Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 9
22

(Документ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
N 1106 від 15.09.20
14)

             ФОРМА ПРОТОКОЛУ
розкриття пропозицій конкурсних торгів
(кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

   1. Замовник:

1.1. Найменування
__________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
__________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

телефон _________________________________
телефакс _________________________________

2. Інформація про предмет закупівлі
__________________________________________________________________

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель.

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій) відбулося __________ ___________.
(дата) (час)

Місце розкриття _____________________________________________

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій), запропонованих учасниками
процедури закупівлі:

------------------------------------------------------------------
| Номер і | Повне | Інформація | Ціна |Примітки|
| дата | найменування |про наявність|пропозиції | |
|реєстрації | для (юридичної | необхідних | або ціни | |
|замовником | особи) або | документів, | окремих | |
|пропозиції | прізвище, ім'я, |передбачених | частин | |
|конкурсних | по батькові |документацією| предмета | |
| торгів | (для фізичної | конкурсних | закупівлі | |
| (квалі- | особи) учасника | торгів | (лотів) | |
|фікаційної | процедури | (запитом | (якщо | |
|пропозиції,| закупівлі, |щодо цінових | окремі | |
| цінової |ідентифікаційний | пропозицій) | частини | |
|пропозиції)| код/ ідентифі- | | предмета | |
| | каційний номер | | закупівлі | |
| | (за наявності), | | визначені | |
| |місцезнаходження/| |замовником | |
| |місце проживання,| |для надання| |
| |телефон/телефакс | |учасниками | |
| | | |пропозицій | |
| | | | щодо них) | |
------------------------------------------------------------------

   6. Присутні:

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

____________________________ ___________________
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності) ______
__________________________________________________________________

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):
____________________________ ___________________
(посада, прізвище, ініціали) (підпис)

Голова комітету
з конкурсних торгів ____________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів ____________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 9
22

             ФОРМА ПРОТОКОЛУ
оцінки пропозицій конкурсних торгів
(цінових пропозицій)

   1. Замовник:

1.1. Найменування
__________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
__________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

телефон _________________________________
телефакс _________________________________

2. Інформація про предмет закупівлі
__________________________________________________________________

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель.

4. Проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових
пропозицій) відбулося ______ _______.
(дата) (час)

5. Перелік пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій),
допущених до процедури оцінки.

6. Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових
пропозицій).

7. Оцінка пропозицій учасників:

----------------------------------------------------------------------
| Повне | Критерії | Значення | Кількість |Примітка|
| найменування | оцінки | показників | балів або | |
| (для юридичної |пропозицій | згідно з | інших | |
| особи) або |конкурсних |пропозиціями | оціночних | |
| прізвище, ім'я, | торгів | конкурсних | одиниць за | |
| по батькові | (цінових | торгів | критеріями | |
| (для фізичної |пропозицій)| (ціновими | відповідно | |
| особи), | |пропозиціями)| до | |
| ідентифікаційний | |за критеріями| методики | |
|код/ідентифікаційний| | оцінки | оцінки (не | |
|номер (за наявності)| | |заповнюється| |
| учасника процедури | | | для | |
| закупівлі | | | процедури | |
| | | | запиту | |
| | | | цінових | |
| | | |пропозицій) | |
----------------------------------------------------------------------

   8. Результати проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів
(цінових пропозицій) (рішення про визнання пропозиції найбільш
економічно вигідною) _____________________________________________
__________________________________________________________________

9. Члени комітету з конкурсних торгів

Голова комітету
з конкурсних торгів ____________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів ____________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 9
22

             ФОРМА РЕЄСТРУ
отриманих пропозицій конкурсних торгів,
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

   1. Замовник:

1.1. Найменування
__________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
__________________________________________________________________

1.3. Відповідальний за проведення торгів
__________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)

телефон _________________________________
телефакс _________________________________

2. Інформація про предмет закупівлі
__________________________________________________________________
(найменування предмета закупівлі згідно з Порядком
визначення предмета закупівлі, який затверджується
Міністерством економіки України)

3. Вид процедури закупівлі
__________________________________________________________________

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення
процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель.

5.

------------------------------------------------------------------------------
|N |Дата, час| Повне | Дотримання | Підпис особи, |Примітка|
|з/п|і спосіб | найменування | передбачених | що | |
| |отримання| (для юридичної | у документації | зареєструвала | |
| |(особисто| особи) або | конкурсних | пропозицію | |
| | або | прізвище, ім'я, | торгів (запиті | конкурсних | |
| | поштою | по батькові | щодо цінових | торгів | |
| | тощо) | (для фізичної | пропозицій) |(кваліфікаційну| |
| | | особи), | вимог щодо | пропозицію, | |
| | | ідентифікаційний | форми подання | цінову | |
| | |код/ідентифікаційний| пропозиції | пропозицію), | |
| | |номер (за наявності)| конкурсних | та | |
| | | учасника процедури | торгів | підпис особи, | |
| | | закупівлі, який |(кваліфікаційної| що | |
| | | надав | пропозиції, | передала її | |
| | | пропозицію | цінової |особисто (якщо | |
| | | конкурсних торгів | пропозиції) | передано | |
| | | (кваліфікаційну | | особисто) | |
| | | пропозицію, цінову | | | |
| | | пропозицію) | | | |
------------------------------------------------------------------------------

   6. Інша інформація
__________________________________________________________________

7. Прийняття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних
пропозицій, цінових пропозицій) закінчилося _________ _________
(дата) (час)

Голова комітету
з конкурсних торгів ____________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів ____________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 9
22

         ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на ______ рік
___________________________________________
(найменування замовника,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

----------------------------------------------------------------------------
|Пред-| Код |Джерело | Очіку- | Проце- |Орієнтов- | Підрозділ(и) |При- |
| мет | КЕКВ |фінансу-| вана | дура | ний | (особа(и)), |мітки|
|заку-| (для | вання |вартість |закупів-| початок | яких | |
|півлі|бюджет-| |предмета | лі |проведення| планується | |
| | них | |закупівлі| |процедури | залучити до | |
| |коштів)| | | |закупівлі | підготовки | |
| | | | | | | документації | |
| | | | | | | конкурсних | |
| | | | | | |торгів (запиту | |
| | | | | | | цінових | |
| | | | | | | пропозицій, | |
| | | | | | |кваліфікаційної| |
| | | | | | | документації) | |
|-----+-------+--------+---------+--------+----------+---------------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
----------------------------------------------------------------------------

   Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ______
N _______.

Голова комітету
з конкурсних торгів ____________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М. П.
Секретар комітету
з конкурсних торгів ____________________ _______________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько

Затверджено
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 9
22

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2010 р. за N 641/17936

Інструкція
щодо заповнення форми річного плану закупівель

1. Річний план закупівель (далі - річний план) складається щодо закупівель, очікувана вартість яких дорівнює або більше за суми, зазначені у частині першій статті 2 Закону "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ) (далі - Закон).

У разі якщо очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою від сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону ( 2289-17 ), такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану який складається в довільній формі.

2. Колонки 1, 3 - 7 є обов'язковими для заповнення, інші колонки заповнюються залежно від особливостей організації роботи комітету з конкурсних торгів та джерел фінансування закупівлі.

При оприлюдненні річного плану на веб-сайті колонки 4 і 7 не заповнюються.

3. У колонці 1 вказується найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 23, 24, 26 та 30 частини першої статті 1 Закону ( 2289-17 ) та Порядку визначення предмета закупівлі, який затверджується Міністерством економіки України.

4. Колонка 2 є обов'язковою для заповнення у разі здійснення закупівель за рахунок бюджетних коштів.

У колонці 2 вказується код економічної класифікації видатків бюджету (КЕКВ), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження", для розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

5. У колонці 3 вказується джерело фінансування закупівлі, визначене згідно з пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).

Якщо закупівля здійснюватиметься за рахунок коштів кількох різних джерел фінансування, указуються всі джерела фінансування та орієнтовне пропорційне співвідношення розмірів коштів з кожного джерела фінансування.

6. У колонці 4 вказується очікувана вартість предмета закупівлі у гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами із зазначенням ПДВ).

7. У колонці 5 указується процедура закупівлі, яку планується проводити, відповідно до статті 12 Закону ( 2289-17 ): відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій, попередня кваліфікація учасників, закупівля в одного учасника.

8. У колонці 6 указується місяць поточного року, у якому замовник планує розпочати відповідну процедуру закупівлі.

9. У колонці 7 указується назва підрозділу (підрозділів) замовника (прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/посадових осіб замовника), який (які) відповідальний (відповідальні) за підготовку документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації).

10. У колонці 8 замовник може зазначити таку інформацію:

найменування головного розпорядника бюджетних коштів;

обґрунтування вибору процедури закупівлі;

іншу необхідну інформацію.

Заступник директора департаменту державних закупівель
та державного замовлення С.С.Пересунько