Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 березня 2010 р. N 193
Київ

Про затвердження Технічного регламенту
надання послуг з перевезення пасажирів
та вантажів залізничним транспортом

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом і план заходів з його застосування, що додаються.

2. Міністерству транспорту та зв'язку забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту та здійснення контролю за дотриманням його вимог.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. N 193

Технічний регламент
надання послуг з перевезення пасажирів
та вантажів залізничним транспортом

Загальна частина

1. Цей технічний регламент визначає вимоги до надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, процедуру проведення оцінки відповідності таким вимогам і розроблений з урахуванням вимог:

Директиви 91/440/ЄС Ради ЄС від 29 липня 1991 р. про розвиток залізничних доріг Співтовариства;

Директиви 95/18/ЄС Ради ЄС від 19 червня 1995 р. про ліцензування підприємств залізничного транспорту;

Директиви 96/49/ЄС Ради ЄС від 23 липня 1996 р. про наближення законів держав-членів про перевезення небезпечних вантажів залізницею, із змінами;

Директиви 2000/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 квітня 2000 р. щодо мінімальних екзаменаційних вимог до консультантів у справах перевезення небезпечних товарів автомобільним, залізничним або річковим транспортом;

Директиви 2001/14/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 лютого 2001 р. про розподіл пропускної спроможності залізничної інфраструктури, стягування зборів за користування залізничною інфраструктурою та сертифікації на відповідність вимогам безпеки;

Директиви 2004/49/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. про безпеку залізниць у Співтоваристві (Директива про безпеку на підприємствах залізничного транспорту).

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

1) виконавець послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - виконавець) - суб'єкт господарювання (юридична або фізична особа), діяльність якого спрямована на надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом;

2) засоби залізничного транспорту - будівлі, споруди, колії, транспортні засоби, обладнання, механізми та пристрої, які використовуються під час надання послуг залізничного транспорту;

3) надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - надання послуг) - це діяльність суб'єктів господарювання, які беруть участь у наданні послуг шляхом виконання окремих операцій, робіт, процесів, що пов'язані з перевезенням пасажирів та/або вантажів;

4) послуга з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом (далі - послуга) - продукт діяльності виконавця, спрямований на задоволення потреб споживача;

5) призначені органи з оцінки відповідності надання послуг - це органи з оцінки відповідності, які відповідають вимогам, визначеним у цьому Технічному регламенті та постанові Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 "Про затвердження Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 6, ст. 223) (далі - призначені органи);

6) регламентні технічні умови - нормативні документи, стандарти, технічні умови та технічна документація, які визначають технічні, технологічні та інші вимоги, умови і порядок надання послуг та прийняті центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, органом управління залізничним транспортом загального користування відповідно до компетенції;

7) сертифікат безпеки - документ, який засвідчує, що виконавець забезпечує безпеку під час надання послуг;

8) споживач послуг (далі - споживач) - юридична або фізична особа, якій надаються послуги з перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ), "Про залізничний транспорт" ( 273/96-ВР ), "Про стандартизацію" ( 2408-14 ), "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ), "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), нормативно-правових актах, директивах, міжнародних, регіональних і національних стандартах, якими запроваджується механізм надання послуг.

3. Перелік послуг визначається галузевим класифікатором транспортних послуг, який розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту.

4. Послуги вважаються такими, що відповідають призначенню, якщо вони відповідають вимогам, визначеним у цьому Технічному регламенті, пройшли відповідну процедуру оцінки відповідності та мають національний знак відповідності, який наноситься на документ, що підтверджує, що послуга буде надана та/або надана.

5. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту розробляє та затверджує перелік послуг, які дозволяється надавати за наявності сертифіката відповідності, та перелік послуг, які дозволяється надавати за наявності декларації про відповідність, складеної виконавцем за формою згідно з додатком.

Основні вимоги до надання послуг

6. Вимоги до надання послуг складаються з кваліфікаційних, організаційних, технологічних, технічних та інших вимог.

7. Виконавець повинен:

мати кваліфікований персонал, який відповідає встановленим законодавством вимогам, зокрема за безпеку та якість надання послуг;

дотримуватися технологічних вимог, зміст яких визначено в регламентних технічних умовах, які встановлюють послідовність, обсяг і строк надання послуги, процес експлуатації, ремонту та обслуговування засобів залізничного транспорту;

утримувати засоби залізничного транспорту у стані, що відповідає санітарним та іншим установленим нормам та правилам.

Регламентні технічні умови надання послуг

8. Порядок розроблення, погодження та затвердження регламентних технічних умов надання послуг затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації, центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту та органом управління залізничним транспортом загального користування відповідно до їх компетенції.

9. У регламентних технічних умовах обов'язково визначаються вимоги до безпеки та якості надання послуг.

Підтвердження можливості виконавця надавати
послуги з установленим рівнем безпеки

10. Виконавець повинен мати сертифікат на надання послуги з установленим рівнем безпеки, виданий згідно з правилами оцінки відповідності надання послуг, що визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту.

11. Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту публікує інформацію про зареєстровані сертифікати безпеки у своєму офіційному виданні.

Процедури оцінки відповідності

12. Підтвердження відповідності надання послуг вимогам цього Технічного регламенту здійснюється шляхом декларування виконавцем відповідності надання послуг із складенням декларації згідно з додатком або шляхом сертифікації призначеним органом і видачею сертифіката відповідності із застосуванням процедур оцінки відповідності та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175; 2007 р., N 1, ст. 31).

13. Для проведення оцінки відповідності надання послуг застосовуються модулі Aa, D та G.

14. Усі застосовані процедури оцінки відповідності надання послуг повинні бути задокументовані виконавцем.

15. Призначений орган повинен мати досвід діяльності у сфері виконання робіт з оцінки відповідності надання послуг не менш як п'ять років, а аудитори повинні мати вищу освіту в галузі залізничного транспорту.

16. Після проведення оцінки відповідності надання послуги, яка має позитивний результат, виконавець наносить національний знак відповідності згідно з правилами застосування національного знака відповідності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1599 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2188).

17. Виконавець несе відповідальність згідно із законодавством за достовірність інформації, зазначеної в декларації про відповідність.

18. Декларація про відповідність та документація, зазначена в пункті 14 цього Технічного регламенту, повинні зберігатися виконавцем протягом 10 років після надання послуги і подаватися для перевірки в установленому законодавством порядку.

Додаток
до Технічного регламенту

              ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність

__________________________________________________________________
(повне найменування виконавця або його
уповноваженої особи,

__________________________________________________________________
їх адреса, код згідно з ЄДРПОУ)

в особі _________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові
уповноваженої особи)

підтверджує, що послуга з перевезення пасажирів та вантажів
залізничним транспортом _________________________________________,
(повна назва послуги)

яка надається відповідно до _____________________________________,
(назва та позначення документації)

відповідає вимогам Технічного регламенту надання послуг з
перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом згідно з
__________________________________________________________________
(назва та позначення нормативних документів,

__________________________________________________________________
добровільне застосування яких є підтвердженням

_________________________________________________________________,
відповідності вимогам Технічного регламенту)

а процедура оцінки відповідності проведена згідно із зазначеним
Технічним регламентом.

Сертифікат відповідності ____________________________________
(номер сертифіката, дата його реєстрації,

__________________________________________________________________
строк дії, найменування та місцезнаходження призначеного
органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виконавця
послуги, його уповноваженої особи.

Керівник ________________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.
Місце для позначки про реєстрацію
М.П. декларації про відповідність

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. N 193

                ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту
надання послуг з перевезення пасажирів
та вантажів залізничним транспортом

------------------------------------------------------------------
| Найменування заходу | Відповідальні | Строк |
| | за виконання |виконання,|
| | | роки |
|----------------------------------+------------------+----------|
|1. Утворення консультаційно- |Мінтрансзв'язку | 2010 |
|методичного центру з питань | | |
|застосування Технічного регламенту| | |
|надання послуг з перевезення | | |
|пасажирів та вантажів залізничним | | |
|транспортом (далі - Технічний | | |
|регламент) | | |
|----------------------------------+------------------+----------|
|2. Складення та опублікування |Держспоживстандарт| щороку |
|переліку регламентних технічних |Мінтрансзв'язку | |
|умов, добровільне застосування | | |
|яких доводить відповідність | | |
|надання послуг з перевезення | | |
|пасажирів та вантажів залізничним | | |
|транспортом вимогам Технічного | | |
|регламенту | | |
|----------------------------------+------------------+----------|
|3. Приведення нормативно-правових |Мінтрансзв'язку | - " - |
|актів Мінтрансзв'язку та інших |центральні органи | |
|центральних органів виконавчої |виконавчої влади | |
|влади у відповідність з | | |
|положеннями Технічного регламенту | | |
|----------------------------------+------------------+----------|
|4. Включення до плану державної |Держспоживстандарт| - " - |
|стандартизації та розроблення |Мінтрансзв'язку | |
|національних стандартів, | | |
|гармонізованих з міжнародними | | |
|----------------------------------+------------------+----------|
|5. Розроблення та впровадження |Держспоживстандарт| 2010 |
|галузевого класифікатора |Мінтрансзв'язку | |
|транспортних послуг | | |
|----------------------------------+------------------+----------|
|6. Здійснення заходів щодо |Мінтрансзв'язку |2010-2012 |
|підготовки вітчизняних |центральні органи | |
|підприємств, установ, організацій |виконавчої влади | |
|до надання послуг з перевезення | | |
|пасажирів та вантажів відповідно | | |
|до вимог Технічного регламенту | | |
|----------------------------------+------------------+----------|
|7. Сприяння добровільному |Мінтрансзв'язку |2010-2012 |
|застосуванню підприємствами, |центральні органи | |
|установами та організаціями |виконавчої влади | |
|Технічного регламенту | | |
|----------------------------------+------------------+----------|
|8. Призначення органів з оцінки |Держспоживстандарт|2011-2012 |
|відповідності для проведення |Мінтрансзв'язку | |
|оцінки відповідності надання | | |
|послуг з перевезення пасажирів | | |
|та вантажів вимогам Технічного | | |
|регламенту | | |
|----------------------------------+------------------+----------|
|9. Обов'язкове застосування |підприємства, |починаючи |
|підприємствами Технічного |установи та | з 2012 |
|регламенту |організації | |
------------------------------------------------------------------