Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 лютого 2003 р. N 207
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 110 від 16 лютого 2011
р.)

Про затвердження Порядку здійснення
запозичень до місцевих бюджетів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1561 від 08.11.20
06
N 865 від 17.07.20
09
N 707 від 11.08.20
10 )

Відповідно до частини шостої статті 74 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення запозичень до місцевих бюджетів, що додається.

Установити, що Міністерство фінансів надає роз'яснення щодо застосування Порядку.

2. Міністерству фінансів забезпечити ведення загального реєстру запозичень до місцевих бюджетів відповідно до затвердженого цією постановою Порядку.

3. Міністерству фінансів і Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2003 р. N 207

Порядок
здійснення запозичень до місцевих бюджетів

1. Цей Порядок установлює процедуру здійснення запозичень до бюджету Автономної Республіки Крим та міських бюджетів (далі - запозичення) згідно з умовами, визначеними Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ), та деякі вимоги до проведення інших операцій, які можуть призвести до збільшення видатків на обслуговування місцевого боргу (далі - інші операції).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

істотні умови запозичення - розмір запозичення, розмір основної суми боргу, відсотки за запозичення, а також строки їх сплати;

місцевий борг - загальна сума заборгованості Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста, що складається з усіх випущених і непогашених боргових зобов'язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста, включаючи боргові зобов'язання, що вступають у дію в результаті наданих гарантій за кредитами, або зобов'язань, які виникають на підставі законодавства або договору;

реструктуризація боргових зобов'язань за запозиченням - будь-яка зміна істотних умов запозичення Верховною Радою Автономної Республіки Крим чи міською радою за згодою кредитора (кредиторів), якщо інше не передбачено умовами запозичення або законодавством.

Інші терміни в цьому Порядку застосовуються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.

3. Запозичення може здійснюватися у формі:

випуску облігацій місцевих позик; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1561 від 08.11.2006 )

укладення угод про отримання позик, кредитів, кредитних ліній у фінансових установах.

У разі відкритого (публічного) розміщення облігацій місцевих позик на фондовій біржі їх продаж може здійснюватися за ціною, відмінною від номінальної. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 865 від 17.07.2009 )

4. Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради про здійснення запозичення повинно містити відомості про:

істотні умови запозичення;

форму здійснення запозичення (згідно з пунктом 3 цього Порядку);

мету запозичення.

5. Зміни до рішення про здійснення запозичення вносяться за письмовою згодою кредитора або кредиторів.

6. Про наміри здійснити запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань за ним чи проведення іншої операції Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи міська рада надсилає Мінфіну письмове повідомлення, до якого додає:

1) проект рішення про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань за ним чи проведення іншої операції;

2) обґрунтування відповідності запозичення або реструктуризації боргових зобов'язань за ним чи проведення іншої операції вимогам, установленим бюджетним законодавством, щодо здатності в повному обсязі та у визначений строк виконати свої боргові зобов'язання;

3) копії звітів про виконання відповідного місцевого бюджету за три роки, що передують року, в якому приймається рішення про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань за ним чи проведення іншої операції; ( Підпункт 3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 865 від 17.07.2009 )

4) інформацію про поточний стан виконання зобов'язань щодо погашення місцевого боргу, а також про стан розрахунків за місцевим боргом за попередні п'ять років;

5) обґрунтування доходів бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету, що будуть спрямовуватися на погашення основної суми місцевого боргу протягом всього періоду його погашення, до яких належать кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що перебувають у власності відповідної територіальної громади; кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

6) відомості про рейтингову оцінку цінних паперів - в разі здійснення запозичення у формі випуску облігацій місцевих позик.

Визначення рейтингової оцінки та кредитного рейтингу здійснюється уповноваженими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рейтинговими агентствами або визнаними нею міжнародними рейтинговими агентствами. ( Підпункт 6 пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1561 від 08.11.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 865 від 17.07.2009 )

У разі здійснення зовнішнього запозичення, крім інформації та документів, зазначених у цьому пункті, подається також довідка Держкомстату про чисельність населення міста на момент прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим та міською радою рішення про здійснення запозичення.

7. Мінфін протягом 20 робочих днів після отримання інформації та документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, розглядає їх і проводить перевірку відповідності проекту рішення про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань чи проведення іншої операції вимогам бюджетного законодавства.

У разі коли зобов'язання за такими запозиченнями виражаються в іноземній валюті, застосовується офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на останній робочий день, що передує даті письмового повідомлення, надісланого згідно з пунктом 6 цього Порядку.

У разі коли відсоткова ставка за такими запозиченнями є плаваючою, застосовується значення змінної частини плаваючої ставки на останній робочий день, що передує даті письмового повідомлення, надісланого згідно з пунктом 6 цього Порядку.

За результатами розгляду та перевірок готується висновок про відповідність або невідповідність зазначеного проекту рішення вимогам, установленим бюджетним законодавством, який доводиться до відома відповідного органу.

Висновок про невідповідність проекту рішення вимогам, установленим бюджетним законодавством, надається за наявності однієї з таких підстав:

невідповідність інформації та документів, поданих відповідно до пункту 6 цього Порядку, бюджетному законодавству та цьому Порядку. У разі встановлення невідповідності поданих інформації та документів вимогам іншого спеціального законодавства про це зазначається окремо у висновку;

видатки на обслуговування місцевого боргу перевищують 10 відсотків обсягу видатків загального фонду відповідного місцевого бюджету за результатами звіту про виконання місцевого бюджету за рік, що передує року прийняття рішення про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань чи проведення іншої операції;

сума платежів з погашення місцевого боргу, що припадає на будь-який рік, протягом усього періоду його погашення перевищує середню щорічну суму надходжень бюджету розвитку за останніх три роки, що передують року прийняття рішення, без урахування коштів, що надійшли від запозичень.

Для обрахунку зазначених видатків на обслуговування місцевого боргу та суми платежів з його погашення враховується 25 відсотків видатків на обслуговування та суми платежів з погашення місцевого боргу, що пов'язані з наданням гарантій за позиками, кредитами і кредитними лініями міжнародних фінансових установ. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 865 від 17.07.2009 )

7-1. Перевірка Мінфіном відповідності проекту рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або міської ради про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань чи проведення іншої операції вимогам бюджетного законодавства не проводиться у разі, коли проект рішення відповідає таким вимогам:

розмір запозичення до місцевого бюджету не перевищує 25 відсотків середньої щорічної суми надходжень бюджету розвитку за останніх три роки, що передують року прийняття рішення, без урахування коштів, що надійшли від запозичень;

загальна сума боргу місцевого бюджету на дату взяття запозичення, передбаченого проектом рішення, не перевищує 75 відсотків середньої щорічної суми надходжень бюджету розвитку за останніх три роки, що передують року прийняття рішення, без урахування коштів, що надійшли від запозичень;

обсяг видатків на обслуговування боргу місцевого бюджету за запозиченнями минулих років не перевищує 5 відсотків загальної суми видатків місцевого бюджету на рік, що передує року прийняття рішення про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань чи проведення іншої операції.

У разі відповідності зазначеним вимогам проект рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань чи проведення іншої операції, а також запозичення з метою здійснення заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297), зокрема з оновлення парку автобусів та тролейбусів міст, в яких проводитимуться матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, надсилається у триденний строк Мінфіну. ( Абзац п'ятий пункту 7-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 707 від 11.08.2010 )

У разі коли Мінфін протягом 30 робочих днів після отримання зазначеного проекту рішення письмово не надіслав вмотивованого заперечення, проект рішення вважається таким, що відповідає вимогам бюджетного законодавства.

В іншому разі Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи міська рада подає проект відповідного рішення для проведення перевірки відповідно до пункту 6 цього Порядку. ( Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ N 865 від 17.07.2009 )

8. Надання Мінфіном висновку щодо відповідності проекту рішення про здійснення запозичення чи проведення іншої операції вимогам, установленим бюджетним законодавством, не є гарантією держави або Мінфіну виконання зобов'язань чи підтвердженням платоспроможності позичальника.

9. Копія рішення про здійснення запозичення чи проведення іншої операції надсилається позичальником Мінфіну в десятиденний термін після його прийняття. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 865 від 17.07.2009 )

10. У разі невідповідності рішення міської ради про здійснення запозичення чи проведення іншої операції вимогам, установленим бюджетним законодавством, Мінфін звертається у встановленому порядку до суду для визнання такого рішення незаконним.

11. Реструктуризація боргових зобов'язань за запозиченням у формі випуску облігацій місцевих позик не повинна призводити до збільшення місцевого боргу. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1561 від 08.11.2006 )

12. Реструктуризація боргових зобов'язань за запозиченням, проведена за згодою кредитора (кредиторів) з дотриманням умов цього Порядку, не вважається новим запозиченням. У разі зміни істотних умов запозичення у формі випуску облігацій місцевої позики позичальник повинен зареєструвати відповідні зміни у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1561 від 08.11.2006 )

13. Інформацію про здійснення запозичення Верховна Рада Автономної Республіки Крим та міські ради подають Мінфіну щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Відомості, які містяться в отриманій інформації, вносяться до загального реєстру запозичень до місцевих бюджетів.