Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2010 р. N 1244
Київ

Деякі питання реалізації статті 95
Податкового кодексу України

Відповідно до пунктів 95.4, 95.15, 95.16 і 95.18 статті 95 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу;

Порядок зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів;

Порядок компенсації витрат, пов'язаних з оприлюдненням інформації про склад призначеного для продажу майна платників податків, яке перебуває у податковій заставі.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2002 р. N 538 "Про затвердження Порядку стягнення коштів та продажу інших активів платника податків, які перебувають у податковій заставі" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 16, ст. 871).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1244

Порядок
стягнення готівки, яка належить платникові
податків, у рахунок погашення
його податкового боргу

1. Цей Порядок визначає механізм стягнення готівки, яка належить платникові податків, у рахунок погашення його податкового боргу.

2. Вилучення готівки у платника податків у рахунок погашення його податкового боргу здійснюється працівниками органу державної податкової служби (далі - працівники) з урахуванням вимог пунктів 95.2-95.4 статті 95 Податкового кодексу України ( 2755-17 ).

Рішення органу державної податкової служби про погашення усієї суми податкового боргу шляхом стягнення готівки приймається за формою згідно з додатком 1.

3. Під час вилучення готівки працівники рахують наявні кошти.

У разі коли обсяг готівки у платника податків перевищує суму його податкового боргу, вилученню підлягає готівка на суму боргу.

4. У рахунок погашення податкового боргу спрямовується також готівка, виявлена працівниками у касі платника податків, у тому числі в скриньці реєстратора розрахункових операцій, та в інших місцях зберігання коштів.

5. За результатами вилучення готівки складається акт за формою згідно з додатком 2.

6. Вилучена готівка в національній валюті вноситься працівником до банку для перерахування до відповідного бюджету в день її стягнення, а в разі неможливості такого внесення - на наступний робочий день.

Готівка в іноземній валюті передається банку або іншій фінансовій установі, що має право на реалізацію іноземної валюти, у зазначений строк для її продажу відповідно до законодавства та подальшого перерахування згідно з вимогами абзацу першого цього пункту.

Додаток 1
до Порядку

 Відбиток штампу органу
державної податкової служби

             РІШЕННЯ N ____
від ___ ____________ 20___ р.
про погашення усієї суми податкового боргу

   Я, __________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали)

_________________________________________________________________,
відповідно до Податкового кодексу України та на підставі рішення
суду від "___" _________ 20___ р. N __________ вирішив здійснити
погашення усієї суми податкового боргу шляхом стягнення готівки,
яка належить платнику податків
_________________________________________________________________,
(найменування платника податків, код згідно з ЄДРПОУ)
_________________________________________________________________.

Начальник (заступник начальника)
органу державної податкової
служби ________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток 2
до Порядку

         _________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

             АКТ N _______
про вилучення готівки у рахунок погашення
податкового боргу платника податків
від ___ ____________ 20___ р.

   Відповідно до пункту 95.4 статті 95 Податкового кодексу
України та на підставі рішення суду від "___" __________ 20__ р. у
справі N ________ мною ___________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали
посадової особи

__________________________________________________________________
органу державної податкової служби)

у присутності ____________________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали
матеріально відповідальної особи)

__________________________________________________________________

проведено опис та вилучення готівки ______________________________
(найменування платника податків,

__________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ)

на загальну суму ____________________________________ гривень (або
найменування іншої валюти),
а саме: __________________________________________________________
(словами)

------------------------------------------------------------------
| Номінал / Валюта | Кількість | Сума |
|---------------------------+--------------------+---------------|
| | | |
------------------------------------------------------------------

   Підлягає спрямуванню на погашення податкового боргу платника
______________________________________ гривень (або найменування
(словами)
іншої валюти) _____ копійок.

Залишок готівки становить ___________________________________
гривень (словами) (або найменування іншої валюти) _____ копійок.

Опис готівки провели:

_______________________________________________ _____________
(ініціали та прізвище посадової особи) (підпис)

_______________________________________________ _____________
(ініціали та прізвище матеріально (підпис)
відповідальної особи)

Акт складено у двох примірниках. Один примірник акта
одержав(ла)

_______________________________________________ _____________
(ініціали та прізвище матеріально (підпис)
відповідальної особи)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1244

Порядок
зміни початкової ціни продажу майна платника
податків, яке перебуває у податковій заставі,
в рахунок погашення його податкового боргу
та оприлюднення інформації про час та умови
проведення відповідних торгів

1. Цей Порядок визначає механізм зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі (далі - майно), в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів.

2. Погашення усієї суми податкового боргу платника податків за рахунок його майна здійснюється за рішенням органу державної податкової служби, прийнятим з урахуванням вимог пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), за формою згідно з додатком.

3. Початкова ціна майна, що швидко псується, а також іншого майна, обсяг якого є недостатнім для організації прилюдних торгів, у разі продажу через організації роздрібної торгівлі знижується, якщо майно не продано протягом:

30 днів - на 15 відсотків (перша переоцінка);

15 днів після першої переоцінки - на 15 відсотків залишкової ціни після такої переоцінки (друга переоцінка);

15 днів після другої переоцінки - на 25 відсотків залишкової ціни після такої переоцінки (третя переоцінка).

Переоцінка майна проводиться в присутності посадової особи органу державної податкової служби. За результатами переоцінки складається акт за формою, затвердженою Державною податковою службою.

Після переоцінки майна остаточна ціна його реалізації не може бути нижчою ніж 50 відсотків початкової ціни.

4. У кожному випадку продажу майна через організації роздрібної торгівлі орган державної податкової служби укладає відповідний договір, а також складає акт приймання-передачі за формою, затвердженою Державною податковою службою.

5. Майно, зазначене в пункті 3 цього Порядку, що не реалізовано протягом 15 днів після третьої переоцінки, повертається власнику.

6. У разі продажу майна на біржових торгах орган державної податкової служби укладає відповідний договір з брокером (брокерською конторою), який вчиняє дії з продажу майна за дорученням такого органу на умовах найкращої цінової пропозиції, на підставі акта опису майна в податкову заставу, складеного відповідно до пункту 89.3 статті 89 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

7. Брокер (брокерська контора) здійснює продаж майна на біржових торгах у строки, передбачені зазначеним договором, але не пізніше ніж через два місяці після його укладення.

8. Майно виставляється на біржові торги (у тому числі повторні) не раніше ніж через 15 робочих днів після оприлюднення оголошення про проведення таких торгів.

9. Початкова ціна майна, яке передається для продажу на біржових торгах, визначається на підставі курсової (поточної) біржової вартості за даними лістингу товарних бірж або на підставі поточних відпускних цін платника податків і знижується брокером (брокерською конторою), якщо майно не продано:

на перших біржових торгах - на 15 відсотків початкової ціни (перша переоцінка);

на других біржових торгах - на 25 відсотків початкової ціни других біржових торгів (друга переоцінка).

За результатами переоцінки майна складається акт за формою, затвердженою Державною податковою службою.

Після переоцінки майна остаточна ціна його реалізації не може бути нижчою ніж 50 відсотків початкової ціни на перших біржових торгах.

10. Майно, зазначене в пункті 9 цього Порядку, що не реалізовано протягом трьох біржових торгів, знімається з торгів і повертається власнику.

11. У разі продажу майна на аукціоні орган державної податкової служби укладає відповідний договір з уповноваженою товарною біржею, яка вчиняє дії з продажу майна за дорученням органу державної податкової служби на умовах найкращої цінової пропозиції (далі - організатор аукціону) на підставі акта опису майна в податкову заставу, складеного відповідно до пункту 89.3 статті 89 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), та витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Перелік організаторів аукціону з продажу майна (далі - аукціон) визначається Державною податковою службою на конкурсних засадах.

12. Організатор аукціону проводить аукціон у строки, передбачені зазначеним у пункті 11 цього Порядку договором, але не пізніше ніж через два місяці після його укладення.

13. Початкова ціна майна, яке виставляється на аукціон, визначається органом державної податкової служби на підставі звіту (акта) про оцінку майна.

14. Продаж майна на аукціоні здійснюється не раніше ніж через 15 днів після оприлюднення оголошення про проведення аукціону (далі - оголошення).

15. Організатор аукціону оприлюднює оголошення в засобах масової інформації та на власній веб-сторінці не пізніше ніж за 15 днів до його проведення.

16. Оголошення, що розміщується у друкованому засобі масової інформації, повинно містити відомості про:

1) номер лота та назву майна, що пропонується до продажу, його місцезнаходження;

2) майно (технічні характеристики, рік виготовлення, відновну вартість тощо);

3) земельну ділянку, на якій розміщене нерухоме майно;

4) початкову ціну та відомості про можливість її зниження на аукціоні;

5) суму коштів, що вноситься учасником аукціону до його початку (гарантійний внесок), найменування банку, його місцезнаходження, номер рахунка, відкритого для зарахування гарантійного внеску;

6) кінцевий строк прийняття заяв на участь в аукціоні;

7) час і місце:

ознайомлення з майном;

проведення аукціону;

8) місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби організатора аукціону;

9) адресу веб-сторінки організатора аукціону, на якій розміщено оголошення;

10) спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.

17. Оголошення, що розміщується на веб-сторінці організатора аукціону, повинно містити інформацію, зазначену в підпунктах 1-8 пункту 16 цього Порядку, а також:

1) відомості про можливість надання переможцю аукціону податкової накладної згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 );

2) фотографічні зображення майна, що пропонується до продажу;

3) проект договору купівлі-продажу, що укладається за результатами проведення аукціону без зазначення ціни та покупця.

18. У разі коли реалізації підлягає земельна ділянка, у відомостях про майно зазначається, зокрема, її розмір, цільове призначення та наявність комунікацій.

19. У разі коли реалізації підлягає цілісний майновий комплекс підприємства або його частина (структурний підрозділ), в оголошенні додатково зазначаються відомості про:

1) обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг) підприємства, у тому числі тієї, що виготовлена з метою експорту;

2) кількість та склад робочих місць;

3) баланс активів і пасивів;

4) рентабельність виробництва за останні три роки;

5) будівлі (споруди, приміщення) та земельну ділянку, на якій розміщено цілісний майновий комплекс або його частину (структурний підрозділ).

20. Початкова ціна майна, виставленого для продажу на аукціоні, знижується організатором аукціону:

на повторному аукціоні, який проводиться в місячний строк після проведення попереднього аукціону, - на 15 відсотків;

на третьому аукціоні, який проводиться у місячний строк після повторного аукціону в разі визнання повторного аукціону таким, що не відбувся у зв'язку з відсутністю зареєстрованих заявок на участь у ньому, - на 25 відсотків початкової ціни повторного аукціону.

21. Майно, що не реалізовано відповідно до пункту 20 цього Порядку, знімається з торгів і повертається власнику.

У такому випадку органом державної податкової служби вживаються заходи щодо заміни предмета податкової застави.

Додаток
до Порядку

 Відбиток штампу органу
державної податкової служби

             РІШЕННЯ N ____
від ___ ____________ 20___ р.
про погашення усієї суми податкового боргу

   Я, __________________________________________________________
(найменування посади, прізвище та ініціали)

_________________________________________________________________,
відповідно до Податкового кодексу України та на підставі рішення
суду від "___" _________ 20___ р. N ______________ вирішив
здійснити погашення усієї суми податкового боргу шляхом продажу
майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі,
_________________________________________________________________,
(найменування платника податків, код згідно з ЄДРПОУ)

_________________________________________________________________.

Начальник (заступник начальника) ________ ______________________
органу державної податкової (підпис) (ініціали та прізвище)
служби

М.П.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. N 1244

Порядок
компенсації витрат, пов'язаних з оприлюдненням
інформації про склад призначеного для продажу
майна платників податків, яке перебуває
у податковій заставі

1. Цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, пов'язаних з оприлюдненням інформації про склад призначеного для продажу майна платників податків, яке перебуває у податковій заставі (далі - майно).

2. Компенсація зазначених витрат здійснюється за рахунок коштів, отриманих від реалізації майна.

3. Організація роздрібної торгівлі, брокер (брокерська контора) або організатор аукціону (торгів), що уклали договір з органом державної податкової служби або регіональним відділенням Фонду державного майна про продаж майна, перераховує кошти, отримані від такого продажу (крім сум, використаних для покриття витрат згідно з договором), на відповідні рахунки Державної казначейської служби.

4. Орган державної податкової служби після проведення всіх розрахунків надсилає платнику податків повідомлення про реалізацію майна за формою, затвердженою Державною податковою службою.

5. Орган державної податкової служби подає відділенню Державної казначейської служби довідку про розподіл коштів, що надійшли на рахунок, відкритий за балансовим рахунком N 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету", за формою згідно з додатком.

Додаток
до Порядку

    _________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

            ДОВІДКА N __________
про розподіл коштів, що надішли на балансовий
рахунок N 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені
на доходи державного бюджету"
за ________________ 20__ р.

-------------------------------------------------------------------------
|Поряд-| Повне | Код | Наймену- |Код банку,|Рахунок | При- | Сума |
|ковий |наймену-|згідно| вання |відділення| для |значення|платежу,|
|номер | вання | з | банку, |Державної |внесення|платежу*|гривень |
| |одержу- |ЄДРПОУ|відділення| казначей-| коштів | | |
| | вача | |Державної | ської | | | |
| | коштів | |казначей- | служби | | | |
| | | | ської | | | | |
| | | | служби | | | | |
|------+--------+------+----------+----------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | |
|------+--------+------+----------+----------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------

 Представник
органу державної
податкової служби ___________________ ________ _________________
(найменування (підпис) (ініціали
посади) та прізвище)

Відповідальна
особа відділення
Державної
казначейської
служби ___________________ ________ _________________
(найменування (підпис) (ініціали
посади) та прізвище)

_______________
* У разі сплати податку, збору зазначається код бюджетної
класифікації.