ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до статті 43 Закону України
"Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 43 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) такі зміни:

1) у частині першій:

слово "атомної" виключити;

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Особливо небезпечними підприємствами визнаються також підприємства, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії";

2) у частині другій:

абзац перший доповнити словами "а щодо підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, - орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його регіональні інспекції", а слова "та ядерної безпеки" виключити;

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підприємство, діяльність якого пов'язана з використанням ядерної енергії та щодо якого порушено справу про банкрутство, невідкладно повідомляє про це орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки або його регіональні інспекції".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

3) частину дев'яту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"для підприємств, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії, - збереження умов щодо підтримання ядерної та радіаційної безпеки, а також фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання".

У зв'язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-сьомим;

4) частину одинадцяту після слів "навколишньому природному середовищу" доповнити словами "а також відшкодування витрат на передбачені законодавством заходи з безпечного завершення діяльності, пов'язаної з використанням ядерної енергії".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 4 листопада 2010 року
N 2675-VI