Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2010 р. N 1237
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 369 від 31 травня 2017
р.)

Про затвердження Порядку надіслання
органам державної податкової служби
подання про здійснення заходів з погашення
податкового боргу платника податків
та інформації про скасування або зміну
суми нарахованого грошового зобов'язання,
а також форми зазначеного подання

Відповідно до пункту 59.2 статті 59 та пункту 60.7 статті 60 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання;

форму подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2001 р. N 1387 "Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого податкового зобов'язання за рішенням суду (господарського суду) від інших контролюючих органів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 43, ст. 1931).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1237

Порядок
надіслання органам державної податкової служби
подання про здійснення заходів з погашення податкового
боргу платника податків та інформації про скасування
або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання

1. Цей Порядок визначає механізм надсилання контролюючим органом, який не є органом державної податкової служби (далі - контролюючий орган), подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання до органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на податковому обліку (далі - орган державної податкової служби).

2. У разі коли платник податків не сплачує в установлені строки узгоджену суму грошового зобов'язання, контролюючий орган складає подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків за встановленою формою.

Подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків повинно містити інформацію, необхідну для формування податкової вимоги, і може складатися щодо одного платника податків або декількох платників податків за умови їх обліку в одному органі державної податкової служби.

3. Подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків для направлення податкової вимоги надсилається органу державної податкової служби не пізніше ніж на п'ятий робочий день після закінчення встановленого законом граничного строку сплати узгодженої суми грошового зобов'язання.

4. Для здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел погашення податкового боргу подання надсилається органу державної податкової служби не пізніше 71 календарного дня з дати надіслання подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків.

У разі самостійного погашення платником податків суми податкового боргу в повному обсязі протягом 70 календарних днів з дати надіслання подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків подання для здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел погашення податкового боргу не надсилається.

5. Подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків вважається надісланим органу державної податкової служби, якщо його передано посадовій особі органу державної податкової служби під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

6. Орган державної податкової служби на підставі подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, одержаного від контролюючого органу, здійснює передбачені законодавством заходи з погашення податкового боргу платника податків.

7. Органи державної податкової служби та контролюючі органи провадять обмін інформацією про здійснення заходів з погашення податкового боргу в порядку, встановленому спільними рішеннями таких органів.

8. У разі коли суд прийняв рішення про скасування або зміну суми нарахованого контролюючим органом грошового зобов'язання, контролюючий орган у день надходження такого рішення суду надсилає органу державної податкової служби, якому надсилалося подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, інформацію про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання за формою згідно з додатком.

9. Орган державної податкової служби припиняє здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, якщо контролюючий орган надсилає органу державної податкової служби інформацію про скасування нарахованого грошового зобов'язання.

Інформація про зміну суми нарахованого грошового зобов'язання надсилається контролюючим органом разом з уточненим поданням про здійснення заходів з погашення податкового боргу відповідно до пунктів 2-4 цього Порядку.

10. Інформація про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання за рішенням суду надсилається контролюючим органом у порядку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку.

11. У разі коли сума податкового боргу зменшується з інших підстав, ніж ті, що визначені пунктом 8 цього Порядку, контролюючий орган надсилає органу державної податкової служби інформацію про зміну суми нарахованого грошового зобов'язання відповідно до пунктів 5, 8, 9 і 10 цього Порядку.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. N 1237

               ПОДАННЯ
про здійснення заходів з погашення податкового боргу
платника податків

      від "___" ____________ 20___ р. N _________
__________________________________________________________________
(назва контролюючого органу, який надсилає подання,
та його адреса)
__________________________________________________________________
(назва органу державної податкової служби, якому надсилається
подання, та його адреса)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Найменування платника|Код згідно з |Назва |Код | Останній |Сума податкового боргу, гривень | Код |
|ковий |податків - юридичної |ЄДРПОУ або |платежу|бюджет- | день | |подання|
|номер |особи або прізвище, |податковий | |ної | граничного | |(1 або |
| |ім'я, по батькові |номер, | |класифі-| строку | | 2)* |
| |платника податків - |реєстраційний | |кації | сплати | | |
| |фізичної особи |номер | | | узгодженої | | |
| | |облікової | | | суми | | |
| | |картки | | | грошового | | |
| | |платника | | |зобов'язання| | |
| | |податків або | | | |--------------------------------| |
| | |серія та номер| | | |усього| у тому числі | |
| | |паспорта (для | | | | | | |
| | |фізичних осіб,| | | | | | |
| | |які через | | | | | | |
| | |свої релігійні| | | | | | |
| | |переконання | | | | | | |
| | |відмовляються | | | | | | |
| | |від прийняття | | | | | | |
| | |реєстраційного| | | | | | |
| | |номера | | | | |-------------------------+-------|
| | |облікової | | | | |основний| штрафні |пеня| |
| | |картки | | | | | платіж |(фінансові)| | |
| | |платника | | | | | | санкції | | |
| | |податків та | | | | | | | | |
| | |повідомили про| | | | | | | | |
| | |це відповідний| | | | | | | | |
| | |орган | | | | | | | | |
| | |державної | | | | | | | | |
| | |податкової | | | | | | | | |
| | |служби і мають| | | | | | | | |
| | |відмітку у | | | | | | | | |
| | |паспорті) | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------
Усього

______________
* 1 - подання для виставлення податкової вимоги.
2 - подання для здійснення заходів стягнення.

   Суми податкового боргу, визначені в цьому поданні, підлягають
сплаті на рахунок одержувача
__________________________________________________________________
(номер рахунка)
_________________________, в установі банку ______________________
(назва одержувача)
МФО _____________

Керівник (заступник керівника)
_____________________________ _____________ ______________________
(назва контролюючого органу) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

Виконавець, телефон ___________________________

Подання отримав _________________________________________________
(посада)

"___" _______________ 20__ р. ____________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Додаток
до Порядку

              ІНФОРМАЦІЯ
про скасування або зміну суми
нарахованого грошового зобов'язання

      від "___" _______________ 20__ р. N _______
__________________________________________________________________
(назва контролюючого органу та його адреса)

повідомляє _______________________________________________________
(назва органу державної податкової служби та його адреса)
_________________________________________________________________,

що згідно з ______________________________________________________
(назва, номер та дата документа, на підставі якого
__________________________________________________________________
скасовано або змінено суму нарахованого грошового зобов'язання)

грошове зобов'язання, нараховане _________________________________
(найменування юридичної особи - платника
__________________________________________________________________
податків або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника
податків, код згідно з ЄДРПОУ
__________________________________________________________________
або податковий номер, реєстраційний номер облікової картки або
серія та номер паспорта*)

скасовано (змінено), у зв'язку з чим просимо припинити (у разі
_______________________
(непотрібне викреслити)

скасування) здійснення заходів з погашення податкового боргу
платника податків, які застосовуються до нього відповідно до
законодавства на підставі подання від "__" _____ 20___ р. N _____.

Керівник (заступник керівника)

____________________________ ______________ _____________________
(назва контролюючого органу) (підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

   Виконавець, телефон _________________________________________

Інформацію про скасування (зміну) суми нарахованого грошового
зобов'язання отримав: ____________________________________________
(посада)

"___" ___________ 20__ р. __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

_______________
* Для фізичних осіб - платників податків, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті.