КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 січня 2005 р. N 82
Київ

Про реалізацію окремих положень
частини другої статті
28 Закону України
"Про музеї та музейну справу"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 267 від 09.04.20
05
N 932 від 12.10.20
10 )

Відповідно до абзаців восьмого і дев'ятого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) та статті 25 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних музеїв;

Порядок виплати грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків працівникам державних і комунальних музеїв;

перелік посад працівників державних і комунальних музеїв, які провадять культурно-освітню та науково-дослідну діяльність, пов'язану з комплектуванням музейних зібрань, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам'яткоохоронною роботою.

2. Установити, що працівникам державних і комунальних музеїв, зазначеним у переліку посад, який затверджений цією постановою, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік на підставі рішення керівника музею, а керівникам музеїв - за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

3. Доплату за вислугу років і виплату грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків і матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань провадити починаючи з 1 січня 2005 р. у межах фонду оплати праці працівників державних і комунальних музеїв, затвердженого на відповідний рік.

4. Установити, що працівникам державних і комунальних музеїв, зазначеним у затвердженому цією постановою переліку посад, виплачується допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначена допомога виплачується у порядку, встановленому пунктами 2 і 3 цієї постанови. ( Постанову доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 932 від 12.10.2010 )

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2005 р. N 82

Порядок
виплати доплати за вислугу років
працівникам державних і комунальних музеїв

1. Доплата за вислугу років установлюється працівникам державних і комунальних музеїв усіх видів, у тому числі історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, музеїв просто неба, меморіальних музеїв-садиб, залежно від стажу роботи в такому розмірі:

------------------------------------------------------------------
Стаж роботи |Розмір щомісячної
| доплати до
|посадового окладу,
| відсотків
------------------------------------------------------------------
понад 3 роки 10
понад 10 років 20
понад 20 років 30

2. Доплата за вислугу років виплачується працівникам державних і комунальних музеїв, які провадять культурно-освітню та науково-дослідну діяльність, пов'язану з комплектуванням музейних зібрань, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам'яткоохоронною роботою, крім тих, що мають право на виплату надбавки (доплати) за стаж роботи (вислугу років) на інших підставах. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 267 від 09.04.2005 )

3. До стажу роботи, що дає право на встановлення доплати за вислугу років, зараховується:

час роботи в музеях України, колишнього Союзу РСР на посадах, зазначених у переліку посад;

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - додаткова відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку;

час, відведений на підвищення кваліфікації, з відривом від роботи, якщо працівник до і після періоду підвищення кваліфікації працював у музеї;

строкова військова служба, у разі, коли працівник до призову на військову службу працював у музеї та протягом трьох місяців після звільнення з військової служби (без урахування часу проїзду на постійне місце проживання) був прийнятий на роботу в музей;

час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплачуваного вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу).

4. Документом для визначення стажу роботи, який дає право на одержання доплати за вислугу років, є трудова книжка та інший документ, що відповідно до законодавства підтверджують наявність стажу роботи.

5. Доплата за вислугу років працівникам музеїв обчислюється з посадового окладу без урахування інших надбавок і доплат.

Доплата виплачується працівникам музеїв з дня прийняття на роботу за наявності стажу, який дає право на її одержання.

Нарахування та виплата доплати проводиться щомісяця за фактично відпрацьований час у межах коштів, передбачених на оплату праці за основним місцем роботи. Особам, які працюють за сумісництвом, зазначена доплата не виплачується.

6. У разі коли працівник тимчасово заміщує відсутнього працівника, доплата за вислугу років обчислюється з посадового окладу за основною посадою (місцем роботи).

7. Працівникам, у яких право на одержання або підвищення розміру доплати за вислугу років виникло протягом календарного місяця, доплата встановлюється з початку наступного місяця.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2005 р. N 82

Порядок
виплати грошової винагороди за сумлінну працю,
зразкове виконання трудових обов'язків
працівникам державних і комунальних музеїв

1. Дія цього Порядку поширюється на працівників державних і комунальних музеїв усіх видів, у тому числі історико-культурних заповідників, музеїв-заповідників, музеїв просто неба, меморіальних музеїв-садиб, які провадять культурно-освітню та науково-дослідну діяльність, пов'язану з комплектуванням музейних зібрань, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам'яткоохоронною роботою.

2. Грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов'язків (далі - грошова винагорода) виплачується працівникам один раз на рік за умови досягнення ними успіхів у виконанні культурно-освітньої та науково-дослідної діяльності, пов'язаної з комплектуванням музейних зібрань, експозиційною, фондовою, видавничою, реставраційною, пам'яткоохоронною роботою. Особам, які працюють за сумісництвом, грошова винагорода не надається.

3. Грошова винагорода виплачується відповідно до положення, яке затверджується керівником музею і може включати додаткові критерії, крім визначених у пункті 2 цього Порядку, з урахуванням специфіки діяльності музею.

4. Грошова винагорода виплачується працівникам на підставі наказу керівника музею, а керівникам музеїв - за погодженням із засновником або уповноваженим ним органом.

5. Розмір грошової винагороди не повинен перевищувати одного посадового окладу з урахуванням підвищень.

6. Сума грошової винагороди включається до фонду оплати праці та враховується відповідно до законодавства під час визначення бази (об'єкта) для оподаткування з метою нарахування страхових внесків до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та збору до Пенсійного фонду.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2005 р. N 82

Перелік
посад працівників державних і комунальних
музеїв, які провадять культурно-освітню та
науково-дослідну діяльність, пов'язану
з комплектуванням музейних зібрань,
експозиційною, фондовою, видавничою,
реставраційною, пам'яткоохоронною роботою

Генеральний директор, директор (завідуючий) музею (філією), їх заступники

Начальник (завідуючий) відділу (сектором) з основних видів діяльності, реставрації, їх заступники

Учений секретар

Завідуючий: виставкою, реставраційною майстернею, науково-дослідною лабораторією

Головні: зберігач фондів, художник-реставратор, художник, архітектор

Головний науковий співробітник

Провідний науковий співробітник

Старший науковий співробітник

Науковий співробітник

Молодший науковий співробітник

Провідні: художник, редактор, лектор (екскурсовод), гід-перекладач, зберігач фондів

Художник-реставратор, художник, редактор, лектор (екскурсовод), організатор екскурсій, гід-перекладач, зберігач фондів усіх категорій

Художник-реставратор, художник, редактор, лектор (екскурсовод), організатор екскурсій, гід-перекладач, зберігач фондів

Реставратор

Старший музейний наглядач

Музейний доглядач