Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 червня 2000 р. N 950
Київ

Про затвердження Порядку проведення службового
розслідування стосовно осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або органів
місцевого самоврядування

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 1422 від 08.12.2009 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 945 від 18.07.20
07
N 623 від 24.06.20
09
N 1422 від 08.12.20
09 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування (додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1422 від 08.12.2009 )

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 березня 1995 р. N 160 "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування" (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 130).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2000 р. N 950

Порядок
проведення службового розслідування
стосовно осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або органів місцевого самоврядування

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1422 від 08.12.2009 )

( У тексті Порядку слова "державний службовець" та "державний
орган" в усіх відмінках та формах числа замінено відповідно
словами "особа, уповноважена на виконання функцій держави
або органів місцевого самоврядування" та "орган державної
влади" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою
КМ N 1422 від 08.12.2009 )

1. Відповідно до цього Порядку стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування може бути проведено службове розслідування:

у разі невиконання або неналежного виконання ними службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об'єднанню громадян;

у разі недодержання ними законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, порушення етики поведінки; ( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1422 від 08.12.2009 )

на вимогу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

За анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службове розслідування не проводиться.

Дія цього Порядку не поширюється на уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування осіб, права та обов'язки яких в частині додержання службової дисципліни, види заохочення та дисциплінарні стягнення і порядок їх застосування встановлюються дисциплінарними статутами. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1422 від 08.12.2009 )

2. Рішення щодо проведення службового розслідування приймається вищими посадовими особами України, Першим віце-прем'єр-міністром України, Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, керівником органу державної влади (посадовою особою), що призначив на посаду особу, уповноважену на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої планується проводитися службове розслідування, керівником органу, в якому працює зазначена особа, керівником підрозділу з питань запобігання та протидії корупції відповідного органу. ( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1422 від 08.12.2009 )

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, за поданням керівника спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС, податкової міліції, по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ, Військової служби правопорядку у Збройних Силах та за рішенням керівника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування. ( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1422 від 08.12.2009 )

Головдержслужба може проводити службові розслідування за дорученням вищих посадових осіб України та Першого віце-прем'єр-міністра України, а у разі безпосереднього звернення до Головдержслужби особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, рішення щодо проведення службового розслідування приймається керівником Головдержслужби.

3. Рішенням щодо проведення службового розслідування визначається голова комісії з проведення службового розслідування, інші члени комісії, мета і дата початку та закінчення службового розслідування. Термін службового розслідування не може перевищувати двох місяців.

У разі коли рішення щодо проведення службового розслідування прийнято вищими посадовими особами України, Першим віце-прем'єр-міністром України, Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики, склад комісії з проведення службового розслідування, мета і дата початку та закінчення службового розслідування визначаються керівником органу державної влади, якому доручено проведення службового розслідування. Службове розслідування у цьому випадку повинне бути проведено у термін, визначений посадовою особою, яка прийняла рішення про його проведення. ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1422 від 08.12.2009 )

Період проведення службового розслідування не включає час тимчасової втрати працездатності особою, уповноваженою на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої воно проводиться, час його перебування у відпустці або службовому відрядженні чи відсутності з інших причин, а також час ознайомлення такою особою, уповноваженою на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, та керівником органу, в якому він працює, з актом службового розслідування. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 623 від 24.06.2009 )

У разі потреби до проведення службового розслідування можуть залучатися вчені, працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

До участі у проведенні службового розслідування не повинні залучатися посадові особи органу державної влади, якщо обставини свідчать про Їх особисту заінтересованість у результатах розслідування.

4. Службове розслідування проводиться з відстороненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, від виконання повноважень за посадою або без такого відсторонення. Рішення про відсторонення приймається за поданням голови комісії з проведення службового розслідування керівником органу державної влади, в якому працює службовець.

Особа, стосовно якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або складено протокол про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з обмеженнями, передбаченими пунктами 1-3 частини першої статті 4 і статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), підлягає відстороненню від виконання повноважень за посадою до розгляду справи судом. ( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1422 від 08.12.2009 )

За особою, уповноваженою на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, на час відсторонення від виконання повноважень за посадою зберігається заробітна плата.

5. Керівник органу державної влади (посадова особа), за рішенням якого затверджено склад комісії з проведення службового розслідування, контролює роботу цієї комісії і у разі потреби дає обов'язкові для виконання доручення.

6. Члени комісії з проведення службового розслідування несуть персональну відповідальність згідно із законодавством за повноту, всебічність і об'єктивність висновків службового розслідування та нерозголошення інформації, що стосується цього розслідування.

Членам комісії надається право:

отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, інших працівників органу державної влади, в якому працює особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої проводиться службове розслідування, усні чи письмові пояснення, консультації спеціалістів з питань службового розслідування; ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 623 від 24.06.2009 )

ознайомлюватися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи, у разі потреби знімати з них копії та долучати їх до матеріалів службового розслідування;

отримувати та збирати згідно із законодавством інформацію, пов'язану із службовим розслідуванням, від інших юридичних та фізичних осіб на підставі запиту керівника органу державної влади (посадової особи), який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування, або керівника органу державної влади, якому доручено проведення службового розслідування; ( Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 623 від 24.06.2009 )

використовувати за погодженням з особами, які опитуються (надають пояснення, консультації) з питань службового розслідування, аудіозасоби з метою фіксації їх пояснень та свідчень; ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 623 від 24.06.2009 )

вести протокол засідання комісії. ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 623 від 24.06.2009 )

У разі відмови особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої проводиться службове розслідування, надати пояснення члени комісії складають відповідний акт. ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 623 від 24.06.2009 )

7. Особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої проводиться службове розслідування, має право:

1) отримувати інформацію про підстави проведення такого розслідування;

2) надавати усні або письмові пояснення, робити заяви, подавати документи, які мають значення для проведення службового розслідування;

3) звертатися з клопотанням про опитування інших осіб, яким відомі обставини, що досліджуються під час проведення службового розслідування, а також про залучення до матеріалів розслідування додаткових документів, видань, інших матеріальних носіїв інформації стосовно предмета службового розслідування;

4) подавати у письмовій формі зауваження щодо проведення службового розслідування, дій або бездіяльності осіб, які його проводять;

5) звертатися з обґрунтованим клопотанням у письмовій формі до керівника органу державної влади, який приймає рішення щодо складу комісії з проведення службового розслідування, про виведення з її складу осіб, які особисто заінтересовані в результатах такого розслідування. Про прийняте за результатами розгляду клопотання рішення письмово повідомляється особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування. ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 623 від 24.06.2009 )

8. За результатами службового розслідування члени комісії складають акт, у якому зазначаються:

факти і суть звинувачень або підозри, які стали підставою для проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, термін служби у органі державної влади і перебування на займаній посаді особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої проведено службове розслідування, результати щорічної оцінки виконання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, покладених на неї завдань та обов'язків, види заохочення та дисциплінарного стягнення, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень (завдань); ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 945 від 18.07.2007, N 623 від 24.06.2009 )

заяви, клопотання, пояснення та зауваження особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої проведено службове розслідування, обґрунтована інформація про їх відхилення чи задоволення; ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 623 від 24.06.2009 )

висновки службового розслідування, обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність, причини та умови, що призвели до порушення, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи обставини, що знімають з особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, безпідставні звинувачення або підозру;

обґрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених порушень та притягнення у разі необхідності винних осіб до відповідальності згідно із законодавством. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 945 від 18.07.2007 )

У разі прийняття рішення щодо притягнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, до відповідальності комісія пропонує вид дисциплінарного стягнення - попередження про неповну службову відповідність, затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду, догана, звільнення. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 945 від 18.07.2007 )

Під час визначення виду дисциплінарного стягнення члени комісії повинні враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 945 від 18.07.2007 )

У разі виявлення ознак корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, комісія вносить пропозицію щодо надіслання акта службового розслідування до правоохоронних органів. ( Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 945 від 18.07.2007 )

Члени комісії мають право викласти свою окрему думку, про що до акта додається відповідний документ.

9. Акт службового розслідування підписується членами комісії та подається на розгляд керівника органу державної влади (посадової особи), який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування, в одному примірнику.

Перед поданням на розгляд з актом службового розслідування ознайомлюються особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої проведено службове розслідування, та керівник органу, в якому він працює.

Про дату і місце ознайомлення з актом службового розслідування зазначені особи повідомляються за день до його проведення.

Під час ознайомлення з актом службового розслідування зазначені особи можуть висловити свої зауваження, які додаються до акта.

У разі коли під час ознайомлення з актом службового розслідування до нього не висловлені зауваження або зазначені особи не прибули у визначений для ознайомлення час без поважних причин та не повідомили комісії про причини своєї відсутності у день ознайомлення, акт службового розслідування вважається таким, що не має зауважень, про що складається відповідний акт, який додається до акта службового розслідування.

Особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої проведено службове розслідування, повинен підписати акт службового розслідування, а у разі відмови його підписати члени комісії складають відповідний акт, який додається до акта службового розслідування.

У разі відсутності під час підписання акта службового розслідування члена комісії причина його відсутності зазначається в акті.

Знімати копії з акта службового розслідування до подання його на розгляд керівника органу державної влади (посадової особи), який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування, забороняється. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 945 від 18.07.2007; в редакції Постанови КМ N 623 від 24.06.2009 )

10. На вимогу керівника органу державної влади (посадової особи), якому доручено проведення службового розслідування, голови або членів комісії чи особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої проводилося службове розслідування, акт повинен розглядатися в їх присутності. ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 623 від 24.06.2009 )

За результатами розгляду керівник органу державної влади (посадова особа), який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування, приймає в десятиденний термін з дати надходження акта службового розслідування відповідне рішення, з яким ознайомлюється особа, стосовно якої проводилося службове розслідування. ( Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 623 від 24.06.2009, N 1422 від 08.12.2009 )

У разі коли службове розслідування проводилося стосовно особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, призначення (або погодження призначення) якої здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, керівник органу державної влади, у якому працює особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування (або посадова особа, яка спрямовує і координує діяльність цього органу), вносить пропозиції разом з проектом відповідного акта щодо притягнення зазначеної особи до відповідальності. ( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 945 від 18.07.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1422 від 08.12.2009 )

За матеріалами службового розслідування особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, може бути притягнута до відповідальності згідно із законодавством.

11. Рішення за результатами службового розслідування може бути оскаржено особою, уповноваженою на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, згідно із законодавством.

12. Акт службового розслідування з відповідними документами зберігається в органі державної влади, якому доручено проведення службового розслідування.

У разі коли рішення про проведення службового розслідування прийнято особами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, акт службового розслідування складається у двох примірниках, один з яких надсилається керівникові органу державної влади (посадовій особі), який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування, другий залишається в органі державної влади, якому доручено проведення службового розслідування.

Копії акта службового розслідування за зверненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якої проведено службове розслідування, органів державної влади надаються за рішенням керівника органу державної влади (посадової особи), який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування.

У разі коли службове розслідування проводилося на вимогу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри, за його зверненням керівником органу державної влади (посадовою особою), який прийняв рішення щодо проведення службового розслідування, особі, стосовно якої проводилося службове розслідування, надається копія акта службового розслідування. ( Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1422 від 08.12.2009 )

Якщо службове розслідування проводилося за рішенням Начальника Головдержслужби, копія акта службового розслідування надсилається керівникові органу, в якому працює особа, уповноважена на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, стосовно якого проведено службове розслідування. ( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 623 від 24.06.2009 )