ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. В абзацах четвертому і п'ятому пункту 4 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки агропромислового комплексу в умовах світової фінансової кризи" ( 1782-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 9, ст. 85) цифри "2010" замінити цифрами "2011".

2. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ):

1) у статті 1:

у частині першій цифри "267.451.994,9" і "48.760.736,8" замінити відповідно цифрами "266.101.994,9" і "47.410.736,8";

у частині другій цифри "324.016.473,7" і "79.529.328,9" замінити відповідно цифрами "322.666.473,7" і "78.179.328,9";

2) пункт 50 статті 6 та пункт 63 статті 33 виключити;

3) у пункті 1 розділу VII "Прикінцеві положення" слова і цифри "пунктів 47 і 50 статті 6" та "пунктів 62-64 статті 33" замінити відповідно словами і цифрами "пункту 47 статті 6" та "пунктів 62 і 64 статті 33";

4) внести зміни до додатків N 1 і N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) відповідно до додатків N 1 і N 2 до цього Закону.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Встановити, що суми податку на додану вартість, нараховані переробними підприємствами відповідно до пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) за період з дня набрання чинності Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) до дня набрання чинності цим Законом, не підлягають перерахуванню до бюджету і використовуються виключно на виплату дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі. При цьому до переробних підприємств не застосовуються фінансові санкції за несплату сум податку на додану вартість до бюджету, нараховані протягом такого строку.

3. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 13 травня 2010 року
N 2254-VI

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змін
до деяких законів України щодо підтримки
сільськогосподарських товаровиробників"

               ЗМІНИ
до додатка N 1 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"

                             (тис.грн)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | згідно з бюджетною | | фонд | фонд |
| | класифікацією | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Разом доходів: |266 101 994,9|218 691 258,1| 47 410 736,8|
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Всього доходів (без урахування |259 012 105,9|211 601 369,1| 47 410 736,8|
|міжбюджетних трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |201 607 498,0|186 450 696,8| 15 156 801,2|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на |147 780 311,3|138 850 311,3| 8 930 000,0|
| |товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |117 684 191,3|117 184 191,3| 500 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010700|Податок на додану вартість,| | | |
| |що сплачується до бюджету | | | |
| |переробними підприємствами | | | |
| |всіх форм власності за | | | |
| |реалізовані ними молоко та | | | |
| |молочну продукцію, м'ясо та| | | |
| |м'ясопродукти та іншу | | | |
| |продукцію переробки тварин | | | |
| |і птиці, закуплених у живій| | | |
| |вазі (шкури, субпродукти, | | | |
| |м'ясо-кісткове борошно) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змін
до деяких законів України щодо підтримки
сільськогосподарстьких товаровиробників"

       Зміни до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2010 рік"

                             (тис.грн)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
| Всього |244 487 144,8|234 140 783,1| 37 274 744,3| 2 802 661,3| 8 846 361,7|78 179 328,9|25 565 045,9|2 083 267,5| 771 733,0| 22 396 241,7| 322 666 473,7|
|----------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2800000| |Міністерство аграрної | 3 568 340,9| 3 230 374,5| 897 290,8| 24 688,9| 337 966,4| 2 226 113,7| 1 452 072,4| 246 005,3| 28 993,5| 774 041,3| 5 794 454,6|
| | |політики України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801000| |Апарат Міністерства | 2 045 843,7| 1 768 640,8| 242 525,6| 8 717,0| 277 202,9| 1 522 272,4| 856 689,4| 59 055,4| 8 184,1| 665 583,0| 3 568 116,1|
| | |аграрної політики України| | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|2801360| 421 |Доплата на одну корову, | | | | | | | | | | | |
| | |наявну на 1 січня 2010 | | | | | | | | | | | |
| | |року | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------