ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263, N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2010 року N 2461-VI та від 23 вересня 2010 року N 2553-VI і N 2554-VI) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "252.726.525,9" і "210.063.789,1" замінити відповідно цифрами "252.751.214,2" і "210.088.477,4";

у частині другій цифри "305.641.004,7" і "240.959.675,8" замінити відповідно цифрами "305.665.693" і "240.984.364,1";

2) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) згідно з додатками N 1 і N 2 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 19 жовтня 2010 року
N 2605-VI

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державнй бюджет
України на 2010 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | згідно з бюджетною | | фонд | фонд |
| | класифікацією | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів: |252 751 214,2|210 088 477,4| 42 662 736,8|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів |245 661 325,2|202 998 588,4| 42 662 736,8|
| |(без урахування | | | |
| |міжбюджетних трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження | 55 434 298,8| 26 993 652,2| 28 440 646,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|Доходи від власності та | 25 557 259,3| 21 668 090,2| 3 889 169,1|
| |підприємницької діяльності | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21010000|Частина чистого прибутку | 3 514 287,3| 3 514 287,3| |
| |(доходу) державних | | | |
| |унітарних підприємств та їх| | | |
| |об'єднань, що вилучається | | | |
| |до бюджету, та дивіденди | | | |
| |(доход), нараховані на | | | |
| |акції (частки, паї) | | | |
| |господарських товариств, у | | | |
| |статутних капіталах яких | | | |
| |є державна власність, а | | | |
| |також заборгованість за | | | |
| |минулі періоди із сплати | | | |
| |частини чистого прибутку | | | |
| |(доходу) Національної | | | |
| |акціонерної компанії | | | |
| |"Нафтогаз України" та її | | | |
| |підприємств | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до Закону України "Про Державнй бюджет
України на 2010 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2010 рік"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|Видатки - всього: |240 984 364,1|231 614 948,4| 37 276 330,2| 2 803 226,2| 7 869 415,7|64 681 328,9|25 110 985,5|2 083 267,5| 771 733,0| 18 102 302,1| 305 665 693,0|
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|6300000| |Державне агенство України| 24 688,3| 4 088,3| 657,4| 191,6| 20 600,0| | | | | | 24 688,3|
| | |з управління національни | | | | | | | | | | | |
| | |національними проектами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|6301000| |Апарат Державного | 24 688,3| 4 088,3| 657,4| 191,6| 20 600,0| | | | | | 24 688,3|
| | |агенства України з | | | | | | | | | | | |
| | |управління національними | | | | | | | | | | | |
| | |проектами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|6301010| 0490 |Керівництво та управління| 4 688,3| 4 088,3| 657,4| 191,6| 600,0| | | | | | 4 688,3|
| | |національними проектами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|6301030| 0490 |Розробка техніко- | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0|
| | |економічних обґрунтувань | | | | | | | | | | | |
| | |національних проектів | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------