Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про підтримку олімпійського, паралімпійського
руху та спорту вищих досягнень в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 43, ст.370 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2120-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10
N 380-IV від 26.12.20
02, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86
N 889-IV від 22.05.20
03, ВВР, 2003, N 37, ст.308 -
набирає чинності з 01.01.2004
N 1344-IV від 27.11.20
03, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250
N 2264-IV від 16.12.20
04, ВВР, 2005, N 5, ст.122

Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10

Законом
N 2856-VI від 23.12.20
10 -
набирає чинності з 01.01.2011 р. )

( У назві та тексті Закону слова "параолімпійський" і
"Параолімпійський" у всіх відмінках і числах замінено
словами "паралімпійський" та "Паралімпійський" у
відповідних відмінках і числах згідно із Законом
N 2264-IV від 16.12.2004 )

Цей Закон забезпечує правове регулювання відносин, спрямованих на розвиток олімпійського та паралімпійського руху в Україні, гарантує державну підтримку його учасникам. Метою Закону є сприяння створенню передумов для успішної підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських, Паралімпійських іграх, вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

база олімпійської та паралімпійської підготовки - комплекс споруд на території України, які призначені для проживання, харчування, проведення змагань, навчально-тренувальних занять та зборів членів збірних команд України, з належним спортивним інвентарем та обладнанням, розташовані на відведеній для них території і використовуються для підготовки членів збірних команд України до участі у національних і міжнародних змаганнях, Олімпійських та Паралімпійських іграх;

відбіркові змагання до Олімпійських та Паралімпійських ігор - чемпіонати (кубки) світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання, за підсумками яких здійснюється відбір учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор;

змагання у спорті вищих досягнень - національні чемпіонати, чемпіонати (кубки) світу, Європи, Олімпійські та Паралімпійські ігри, інші офіційні міжнародні змагання, що включені до календарів змагань міжнародних спортивних організацій та центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту серед спортсменів вищих категорій;

олімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об'єднанні громадян та організацій з метою пропаганди ідей олімпізму, здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту, що координується Національним Олімпійським комітетом України;

паралімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об'єднанні громадян (головним чином інвалідів) та організацій з метою сприяння соціальній реабілітації інвалідів і поліпшення їх фізичного стану, що координується Національним комітетом спорту інвалідів України;

організації, які забезпечують розвиток олімпійського та паралімпійського руху і спорту вищих досягнень в Україні, - Національний Олімпійський комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту та національні спортивні федерації з олімпійських та паралімпійських видів спорту;

спортсмени вищих категорій - спортсмени, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені згідно з спортивним рейтингом до складу збірних команд України.

Стаття 2. Підтримка олімпійського, паралімпійського
руху та спорту вищих досягнень юридичними
та фізичними особами

З метою накопичення коштів для підготовки членів збірних команд України до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту за рік до початку кожних наступних Олімпійських та Паралімпійських ігор відкриває спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська" в Головному управлінні Державного казначейства України.

Кошти, що призначені для підтримки олімпійського та паралімпійського руху, можуть перераховуватись юридичними або фізичними особами (у тому числі іноземними) на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" та "Україна Паралімпійська".

Кошти, залучені на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська", включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та відповідні спеціальні видатки.

Використання коштів із спеціальних рахунків "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська" здійснюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням пропозицій відповідно Національного Олімпійського комітету України і Національного комітету спорту інвалідів України на заходи, пов'язані з підготовкою та участю членів збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Про суми надходжень та використання коштів на спеціальних рахунках "Україна Олімпійська" і "Україна Паралімпійська" центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту щомісячно інформує Кабінет Міністрів України.

Стаття 3. Державна підтримка олімпійського,
паралімпійського руху та спорту
вищих досягнень

1. Держава сприяє розвитку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень.

( Частину другу статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI від 23.12.2010 )

( Частину третю статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI від 23.12.2010 )

4. Держава забезпечує підтримку баз олімпійської та паралімпійської підготовки, які використовуються для тренувань і змагань членів збірних команд України, шляхом надання фінансової допомоги на їх поточне утримання (оплата комунальних послуг, поточні ремонти, транспортні витрати тощо), реконструкцію та придбання інвентарю і обладнання.

Перелік баз олімпійської та паралімпійської підготовки визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

( Частину п'яту статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI від 23.12.2010 )

6. Держава забезпечує соціальний захист членів збірних команд України з олімпійських та паралімпійських видів спорту шляхом фінансування витрат на обов'язкове державне та медичне страхування спортсменів вищих категорій.

( Частину сьому статті 3 виключено на підставі Закону N 2856-VI від 23.12.2010 )

Стаття 4. Відповідальність за порушення цього Закону

За порушення цього Закону винні особи несуть відповідальність згідно з законом.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

( Дію пункту 2 статті 5 (крім підпунктів 3 і 4) зупинено на 2004 рік в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та паралімпійських видів спорту згідно із Законом N 1344-IV від 27.11.2003 ) ( Дію абзацу першого пункту 2 статті 5 зупинено на 2003 рік в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та паралімпійських видів спорту згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002 ) ( Дію пункту 2 статті 5 зупинено на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III від 07.12.2000 ) 2. Внести такі зміни до законодавчих актів України:

( Дію підпункту 1 пункту 2 статті 5 зупинено на 2003 рік в частині надання пільг організаціям національних спортивних федерацій з олімпійських та паралімпійських видів спорту згідно із Законом N 380-IV від 26.12.2002 ) 1) статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107, N 28, ст. 301; 1994 р., N 20, ст. 117; 1996 р., N 8, ст. 31; 1997 р., N 3, ст. 6, N 8, ст. 62, N 34, ст. 210, N 47, ст. 294; 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 50, ст. 436; 2000 р., N 22, ст. 172) доповнити частиною такого змісту:

"Ввізне мито не стягується при ввезенні на митну територію України у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні", товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів), що використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх. Перелік зазначених товарів (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України. Ця норма діє протягом одного року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Паралімпійських ігор";

( Підпункт 2 пункту 2 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Підпункт 3 пункту 2 статті 5 втратив чинність на підставі Кодексу N 2755-VI від 02.12.2010 )

( Підпункт 4 пункту 2 статті 5 втратив чинність на підставі Закону N 889-IV від 22.05.2003 )

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 14 вересня 2000 року
N 1954-III