 статті 50 Кодексу ( 2755-17 ), не застосовуються.

2.2. Податковий розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент протягом звітного періоду.

2.3. Податковий розрахунок подається до органу ДПС за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до органу ДПС за податковою адресою фізичної особи - податкового агента.

2.3.1. На непошкодженому паперовому носії формату А4 (кількість аркушів не обмежується) податковий розрахунок заповнюється машинописним текстом чи друкованими літерами без помарок, закреслень, виправлень і уточнень, вказуються порядкові номери сторінок. У незаповнених полях інформаційного рядка проставляється прочерк. Подання ксерокопії розрахунку не дозволяється.

2.3.2. Податковий розрахунок може бути наданий органу ДПС в електронній формі за добровільним рішенням податкового агента.

2.3.3. Податковий розрахунок готується у двох примірниках. Один примірник подається до органу ДПС. Другий - з підписом особи, відповідальної за приймання розрахунку, штампом та проставленим номером порції, отриманим при обов'язковій реєстрації розрахунку в органі ДПС, - повертається податковому агенту.

2.4. Податковий розрахунок подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, що працюють, з обов'язковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) - однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Строк подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого строку подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.

2.5. Релігійні організації, а також створені ними добродійні заклади повинні подавати податковий розрахунок на всіх платників податку.

2.6. У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, податковий розрахунок у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юридична особа до органу ДПС за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу ДПС за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

III. Порядок заповнення податкового розрахунку

3.1. Реквізити податкового розрахунку, що заповнюються:

3.1.1. Навпроти напису "Стор." податковим агентом проставляється номер сторінки податкового розрахунку.

3.1.2. Відмічається відповідна клітинка "Звітний", "Звітний новий" чи "Уточнюючий" залежно від того, який податковий розрахунок подається.

3.1.3. Навпроти напису "Порція" податковим агентом проставляється номер порції.

У податковому розрахунку, який подається за результатами першого звітного кварталу, протягом якого набирає чинності Кодекс ( 2755-17 ) (у податковому розрахунку за I квартал 2011 року), заповнюються клітинки "Сума податкового боргу станом на 01.01.2011", в яких відображається податковий борг відповідно до пункту 1 підрозділу 1 розділу XX Кодексу.

3.1.4. Зазначається податковий номер юридичної особи - податкового агента, податковий номер або серія та номер паспорта фізичної особи - податкового агента (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), яка подає розрахунок. Заповнення клітинок проводиться зліва направо (для юридичних осіб доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8).

3.1.5. Відмічається відповідна клітинка "Юридична особа" або "Самозайнята фізична особа".

3.1.6. "Працювало у штаті" - проставляється найбільша з місячних за звітний період (на перше число місяця) облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи. Облікова кількість штатних працівників облікового складу юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи визначається відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722.

3.1.7. "Працювало за цивільно-правовими договорами" - кількість працівників за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7 цього пункту, заповнюються тільки в разі наявності у юридичної особи чи у самозайнятої фізичної особи найманих працівників. Реквізити, передбачені підпунктами 3.1.6 та 3.1.7 цього пункту, заповнюються тільки для першої порції податкового розрахунку.

3.1.8. Зазначаються найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові самозайнятої фізичної особи, податкова адреса юридичної особи чи самозайнятої фізичної особи , що подає податковий розрахунок.

3.1.9. Податковий номер органу ДПС, куди подається розрахунок.

3.1.10. Найменування органу ДПС, куди подається податковий розрахунок.

3.1.11. "Звітний період" - відображаються арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік.

3.1.12. У графі 1 "N з/п" відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється.

3.1.13. У графі 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта*" відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта фізичної особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), про яку надається інформація в податковому розрахунку.

3.2. У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності.

3.3. У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні).

3.4. У графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.

3.5. У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а та сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

3.6. У графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. Ознака доходу визначається до нарахованого доходу. Якщо доходи виплачуються у звітному кварталі не в повному обсязі і їх остаточна виплата буде здійснюватись у наступних кварталах, ознака доходу в разі виплати повинна вказуватися відповідно до нарахованого в попередньому кварталі доходу.

Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків, скільки ознак доходів вона має. Про кожну ознаку доходу фізичної особи потрібно заповнювати тільки один рядок з обов'язковим заповненням графи 2 "Податковий номер або серія та номер паспорта*", крім випадків, зазначених у пунктах 3.7 та 3.8 цього розділу.

3.7. Графа 6 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. У разі неодноразового прийняття фізичної особи на роботу і її звільнення з роботи у звітному кварталі про таку особу потрібно заповнювати стільки рядків, скільки разів інформація про зміну місця роботи особи зустрічається у звітному кварталі.

3.7.1. У графі 6 "Дата прийняття на роботу" відображається дата (число, порядковий номер місяця, рік) прийняття фізичної особи на роботу, наприклад, якщо дата прийняття 27 грудня 2010 року, то у графі 6 потрібно вказати "27.12.2010".

3.7.2. У графі 7 "Дата звільнення з роботи" відображається дата звільнення фізичної особи з роботи аналогічно підпункту 3.7.1 цього пункту.

3.8. У графі 8 "Ознака податкової соціальної пільги" відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до цього Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. За відсутності у фізичної особи пільг у звітному періоді у графі 8 проставляється прочерк. При заповненні графи 8 слід враховувати ту ознаку пільги, яка відповідає нарахованому доходу. Допускається наявність кількох рядків з однією ознакою доходу тільки у разі наявності у фізичної особи кількох ознак пільг за такою ознакою доходу (наявність різних пільг у кожному з трьох місяців кварталу).

3.9. У графі 9 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно вилучити. Графа 9 заповнюється тільки для звітного нового та уточнюючого податкового розрахунків.

3.10. В останньому рядку розрахунку вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу за графою 3, нарахованого податку за графою 4а та перерахованого податку за графою 4.

3.10.1. У кінці податкового розрахунку проставляються:

кількість заповнених рядків, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість аркушів у податковому розрахунку. При визначенні кількості заповнених рядків підсумковий рядок відповідно до абзацу першого цього пункту не враховується;

податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) керівника юридичної особи, який подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон;

податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) головного бухгалтера юридичної особи, який подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон;

податковий номер або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) самозайнятої фізичної особи, яка подає розрахунок, підпис, ініціали, прізвище, телефон.

3.10.2. Податковий розрахунок на останньому аркуші завіряється:

для юридичної особи - підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою;

для фізичної особи - податкового агента - підписом особи, яка подає податковий розрахунок, та засвідчується печаткою у разі її наявності.

3.10.3. "Дата подання" - проставляється дата подання податкового розрахунку податковим агентом.

3.11. У кінці податкового розрахунку проставляються відмітки службових осіб органу ДПС про внесення даних з податкового розрахунку до електронної бази податкової звітності (дата, підпис, ініціали, прізвище).

IV. Порядок проведення коригувань

4.1. Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.

4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.

4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються органами ДПС до податкового агента.

4.4.1. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" - на вилучення рядка.

4.4.2. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" - на введення рядка.

4.4.3. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію відповідно до підпункту 4.4.1 цього пункту та ввести правильну інформацію за правилами підпункту 4.4.2 цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому раз і в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на вилучення, а в другому - "0" - рядок на введення.

Директор Департаменту оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяк

Додаток
до Порядку заповнення
та подання податковими
агентами Податкового
розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого)
на користь платників
податку, і сум утриманого
з них податку

          1. Довідник ознак доходів

----------------------------------------------------------------------------------------
|OZN_| NAME | NAME_SHOT | D_BEGIN |D_END|
|DOX | | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|101 |Доходи у вигляді заробітної плати, |заробітна плата, |01.01.2011| |
| |нараховані (виплачені) платнику податку |нарахована | | |
| |відповідно до умов трудового договору |(виплачена) | | |
| |(контракту), крім доходів, зазначених в | | | |
| |абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 | | | |
| |розділу XX Кодексу ( 2755-17 ) | | | |
| |(підпункт 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 | | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|102 |Суми винагород та інших виплат, |виплати відповідно до|01.01.2011| |
| |нарахованих (виплачених) платнику податку |умов цивільно- | | |
| |відповідно до умов цивільно-правового |правового договору | | |
| |договору, крім доходів, зазначених в | | | |
| |абзаці третьому пункту 4 підрозділу 1 | | | |
| |розділу XX Кодексу ( 2755-17 ) | | | |
| |(підпункт 164.2.2 пункту 164.2 статті 164 | | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|103 |Доходи від продажу об'єктів майнових і |роялті, у тому числі |01.01.2011| |
| |немайнових прав, зокрема інтелектуальної |одержувані | | |
| |(промислової) власності, та прирівняні до |спадкоємцями | | |
| |них права, доходи у вигляді сум авторської| | | |
| |винагороди, іншої плати за надання права | | | |
| |на користування або розпорядження іншим | | | |
| |особам нематеріальним активом (творами | | | |
| |науки, мистецтва, літератури або іншими | | | |
| |нематеріальними активами), об'єкти права | | | |
| |інтелектуальної промислової власності та | | | |
| |прирівняні до них права (далі - роялті), у| | | |
| |тому числі отримані спадкоємцями власника | | | |
| |такого нематеріального активу | | | |
| |(підпункт 164.2.3 пункту 164.2 статті 164 | | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|104 |Частина доходів від операцій з продажу |продаж (обмін) |01.01.2011| |
| |(обміну) об'єктів нерухомого майна згідно |нерухомого майна | | |
| |з положеннями статті 172 розділу IV |згідно зі статтею 172| | |
| |Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт 164.2.4 |розділу IV Кодексу | | |
| |пункту 164.2 статті 164 розділу IV |( 2755-17 ) | | |
| |Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|105 |Частина доходів від операцій з продажу або|продаж (обмін) |01.01.2011| |
| |обміну об'єктів рухомого майна згідно з |рухомого майна згідно| | |
| |положеннями статті 173 розділу IV |зі статтею 173 | | |
| |Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт 164.2.4 |розділу IV Кодексу | | |
| |пункту 164.2 статті 164 розділу IV |( 2755-17 ) | | |
| |Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|106 |Дохід від надання майна в лізинг, оренду |надання майна в |01.01.2011| |
| |або суборенду (строкове володіння та/або |лізинг, оренду або | | |
| |користування), визначений у порядку, |суборенду згідно з | | |
| |встановленому пунктом 170.1 статті 170 |пунктом 170.1 | | |
| |розділу IV Кодексу ( 2755-17 ) |статті 170 розділу IV| | |
| |(підпункт 164.2.5 пункту 164.2 статті 164 |Кодексу ( 2755-17 ) | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|107 |Сума заборгованості за укладеним |заборгованість, за |01.01.2011| |
| |цивільно-правовим договором, за якою минув|якою минув строк | | |
| |строк позовної давності (підпункт 164.2.7 |позовної давності | | |
| |пункту 164.2 статті 164 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|108 |Сума коштів, одержана платником податку |дохід від фінансової |01.01.2011| |
| |від фінансової установи після реалізації |установи після | | |
| |заставленого майна платника податку при |реалізації | | |
| |зверненні стягнення фінансовою установою |заставленого майна | | |
| |на таке майно у зв'язку з невиконанням | | | |
| |платником податку своїх зобов'язань за | | | |
| |договором кредиту (позики) | | | |
| |(підпункт 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 | | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|109 |Дохід у вигляді дивідендів (крім |дивіденди, крім тих, |01.01.2011| |
| |дивідендів, визначених у підпункті |що не змінюють | | |
| |165.1.18 пункту 165.1 статті 165 |пропорцій (часток) | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) |участі | | |
| |(підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 | | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|110 |Дохід у вигляді процентів (крім процентів,|проценти |01.01.2011| |
| |визначених у підпунктах 165.1.2 | | | |
| |та 165.1.41 пункту 165.1 статті 165 | | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
| |(підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 | | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|111 |Дохід у вигляді виграшів та призів (крім |виграші та призи, |01.01.2011| |
| |виграшів та призів у державну грошову |крім виграшів та | | |
| |лотерею в розмірах, передбачених у |призів у державну | | |
| |підпункті 165.1.46 пункту 165.1 статті 165|грошову лотерею | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
| |(підпункт 164.2.8 пункту 164.2 статті 164 | | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|

|112 |Інвестиційний прибуток (дохід) від    |інвестиційний    |01.01.2011|   |
| |проведення платником податку операцій з |прибуток (дохід) від | | |
| |цінними паперами, деривативами та |операцій з | | |
| |корпоративними правами, випущеними в |інвестиційними | | |
| |інших, ніж цінні папери, формах, крім |активами | | |
| |доходу від операцій, зазначених у | | | |
| |підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1| | | |
| |статті 165 розділу IV цього Кодексу | | | |
| |( 2755-17 ) (підпункт 164.2.9 пункту 164.2| | | |
| |статті 164 розділу IV, підпункт 170.2.2 | | | |
| |пункту 170.2 статті 170 розділу IV | | | |
| |Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|113 |Дохід, отриманий платником податку |дохід, отриманий у |01.01.2011| |
| |унаслідок прийняття ним у спадщину чи |спадщину | | |
| |дарунок коштів, майна, майнових чи |(подарований) від | | |
| |немайнових прав від члена сім'ї першого |члена сім'ї першого | | |
| |ступеня споріднення відповідно до |ступеня споріднення | | |
| |підпункту "а" підпункту 174.2.1 | | | |
| |пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 | | | |
| |розділу IV Кодексу ( 2755-17 ) | | | |
| |(підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164| | | |
| |розділу IV та підпункт 165.1.15 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|114 |Дохід, отриманий платником податку |дохід, отриманий у |01.01.2011| |
| |унаслідок прийняття ним у спадщину чи |спадщину | | |
| |дарунок коштів, майна, майнових чи |(подарований) від | | |
| |немайнових прав від фізичної особи, що не |фізичної особи, що не| | |
| |є членом сім'ї першого ступеня споріднення|є членом сім'ї | | |
| |відповідно до підпункту 174.2.2 |першого ступеня | | |
| |пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 |споріднення | | |
| |розділу IV Кодексу ( 2755-17 ) | | | |
| |(підпункт 164.2.10 пункту 164.2 статті 164| | | |
| |розділу IV та підпункт 165.1.15 пункту | | | |
| |165.1 статті 165 розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|115 |Дохід, отриманий платником податку |дохід, отриманий у |01.01.2011| |
| |унаслідок прийняття ним у спадщину чи |спадщину | | |
| |дарунок коштів, майна, майнових чи |(подарований) від | | |
| |немайнових прав від нерезидента або |нерезидента або | | |
| |отриманий нерезидентом відповідно до |отриманий | | |
| |підпункту 174.2.3 пункту 174.2 та |нерезидентом | | |
| |пункту 174.6 статті 174 розділу IV Кодексу| | | |
| |( 2755-17 ) (підпункт 164.2.10 | | | |
| |пункту 164.2 статті 164 розділу IV та | | | |
| |підпункт 165.1.15 пункту 165.1 статті 165 | | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|116 |Дохід, отриманий платником податку, який є|дохід, отриманий у |01.01.2011| |
| |інвалідом I групи або має статус |спадщину | | |
| |дитини-сироти або дитини, позбавленої |(подарований) | | |
| |батьківського піклування, унаслідок |платником, який є | | |
| |прийняття у спадщину чи дарунок об'єкта |інвалідом I групи або| | |
| |нерухомого або рухомого майна, готівки або|має статус дитини- | | |
| |коштів та об'єкта нерухомого або рухомого |сироти або дитини, | | |
| |майна, що успадковуються (отримується як |позбавленої | | |
| |дарунок) дитиною-інвалідом відповідно до |батьківського | | |
| |підпункту "б" підпункту 174.2.1 |піклування | | |
| |пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 | | | |
| |розділу IV Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт | | | |
| |164.2.10 пункту 164.2 статті 164 розділу | | | |
| |IV та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 | | | |
| |статті 165 розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|117 |Дохід, отриманий платником податку |заощадження, поміщені|01.01.2011| |
| |унаслідок прийняття ним у спадщину чи |до 2 січня 1992 року | | |
| |дарунок грошових заощаджень, поміщених до |в установи Ощадного | | |
| |2 січня 1992 року в установи Ощадного |банку СРСР та | | |
| |банку СРСР та державного страхування СРСР,|державного | | |
| |що діяли на території України, а також у |страхування СРСР, | | |
| |державні цінні папери (облігації Державної|погашення яких не | | |
| |цільової безпроцентної позики 1990 року, |відбулося | | |
| |облігації Державної внутрішньої виграшної | | | |
| |позики 1982 року, державні казначейські | | | |
| |зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного | | | |
| |банку СРСР) та грошові заощадження | | | |
| |громадян України, поміщені в установи | | | |
| |Ощадного банку України та колишнього | | | |
| |Укрдержстраху протягом 1992-1994 років, | | | |
| |погашення яких не відбулося, відповідно | | | |
| |до підпункту "в" підпункту 174.2.1 | | | |
| |пункту 174.2 та пункту 174.6 статті 174 | | | |
| |розділу IV Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт | | | |
| |164.2.10 пункту 164.2 статті 164 розділу | | | |
| |IV та підпункт 165.1.15 пункту 165.1 | | | |
| |статті 165 розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|118 |Кошти, отримані платником податку на |кошти на відрядження |01.01.2011| |
| |відрядження або під звіт, у тому числі |або під звіт, у тому | | |
| |надміру витрачені та не повернуті у |числі надміру | | |
| |встановлені законодавством строки |витрачені | | |
| |(підпункт 164.2.11 пункту 164.2 статті 164| | | |
| |розділу IV та підпункт 165.1.11 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|

|119 |Доходи, виплачені фізичній особі з фонду |виплати з фонду   |01.01.2011|   |
| |фінансування будівництва (підпункти |фінансування | | |
| |164.2.13 та 164.2.15 пункту 164.2 |будівництва | | |
| |статті 164 розділу IV, підпункт 165.1.28 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|120 |Дохід у вигляді неустойки (штрафів, |неустойки, штрафи або|01.01.2011| |
| |пені), відшкодування матеріальної або |пеня | | |
| |немайнової (моральної) шкоди | | | |
| |(підпункт 164.2.14 пункту 164.2 статті 164| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|121 |Сума страхових виплат, страхових |страхові виплати |01.01.2011| |
| |відшкодувань, викупних сум, що сплачуються|(ДСЖ) | | |
| |платнику податку за договорами | | | |
| |довгострокового страхування життя (у тому | | | |
| |числі за договорами страхування довічних | | | |
| |пенсій), у випадках та розмірах, | | | |
| |визначених підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 | | | |
| |пункту 170.8 статті 170 розділу IV | | | |
| |Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт 164.2.15 | | | |
| |пункту 164.2 статті 164 розділу IV та | | | |
| |підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 | | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|122 |Сума пенсійних виплат, що сплачуються |пенсійні виплати |01.01.2011| |
| |платнику податку за договорами |(НПЗ) | | |
| |недержавного пенсійного забезпечення у | | | |
| |випадках та розмірах, визначених | | | |
| |підпунктами 170.8.2 та 170.8.3 пункту | | | |
| |170.8 статті 170 розділу IV Кодексу | | | |
| |( 2755-17 ) (підпункт 164.2.15 | | | |
| |пункту 164.2 статті 164 розділу IV та | | | |
| |підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 | | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|123 |Сума виплат, що сплачуються платнику |виплати з пенсійних |01.01.2011| |
| |податку за договорами пенсійного вкладу у |вкладів (ПВ) | | |
| |випадках та розмірах, визначених | | | |
| |підпунктом 170.8.2 пункту 170.8 статті 170| | | |
| |Кодексу ( 2755-17 ) (підпункт 164.2.15 | | | |
| |пункту 164.2 статті 164 розділу IV та | | | |
| |підпункт 165.1.28 пункту 165.1 статті 165 | | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|124 |Сума пенсійних внесків у межах |пенсійні внески, |01.01.2011| |
| |недержавного пенсійного забезпечення |страхові внески | | |
| |відповідно до закону, страхових платежів |(премії) за платника | | |
| |(страхових внесків, страхових премій), |податку | | |
| |пенсійних вкладів, внесків до фонду | | | |
| |банківського управління, сплачена за | | | |
| |платника податку чи на його користь | | | |
| |будь-якою особою - резидентом (крім | | | |
| |роботодавця - резидента) | | | |
| |(підпункт 164.2.16 пункту 164.2 статті 164| | | |
| |розділу IV Кодексу ( 2755-17 ), крім | | | |
| |підпункту "в" підпункту 164.2.16 пункту | | | |
| |164.2 статті 164 розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|125 |Сума пенсійних внесків у межах |пенсійні внески, |01.01.2011| |
| |недержавного пенсійного забезпечення |страхові внески | | |
| |відповідно до закону, страхових платежів |(премії) за платника | | |
| |(страхових внесків, страхових премій), |податку, сплачені | | |
| |пенсійних вкладів, внесків до фонду |роботодавцем - | | |
| |банківського управління, сплачена за |резидентом | | |
| |платника податку чи на його користь | | | |
| |роботодавцем - резидентом за свій рахунок | | | |
| |за договорами довгострокового страхування | | | |
| |життя або недержавного пенсійного | | | |
| |забезпечення платника податку (підпункт | | | |
| |"в" підпункту 164.2.16 пункту 164.2 статті| | | |
| |164 розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|126 |Дохід, отриманий платником податку як |додаткове благо |01.01.2011| |
| |додаткове благо (крім випадків, | | | |
| |передбачених статтею 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) (підпункт 164.2.17 пункту 164.2 | | | |
| |статті 164 розділу IV Кодексу) ( 2755-17 )| | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|127 |Інші доходи (підпункт 164.2.18 |інші доходи |01.01.2011| |
| |пункту 164.2 статті 164 розділу IV та | | | |
| |підпункт 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 | | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|128 |Сума державної та соціальної матеріальної |соціальні виплати з |01.01.2011| |
| |допомоги, державної допомоги у вигляді |відповідних бюджетів | | |
| |адресних виплат та надання соціальних і | | | |
| |реабілітаційних послуг відповідно до | | | |
| |закону, житлових та інших субсидій або | | | |
| |дотацій, компенсацій (включаючи грошові | | | |
| |компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів | | | |
| |при реалізації індивідуальних програм | | | |
| |реабілітації інвалідів), винагород і | | | |
| |страхових виплат, які отримує платник | | | |
| |податку з бюджетів та фондів | | | |
| |загальнообов'язкового державного | | | |
| |соціального страхування та у формі | | | |
| |фінансової допомоги інвалідам з Фонду | | | |
| |соціального захисту інвалідів згідно із | | | |
| |законом (підпункт 165.1.1 пункту 165.1 | | | |
| |статті 165 розділу IV Кодексу) ( 2755-17 )| | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|

|129 |Сума доходів, отриманих платником податку |доходи від цінних  |01.01.2011|   |
| |у вигляді процентів, що нараховані на |паперів Мінфіну | | |
| |цінні папери, емітовані Міністерством | | | |
| |фінансів України (підпункт 165.1.2 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|130 |Сума відшкодування платнику податку |сума шкоди, завданої |01.01.2011| |
| |розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок |внаслідок | | |
| |Чорнобильської катастрофи, у порядку та |Чорнобильської | | |
| |сумах, визначених законом |катастрофи | | |
| |(підпункт 165.1.3 пункту 165.1 статті 165 | | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|131 |Сума виплат чи відшкодувань (крім |виплати творчими |01.01.2011| |
| |заробітної плати чи інших виплат та |спілками та іншими | | |
| |відшкодувань за цивільно-правовими |неприбутковими | | |
| |договорами), що здійснюються з урахуванням|організаціями та | | |
| |пункту 170.7 статті 170 розділу IV Кодексу|благодійними фондами | | |
| |( 2755-17 ), зокрема творчими спілками їх| | | |
| |членам, Товариством Червоного Хреста | | | |
| |України, іншими неприбутковими | | | |
| |організаціями та благодійними фондами | | | |
| |України, сума, яка щороку виплачується | | | |
| |переможцям Міжнародного конкурсу з | | | |
| |української мови імені Петра Яцика | | | |
| |(підпункт 165.1.4 пункту 165.1 статті 165 | | | |
| |розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|132 |Сума внесків на обов'язкове страхування |внески на обов'язкове|01.01.2011| |
| |платника податку відповідно до закону, |страхування, інші, | | |
| |інших, ніж єдиний внесок на |ніж єдиний внесок на | | |
| |загальнообов'язкове державне соціальне |загальнообов'язкове | | |
| |страхування (підпункт 165.1.5 пункту 165.1|державне соціальне | | |
| |статті 165 розділу IV Кодексу) ( 2755-17 )|страхування | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|133 |Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове|сума єдиного внеску |01.01.2011| |
| |державне соціальне страхування платника |на | | |
| |податку, що вносяться за рахунок його |загальнообов'язкове | | |
| |роботодавця у розмірах, визначених законом|державне соціальне | | |
| |(підпункт 165.1.6 пункту 165.1 статті 165 |страхування | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|134 |Сума страхових внесків до Накопичувального|страхові внески до |01.01.2011| |
| |фонду, а у випадках, передбачених |Накопичувального | | |
| |законом, - обов'язкові страхові внески до |фонду, обов'язкові | | |
| |недержавного пенсійного фонду та фонду |внески до | | |
| |банківського управління (підпункт 165.1.7 |недержавного | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV |пенсійного фонду та | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) |фонду банківського | | |
| | |управління | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|135 |Сума коштів, що належать платнику податку,|кошти, які відповідно|01.01.2011| |
| |які відповідно до закону перераховуються |до закону | | |
| |з Накопичувального фонду до недержавного |перераховуються з | | |
| |пенсійного фонду, фонду банківського |Накопичувального | | |
| |управління чи страхової організації, з |фонду до недержавного| | |
| |недержавного пенсійного фонду, фонду |пенсійного фонду, | | |
| |банківського управління до іншого |фонду банківського | | |
| |недержавного пенсійного фонду, фонду |управління чи | | |
| |банківського управління, страхової |страхової організації| | |
| |організації або на пенсійний депозитний | | | |
| |рахунок банку (підпункт 165.1.8 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|136 |Вартість безоплатного лікувально- |майно, надане |01.01.2011| |
| |профілактичного харчування та іншого |роботодавцем | | |
| |майна, якими роботодавець забезпечує |безоплатно або у | | |
| |платника податку відповідно до Закону |тимчасове | | |
| |України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), |користування в межах | | |
| |спеціального (форменого) одягу та взуття, |закону | | |
| |що надається роботодавцем у тимчасове | | | |
| |користування платнику податку, який | | | |
| |перебуває з ним у трудових відносинах | | | |
| |(підпункт 165.1.9 пункту 165.1 статті 165 | | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|137 |Сума грошового або майнового утримання чи |грошове або майнове |01.01.2011| |
| |забезпечення військовослужбовців строкової|забезпечення | | |
| |служби (у тому числі осіб, що проходять |військовослужбовців | | |
| |альтернативну службу), передбачена |строкової служби | | |
| |законом, яка виплачується з бюджету чи | | | |
| |бюджетною установою (підпункт 165.1.10 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|138 |Вартість товарів, які надходять платнику |вартість товарів, які|01.01.2011| |
| |податку як гарантійна заміна у порядку, |надходять платнику | | |
| |встановленому законом, а також грошова |податку як гарантійна| | |
| |компенсація вартості товарів, надана |заміна | | |
| |платнику податку в разі їх повернення | | | |
| |продавцю або особі, уповноваженій таким | | | |
| |продавцем здійснювати їх гарантійне | | | |
| |обслуговування (заміну), протягом | | | |
| |гарантійного строку, але не вище ніж ціна | | | |
| |придбання таких товарів (підпункт 165.1.12| | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|

|139 |Кошти або вартість майна (нематеріальних |кошти або вартість  |01.01.2011|   |
| |активів), які надходять платнику податку |майна, які надходять | | |
| |за рішенням суду в результаті поділу |внаслідок поділу | | |
| |спільної сумісної власності подружжя у |власності подружжя | | |
| |зв'язку з розірванням шлюбу чи визнанням | | | |
| |його недійсним або за добровільним | | | |
| |рішенням сторін (підпункт 165.1.13 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|140 |Аліменти, що виплачуються платнику податку|аліменти |01.01.2011| |
| |згідно з рішенням суду або за добровільним| | | |
| |рішенням сторін (підпункт 165.1.14 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|141 |Кошти, отримані платником податку в |компенсація вартості |01.01.2011| |
| |рахунок компенсації (відшкодування) |майна, примусово | | |
| |вартості майна (нематеріальних активів), |відчуженого державою | | |
| |примусово відчуженого державою у | | | |
| |випадках, передбачених законом, або | | | |
| |вартість такої компенсації, отриманої у | | | |
| |негрошовій формі (підпункт 165.1.16 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|142 |Дивіденди, які нараховуються на користь |дивіденди у вигляді |01.01.2011| |
| |платника податку у вигляді акцій (часток, |акцій, які не | | |
| |паїв), емітованих юридичною особою - |змінюють участі | | |
| |резидентом, що нараховує такі дивіденди, | | | |
| |за умови, що таке нарахування жодним чином| | | |
| |не змінює пропорцій (часток) участі всіх | | | |
| |акціонерів (власників) у статутному фонді | | | |
| |емітента та в результаті якого | | | |
| |збільшується статутний фонд емітента на | | | |
| |сукупну номінальну вартість нарахованих | | | |
| |дивідендів (підпункт 165.1.18 пункту 165.1| | | |
| |статті 165 розділу IV Кодексу) ( 2755-17 )| | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|143 |Кошти або вартість майна (послуг), що |допомога на лікування|01.01.2011| |
| |надаються як допомога на лікування та |та медичне | | |
| |медичне обслуговування платника податку за|обслуговування | | |
| |рахунок коштів благодійної організації або| | | |
| |його роботодавця (підпункт 165.1.19 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|144 |Вартість вугілля та вугільних брикетів, |вартість безоплатно |01.01.2011| |
| |безоплатно наданих платнику податку в |наданого вугілля | | |
| |обсягах та за переліком професій, що | | | |
| |встановлюються Кабінетом Міністрів України| | | |
| |(підпункт 165.1.20 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|145 |Сума, сплачена роботодавцем на користь |вартість підготовки |01.01.2011| |
| |вітчизняних вищих та професійно-технічних |чи перепідготовки | | |
| |навчальних закладів за фізичну особу для |платника податку | | |
| |підготовки чи перепідготовки такої | | | |
| |фізичної особи (підпункт 165.1.21 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|146 |Кошти або вартість майна (послуг), що |допомога на поховання|01.01.2011| |
| |надаються як допомога на поховання | | | |
| |платника податку будь-якою фізичною | | | |
| |особою, благодійною організацією, | | | |
| |Пенсійним фондом України, відповідними | | | |
| |територіальними управліннями з питань | | | |
| |праці та соціального захисту населення, | | | |
| |фондами загальнообов'язкового державного | | | |
| |соціального страхування України або | | | |
| |професійною спілкою, роботодавцем за його | | | |
| |останнім місцем роботи (підпункт 165.1.22 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|147 |Вартість одягу, взуття, а також сума |майно, що надається |01.01.2011| |
| |грошової допомоги, що надаються |дітям-сиротам чи | | |
| |дітям-сиротам чи дітям, позбавленим |дітям, позбавленим | | |
| |батьківського піклування (у тому числі |батьківського | | |
| |випускникам професійно-технічних |піклування | | |
| |навчальних закладів і вищих навчальних | | | |
| |закладів I-IV рівнів акредитації) | | | |
| |(підпункт 165.1.23 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|148 |Доходи від відчуження безпосередньо |доходи від продажу |01.01.2011| |
| |власником сільськогосподарської продукції |сільськогосподарської| | |
| |(включаючи продукцію первинної переробки) |продукції | | |
| |(підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|149 |Сума, отримана платником податку за здану |доходи від вторинної |01.01.2011| |
| |(продану) ним вторинну сировину та |сировини та побутових| | |
| |побутові відходи, за винятком брухту |відходів | | |
| |чорних та дорогоцінних металів | | | |
| |(підпункт 165.1.25 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|

|150 |Сума стипендії, яка виплачується з бюджету|сума стипендії    |01.01.2011|   |
| |учню, студенту, курсанту військових | | | |
| |навчальних закладів, ординатору, аспіранту| | | |
| |або ад'юнкту (підпункт 165.1.26 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|151 |Сума страхової виплати, страхового |страхові виплати за |01.01.2011| |
| |відшкодування або викупна сума, отримана |договором іншим, ніж | | |
| |платником податку за договором страхування|ДСЖ або НПС | | |
| |від страховика - резидента іншого, ніж | | | |
| |довгострокове страхування життя (у тому | | | |
| |числі страхування довічних пенсій) та | | | |
| |недержавне пенсійне забезпечення | | | |
| |(підпункт 165.1.27 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|152 |Сума виплат платникам податку (їх |сума виплат |01.01.2011| |
| |спадкоємцям) грошових заощаджень, |заощаджень, поміщених| | |
| |поміщених в період до 2 січня 1992 року в |до 2 січня 1992 року | | |
| |установи Ощадного банку СРСР та державного|в установи Ощадного | | |
| |страхування СРСР, що діяли на території |банку СРСР та | | |
| |України, а також у такі державні цінні |державного | | |
| |папери: облігації Державної цільової |страхування СРСР, | | |
| |безпроцентної позики 1990 року, облігації |погашення яких не | | |
| |Державної внутрішньої виграшної позики |відбулося | | |
| |1982 року, державні казначейські | | | |
| |зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного | | | |
| |банку СРСР та грошові заощадження громадян| | | |
| |України, поміщені в установи Ощадного | | | |
| |банку України та колишнього Укрдержстраху | | | |
| |протягом 1992-1994 років | | | |
| |(підпункт 165.1.30 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|153 |Основна сума поворотної фінансової |сума поворотної |01.01.2011| |
| |допомоги, наданої платником податку іншим |фінансової допомоги | | |
| |особам, яка повертається йому, основна | | | |
| |сума поворотної фінансової допомоги, що | | | |
| |отримується платником податку | | | |
| |(підпункт 165.1.31 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|154 |Сума, отримана платником податку за |сума доходу від |01.01.2011| |
| |здавання ним крові, грудного жіночого |донорства | | |
| |молока, інших видів донорства, яка | | | |
| |виплачується з бюджету чи бюджетною | | | |
| |установою (підпункт 165.1.33 пункту 165.1 | | | |
| |статті 165 розділу IV Кодексу) ( 2755-17 )| | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|155 |Вартість житла, яке передається з |вартість житла, яке |01.01.2011| |
| |державної або комунальної власності у |передається з | | |
| |власність платника податку безоплатно або |державної або | | |
| |із знижкою відповідно до закону, а також |комунальної власності| | |
| |сума державної підтримки на будівництво чи| | | |
| |придбання доступного житла, яка надається | | | |
| |платнику податку відповідно до | | | |
| |законодавства (підпункт 165.1.34 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|156 |Вартість путівок на відпочинок, |вартість путівок на |01.01.2011| |
| |оздоровлення та лікування, у тому числі |відпочинок, | | |
| |на реабілітацію інвалідів, на території |оздоровлення та | | |
| |України платника податку та/або його дітей|лікування на | | |
| |віком до 18 років, які надаються йому |території України | | |
| |безоплатно або із знижкою (у розмірі такої| | | |
| |знижки) професійною спілкою, до якої | | | |
| |зараховуються профспілкові внески платника| | | |
| |податку - члена такої професійної спілки, | | | |
| |створеної відповідно до законодавства | | | |
| |України, або за рахунок коштів | | | |
| |відповідного фонду загальнообов'язкового | | | |
| |державного соціального страхування | | | |
| |(підпункт 165.1.35 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|157 |Дохід, виплачений самозайнятій особі |дохід, виплачений |01.01.2011| |
| |(підпункт 165.1.36 пункту 165.1 статті 165|самозайнятій особі | | |
| |розділу IV, статей 177 та 178 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|158 |Сума витрат роботодавця у зв'язку з |витрати роботодавця у|01.01.2011| |
| |підвищенням кваліфікації (перепідготовкою)|зв'язку з підвищенням| | |
| |платника податку згідно із законом |кваліфікації | | |
| |(підпункт 165.1.37 пункту 165.1 статті 165|(перепідготовкою) | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|159 |Вартість орденів, медалей, знаків, кубків,|вартість орденів, |01.01.2011| |
| |дипломів, грамот та квітів, якими |медалей, знаків, | | |
| |відзначаються працівники, інші категорії |кубків, дипломів, | | |
| |громадян та/або переможці змагань, |грамот та квітів | | |
| |конкурсів (підпункт 165.1.38 пункту 165.1 | | | |
| |статті 165 розділу IV Кодексу) ( 2755-17 )| | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|

|160 |Вартість дарунків (а також призів    |вартість призів   |01.01.2011|   |
| |переможцям та призерам спортивних |переможцям та | | |
| |змагань), якщо їх вартість не перевищує |призерам спортивних | | |
| |50 відсотків однієї мінімальної заробітної|змагань | | |
| |плати (підпункт 165.1.39 пункту 165.1 | | | |
| |статті 165 розділу IV Кодексу) ( 2755-17 )| | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|161 |Сума доходу, отриманого платником податку |дохід, отриманий |01.01.2011| |
| |внаслідок відчуження акцій (інших |внаслідок відчуження | | |
| |корпоративних прав), одержаних ним у |земельних ділянок, | | |
| |власність в процесі приватизації в обмін |отриманих у | | |
| |на приватизаційні компенсаційні |власність у процесі | | |
| |сертифікати, безпосередньо отримані ним як|приватизації | | |
| |компенсація суми його внеску до установ | | | |
| |Ощадного банку СРСР або до установ | | | |
| |державного страхування СРСР, або в обмін | | | |
| |на приватизаційні сертифікати, отримані | | | |
| |ним відповідно до закону, а також сума | | | |
| |доходу, отриманого таким платником податку| | | |
| |внаслідок відчуження земельних ділянок | | | |
| |сільськогосподарського призначення, | | | |
| |земельних часток (паїв) та майнових паїв, | | | |
| |безпосередньо отриманих ним у власність у | | | |
| |процесі приватизації згідно з нормами | | | |
| |земельного законодавства | | | |
| |(підпункт 165.1.40 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|162 |Доходи у вигляді процентів на поточні |проценти на поточні |01.01.2011| |
| |банківські рахунки, за якими на користь |банківські рахунки, | | |
| |фізичних осіб здійснюються виключно |за якими | | |
| |виплати заробітної плати, стипендій, |здійснюються виключно| | |
| |пенсій, соціальної допомоги та інших |виплати заробітної | | |
| |передбачених законом соціальних виплат |плати, стипендій, | | |
| |(підпункт 165.1.41 пункту 165.1 статті 165|пенсій, соціальної | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) |допомоги | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|163 |Суми коштів, надані всеукраїнськими |суми коштів, надані |01.01.2011| |
| |громадськими організаціями інвалідів та їх|всеукраїнськими | | |
| |спілками платникам податку - учасникам |громадськими | | |
| |конгресів, симпозіумів, зборів, |організаціями | | |
| |конференцій, пленумів, з'їздів, |інвалідів | | |
| |фестивалів, виставок, концертів, | | | |
| |реабілітаційних заходів, фізкультурно- | | | |
| |спортивних заходів та конкурсів, які | | | |
| |провадяться такими організаціями, як | | | |
| |компенсація витрат на проживання, | | | |
| |харчування та проїзд до місця проведення | | | |
| |заходів та у зворотному напрямку | | | |
| |(підпункт 165.1.42 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|164 |Сума страхової виплати за договорами |сума страхової |01.01.2011| |
| |страхування життя у разі смерті |виплати за договорами| | |
| |застрахованої особи, якщо така виплата |страхування життя у | | |
| |отримується членами сім'ї застрахованої |разі смерті | | |
| |особи першого ступеня споріднення, або |застрахованої особи | | |
| |особою, яка є інвалідом І групи або | | | |
| |дитиною-інвалідом, або має статус | | | |
| |дитини-сироти або дитини, позбавленої | | | |
| |батьківського піклування | | | |
| |(підпункт 165.1.43 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|165 |Вартість побічних лісових користувань для |вартість побічних |01.01.2011| |
| |власного споживання (заготівля лікарських |лісових користувань | | |
| |рослин, збирання лісової підстилки, |для власного | | |
| |заготівля очерету та інших побічних |споживання | | |
| |лісових користувань, передбачених Лісовим | | | |
| |кодексом України) (підпункт 165.1.45 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|166 |Сума коштів, отриманих як виграш, приз у |виграш, приз у |01.01.2011| |
| |державну грошову лотерею |державну грошову | | |
| |(підпункт 165.1.46 пункту 165.1 статті 165|лотерею | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|167 |Сума виплат чи відшкодувань (крім |виплати чи |01.01.2011| |
| |заробітної плати чи інших виплат та |відшкодування, які | | |
| |відшкодувань за цивільно-правовими |здійснюються | | |
| |договорами), яка здійснюється професійними|професійними спілками| | |
| |спілками своїм членам (підпункт 165.1.47 |своїм членам | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|168 |Доходи від кооперативних виплат та/або від|доходи від |01.01.2011| |
| |одержання паю членом |кооперативних виплат | | |
| |сільськогосподарського виробничого |та/або від одержання | | |
| |кооперативу у разі його виходу з |паю | | |
| |кооперативу (підпункт 165.1.48 | | | |
| |пункту 165.1 статті 165 розділу IV | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|

|169 |Сума благодійної допомоги, у тому числі  |благодійна, у тому  |01.01.2011|   |
| |гуманітарна допомога, яка надходить на |числі гуманітарна, | | |
| |користь платника податку у вигляді коштів |допомога | | |
| |або майна (безоплатно виконаної роботи, | | | |
| |наданої послуги) (пункт 170.7 статті 170 | | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|170 |Доходи з джерелом походження з України, |доходи з України |01.01.2011| |
| |виплачені нерезиденту іншим нерезидентом |нерезидента від | | |
| |(пункт 170.10 статті 170 розділу IV |нерезидента | | |
| |Кодексу ( 2755-17 ), крім | | | |
| |підпункту 170.10.5 пункту 170.10 | | | |
| |статті 170 розділу IV Кодексу) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|171 |Доходи, отримані платником податку у |плата (відсотки), що |01.01.2011| |
| |вигляді плати (відсотків), що |розподіляється на | | |
| |розподіляється на пайові членські внески |пайові членські | | |
| |членів кредитної спілки (пункт 170.12 |внески членів | | |
| |статті 170 розділу IV Кодексу) ( 2755-17 )|кредитної спілки | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|172 |Доходи, що були нараховані платнику |доходи, перераховані |01.01.2011| |
| |податку відповідно до умов трудового або |на пенсійний вклад | | |
| |цивільно-правового договору та згодом |або на рахунок | | |
| |перераховані на його пенсійний вклад або |учасника фонду | | |
| |на його рахунок учасника фонду |банківського | | |
| |банківського управління, відкритий |управління | | |
| |відповідно до закону, як під час їх | | | |
| |нарахування, так і під час їх | | | |
| |перерахування на такий вклад або такий | | | |
| |рахунок (пункт 4 підрозділу 1 розділу XX | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|173 |Кошти, що нараховуються та вносяться |кошти, які вносяться |01.01.2011| |
| |особою, яка не є платником податку, або її|третьою особою на | | |
| |працедавцем (третьою особою) на користь |пенсійний вклад | | |
| |платника податку на пенсійний вклад або |платника | | |
| |рахунок учасника фонду банківського | | | |
| |управління такого платника податку | | | |
| |(пункт 4 підрозділу 1 розділу XX Кодексу) | | | |
| |( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|174 |Кошти, перераховані фізичною особою до |кошти, які вносяться |01.01.2011| |
| |власного пенсійного вкладу чи на власний |особою на пенсійний | | |
| |рахунок у фонді банківського управління |вклад платника чи на | | |
| |або до пенсійного вкладу чи на рахунок у |рахунок у фонді | | |
| |фонді банківського управління членів сім'ї|банківського | | |
| |такої фізичної особи першого ступеня |управління | | |
| |споріднення (пункт 4 підрозділу 1 | | | |
| |розділу XX Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|175 |Доходи, нараховані платнику податку за |доходи за договором |01.01.2011| |
| |договором пенсійного вкладу або за |пенсійного вкладу або| | |
| |договором довірчого управління, укладеного|за договором | | |
| |з уповноваженим банком відповідно до |довірчого управління | | |
| |закону (пункт 4 підрозділу 1 розділу XX | | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|176 |Кошти, що відповідно до Закону України |кошти, виплачені під |01.01.2011| |
| |"Про проведення експерименту у житловому |час експерименту | | |
| |будівництві на базі холдингової компанії |ХК "Київміськбуд" | | |
| |"Київміськбуд" ( 1674-14 ) виплачуються | | | |
| |згідно з договорами довірчого управління, | | | |
| |укладеними з учасниками фондів | | | |
| |банківського управління, та договорами | | | |
| |пенсійних вкладів, укладеними в період | | | |
| |проведення такого експерименту (пункт 4 | | | |
| |підрозділу 1 розділу XX Кодексу) | | | |
| |( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|177 |Доходи з джерелом походження з України, |доходи з України |01.01.2011| |
| |виплачені нерезиденту від участі у |нерезидентів від | | |
| |гастрольних заходах (підпункт 170.10.5 |участі у гастрольних | | |
| |пункту 170.10 статті 170 розділу IV |заходах | | |
| |Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
|----+------------------------------------------+---------------------+----------+-----|
|178 |Сума майнового та немайнового внеску |сума майнового та |01.01.2011| |
| |платника податку до статутного фонду |немайнового внеску | | |
| |юридичної особи - емітента корпоративних |платника податку до | | |
| |прав в обмін на такі корпоративні права |статутного фонду | | |
| |(підпункт 165.1.44 пункту 165.1 статті 165| | | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------

   Структура довідника ознак доходів надається за таблицею 1:

                             Таблиця 1

------------------------------------------------------------------
|Назва реквізиту|Формат реквізиту| Значення реквізиту |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|OZN_DOX |N(3) |Код ознаки |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|NAME |C(254) |Назва ознаки |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|NAME_SHOT |C(20) |Скорочена назва ознаки |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|D_BEGIN |D(8) |Дата початку дії ознаки |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|D_END |D(8) |Дата кінця дії ознаки |
------------------------------------------------------------------

     2. Довідник ознак податкових соціальних пільг

------------------------------------------------------------------
|KOD_P| NAME_P | D_BEGIN |D_END|
| | | | |
|-----+-----------------------------------------+----------+-----|
| 01 |У розмірі, що дорівнює 100 відсоткам |01.01.2011| |
| |розміру прожиткового мінімуму для | | |
| |працездатної особи (у розрахунку на | | |
| |місяць), встановленому законом на 1 січня| | |
| |звітного податкового року, з урахуванням | | |
| |положень абзацу восьмого пункту 1 | | |
| |розділу XIX Кодексу ( 2755-17 ) | | |
| |(підпункт 169.1.1 пункту 169.1 статті 169| | |
| |розділу IV Кодексу) | | |
|-----+-----------------------------------------+----------+-----|
| 02 |У розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми|01.01.2011| |
| |пільги, визначеної в ознаці "01" | | |
| |(підпункт 169.1.3 пункту 169.1 статті 169| | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | |
|-----+-----------------------------------------+----------+-----|
| 03 |У розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми|01.01.2011| |
| |пільги, визначеної в ознаці "01" | | |
| |(підпункт 169.1.4 пункту 169.1 статті 169| | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | |
|-----+-----------------------------------------+----------+-----|
| 04 |У розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми|01.01.2011| |
| |пільги, визначеної в ознаці "01" для | | |
| |платника податку, який утримує двох чи | | |
| |більше дітей віком до 18 років | | |
| |(підпункт 169.1.2 пункту 169.1 статті 169| | |
| |розділу IV Кодексу) ( 2755-17 ) | | |
------------------------------------------------------------------

   При заповненні довідника ознак доходів і довідника ознак
податкових соціальних пільг слід ураховувати можливі варіанти їх
поєднування, наведені у таблиці 2:

                             Таблиця 2

------------------------------------------------------------------
| Ознака доходу | Ознака податкової соціальної пільги |
|---------------------+------------------------------------------|
|01 |01, 02, 03, 04 |
------------------------------------------------------------------

   Структура довідника  ознак  податкових  соціальних  пільг
надається за таблицею 3:

                             Таблиця 3

------------------------------------------------------------------
|Назва реквізиту|Формат реквізиту| Значення реквізиту |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|KOD_P |N(2) |Код ознаки |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|NAME_P |C(254) |Назва ознаки |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|D_BEGIN |D(8) |Дата початку дії ознаки |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|D_END |D(8) |Дата кінця дії ознаки |
------------------------------------------------------------------

   Реквізит D_END заповнюється у програмному забезпеченні тільки
після припинення дії відповідної ознаки. Якщо реквізит "Дата кінця
дії ознаки" не визначений, за замовчуванням він - "31.12.2999".

3. Опис структури файла даних розрахунку

3.1. За наявності комп'ютерної техніки інформацію про доходи
й утримані податки слід подавати у вигляді DBF файла з іменем -
DArrccnn.k, де:
DA - маска файла з даними про доходи;
rr - код області;
cc - код органу державної податкової служби, куди подається
податковий розрахунок;
nn - номер файла за звітний період (01, 02...);
k - порядковий номер звітного кварталу.

3.2. Структура файла даних розрахунку надається за
таблицею 4:

                             Таблиця 4

------------------------------------------------------------------
|Назва реквізиту|Формат реквізиту| Значення реквізиту |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|NP |N(5) |порядковий номер запису у файлі|
|---------------+----------------+-------------------------------|
|PERIOD |N(1) |порядковий номер звітного |
| | |кварталу |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|RIK |N(4) |звітний рік |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|KOD |C(10) |код за ЄДРПОУ або реєстраційний|
| | |(обліковий) номер платника |
| | |податків - для юридичної особи,|
| | |що подає податковий |
| | |розрахунок, або реєстраційний |
| | |номер облікової картки платника|
| | |податків, або серія та номер |
| | |паспорта (для фізичних осіб, |
| | |які через свої релігійні |
| | |переконання відмовляються від |
| | |прийняття реєстраційного номера|
| | |облікової картки платника |
| | |податків та повідомили про це |
| | |відповідний орган державної |
| | |податкової служби і мають |
| | |відмітку у паспорті) - для |
| | |самозайнятої фізичної особи, що|
| | |подає податковий розрахунок |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|TYP |N(1) |ознака податкового агента, який|
| | |подає податковий розрахунок |
| | |(0 - юридична особа, |
| | |1 - фізична особа) |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|TIN |C(10) |реєстраційний номер облікової |
| | |картки платника податків або |
| | |серія та номер паспорта (для |
| | |фізичних осіб, які через свої |
| | |релігійні переконання |
| | |відмовляються від прийняття |
| | |реєстраційного номера облікової|
| | |картки платника податків та |
| | |повідомили про це відповідний |
| | |орган державної податкової |
| | |служби і мають відмітку у |
| | |паспорті) фізичної особи, про |
| | |яку надається інформація у |
| | |податковому розрахунку |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|S_NAR |N(12.2) |сума нарахованого доходу |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|S_DOX |N(12.2) |сума виплаченого доходу |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|S_TAXN |N(12.2) |сума нарахованого податку на |
| | |доходи фізичних осіб |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|S_TAXP |N(12.2) |сума перерахованого податку на |
| | |доходи фізичних осіб |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|OZN_DOX |N(3) |ознака доходу згідно з |
| | |довідником ознак доходів |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|D_PRIYN |D(8) |дата прийняття на роботу |
| | |фізичної особи |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|D_ZVILN |D(8) |дата звільнення з роботи |
| | |фізичної особи |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|OZN_PILG |N(2) |ознака податкової соціальної |
| | |пільги згідно з довідником |
| | |ознак податкових соціальних |
| | |пільг |
|---------------+----------------+-------------------------------|
|OZNAKA |N(1) |ознака: 0 - введення запису, |
| | |1 - виключення запису |
------------------------------------------------------------------

   Останні три записи файла заповнюються таким чином:
у першому записі заповнюються тільки такі поля:
"NP" - заповнюється чотирма цифрами "9" і однією цифрою "1";
"TIN" - вноситься реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті) керівника юридичної особи або
самозайнятої особи; "S_DOX" - вноситься телефон керівника
юридичної особи або самозайнятої особи; "PERIOD", "RIK", "KOD",
"TYP" - заповнюються відповідно до попередніх записів файла. Решта
полів цього запису не заповнюється;
у другому записі заповнюються тільки такі поля:
"NP" - заповнюється чотирма цифрами "9" і однією цифрою "2";
"TIN" - вноситься реєстраційний номер облікової картки платника
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті) головного бухгалтера;
"S_DOX" - вноситься телефон головного бухгалтера; "PERIOD", "RIK",
"KOD", "TYP" - заповнюються відповідно до попередніх записів
файла. Решта полів цього запису не заповнюється;
у третьому записі заповнюються тільки такі поля:
"NP" - заповнюється п'ятьма цифрами "9"; "PERIOD", "RIK", "KOD",
"TYP" - заповнюються відповідно до попередніх записів файла;
"S_NAR" - підраховується загальна сума нарахованого доходу за
всіма записами файла; "S_DOX" - підраховується загальна сума
виплаченого доходу за всіма записами файла;
"S_TAXN" - підраховується загальна сума нарахованого податку на
доходи фізичних осіб за всіма записами файла; "S_TAXP" -
підраховується загальна сума перерахованого податку на доходи
фізичних осіб за всіма записами файла. Решта полів цього запису не
заповнюється.