МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 627 від 09.08.2002
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2002 р. за N 710/6998

Про затвердження Порядку отримання та погашення
позик на покриття тимчасових касових розривів,
що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку
місцевого бюджету у фінансових установах

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 1511 від 03.12.20
10 )

Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) наказую:

1. Затвердити Порядок отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету у фінансових установах (додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1511 від 03.12.2010 )

2. Департаменту по бюджету надавати офіційні роз'яснення щодо застосування Порядку отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету у фінансових установах. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1511 від 03.12.2010 )

3. Управлінню територіальних бюджетів Департаменту по бюджету подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Мярковського А. I.

Міністр I.Юшко

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України
09.08.2002 N 627

(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
03.12.2010 N 1511)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2002 р. за N 710/6998

Порядок
отримання та погашення позик
на покриття тимчасових касових розривів,
що виникають за загальним фондом
та бюджетом розвитку місцевого бюджету,
у фінансових установах

1. Цей Порядок визначає умови отримання та погашення позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду, у виняткових випадках за рішенням Кабінету Міністрів України стосовно бюджету Автономної Республіки Крим і міських бюджетів - у межах поточного бюджетного періоду (далі - позики).

2. Тимчасовий касовий розрив:

за загальним фондом місцевого бюджету - різниця між доходами і видатками відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду місцевого бюджету, що виникає у процесі його виконання, пов'язана з необхідністю здійснювати платежі впродовж поточного бюджетного періоду відповідно до бюджетних зобов'язань, за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру;

за бюджетом розвитку місцевого бюджету - різниця між доходами і видатками відповідно до помісячного розпису спеціального фонду в частині бюджету розвитку місцевого бюджету, що виникає у процесі його виконання, пов'язана з необхідністю здійснювати платежі впродовж поточного бюджетного періоду відповідно до бюджетних зобов'язань, за винятком міжбюджетних трансфертів цільового характеру.

3. Обсяг позик визначається на відповідний бюджетний період рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради про місцевий бюджет і може уточнюватися шляхом унесення змін до нього.

4. Позики можуть отримуватися за таких умов:

4.1. Наявності тимчасового касового розриву;

4.2. Відсутності у місцевих бюджетів коштів загального фонду/бюджету розвитку на депозитних (вкладних) рахунках в банках, за винятком коштів загального фонду та бюджету розвитку, розміщених на депозитних (вкладних) рахунках у банках, в яких уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів та щодо яких суд розглядає справи стосовно повернення з депозитів бюджетних коштів;

4.3. Наявності рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради щодо отримання позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах;

4.4. Якщо розмір основної суми боргу місцевого бюджету не буде перевищувати:

за загальним фондом - 15 відсотків дохідної частини загального фонду місцевого бюджету у плановому бюджетному періоді за вирахуванням міжбюджетних трансфертів цільового характеру;

за бюджетом розвитку - 15 відсотків дохідної частини бюджету розвитку місцевого бюджету у плановому бюджетному періоді за вирахуванням місцевих запозичень до бюджету розвитку, міжбюджетних трансфертів цільового характеру та зобов'язань з погашення місцевого боргу;

4.5. Якщо обсяг позик не перевищуватиме розміру тимчасового касового розриву за вирахуванням наявного залишку готівкових коштів бюджету;

4.6. Якщо відсоткова ставка за позиками не перевищуватиме облікової ставки Національного банку України більш ніж у 2,5 рази;

4.7. Залучення позик у національній грошовій одиниці України;

4.8. Наявності погодження розміру позики відповідно до пункту 8 цього Порядку.

5. Погашення отриманих позик здійснюється:

за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету - стосовно позик загального фонду;

за рахунок коштів бюджету розвитку місцевого бюджету - стосовно позик бюджету розвитку.

Обслуговування позик, застосування штрафних санкцій, стягнення пені здійснюються за рахунок коштів загального фонду.

6. Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу.

7. Отримання позик на покриття тимчасових касових розривів можливе за умови дотримання усіх вимог, визначених пунктом 4 цього Порядку.

8. Погодження розміру позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом/бюджетом розвитку місцевих бюджетів, здійснюється:

Міністерством фінансів України - для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, міських міст Києва та Севастополя бюджетів;

Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, головним фінансовим управлінням обласної, Головним фінансовим управлінням виконавчого органу Київської міськради (Київської міськдержадміністрації) та фінансовим управлінням Севастопольської міської державної адміністрації - для бюджетів, не зазначених у абзаці другому цього пункту.

9. Погодження розміру позик може здійснюватись за умови дотримання вимог, визначених у підпунктах 4.1-4.8 пункту 4 цього Порядку.

10. Для погодження розміру позик необхідно подати:

10.1. Заяву про погодження розміру позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом/бюджетом розвитку місцевого бюджету, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

10.2. Економічне обґрунтування необхідності, можливості і кредитоспроможності місцевого бюджету. При цьому зазначаються напрями використання позики, терміни погашення, інформація про стан розрахунків за раніше взятими борговими зобов'язаннями;

10.3. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної ради про місцевий бюджет щодо надання права на отримання позик;

10.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду/помісячний розпис спеціального фонду в частині бюджету розвитку місцевого бюджету на відповідний рік за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

10.5. Довідку територіального органу Державного казначейства України про відсутність у місцевого бюджету коштів загального фонду/бюджету розвитку на депозитних (вкладних) рахунках в банках, за винятком коштів загального фонду/бюджету розвитку, розміщених на депозитних (вкладних) рахунках у банках, в яких уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів та щодо яких суд розглядає справи стосовно повернення з депозитів бюджетних коштів, станом на 1 число місяця, у якому планується отримати позику.

11. Погодження розміру позик на покриття тимчасових касових розривів здійснюється впродовж трьох робочих днів з часу отримання повного пакета документів, визначених пунктом 10 цього Порядку. Погодження надається у формі листа-погодження розміру позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом/бюджетом розвитку місцевого бюджету, згідно з додатком 3 до цього Порядку.

12. Під час розгляду Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головне фінансове управління обласної державної адміністрації, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації можуть вимагати від заявника додаткову інформацію, необхідну для аналізу кредитоспроможності.

13. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головне фінансове управління обласної державної адміністрації та Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації щомісяця до 5-го числа місяця, що настає за звітним, подають до Департаменту місцевих бюджетів Міністерства фінансів України зведені відомості про погоджені й отримані та погашені позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом/бюджетом розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

14. Якщо у процесі погашення основної суми боргу має місце порушення терміну погашення позик, отриманих на покриття тимчасових касових розривів, з вини позичальника, Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, головне фінансове управління обласної державної адміністрації, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фінансове управління Севастопольської міської державної адміністрації не дають згоди на отримання таких позик до кінця бюджетного періоду.

15. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями за запозиченнями до місцевих бюджетів.

( Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1511 від 03.12.2010 )

Заступник начальника Департаменту по бюджету С.I.Мельник

Додаток 1
до Порядку отримання
та погашення позик
на покриття тимчасових
касових розривів,
що виникають за загальним
фондом та бюджетом розвитку
місцевого бюджету,
у фінансових установах

                   Міністерство фінансів
України
Головні фінансові управління
____________________________

               ЗАЯВА
про погодження розміру позик на покриття
тимчасових касових розривів,
що виникають за загальним фондом / бюджетом
розвитку місцевого бюджету

 Заявник _________________________________________________________
(вказується найменування суб'єкта відповідно
до статті 73 Бюджетного кодексу України)

Голова (в.о. голови) ____________________________________________
(ініціали і прізвище)

Телефон ________________ телефакс _________________
Прошу дати згоду на позику ______________________________________
__________________________________________________________________
(вказується найменування суб'єкта відповідно
до статті 73 Бюджетного кодексу України)

__________________________________________________________________
(загального фонду / бюджет розвитку)

в обсязі ________________________________________________________
(сума словами)

______________________ ____________ ___________________________
(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

"___" _____________ 20__ року М.П.
(дата заповнення заяви)

Виконавець _______________________ _____________ _____________
(ініціали і прізвище) (телефон) (телефакс)

( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1511 від 03.12.2010 )

Додаток 2
до Порядку отримання
та погашення позик
на покриття тимчасових
касових розривів,
що виникають за загальним
фондом та бюджетом розвитку
місцевого бюджету,
у фінансових установах

            ПОМІСЯЧНИЙ РОЗПИС
асигнувань загального фонду / помісячний розпис
спеціального фонду в частині бюджету розвитку
місцевого бюджету на відповідний рік

                             тис.грн.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |Разом|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|
| | на | | | | | | | | | | | | |
| | рік | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Надходження бюджету,| | | | | | | | | | | | | |
|всього: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|доходи бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|повернення кредитів | | | | | | | | | | | | | |
|до бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|кошти від державних | | | | | | | | | | | | | |
|(місцевих) | | | | | | | | | | | | | |
|запозичень | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|повернення бюджетних| | | | | | | | | | | | | |
|коштів з депозитів | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|надходження | | | | | | | | | | | | | |
|внаслідок продажу / | | | | | | | | | | | | | |
|пред'явлення цінних | | | | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|Витрати бюджету, | | | | | | | | | | | | | |
|всього: | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|видатки бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|надання кредитів з | | | | | | | | | | | | | |
|бюджету | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|погашення боргу | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|розміщення бюджетних| | | | | | | | | | | | | |
|коштів на депозитах | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------|
|придбання цінних | | | | | | | | | | | | | |
|паперів | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник фінансового управління
(Міністр фінансів Автономної
Республіки Крим) __________ ________________________ _______
(підпис) (ініціали та прізвище) (дата)

Головний бухгалтер __________ ________________________ _______
(підпис) (ініціали та прізвище) (дата)

( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1511 від 03.12.2010 )

Додаток 3
до Порядку отримання
та погашення позик
на покриття тимчасових
касових розривів,
що виникають за загальним
фондом та бюджетом розвитку
місцевого бюджету,
у фінансових установах

             ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ
розміру позик на покриття
тимчасових касових розривів,
що виникають за загальним фондом / бюджетом
розвитку місцевого бюджету

 Заявник _________________________________________________________
(вказується найменування суб'єкта відповідно
до статті 73 Бюджетного кодексу України)

Розмір позики __________________________________________________,
(сума словами)

 у тому числі:
за загальним фондом місцевого бюджету

------------------------------------------------------------------
| Назва місцевого бюджету | Сума позики, тис.грн. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------

 за бюджетом розвитку місцевого бюджету

------------------------------------------------------------------
| Назва місцевого бюджету | Сума позики, тис.грн. |
|--------------------------------+-------------------------------|
| | |
------------------------------------------------------------------

 Погоджено на: _______________________

__________________ ____________ _______________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

______________________
(дата)

( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1511 від 03.12.2010 )

Додаток 4
до Порядку отримання
та погашення позик
на покриття тимчасових
касових розривів,
що виникають за загальним
фондом та бюджетом розвитку
місцевого бюджету,
у фінансових установах

            ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про погоджені й отримані та погашені позики
на покриття тимчасових касових розривів,
що виникають за загальним фондом / бюджетом
розвитку місцевого бюджету, у фінансових установах

                             тис.грн.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Назва |Оформлено|в тому |Обсяг |в тому | Процентна ставка |Видатки на |в тому |Погашено|в тому |Сплачено |в тому |Заборгованість|в тому |У тому |в тому |
|адміністративно-|дозволів |числі по|позики, |числі по|-------------------|обслуговування|числі по|основної|числі по|відсотків|числі по|за раніше |числі по|числі |числі по|
|територіальної |на |бюджету |отриманої |бюджету |Загального|Бюджету | |бюджету |суми |бюджету | |бюджету |взятими |бюджету |прострочена|бюджету |
|одиниці |отримання|розвитку|у |розвитку|фонду |розвитку| |розвитку|боргу |розвитку| |розвитку|позиками |розвитку| |розвитку|
| |позики | |фінансових| | | | | | | | | | | | | |
| | | |установах | | | | | | | | | | | | | |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------------+--------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------+---------+--------+----------+--------+----------+--------+--------------+--------+--------+--------+---------+--------+--------------+--------+-----------+--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Начальник головного
фінансового управління
(Міністр фінансів Автономної
Республіки Крим) __________ ________________________ _______
(підпис) (ініціали та прізвище) (дата)

Головний бухгалтер __________ ________________________ _______
(підпис) (ініціали та прізвище) (дата)

( Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 1511 від 03.12.2010 )