ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо ліцензування професійної діяльності
на ринку цінних паперів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.465 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3480-IV від 23.02.20
06, ВВР, 2006, N 31, ст.268 -
набирає чинності з 15.05.2006 р. )

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 3480-IV від 23.02.2006 )

2. Статтю 4 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1999 р., N 38, ст. 339; 2001 р., N 21, ст. 103) після частини другої доповнити трьома новими частинами такого змісту:

"Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законів України, що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами, та з урахуванням вимог статей 13 та 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж тридцять календарних днів від дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, перелік яких нею встановлюється.

Строк дії ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не може бути меншим, ніж три роки".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною шостою.

3. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2003 р., N 36, ст. 277; 2004 р., N 2, ст. 6, N 38, ст. 475):

в абзацах сімнадцятому, двадцять першому, двадцять сьомому статті 1, в абзаці другому частини другої статті 11, в абзаці першому частини першої статті 12, у пункті 4 та абзаці другому пункту 5 розділу VI "Прикінцеві положення" слово "дозвіл" у всіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку і числі;

в абзаці п'ятому частини першої статті 2, в абзаці першому частини першої статті 8, в абзаці першому частини першої статті 11, у пункті 3 розділу VI "Прикінцеві положення" слова "відповідний дозвіл" у всіх відмінках і числах замінити словом "ліцензія" у відповідному відмінку і числі;

в абзаці першому частини першої статті 11 слова "мають дозвіл" замінити словами "мають ліцензію";

статтю 15 викласти в такій редакції:

"Стаття 15. Видача ліцензій на здійснення депозитарної діяльності

1. Ліцензійні умови здійснення депозитарної діяльності учасниками Національної депозитарної системи встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Для здійснення кожного з видів депозитарної діяльності учасникам Національної депозитарної системи видається ліцензія Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Для здійснення клірингу та розрахунків за угодами щодо цінних паперів депозитарій має отримати ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порядок видачі ліцензії затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності комерційним банкам видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України".

4. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105; 2002 р., N 1, ст. 1, N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228, N 38, ст. 468, N 50, ст. 537; 2005 р., N 4, ст. 106, N 5, ст. 114, N 6, ст. 138, N 9, ст. 183, NN 17-19, ст. 267, N 28, ст. 373, N 32, ст. 421, N 33, ст. 432):

частину другу статті 2 після слів "банківської діяльності" доповнити словами "професійної діяльності на ринку цінних паперів";

пункт 57 статті 9 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2800-IV