Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 298 від 14.12.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 1999 р. за N 915/4208

Про порядок бухгалтерського обліку
гуманітарної допомоги

( Із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства фінансів
N 1085 від 24.09.20
10 )

На виконання статті 11 Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ) наказую:

1. Затвердити такий порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги, що поширюється на юридичних осіб незалежно від видів діяльності та форм власності (крім бюджетних установ), які одержали гуманітарну допомогу (отримувачі), які її потребують і яким вона безпосередньо надається (набувачі).

1.1 Передача отримувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або документами, що засвідчують фізичну особу набувача, і оформлюється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, дорученнями та тощо).

1.2 Одержану гуманітарну допомогу у вигляді грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей отримувач відображає за дебетом рахунків обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна в кореспонденції з рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Таким самим записом отримана гуманітарна допомога у вигляді грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей відображається і набувачами.

Вартість гуманітарної допомоги, одержаної у вигляді виконання робіт, надання послуг, набувачі відображають за дебетом рахунку 23 "Виробництво" у кореспонденції з рахунком 48 з одночасним відображенням цих витрат за кредитом рахунку 74 "Інші доходи", субрахунок 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" і дебетом рахунку 48.

Якщо виконані роботи гуманітарної допомоги мають капітальний характер (будівництво, спорудження), то їх вартість відображається за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і кредитом рахунку 48.

1.3 Передача набувачу гуманітарної допомоги у вигляді грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей відображається за дебетом рахунку 48 у кореспонденції з рахунками обліку грошових коштів, товарів, запасів та іншого майна.

1.4 Грошові кошти і товарно-матеріальні цінності, використані на забезпечення статутної діяльності набувача, відображаються набувачами за кредитом рахунків обліку грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей у кореспонденції з рахунком 23. Одночасно така сума відображається за дебетом рахунку 48 і кредитом рахунку 74, субрахунок 745.

Якщо ж указане в абзаці першому цього пункту використання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей пов'язане з капітальними інвестиціями (будівництвом, спорудженням), то відповідні суми відображаються за дебетом рахунку 15 у кореспонденції з кредитом рахунків обліку грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей.

1.5 Уведені за рахунок гуманітарної допомоги в експлуатацію об'єкти основних засобів відображаються за дебетом рахунку 10 "Основні засоби" і кредитом рахунку 15.

Одночасно з відображенням нарахованої суми амортизації таких об'єктів щомісяця на таку саму суму дебетується рахунок 48 і кредитується рахунок 74, субрахунок 745.

1.6 Митна вартість отриманих від іноземних донорів товарно-матеріальних цінностей, виконаних ними робіт, наданих послуг та одержана іноземна валюта відображаються у бухгалтерському обліку і звітності в грошовій одиниці України шляхом перерахунку суми в іноземній валюті відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 N 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 за N 515/4736 (із змінами). ( Підпункт 1.6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1085 від 24.09.2010 )

1.7 Отримувачі та набувачі гуманітарної допомоги в примітках (поясненнях) до річного фінансового (бухгалтерського) звіту наводять інформацію про види і вартість одержаної гуманітарної допомоги та її використання за цільовими напрямками.

Заступник Міністра А.В.Литвин