Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Положення про проходження
громадянами України військової служби
в Державній прикордонній службі України

Відповідно до статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України (додається).

2. Установити, що контракти про проходження військової служби, які були укладені до набрання чинності Законом України від 4 квітня 2006 року N 3597-IV "Про внесення змін до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", діють протягом строку, на який вони були укладені.

3. Статтю 2 Указу Президента України від 7 листопада 2001 року N 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (в редакції Указу від 10 грудня 2008 року N 1153) після слів "Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "Державної прикордонної служби України".

4. Цей Указ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 29 грудня 2009 року
N 1115/2009

Затверджено
Указом Президента України
від 29 грудня 2009 року N 1115/2009

Положення
про проходження громадянами України
військової служби в Державній
прикордонній службі України

I. Загальна частина

1. Цим Положенням визначається порядок проходження громадянами України (далі - громадяни) військової служби в Державній прикордонній службі України (далі - Держприкордонслужба) у мирний час та особливості проходження військової служби в ній в особливий період.

Це Положення застосовується також до відносин, що виникають у зв'язку з проходженням в органах Держприкордонслужби кадрової військової служби особами офіцерського складу до їх переходу в установленому порядку на військову службу за контрактом або звільнення з військової служби.

2. Громадяни проходять військову службу в Держприкордонслужбі (далі - військова служба) в добровільному порядку або за призовом.

Громадяни, які проходять військову службу в Держприкордонслужбі, є військовослужбовцями Держприкордонслужби (далі - військовослужбовці). Статус військовослужбовця підтверджується службовим або спеціальним посвідченням.

Форма і порядок видачі службових та спеціальних посвідчень установлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

3. У добровільному порядку в Держприкордонслужбі громадяни проходять:

військову службу (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) у вищому військовому навчальному закладі;

військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

Із громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт (далі - військова служба за контрактом) згідно з додатками 1, 2 і 3.

За призовом громадяни проходять:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

4. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу за контрактом або призиваються на військову службу, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Адміністрацією Держприкордонслужби за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

5. Громадяни, які вступили на військову службу за контрактом або за призовом, складають Військову присягу на вірність Українському народу в порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ).

6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, а також граничний вік перебування на військовій службі визначено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

7. Закінченням проходження громадянином військової служби вважається день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Адміністрації Держприкордонслужби чи її розвідувального органу, регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів Морської охорони, навчальних закладів, науково-дослідних установ або органів (підрозділів) забезпечення Держприкордонслужби (далі - органи Держприкордонслужби) у зв'язку з його звільненням з військової служби в запас або у відставку, загибеллю (смертю), визнанням судом безвісно відсутнім або оголошенням померлим.

8. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, - у пільговому обчисленні.

9. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або обрані на виборні посади до місцевих рад, на яких вони працюють на постійній основі, прикомандировуються до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі (далі - військовослужбовці, прикомандировані до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад).

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) можуть бути відряджені до державних органів, установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням їх на військовій службі.

Військовослужбовці можуть бути направлені за кордон як миротворчий персонал, до дипломатичних представництв України, на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації), для виконання спеціальних завдань розвідувального або контррозвідувального характеру та в інших цілях, передбачених законом (далі - військовослужбовці, які направлені за кордон).

10. Військовослужбовці можуть бути направлені за їх згодою для проходження військової служби в інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту (далі - інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу органів Держприкордонслужби, а військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби із включенням їх до списків особового складу органів Держприкордонслужби після виключення їх зі списків особового складу інших військових формувань.

Направлення військовослужбовців із Держприкордонслужби до іншого військового формування чи з іншого військового формування до Держприкордонслужби здійснюється за погодженням між Головою Державної прикордонної служби України та відповідним керівником міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, який здійснює керівництво відповідним військовим формуванням, за згодою військовослужбовця та оформлюється наказами Голови Державної прикордонної служби України.

Військовослужбовці Держприкордонслужби, які були прийняті для проходження військової служби в розвідувальних органах України з виключенням їх зі списків особового складу органів Держприкордонслужби, мають право на повернення в установленому законодавством порядку до Держприкордонслужби за наявності вакантної посади для дальшого проходження військової служби із зарахуванням до безперервного стажу служби часу перебування в розвідувальних органах України.

11. Проходження військової служби військовослужбовцем відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку та за формою, встановленими Адміністрацією Держприкордонслужби.

До особової справи з дотриманням вимог законодавства вносяться відомості про військовослужбовця та членів його сім'ї, інші пов'язані з проходженням військової служби необхідні відомості.

12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин військовослужбовців з державою, зокрема включення їх до списків особового складу органів Держприкордонслужби або виключення з таких списків, присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військових званнях, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, направлення за кордон, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку тощо, оформлюється письмовими наказами на підставі документів, види та форма яких установлюються Адміністрацією Держприкордонслужби.

13. Право видавати накази по особовому складу мають Голова Державної прикордонної служби України та згідно з визначеними ним повноваженнями посадові особи з числа його заступників, керівник розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, начальники (командири) регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів Морської охорони, ректор вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, начальники навчальних центрів, науково-дослідних установ та органів забезпечення, які мають статус юридичної особи і за посадами яких штатом передбачено військове звання полковника (капітана 1 рангу) і вище (далі - начальники).

Порядок підготовки та видання наказів з питань проходження військової служби встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

II. Прийняття на військову службу за контрактом

14. На військову службу за контрактом приймаються громадяни відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), в тому числі військовослужбовці інших військових формувань із зарахуванням їх до списків особового складу органів Держприкордонслужби.

Порядок добору та прийняття громадян на військову службу за контрактом встановлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

15. Прийняття громадян на військову службу за контрактом здійснюється Головою Державної прикордонної служби України та начальниками органів Держприкордонслужби, які мають право видавати накази по особовому складу згідно з повноваженнями, визначеними пунктом 29 цього Положення.

16. Про результати добору та прийняття громадянина на військову службу за контрактом інформується військовий комісаріат, якщо громадянин перебуває на військовому обліку як військовозобов'язаний.

Види контрактів

17. З громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладаються:

контракт про проходження громадянами України військової служби в Держприкордонслужбі (далі - контракт про проходження військової служби) - письмова угода, укладена відповідно до вимог, визначених цим Положенням, між громадянином і державою, від імені якої виступає уповноважений орган Держприкордонслужби, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби;

контракт про проходження військової служби (навчання) курсантів вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби (далі - контракт про навчання) - письмова угода, що укладається між громадянином і державою, від імені якої виступає вищий військовий навчальний заклад Держприкордонслужби, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби (навчання).

Строки, на які укладаються контракти

18. Перший контракт про проходження військової служби укладається:

з особами, які приймаються на посади рядового складу, - строком на 3 роки;

з особами, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу, - строком на 5 років;

з курсантами випускного курсу вищих військових навчальних закладів, а також військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів про проходження ними військової служби після закінчення цих навчальних закладів на посадах офіцерського складу - строком на 5 років;

з особами офіцерського складу - строком на 5 років.

19. Контракт про навчання укладається з курсантами вищих військових навчальних закладів Держприкордонслужби на час їх навчання у цих навчальних закладах.

20. Новий контракт про проходження військової служби з військовослужбовцями, які проходять військову службу на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу та офіцерського складу і бажають продовжити її проходження після закінчення строку попереднього контракту, укладається на строк від 3 до 5 років (до досягнення граничного віку перебування на військовій службі).

21. Строк останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або часом, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

Набрання чинності контрактом

22. Строк, на який укладається контракт, обчислюється повними роками, крім випадку, коли контракт укладається з військовослужбовцем до досягнення ним граничного віку перебування на військовій службі.

23. Строк контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.

Перший контракт про проходження військової служби набирає чинності:

із громадянами призовного віку, які мають вищу, професійнотехнічну або повну загальну освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язаними, а також жінками, які не мають військових звань офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом, - з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби;

із військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, - з дня присвоєння первинного військового звання офіцерського складу;

з особами рядового складу, сержантського і старшинського складу та офіцерського складу, які проходять службу за призовом, - з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом;

з офіцерами, які проходять кадрову військову службу, - з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом;

із прапорщиками (старшими прапорщиками) та мічманами (старшими мічманами), прийнятими на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - з дня видання наказу про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу;

з іншими військовослужбовцями - з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення на посаду курсанта.

24. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії чинного контракту.

25. Про дату набрання чинності контрактом у першому і другому його примірниках робиться відповідний запис, яким засвідчується підписом начальника органу Держприкордонслужби, на підставі наказу якого військовослужбовця зараховано до списків особового складу цього органу, та скріплюється гербовою печаткою зазначеного органу Держприкордонслужби.

Після укладення контракту кадровим підрозділом в особовій справі військовослужбовця робиться відповідний запис.

Припинення (розірвання) контракту

26. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець, який проходить військову службу за контрактом, звільняється з військової служби з підстав, передбачених частиною шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

27. Днем припинення (розірвання) контракту є:

1) день закінчення строку контракту;

2) день, зазначений у наказі начальника органу Держприкордонслужби про виключення військовослужбовця зі списків особового складу цього органу в разі дострокового припинення (розірвання) контракту;

3) день набрання чинності контрактом про навчання в разі вступу особи рядового складу, сержантського і старшинського складу до вищого військового навчального закладу;

4) день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

5) день, зазначений у наказі ректора вищого військового навчального закладу про виключення курсанта зі списків особового складу.

Визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення померлим чи встановлення факту смерті військовослужбовця здійснюється в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України ( 1618-15 ), за заявою начальника органу Держприкордонслужби, в якому військовослужбовець проходив службу або у розпорядженні якого він перебував, якщо з такою заявою до суду не звернулися інші особи.

28. У разі припинення (розірвання) контракту в примірнику контракту, що зберігається в особовій справі військовослужбовця, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення (розірвання) контракту, що засвідчується підписом начальника органу Держприкордонслужби, в якому проходив службу військовослужбовець, та скріплюється гербовою печаткою цього органу.

Військовослужбовець за бажанням подає до кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби свій примірник контракту, в якому робиться відповідний запис із зазначенням підстав, за якими контракт припинено (розірвано).

Права посадових осіб органів
Держприкордонслужби на укладення
контрактів, внесення змін до них

29. Право на укладення контракту про проходження військової служби та внесення змін до нього надається:

1) начальнику органа Держприкордонслужби, який має право видавати накази по особовому складу, - з усіма військовослужбовцями рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу в цьому органі, а також із громадянами, які приймаються на військову службу до цього органу на посади осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;

2) ректору вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби - із громадянами, особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, прийнятими на навчання до цього навчального закладу (контракт про навчання), а також із курсантами про проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу після закінчення вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби;

3) начальнику регіонального управління, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, ректору вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби - з особами офіцерського складу у військових званнях до майора (капітана 3 рангу) включно, які проходять військову службу в підрозділах цього регіонального управління чи підпорядкованих йому органах, у розвідувальному органі, вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби згідно з номенклатурою посад;

4) Голові Державної прикордонної служби України - з усіма військовослужбовцями Держприкордонслужби, громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом до органів Держприкордонслужби, а також з особами, переведеними для проходження військової служби з інших військових формувань, та з курсантами випускного курсу вищих військових навчальних закладів інших військових формувань, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які проходять навчання за замовленням Держприкордонслужби.

Укладення контракту

30. Контракт укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту. Підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою органу Держприкордонслужби.

Один примірник контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий - у військовослужбовця.

31. Контракт є підставою для видання наказу про прийняття громадянина на військову службу за контрактом, про продовження військової служби за новим контрактом, про залишення військовослужбовця на службі понад граничний вік перебування на військовій службі. Відповідний наказ видається також у разі внесення до контракту змін у випадку, передбаченому абзацом першим пункту 33 цього Положення.

32. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і бажають продовжити її проходження, укладають новий контракт у разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

залишення на військовій службі після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

зарахування до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу.

У разі присвоєння особам сержантського і старшинського складу військового звання офіцерського складу з ними укладається контракт про проходження військової служби на посадах офіцерського складу строком на п'ять років.

33. У разі переведення до органів Держприкордонслужби військовослужбовця, який проходить військову службу за контрактом в іншому військовому формуванні, укладений з ним за попереднім місцем служби контракт не припиняється. При цьому за новим місцем проходження військової служби до такого контракту вносяться зміни щодо особливостей проходження військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі.

Після прибуття для проходження військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі з інших військових формувань із виключенням зі списків їх особового складу військовослужбовці, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу або кадрову військову службу, укладають контракт про проходження військової служби в Держприкордонслужбі.

34. Новий контракт про проходження військової служби повинен бути укладений уповноваженими на те посадовими особами:

1) з військовослужбовцями, в яких закінчується строк попереднього контракту, - не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту;

2) з військовослужбовцями, які проходили військову службу у військовому званні прапорщика (старшого прапорщика), мічмана (старшого мічмана) і яким присвоєно військове звання офіцерського складу, - у день видання наказу про присвоєння військового звання офіцерського складу;

3) з військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, - після прийняття посадовими особами, яким надано таке право, рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту;

4) з військовослужбовцями, які проходили військову службу (навчання) за контрактом курсантів вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби і відраховані з цього закладу із залишенням для проходження військової служби за контрактом, - у день зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби за новим місцем військової служби;

5) з військовослужбовцями, переведеними до органів Держприкордонслужби з інших військових формувань, у випадках, передбачених абзацом другим пункту 33 цього Положення, - у день прибуття до Адміністрації Держприкордонслужби;

6) з військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, не мають військових звань офіцерського складу і вступили до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби за денною формою навчання, - у день зарахування до навчального закладу.

35. Для укладення нового контракту військовослужбовець, у якого закінчується строк попереднього контракту, не пізніше ніж за три місяці до закінчення зазначеного строку подає у порядку підпорядкування рапорт посадовій особі, зазначеній у пункті 29 цього Положення.

Начальник, уповноважений укласти новий контракт з військовослужбовцем, який виявив таке бажання, приймає рішення про укладення нового контракту або про відмову в його укладенні не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту.

36. Про дострокове припинення (розірвання) контракту з ініціативи командування військовослужбовець письмово попереджається начальником органу Держприкордонслужби, в якому він проходить військову службу за контрактом, не пізніше ніж за два місяці до видання наказу про його виключення зі списків особового складу цього органу.

37. Про свій намір щодо дострокового припинення (розірвання) контракту з передбачених законодавством підстав військовослужбовець повинен письмово попередити в порядку підпорядкування посадову особу, уповноважену приймати рішення про його звільнення з військової служби, не пізніше ніж за один місяць до подання ним рапорту про звільнення з військової служби.

Дострокове припинення (розірвання) контракту з ініціативи військовослужбовця та його виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби здійснюється у двомісячний строк з моменту подання ним відповідного рапорту.

38. Військовослужбовцю, який не набув права на пенсію за вислугу років, не може бути відмовлено в укладенні нового контракту, крім випадків припинення (розірвання) контракту з підстав, визначених законодавством.

39. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та своєчасно не виявили бажання укласти новий контракт, звільняються з військової служби в установленому порядку.

40. З особами, прийнятими на військову службу (навчання) до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, укладається контракт про навчання.

Зарахування на перший курс вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби та укладення контракту про навчання з особами віком від 17 до 18 років, у тому числі тими, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, здійснюється за наявності в них повної цивільної дієздатності або згоди батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення такими особами контракту.

Якщо особа офіцерського складу навчається за денною формою у вищому військовому навчальному закладі іншого військового формування або за кордоном, контракт про проходження військової служби у Держприкордонслужбі з такою особою не припиняється.

Продовження строку контракту

41. Строк контракту про проходження військової служби продовжується з:

1) військовослужбовцями, прикомандированими до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад, - за згодою цих військовослужбовців на строк виконання ними відповідних повноважень;

2) військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом в умовах, що унеможливлюють укладення ними нового контракту (участь у походах кораблів, проходження військової служби за кордоном у складі миротворчого персоналу, довгострокових закордонних відрядженнях, перебувають у полоні, в стані заручника та за інших обставин), - до закінчення дії зазначених обставин;

3) військовослужбовцями-жінками, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, або військовослужбовцями, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або у відпустці по догляду за хворою дитиною не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку (далі - шестирічного віку за медичними показниками), - до закінчення такої відпустки;

4) військовослужбовцями під час звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк контракту;

на час перебування на стаціонарному лікуванні у медичному закладі чи у відпустці, для лікування у зв'язку з хворобою, а також увільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з призначенням амбулаторного лікування.

Про продовження строку контракту про проходження військової служби видається наказ.

42. Новий контракт про проходження військової служби з військовослужбовцями, зазначеними у підпунктах 2 і 3 пункту 41 цього Положення, укладається у місячний строк після закінчення дії обставин, що унеможливлюють укладення з ними нового контракту. У такий же строк укладається новий контракт з військовослужбовцями, які прибули в розпорядження Голови Державної прикордонної служби України для дальшого проходження військової служби за контрактом після закінчення (припинення) повноважень народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим або повноважень на виборній посаді у місцевій раді.

У разі неукладення нового контракту зазначені в абзаці першому цього пункту військовослужбовці звільняються з військової служби.

43. За клопотанням військовослужбовця-жінки, яка перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, або військовослужбовця, який перебуває у відпустці по догляду за дитиною, з ними може бути укладено новий контракт про проходження військової служби у строки, визначені пунктом 35 цього Положення.

44. У разі направлення особи офіцерського складу на навчання до навчального закладу до укладеного з ним контракту про проходження військової служби можуть вноситися зміни.

Особливості укладення контракту

45. На загальних підставах з дотриманням вимог цього Положення контракт про проходження військової служби укладається з:

1) військовослужбовцями, які прибули в розпорядження Голови Державної прикордонної служби України для дальшого проходження військової служби після закінчення (припинення) повноважень народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим або повноважень на виборній посаді у місцевій раді, в яких закінчився строк чинного контракту;

2) військовозобов'язаними, які мають спеціальні звання;

3) особами офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу і в добровільному порядку виявили бажання проходити військову службу за контрактом.

46. У разі переміщення військовослужбовця по службі з одного органу Держприкордонслужби до іншого для дальшого проходження військової служби контракт про проходження військової служби не припиняється. За згодою сторін до контракту можуть бути внесені зміни, що засвідчуються підписами сторін контракту.

47. У разі переведення курсанта вищого військового навчального закладу іншого військового формування для дальшого навчання у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби з ним укладається контракт про навчання, який набирає чинності з дня зарахування до навчального закладу Держприкордонслужби.

48. З курсантами випускного курсу вищих військових навчальних закладів інших військових формувань та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які проходять навчання за замовленням Держприкордонслужби, не пізніше ніж за два місяці до закінчення навчального закладу укладається контракт про проходження військової служби осіб офіцерського складу в органах Держприкордонслужби.

III. Військові звання
Види військових звань

49. Військовослужбовці, які проходять військову службу в органах Держприкордонслужби, поділяються на рядовий склад, сержантський і старшинський склад, офіцерський склад.

50. До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова відповідно "медичної служби" і "юстиції".

51. До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова відповідно "запасу" або "у відставці".

52. Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата (матроса).

Для осіб сержантського і старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті).

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання лейтенанта, а також у випадках, передбачених цим Положенням, - молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, що має військовослужбовець.

Старшинство та послідовність військових звань визначаються відповідно до статті 5 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

Права посадових осіб щодо присвоєння
військових звань

53. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військового звання, або військовослужбовцям, яких було позбавлено військового звання сержантського і старшинського складу чи офіцерського складу наказом посадової особи, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення на відповідні посади.

Присвоєння первинного військового звання рядового складу здійснюється одночасно із зарахуванням до списків особового складу органу Держприкордонслужби та призначенням на посаду або невідкладно після отримання вироку суду або наказу посадової особи про позбавлення військовослужбовця військового звання.

Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється військовослужбовцям рядового складу, які пройшли підготовку в навчальному центрі за програмою підготовки сержантів і старшин, начальником цього навчального центру.

Первинне військове звання офіцерського складу присвоюється Головою Державної прикордонної служби України.

54. Чергові військові звання військовослужбовцям присвоюються:

1) до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно - начальниками органів Держприкордонслужби, яким надано право видання наказів по особовому складу;

2) до майора (капітана 3 рангу) включно - начальниками регіональних управлінь, розвідувального органу, ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби;

3) до полковника (капітана 1 рангу) включно, а також достроково - Головою Державної прикордонної служби України.

Право присвоєння курсантам вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби військових звань рядового складу, сержантського і старшинського складу має ректор вищого військового навчального закладу.

Посадові особи мають право присвоювати чергові військові звання лише військовослужбовцям, які перебувають у їх прямому підпорядкуванні.

55. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Президентом України за поданням Голови Державної прикордонної служби України.

Порядок внесення подання про присвоєння вищих військових звань визначається Президентом України.

56. Чергове військове звання офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно достроково не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження військової служби не менше одного року на посадах, за якими військове звання за посадою відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Чергове військове звання старшого прапорщика (старшого мічмана), а також чергове військове звання офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно Головою Державної прикордонної служби України достроково у порядку заохочення за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ).

Строки вислуги у військовому званні

57. Для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

солдата (матроса) - 1 рік;

молодшого сержанта (старшини 2 статті) - 1 рік;

сержанта (старшини 1 статті) - 2 роки;

старшого сержанта (головного старшини) - 2 роки;

старшини (головного корабельного старшини) - 2 роки;

прапорщика (мічмана) - 5 років.

Строк вислуги у військовому званні старшого солдата (старшого матроса), старшого прапорщика (старшого мічмана) не встановлюється.

Для курсантів вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

солдата (матроса) - 6 місяців;

молодшого сержанта (старшини 2 статті) - 6 місяців;

сержанта (старшини 1 статті) - 1 рік;

старшого сержанта (головного старшини) - 1 рік.

Строк вислуги у військовому званні старшого солдата (старшого матроса), старшини (головного корабельного старшини) для курсантів не встановлюється.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта - 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) - 3 роки;

майора (капітана 3 рангу) - 4 роки;

підполковника (капітана 2 рангу) - 5 років.

Строк вислуги у військовому званні полковника (капітана 1 рангу) не встановлюється.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад Держприкордонслужби, вищі військові навчальні заклади інших військових формувань або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів (незалежно від строків навчання) з відзнакою, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік.

58. До строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування військовослужбовця на військовій службі у відповідному військовому званні з дня його присвоєння, якщо інше не встановлено цим Положенням.

До строку вислуги у військовому званні зараховується час перерви у військовій службі у зв'язку з незаконним засудженням військовослужбовця або незаконним звільненням з військової служби.

До строку вислуги у військовому званні не зараховуються:

строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, арешту, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі;

час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною.

Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні не зараховується до строку вислуги у поновленому військовому званні.

Військовослужбовцю, якому чергове військове звання не було присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно нього велося дізнання, досудове слідство або кримінальна справа перебувала на розгляді в суді і він перебував у розпорядженні начальника органу Держприкордонслужби, але у подальшому кримінальну справу було закрито у зв'язку з відсутністю події злочину або за відсутністю в діянні складу злочину чи судом постановлено виправдувальний вирок, чергове військове звання присвоюється з дня, з якого він набув право на присвоєння цього військового звання, про що зазначається у наказі.

59. Особам офіцерського складу, прийнятим на військову службу за контрактом або призваним на військову службу в мирний час чи під час мобілізації, до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі.

Військовослужбовцям рядового складу, сержантського і старшинського складу до строку вислуги у військовому званні час перебування їх у такому званні в запасі не зараховується. До строку вислуги у військовому званні особам сержантського і старшинського складу, які перебували у запасі і прийняті на військову службу за контрактом, зараховується час перебування їх у військовому званні до звільнення в запас.

До строку вислуги у військовому званні осіб, яким відповідно до цього Положення військове звання присвоєно у порядку переатестації, зараховується строк вислуги у відповідному спеціальному званні або класному чині, яке вони мали до переатестації.

Особи, яким присвоюються військові звання,
та порядок їх присвоєння

60. Військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально та послідовно з урахуванням граничного військового звання за посадою, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

61. Первинне військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

1) військовослужбовцям, які закінчили у воєнний час вищий військовий навчальний заклад за скороченою програмою навчання;

2) прапорщикам (мічманам), старшим прапорщикам (старшим мічманам), які мають повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, пройшли відповідну підготовку, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності;

3) військовослужбовцям строкової військової служби, які прослужили не менше ніж шість місяців, особам рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, та військовозобов'язаним, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі на посадах офіцерського складу, жінкам віком до 40 років, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, яка відповідає профілю службової діяльності, та атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності - для розвідувального органу;

4) військовослужбовцям сержантського і старшинського складу, які призначені на посади офіцерського складу у воєнний час і успішно виконують службові обов'язки.

62. Первинне військове звання лейтенанта присвоюється випускникам вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, які не мають військових звань офіцерського складу.

63. Первинне військове звання лейтенанта запасу присвоюється випускникам вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, які звільняються з військової служби в запас безпосередньо після закінчення цього навчального закладу з підстав, визначених пунктами "б" і "д" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

64. Порядок атестації осіб для присвоєння первинних військових звань офіцерського складу визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.

65. Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та які перебувають на посадах, за якими штатом передбачені граничні військові звання, вищі за ті, що вони мають.

66. Військовослужбовцям, які мають військове звання солдата (матроса) і перебувають на посадах, за якими передбачено граничне військове звання солдат (матрос), у тому числі на посадах курсантів, відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ) в порядку заохочення може бути присвоєно військове звання старшого солдата (старшого матроса).

67. Чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно присвоюється слухачам (ад'юнктам і докторантам) вищих військових навчальних закладів з дотриманням вимог пункту 60 цього Положення у разі, коли граничне військове звання за посадою, яку офіцер займав до вступу на навчання, є вищим, ніж його військове звання (без урахування змін граничного військового звання за цією посадою).

68. Особам молодшого та старшого офіцерського складу після закінчення вищих військових навчальних закладів чергові військові звання до полковника включно присвоюються одночасно з призначенням на посаду у разі, коли граничне військове звання за посадою, на яку офіцер призначається після закінчення навчання, є вищим, ніж його військове звання, за умови, що в офіцера закінчився строк вислуги у попередньому військовому званні на день видання наказу про його призначення на посаду.

69. Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які направлені за кордон на навчання, до дипломатичних представництв України чи для виконання спеціальних завдань розвідувального або контррозвідувального характеру, здійснюється з урахуванням граничного військового звання за посадою, яку займав військовослужбовець до направлення за кордон (без урахування змін граничного військового звання за цією посадою після направлення військовослужбовця за кордон).

70. Присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які направлені за кордон у складі миротворчого персоналу, здійснюється з урахуванням граничного військового звання за посадою, яку займає військовослужбовець у Держприкордонслужбі.

71. У разі видання наказу про присвоєння чергового військового звання в особовій справі військовослужбовця зазначаються дата і номер цього наказу, а якщо день присвоєння військового звання і дата наказу не збігаються, - також день присвоєння військового звання.

72. Військовослужбовцю, який має армійське військове звання, у разі призначення на посаду, за якою штатом передбачено корабельне військове звання, одночасно присвоюється відповідне корабельне військове звання. У такому ж порядку присвоюється армійське військове звання особі, яка має корабельне військове звання.

73. Присвоєння чергового військового звання (у тому числі достроково), поновлення у військовому званні до полковника включно здійснюється на підставі подання:

1) на осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу - начальника органу (підрозділу) прикордонної служби, іншого органу (підрозділу) Держприкордонслужби, в якому військовослужбовці проходять службу;

2) на осіб офіцерського складу, які проходять військову службу:

безпосередньо в Адміністрації Держприкордонслужби чи регіональних управліннях - начальника відповідного структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби або регіонального управління;

в інших органах (підрозділах) Держприкордонслужби - начальника органу (підрозділу) Держприкордонслужби, в якому цей військовослужбовець проходить військову службу;

на посадах начальників органів Держприкордонслужби, що підпорядковані регіональним управлінням, - начальника відповідного регіонального управління;

на посадах начальників органів Держприкордонслужби, що не підпорядковані регіональним управлінням, - заступника Голови Державної прикордонної служби України у порядку підпорядкування;

на посадах начальників структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, її регіональних управлінь - заступника Голови Державної прикордонної служби України у порядку підпорядкування;

на посадах у розвідувальному органі Адміністрації Держприкордонслужби - начальника розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, відповідного структурного підрозділу центрального апарату розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби.

Для присвоєння чергового військового звання до полковника включно особам офіцерського складу, які проходять військову службу на посадах начальників самостійних структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, подання не вноситься. У цьому випадку рішення про присвоєння чергового військового звання приймається Головою Державної прикордонної служби України.

Подання про присвоєння чергового військового звання направляється у порядку підпорядкування не пізніше ніж за місяць до закінчення строку вислуги військовослужбовця у попередньому військовому званні.

74. Подання про присвоєння чергового військового звання військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги у попередньому військовому званні і які призначені на вищі посади, здійснюється протягом десяти днів після прийняття такими військовослужбовцями посад, на які вони призначені.

75. Своєчасна підготовка наказів та внесення подань щодо присвоєння чергових військових звань підлеглим військовослужбовцям забезпечується посадовими особами, зазначеними у пунктах 54 і 73 цього Положення.

Затримка у присвоєнні чергового військового звання не допускається.

Випадки, в яких військове звання не присвоюється

76. Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного начальника у зв'язку з усуненням від виконання службових обов'язків на час проведення службового розслідування або відстороненням від посади згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) або відстороненням від виконання повноважень на посаді у зв'язку зі складенням протоколу про вчинення корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4, статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 );

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність, накладене наказом;

3) якщо військовослужбовця притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4, статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ).

Присвоєння чергових військових звань

77. Військовослужбовцям, прикомандированим до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад, період виконання депутатських повноважень чи роботи на виборних посадах у місцевих радах зараховується до строку вислуги у відповідному військовому званні.

78. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ і організацій, чергових військових звань здійснюється Головою Державної прикордонної служби України за поданням керівників зазначених органів, установ і організацій із додержанням вимог, передбачених пунктом 60 цього Положення, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою переліком посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в державних органах, установах і організаціях, відповідає черговому військовому званню або є вищим (без урахування змін граничного військового звання за цією посадою).

Присвоєння військових звань
при прийнятті на військову службу

79. Військовослужбовці строкової військової служби і військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом у військових званнях, присвоєних до прийняття на військову службу за контрактом.

80. Громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу і не мають військових звань, присвоюється військове звання солдата (матроса).

81. Громадянам, які не мали військового звання до вступу до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, присвоюється військове звання солдата (матроса).

Військовослужбовці та військовозобов'язані зараховуються на навчання до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби у військовому званні, яке вони мали до вступу до навчального закладу.

82. Військовозобов'язаним, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу за контрактом присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів. Така переатестація може здійснюватися лише за умови відбору громадянина для дальшого проходження військової служби в органах Держприкордонслужби на посаді, обов'язки за якою є спорідненими з тими, які він виконував за посадою, що передбачала наявність у нього спеціального звання чи класного чину.

Пропозиції щодо переатестації готуються при розгляді питання про прийняття на військову службу за контрактом та подаються для прийняття рішення:

на громадян, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, - Голові Державної прикордонної служби України;

на громадян, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, - начальнику відповідного органу Держприкордонслужби.

Рішення про переатестацію військовозобов'язаних, які мають вищі спеціальні звання і класні чини, у разі прийняття їх на військову службу за контрактом приймається Президентом України.

Пониження у військовому званні
та позбавлення військового звання

83. Військовослужбовці (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь у дисциплінарному порядку. У такому випадку військовослужбовцям присвоюються військові звання, нижчі на один ступінь за військові звання, які вони мали, а військовослужбовцям сержантського і старшинського складу у військовому званні прапорщика (мічмана) у разі пониження у військовому званні присвоюється військове звання старшини (головного корабельного старшини).

До поновлення військовослужбовця у попередньому військовому званні повторне пониження у військовому званні не допускається.

84. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання за вироком суду у зв'язку із засудженням за вчинення злочину, а також у дисциплінарному порядку.

Про позбавлення військовослужбовця військового звання у дисциплінарному порядку посадова особа, якій надано таке право Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ), видає відповідний наказ.

85. Військовослужбовцям, які позбавлені військового звання за вироком суду, перед звільненням з військової служби присвоюється наказом начальника органу Держприкордонслужби, в якому вони проходять військову службу, військове звання солдата (матроса).

86. Військовослужбовці, понижені у військовому званні у дисциплінарному порядку, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ).

87. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, у разі скасування чи зміни вироку суду в частині позбавлення військового звання і поновлення на військовій службі в органах Держприкордонслужби поновлюються у попередньому військовому званні Адміністрацією Держприкордонслужби з дня позбавлення їх військового звання.

За інших обставин поновлення особи у попередньому військовому званні здійснюється за місцем її перебування на військовому обліку в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

IV. Призначення на посади, звільнення з посад,
зарахування у розпорядження

Права посадових осіб щодо призначення на посади

88. Військовослужбовці призначаються на посади, звільняються з посад та зараховуються у розпорядження прямими начальниками, яким надано право видавати накази по особовому складу відповідно до номенклатури посад, що затверджується Адміністрацією Держприкордонслужби.

89. Призначення військовослужбовців на посади, звільнення з посад та зарахування їх у розпорядження здійснюється:

1) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу:

на посади в органах Держприкордонслужби - наказом начальника цього органу;

на посади у структурних підрозділах регіонального управління та в разі переміщення військовослужбовця з одного органу Держприкордонслужби до іншого, якщо ці органи підпорядковані регіональному управлінню, - наказом начальника регіонального управління;

в інших випадках - наказом Адміністрації Держприкордонслужби;

2) осіб офіцерського складу:

на посади у структурних підрозділах регіонального управління та підпорядкованих йому органах Держприкордонслужби, вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби - наказом відповідно начальника регіонального управління, ректора вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби щодо посад, за якими передбачено граничне військове звання майор (капітан 3 рангу) і які згідно з номенклатурою посад належать до його компетенції;

в інших випадках - наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

90. Військовослужбовця може бути звільнено з посади та/або зараховано у розпорядження його прямим начальником, який згідно з цим Положенням уповноважений видавати накази по особовому складу та є вищим за посадою від начальника органу Держприкордонслужби, яким цього військовослужбовця було призначено на посаду.

91. Призначення на посаду курсанта вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби здійснюється наказом ректора вищого військового навчального закладу.

92. Призначення на посади заступників Голови Державної прикордонної служби України, начальника розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби здійснюється Президентом України за поданням Голови Державної прикордонної служби України.

Посади та умови призначення на них

93. Призначення військовослужбовців на посади здійснюється:

1) у разі призову на строкову військову службу або прийняття на військову службу за контрактом чи на військову службу (навчання) за контрактом курсантів вищого військового навчального закладу;

2) у зв'язку із зарахуванням військовослужбовця до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби за денною формою навчання;

3) у разі закінчення вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, вищих військових навчальних закладів інших військових формувань або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за денною формою навчання;

4) на вищі посади - у порядку просування по службі;

5) на рівні посади:

у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів (далі - організаційно-штатні заходи) - за рішенням відповідного начальника;

у разі проведення заміни у місцевостях з особливими природними географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами (далі - місцевості з установленим строком військової служби), а також закінчення граничного строку перебування на окремих посадах;

для набуття практичного досвіду управлінської діяльності в органах (їх структурних підрозділах) Держприкордонслужби різного рівня - за рішенням відповідного начальника;

для більш доцільного використання за напрямом підготовки або спеціальністю - за рішенням відповідних начальників або на особисте прохання військовослужбовця;

за станом здоров'я на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії - за рішенням відповідних начальників або на особисте прохання військовослужбовця;

за сімейними обставинами - на особисте прохання військовослужбовця;

за результатами атестації - за рішенням відповідного начальника;

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці - на посаду, не пов'язану з державною таємницею, - за рішенням відповідного начальника;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку - на посади з більш легкими умовами військової служби, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням, у разі неможливості виконання ними обов'язків за попередньою посадою;

у разі коли військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, не може бути залишений на посаді, пов'язаній з керівництвом підлеглими особами, виконанням завдань з охорони державного кордону, - за рішенням відповідного начальника;

у разі виникнення обставин, передбачених абзацом першим пункту 111 цього Положення, - за рішенням відповідного начальника;

6) на нижчі посади:

у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів у разі неможливості призначення на рівну посаду - за згодою військовослужбовця;

за станом здоров'я на підставі висновку (постанови) військоволікарської комісії - за згодою чи на особисте прохання військовослужбовця;

за результатами атестації - за рішенням відповідного начальника;

на особисте прохання військовослужбовця;

у порядку реалізації накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ) дисциплінарного стягнення - за рішенням відповідного начальника;

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці - на посаду, не пов'язану з державною таємницею, - за згодою військовослужбовця, у разі неможливості призначення на рівну посаду;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку - на посади з більш легкими умовами військової служби, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням, у разі неможливості виконання ними обов'язків за попередньою посадою та за відсутності рівних посад;

у разі коли військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, не може бути залишений на посаді, пов'язаній з керівництвом підлеглими особами, виконанням завдань з охорони державного кордону, в разі неможливості призначення на рівну посаду - за рішенням відповідного начальника;

у разі виникнення обставин, передбачених абзацом першим пункту 111 цього Положення, за відсутності рівних посад - за рішенням відповідного начальника.

94. Посада вважається вищою, якщо штатом за цією посадою передбачено вище граничне військове звання, а в разі рівних граничних військових звань - більший посадовий оклад; нижчою, якщо штатом за цією посадою передбачено нижче граничне військове звання, а в разі рівних граничних військових звань - менший посадовий оклад; рівною, якщо штатом за цією посадою передбачено рівне граничне військове звання та рівні посадові оклади.

У разі коли штатом за посадою передбачено диференційований посадовий оклад, до уваги береться вищий посадовий оклад.

95. Військовослужбовці призначаються на посади з урахуванням відповідності їх професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю, освітньокваліфікаційного рівня вимогам до цих посад, визначеним посадовими інструкціями, та досвіду служби за фахом.

У разі коли є потреба призначити військовослужбовця на посаду, призначення на яку можливе лише після проходження ним додаткової підготовки в межах наявної у нього професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом підготовки чи основною або спорідненою спеціальністю, і військовослужбовець не заперечує проти цього, його призначенню на таку посаду повинна передувати відповідна підготовка (перепідготовка).

У визначених законом випадках військовослужбовець повинен пройти спеціальну перевірку щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, а також у разі потреби в установленому законодавством порядку пройти процедуру оформлення допуску до державної таємниці.

У разі неподання або подання недостовірних відомостей військовослужбовець не може бути призначений на відповідну посаду, а призначений на посаду підлягає звільненню з посади, якщо інше не передбачено Конституцією України ( 254к/96-ВР ).

96. Призначення військовослужбовців на посади здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження відповідних начальників.

97. Військовослужбовці в порядку просування по службі можуть бути призначені на вищу посаду шляхом професійного відбору або на конкурсній основі з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей.

98. Призначення осіб офіцерського складу на керівні посади здійснюється з урахуванням досягнутих ними результатів у службовій діяльності, здатності виконувати завдання у складних умовах, а осіб, які перебувають у кадровому резерві, - також висновків за результатами перебування у кадровому резерві.

99. До кадрового резерву для призначення на керівні посади зараховуються особи офіцерського складу Держприкордонслужби, які:

за результатами атестації визнані гідними для висунення на вищу посаду;

перебувають на посадах начальників або заступників начальників органів Держприкордонслужби чи їх підрозділів;

успішно закінчили навчання у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра у сфері правоохоронної діяльності, військового або державного управління.

100. Порядок формування і використання кадрового резерву та порядок проведення конкурсу на заміщення посад визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

101. Військовослужбовцям, які вільно володіють іноземною мовою, надається перевага при призначенні на посади, виконання обов'язків за якими пов'язано з її використанням.

102. Необхідність переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби і щодо яких прийнято рішення про можливість залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, з посад, які вони займають, на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов'язки військової служби з урахуванням стану здоров'я, рівня фахової підготовки і досвіду служби, визначається начальниками, що мають право призначати військовослужбовців на відповідні посади.

103. Військовослужбовці, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та визнані за станом здоров'я непридатними до льотної роботи, служби на кораблях або до роботи у спеціальних спорудах, але придатними до військової служби, призначаються на рівні чи за їх згодою на нижчі посади, не пов'язані з виконанням польотних завдань, службою на кораблях чи роботою у спеціальних спорудах. За відсутності таких вакантних посад, які не потребують перепідготовки, або у разі відмови військовослужбовців від проходження перепідготовки для призначення на інші посади, зазначені військовослужбовці звільняються в установленому порядку з військової служби.

104. Призначення військовослужбовців на нижчі посади здійснюється на підставах, передбачених:

абзацами другим-п'ятим та сьомим-десятим підпункту 6 пункту 93 цього Положення - прямими начальниками, у межах наданих їм прав щодо призначення на посади;

абзацом шостим підпункту 6 пункту 93 цього Положення, якщо до військовослужбовців було застосовано такі дисциплінарні стягнення, як попередження про неповну службову відповідність, що не відіграло своєї ролі, або пониження в посаді, - начальниками, яким надано таке право відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ).

105. Військовослужбовці, призначені на нижчі посади, в подальшому просуваються по службі з додержанням вимог, передбачених пунктом 97 цього Положення, а військовослужбовці, понижені у посаді в дисциплінарному порядку, - після зняття дисциплінарного стягнення.

106. Не допускається призначення на нижчі посади військовослужбовців-жінок з мотивів, пов'язаних із вагітністю, наявністю у них дітей віком до трьох років (до шести років - за медичними показниками), або у зв'язку з тим, що вони є одинокими матерями та мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дітей-інвалідів, без їх згоди.

Вагітних військовослужбовців-жінок відповідно до медичного висновку (за їх клопотанням) дозволяється призначати на посади з меншим обсягом роботи. Умови їх грошового забезпечення визначаються Кабінетом Міністрів України.

107. Військовослужбовці, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються всіма пільгами і перевагами, передбаченими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ).

108. Призначення військовослужбовців на посади начальників режимно-секретних органів та їх заступників здійснюється за погодженням із відповідними структурними підрозділами Служби безпеки України відповідно до законодавства.

109. Призначення осіб офіцерського складу на керівні посади, посади наукових та науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, наукових, науково-дослідних установ здійснюється відповідно до номенклатури посад з урахуванням вимог Законів України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) у порядку, що визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.

110. Керівні посади в органах Держприкордонслужби від регіонального управління і вище не підлягають комплектуванню особами офіцерського складу, прийнятими на військову службу із запасу за першим контрактом.

111. Не допускається призначення військовослужбовців на посади, проходження військової служби на яких пов'язано з безпосередньою підпорядкованістю одного з них іншому (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із військовослужбовцем і ведення з ним спільного господарства).

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, відповідні військовослужбовці, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні військовослужбовці та/або близькі їм особи підлягають переведенню в місячний строк у встановленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування, а в разі неможливості переведення військовослужбовець, який перебуває в підпорядкуванні, - звільненню з військової служби.

Військовослужбовцям забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

112. Забороняється призначення військовослужбовців на посади у порядку службового сумісництва, крім посад, пов'язаних із викладацькою або науковою діяльністю. Призначення на посади у порядку службового сумісництва здійснюється за згодою військовослужбовця та за погодженням із начальником органу Держприкордонслужби, в якому цей військовослужбовець проходить службу.

Особи офіцерського складу, які мають наукові ступені (вчені звання) або оперативно-тактичний (оперативно-стратегічний) рівень підготовки та відповідний досвід роботи за фахом, можуть залучатися до проведення навчальних занять із курсантами (слухачами) вищих військових навчальних закладів з дозволу Голови Державної прикордонної служби України чи його заступників.

Порядок призначення на посади

113. Призначення військовослужбовців на посади, за якими штатом передбачено подвійне найменування, здійснюється наказами посадової особи, до номенклатури якої належить призначення за вищою посадою.

114. На посади, за якими штатом передбачені військові звання сержантського і старшинського складу, призначаються військовослужбовці, які пройшли підготовку на курсах початкової підготовки за програмами підготовки сержантського і старшинського складу або на курсах підготовки сержантського і старшинського складу, а також військовослужбовці, які мали військове звання сержантського і старшинського складу до прийняття на військову службу за контрактом чи яким таке звання присвоєно у порядку переатестації.

115. На посади, за якими штатами передбачено граничні військові звання сержантського і старшинського складу, у військових оркестрах, ансамблях, медичних закладах, фінансових підрозділах, підрозділах фізичної підготовки і спорту, з експлуатації, ремонту і зберігання автомобільної та авіаційної техніки, гідроакустичної техніки, корабельних енергетичних установок і систем можуть призначатися особи рядового складу, які мають відповідну спеціальність та освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і вище. Зазначеним категоріям військовослужбовців може бути присвоєно первинне військове звання сержантського і старшинського складу без проходження спеціальної підготовки в навчальних центрах за програмою підготовки осіб сержантського складу.

Перелік посад, для призначення на які не потрібно проходити спеціальну підготовку, визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.

116. Прапорщики (мічмани) та старші прапорщики (старші мічмани) з урахуванням їх ділових і моральних якостей можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, у разі, коли вони проходять військову службу на посадах, за якими передбачені військові звання прапорщиків (мічманів) та старших прапорщиків (старших мічманів), не менше двох років, мають досвід роботи за фахом та відповідний рівень освіти, що відповідають профілю службової діяльності, та їм не підпорядковані офіцери, і звільняються з цих посад наказами прямих начальників, яким надано право призначення на ці посади осіб офіцерського складу.

У разі необхідності призначення на зазначені посади осіб офіцерського складу прапорщики (мічмани) та старші прапорщики (старші мічмани), які займають посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, призначаються на посади, рівні тим, які вони займали до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а в разі відсутності таких - за їх згодою на інші посади.

117. Курсанти вищого військового навчального закладу, які мають військове звання прапорщика (мічмана) або старшого прапорщика (старшого мічмана), можуть призначатися за їх згодою на посади старшин навчальних підрозділів вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби.

118. Підставою для звільнення із займаних посад військовослужбовців, зарахованих курсантами, слухачами, ад'юнктами (за денною формою навчання), а також докторантами, є накази про їх зарахування на навчання до вищого військового навчального закладу, а для звільнення із займаних посад військовослужбовців, які направляються на навчання за кордон, - накази про направлення на таке навчання.

119. Після закінчення навчання випускники вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, вищих військових навчальних закладів інших військових формувань або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів призначаються на посади, за якими штатами передбачено військові звання осіб офіцерського складу, або зараховуються у розпорядження відповідних начальників органів Держприкордонслужби, яким надано право призначення на посади згідно з номенклатурою посад наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

120. Військовослужбовець, якому в установленому порядку скасовано допуск до державної таємниці, призначається на посаду, яка не передбачає допуску до державної таємниці. В разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби за службовою невідповідністю.

121. Вибуття військовослужбовця до нового місця служби здійснюється після надходження до органу Держприкордонслужби витягу з наказу або письмового повідомлення про його призначення на посаду чи зарахування у розпорядження начальника відповідного органу Держприкордонслужби, в тому числі доведеного технічними засобами передачі інформації. Виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби здійснюється після здавання ним посади, але не пізніше ніж через місяць від дня одержання органом витягу з наказу або іншого письмового повідомлення про переміщення військовослужбовця по службі.

До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

122. Особи офіцерського складу - випускники вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, вищих військових навчальних закладів інших військових формувань або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, яким присвоєно первинне військове звання офіцерського складу і яких призначено на офіцерські посади, не підлягають переміщенню на інші посади протягом року після закінчення навчання, крім таких випадків:

неможливість проходження військової служби на займаній посаді за станом здоров'я відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

займана посада підлягає скороченню у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів;

за сімейними обставинами - на особисте прохання військовослужбовця;

призначення на нижчу посаду в порядку реалізації дисциплінарного стягнення;

у зв'язку зі службовою необхідністю за рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

123. Військовослужбовці призначаються на вищі, рівні або нижчі посади в органі Держприкордонслужби, в якому вони проходять службу, або в іншому органі Держприкордонслужби у випадках, передбачених пунктом 93 цього Положення.

Переміщення на рівні посади та переміщення на нижчі посади у випадках, передбачених абзацами четвертим, шостим та десятим підпункту 6 пункту 93 цього Положення, здійснюється без згоди військовослужбовця, крім таких випадків:

неможливість проходження військовослужбовцем військової служби у місцевості, в яку його переміщують, відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

неможливість проживання членів сім'ї військовослужбовця за станом здоров'я в місцевості, до якої його переміщують, відповідно до документів, які це підтверджують;

потреба у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця у тому ж населеному пункті, за наявності документів, які це підтверджують.

Переміщення військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом, на іншу посаду у зв'язку зі службовою необхідністю чи за станом здоров'я здійснюється за рішенням командування без згоди військовослужбовця в разі відповідно службової необхідності або наявності медичного висновку про доцільність використання військовослужбовця на інших посадах або в іншій місцевості.

124. Призначення військовослужбовця на рівну посаду, а в разі відсутності такої посади - на нижчу посаду в іншу місцевість за станом здоров'я його або членів його сім'ї, які проживають разом із ним, здійснюється начальником органу Держприкордонслужби в межах повноважень за зверненням віськовослужбовця за наявності відповідного висновку (постанови) військово-лікарської комісії, а таке призначення військовослужбовця, викликане потребою у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та проживають у місцевості, в яку планується переміщення військовослужбовця, здійснюється на підставі клопотання військовослужбовця за наявності документів, які це підтверджують.

125. У разі коли призначення військовослужбовця на посаду передбачає зміну місця проживання членів його сім'ї, а дружина (чоловік) цього військовослужбовця також проходить військову службу в органах Держприкордонслужби, одночасно з прийняттям рішення про призначення на посаду вирішується за згодою подружжя питання щодо призначення у цю ж місцевість іншого з подружжя.

У разі неможливості одночасно призначити військовослужбовців Держприкордонслужби, які перебувають у шлюбі, на посади в межах одного населеного пункту, на посаду в іншому населеному пункті може бути призначено одного з них лише за наявності згоди обох із подружжя.

Планова заміна військовослужбовців на посадах

126. Плановій заміні на посадах підлягають військовослужбовці, які проходять військову службу на території України у місцевостях з установленим строком військової служби та військовослужбовці, які направлені за кордон.

Перелік місцевостей з установленим строком військової служби визначається Кабінетом Міністрів України, а строк військової служби встановлюється відповідно до законодавства.

Планова заміна на посадах військовослужбовців, які проходять військову службу в місцевостях з установленим строком військової служби, проводиться не пізніше закінчення відповідного строку.

Повторне призначення військовослужбовців на посади у місцевості з установленим строком військової служби без їх згоди не допускається раніше ніж через п'ять років.

Військовослужбовець, який проходить військову службу в місцевості з установленим строком військової служби, у разі службової необхідності та за його згоди може бути залишений для дальшого проходження військової служби в цій місцевості за рішенням Голови Державної прикордонної служби України.

Перелік посад з установленими строками перебування на них, а також порядок заміни військовослужбовців на таких посадах установлюється Адміністрацією Держприкордонслужби.

Перебування військовослужбовців
у розпорядженні начальників
органів Держприкордонслужби

127. Зарахування військовослужбовців у розпорядження начальників, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо дальшого проходження такими військовослужбовцями військової служби допускається у разі:

1) розформування (реформування) органу Держприкордонслужби чи його підрозділу або скорочення штатних посад, якщо до закінчення встановленого строку проведення зазначених заходів не вирішено питання щодо дальшого проходження служби військовослужбовцями, які вивільняються, - до двох місяців;

2) коли начальник органу Держприкордонслужби вищого рівня здійснює переміщення військовослужбовця, призначення якого на посаду належить до повноважень начальника органу Держприкордонслужби нижчого рівня, а також у разі переміщення військовослужбовця на посаду до розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби - до двох місяців;

3) пониження в посаді у порядку дисциплінарного стягнення або на підставі результатів атестації, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду, - до двох місяців;

4) повернення до органів Держприкордонслужби військовослужбовця, прикомандированого до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад, - до двох місяців;

5) відсторонення обвинуваченого від посади під час провадження досудового слідства - до завершення досудового слідства, а якщо вчинено злочин у сфері службової діяльності, - до набрання вироком законної сили;

6) коли стосовно військовослужбовця вжито запобіжний захід у кримінальній справі у виді взяття під варту або за вироком суду застосовано таке покарання, як арешт, - до скасування чи зміни запобіжного заходу або до постановлення судом вироку чи відбуття кримінального покарання у виді арешту;

7) коли військовослужбовець безвісно відсутній більше десяти днів - до повернення військовослужбовця до органу Держприкордонслужби або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

8) коли військовослужбовець перебуває у полоні чи як заручник або інтернована особа - до його повернення;

9) скорочення посади, яку займає військовослужбовець-жінка, що перебуває у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами чи по догляду за дитиною, в разі неможливості перемістити таку жінку на вакантну посаду - до закінчення відпустки по догляду за дитиною;

10) закінчення військовослужбовцем вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, вищого військового навчального закладу іншого військового формування або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу в разі відсутності вакантних посад - до двох місяців;

11) визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним чи обмежено придатним до військової служби - на період, необхідний для підготовки матеріалів до звільнення з військової служби, - до одного місяця;

12) позбавлення військовослужбовця допуску до державної таємниці - на період вирішення питання щодо дальшого проходження ним військової служби, але не більше двох місяців;

13) перебування військовослужбовця за кордоном з метою охорони дипломатичних представництв України - до повернення з відрядження та призначення на посаду;

14) навчання військовослужбовця за денною формою у вищому навчальному закладі іншого військового формування або за кордоном - до закінчення навчального закладу;

15) відсторонення військовослужбовця від посади у зв'язку зі складенням протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушенням обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4, статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), - до розгляду справи судом.

Час перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні, в санаторіях, центрах оздоровлення та відпочинку, куди він направлений після стаціонарного лікування згідно з висновком військово-лікарської комісії, в основній та додатковій відпустках, відпустці для лікування у зв'язку з хворобою згідно з висновком військово-лікарської комісії не зараховується до строку його перебування у розпорядженні відповідного начальника. До цього строку також не зараховується час тимчасового виконання військовослужбовцем обов'язків на посаді.

Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження посадових осіб наказами начальників, які мають право призначення на ці посади згідно з номенклатурою посад, та вищими начальниками.

Військовослужбовці, які зараховані в розпорядження начальників органів Держприкордонслужби відповідно до підпунктів 1-5, 10-12 і 15 цього пункту, виконують обов'язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, в розпорядженні якої вони перебувають. Начальники зобов'язані організовувати службову діяльність військовослужбовців, зарахованих у їх розпорядження, та здійснювати контроль за виконанням покладених на них завдань.

За військовослужбовцями, зарахованими у розпорядження начальників органів Держприкордонслужби відповідно до підпунктів 1-3, 7, 8, 11, 12 і 15 цього пункту, зберігається право на забезпечення всіма видами матеріального та грошового забезпечення за останньою посадою, яку вони займали. Порядок грошового забезпечення військовослужбовців, які зараховані у розпорядження з інших підстав, визначається законодавством, що регулює питання грошового забезпечення військовослужбовців.

128. У випадках, передбачених підпунктами 1-3 пункту 127 цього Положення, Голова Державної прикордонної служби України має право продовжити строк перебування військовослужбовця у розпорядженні начальника органу Держприкордонслужби зі збереженням усіх видів грошового забезпечення до шести місяців.

Призначення військовослужбовців
на посади у разі проведення
організаційно-штатних заходів

129. У разі проведення організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад військовослужбовців, до кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби згідно з номенклатурою посад не пізніше ніж за два місяці до закінчення встановлених строків проведення зазначених заходів подається список військовослужбовців, які вивільняються, з пропозиціями щодо дальшого проходження ними військової служби.

130. У разі проведення в органі Держприкордонслужби організаційно-штатних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад військовослужбовців, на вакантні посади в цьому органі спочатку призначаються з дотриманням вимог, визначених пунктом 95 цього Положення, військовослужбовці, які згідно із законодавством належать до категорій громадян, що користуються переважним правом залишення на службі чи першочерговим правом призначення на вакантні посади, а потім інші військовослужбовці, які вивільнилися внаслідок проведення таких заходів.

131. Якщо під час проведення організаційно-штатних заходів в органі Держприкордонслужби одночасно зі скороченням посад вводяться нові посади, що відповідають напряму підготовки чи основній або спорідненій спеціальності військовослужбовця, який вивільняється, то такий військовослужбовець має переважне право на призначення на зазначені посади.

У разі відсутності в органі Держприкордонслужби вакантних посад, які відповідають напряму підготовки чи основній або спорідненій спеціальності військовослужбовця, посада якого внаслідок проведення організаційно-штатних заходів скорочується, такий військовослужбовець призначається на посаду в іншому органі Держприкордонслужби з дотриманням порядку, визначеного цим Положенням.

Пропозиції щодо призначення на посаду доводяться до військовослужбовця начальником органу Держприкордонслужби, в якому він проходить військову службу, чи одним з його заступників за попереднім узгодженням з посадовою особою, якій відповідно до номенклатури посад надано повноваження щодо призначення військовослужбовця на цю посаду.

У разі неможливості призначення військовослужбовців, які вивільняються внаслідок проведення організаційно-штатних заходів, на рівні посади (в тому числі в іншому органі Держприкордонслужби) або відсутності їх згоди на призначення на нижчі посади такі військовослужбовці підлягають звільненню з військової служби в установленому порядку.

Тимчасове виконання обов'язків

132. У зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівною або вищою посадою, зокрема:

1) вакантною - у разі його згоди;

2) невакантною - у разі тимчасової відсутності або внаслідок усунення від виконання службових обов'язків чи відсторонення від посади військовослужбовця, який її займає.

Безперервний строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою не повинен перевищувати шести місяців, а за невакантною - чотирьох місяців, за винятком випадку, передбаченого пунктом 146 цього Положення.

На військовослужбовця, який займає штатну посаду, за його згодою може бути покладено виконання обов'язків за невакантною посадою на час перебування військовослужбовця, який її займає, у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку - за медичними показниками).

На військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників, тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою може бути покладено у порядку, визначеному цим пунктом, на строк не більш двох місяців.

Тимчасове виконання обов'язків за вакантними і невакантними військовими посадами може покладатися на:

1) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу - за посадами, за якими штатом передбачені військові звання відповідно рядового складу, сержантського і старшинського складу;

2) прапорщиків (мічманів) та старших прапорщиків (старших мічманів) - за посадами, за якими штатом передбачені військові звання прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана), а також молодших офіцерів за умови, що в їх підпорядкуванні не буде осіб офіцерського складу;

3) молодших офіцерів - за посадами, за якими штатом передбачені граничні військові звання молодшого офіцерського складу або старшого офіцерського складу;

4) старших офіцерів - за посадами, за якими штатом передбачені військові звання старшого або вищого офіцерського складу;

5) офіцерів, які мають військові звання вищого офіцерського складу, - за посадами, за якими штатом передбачені військові звання вищого офіцерського складу.

Тимчасове виконання обов'язків покладається на військовослужбовців наказом начальника органу Держприкордонслужби за погодженням із посадовою особою, якій згідно з номенклатурою посад надано повноваження щодо призначення військовослужбовців на відповідні посади.

133. Окремі військові посади можуть заміщатися цивільними особами на умовах строкового трудового договору, в тому числі посади, укомплектовані військовослужбовцями-жінками, на період їх відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, а також посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною. Перелік військових посад, які можуть заміщатися, та порядок їх заміщення цивільними особами, які мають споріднені спеціальності, на умовах строкового трудового договору визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

Посади військовослужбовців розвідувального органу можуть заміщатися цивільними особами відповідно до положення про розвідувальний орган.

У разі проведення в органі Держприкордонслужби організаційно-штатних заходів, що передбачають скорочення рівних посад у межах їх загальної чисельності, які згідно зі штатом підлягають заміщенню військовослужбовцями з однаковою професійною (фаховою) підготовкою за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем, звільненню в першу чергу підлягають цивільні особи, які під час проведення організаційно-штатних заходів заміщують такі посади на умовах строкового трудового договору.

Усунення військовослужбовців
від виконання службових обов'язків
або відсторонення від посади

134. Підставою для усунення військовослужбовців від виконання службових обов'язків є невиконання (неналежне виконання) ними службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків (у тому числі до незаконного перетинання державного кордону особами чи незаконного переміщення через державний кордон вантажів) або створило загрозу настання таких наслідків.

Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків приймається його прямим начальником, уповноваженим видавати накази по особовому складу. У разі прийняття такого рішення начальником органу Держприкордонслужби, в якому цей військовослужбовець проходить військову службу, воно оформляється наказом цього начальника, а старшим начальником - наказом старшого начальника.

Якщо посада військовослужбовця згідно з номенклатурою посад не належить до номенклатури начальника, який прийняв рішення про його усунення від виконання службових обов'язків та видав відповідний наказ, про це негайно доповідається із зазначенням причин та обставин усунення начальнику, до повноважень якого належить призначення на посаду, яку займає цей військовослужбовець.

Тривалість усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття відповідного рішення посадовою особою, до повноважень якої відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ) належить прийняття такого рішення.

Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов'язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

Начальник, який усунув військовослужбовця від виконання службових обов'язків без достатніх на те підстав, несе за такі дії відповідальність згідно із законом.

135. Відсторонення військовослужбовця від посади під час проведення досудового слідства здійснюється в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ), а відсторонення від виконання повноважень на посаді у зв'язку зі складенням протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов'язаного з порушеннями обмежень, передбачених пунктами 1-3 частини першої статті 4, статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ), - у порядку, визначеному названим Законом ( 1506-17 ).

Військовослужбовець, відсторонений від посади, поновлюється на посаді в установленому зазначеними Кодексом ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) і Законом ( 1506-17 ) порядку.

Суми грошового забезпечення, які не були виплачені військовослужбовцю внаслідок незаконних дій щодо відсторонення його від посади або відсторонення від виконання повноважень на посаді, відшкодовуються в порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду" ( 266/94-ВР ).

136. Військовослужбовець, відсторонений від посади або відсторонений від виконання повноважень на посаді, зараховується у розпорядження відповідного начальника з дня, що настає за днем відсторонення, про що видається наказ.

Проходження військової служби за кордоном

137. Військовослужбовці, які мають необхідну професійну і психологічну підготовку, можуть проходити військову службу за кордоном у складі миротворчого персоналу, а також з метою охорони дипломатичних представництв України та навчання.

138. Відбір та направлення військовослужбовців для проходження військової служби за кордоном у складі миротворчого персоналу чи з метою охорони дипломатичних представництв України здійснюється на добровільній основі в порядку, що визначається Адміністрацією Держприкордонслужби, з резерву кандидатів для направлення за кордон у складі миротворчого персоналу чи охорони дипломатичних представництв України (далі - резерв кандидатів для направлення за кордон).

Порядок формування резерву кандидатів для направлення за кордон та вимоги до кандидатів визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

139. Військовослужбовці направляються на навчання за кордон з урахуванням відповідності їх обов'язків за посадою, досвіду служби за фахом, отриманої професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю програмі навчання за кордоном.

Кількість кандидатів для навчання за кордоном, а також вимоги до них визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

140. На військовослужбовців, які направляються за кордон у складі миротворчого персоналу, оформляються виїзні справи у порядку, що визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.

До контракту про проходження військової служби військовослужбовцями, які направляються за кордон у складі миротворчого персоналу, додаються зміни про умови і порядок проходження військової служби у складі миротворчого персоналу, що направляється за кордон, за формою згідно з додатком 3 (далі - доповнення до контракту про військову службу у складі миротворчого персоналу). Ці доповнення додаються до кожного примірника контракту та скріплюються гербовою печаткою.

141. Доповнення до контракту про військову службу у складі миротворчого персоналу набирає чинності з дня вибуття військовослужбовця за кордон до держави призначення та діє до моменту перетинання ним державного кордону при поверненні в Україну або до прийняття судом рішення про визнання військовослужбовця, який проходив військову службу за кордоном у складі миротворчого персоналу, безвісно відсутнім чи оголошення померлим або встановлення факту його смерті.

142. Про дату набрання чинності доповненням до контракту про військову службу у складі миротворчого персоналу, у контракті робиться відповідний запис, який засвідчується підписом начальника кадрового підрозділу органу Держприкордонслужби.

143. Військовослужбовці, які проходять військову службу за кордоном у складі миротворчого персоналу, повертаються до України достроково:

1) за рішенням Голови Державної прикордонної служби України в разі порушення військовослужбовцем законодавства держави перебування і притягнення його до відповідальності у порядку, передбаченому міжнародними договорами України, або порушення стосовно військовослужбовця кримінальної справи, а також на виконання рішення Президента України про відкликання миротворчого персоналу;

2) у разі ініціювання військовослужбовцем питання щодо його звільнення з військової служби.

144. У разі дострокового повернення військовослужбовця, який проходить військову службу за кордоном у складі миротворчого персоналу, в Україну у виїзній та особовій справах робиться запис про це із зазначенням підстав та дати повернення. Запис засвідчується підписом начальника відповідного кадрового підрозділу та скріплюється гербовою печаткою органу Держприкордонслужби.

145. Призначення на посади або зарахування у розпорядження відповідних начальників військовослужбовців, які направляються за кордон у складі миротворчого персоналу чи з метою охорони дипломатичних представництв України, а також на навчання, здійснюється Головою Державної прикордонної служби України.

146. Військовослужбовці, які направляються за кордон на навчання строком до одного року, не звільняються із займаних ними в органах Держприкордонслужби посад і не виключаються зі списків особового складу цих органів. Після закінчення строку навчання такі військовослужбовці повертаються до попереднього місця служби.

147. Військовослужбовці, які направляються для проходження військової служби за кордоном у складі миротворчого персоналу, звільняються із займаних посад, виключаються зі списків особового складу відповідного органу Держприкордонслужби та призначаються на посади у визначений Головою Державної прикордонної служби України орган Держприкордонслужби.

Після закінчення проходження військової служби за кордоном у складі миротворчого персоналу військовослужбовці призначаються на посади в органах Держприкордонслужби з дотриманням вимог цього Положення.

148. Військовослужбовці, направлені за кордон з метою охорони дипломатичних представництв України, а також на навчання строком понад один рік, звільняються із займаних посад, виключаються зі списків особового складу органу Держприкордонслужби та зараховуються у розпорядження Голови Державної прикордонної служби України.

Проходження військової служби
військовослужбовцями, до яких застосовано
кримінальне покарання

149. Військовослужбовці, до яких застосовано такий вид покарання, як арешт, проходять військову службу з урахуванням обмежень, що застосовуються до них згідно з правилами тримання військовослужбовців на гауптвахті, передбаченими Статутом гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України ( 550-14 ).

150. Військовослужбовці, до яких застосовано такі види покарання, як арешт або службове обмеження для військовослужбовців, не можуть бути підвищені у військовому званні або призначені на вищу посаду.

151. Військовослужбовці, які були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, в разі скасування вироку суду або постановлення судом виправдувального вироку, в разі прийняття рішення про закриття кримінальної справи органом дізнання чи досудового слідства поновлюються у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення) і призначаються на рівні посади або звільняються з військової служби у запас чи відставку з поновленням у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення).

До загального строку військової служби у разі незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовця зараховується час відбування ним покарання в місцях позбавлення волі або обмеження волі та перебування під вартою, а для військовослужбовця строкової військової служби - час перебування в дисциплінарному батальйоні.

152. До загального строку військової служби не зараховується час відбування військовослужбовцем такого виду покарання, як арешт (крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 55 Кримінально-виконавчого кодексу України) ( 1129-15 ), а також строк самовільного залишення органу Держприкордонслужби або місця служби на строк понад 10 діб незалежно від причини залишення.

V. Відрядження

Службові відрядження

153. Військовослужбовці можуть бути направлені у службові відрядження самостійно або у складі підрозділу (команди) з метою:

навчання на курсах, проходження зборів, у тому числі навчальних, стажування, вступу до вищих військових навчальних закладів;

участі у заходах, пов'язаних з охороною державного кордону;

здійснення розвідувальних, контррозвідувальних та оперативно-розшукових заходів;

забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

супроводження нарочних із секретними документами і матеріалами або доставки таких документів і матеріалів як нарочним;

супроводження осіб, які підлягають видворенню за межі України;

супроводження (у разі потреби) окремих військовослужбовців, хворих або команд військовослужбовців, супроводження затриманих;

отримання нагород;

участі в засіданнях судів або прибуття (в разі потреби) до органів дізнання та досудового слідства;

участі у планових заходах, у тому числі за кордоном (перевірки, збори, семінари, засідання, наради, міжнародні та представницькі зустрічі, паради, спортивні та культурно-масові заходи тощо);

ліквідації надзвичайних ситуацій та окремих їх наслідків;

проведення службових розслідувань, дізнання;

в інших випадках за розпорядженням старших начальників.

Курсанти (слухачі) можуть бути також направлені у службові відрядження самостійно або у складі команди з метою проходження практики, військового стажування.

Направлення у відрядження вагітних військовослужбовців-жінок та тих, які мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дитину-інваліда, без їх згоди не допускається.

Військовослужбовці направляються у службові відрядження за рішенням їх прямих начальників - від начальника органу Держприкордонслужби, в якому вони проходять службу, і вище, про що видається наказ.

154. Військовослужбовцям, які направляються у службове відрядження, видається посвідчення про відрядження.

Військовослужбовцям, які направляються на лікування, для проходження медичного обстеження та військово-лікарської комісії в лікувальних закладах Держприкордонслужби, видається припис.

Зразки посвідчення про відрядження та припису встановлюються Адміністрацією Держприкордонслужби.

Військовослужбовці після прибуття до місця відрядження зобов'язані в установлений строк з'явитися до посадової особи, в розпорядження якої вони відряджені, повідомити свого безпосереднього начальника про прибуття і виконувати поставлені завдання.

155. Під час прямування до місця відрядження та повернення з нього військовослужбовцям заборонено відхилятися від зазначеного у посвідченні про відрядження маршруту або здійснювати самовільні зупинки у проміжних пунктах.

У разі затримки в дорозі з незалежних від військовослужбовця причин він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження або довідку про причину затримки у начальника органу Держприкордонслужби, військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара або в разі їх відсутності - в адміністрації шляхів сполучення або місцевій державній адміністрації чи органі місцевого самоврядування, а також про свою затримку повідомити безпосереднього начальника.

У разі втрати в дорозі службових або особистих документів, зброї, іншого військового майна військовослужбовець, що перебуває у відрядженні, повинен негайно повідомити про це військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а в разі їх відсутності - посадових осіб органу внутрішніх справ, адміністрації шляхів сполучення або місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування, а також начальника органу Держприкордонслужби, в якому він проходить військову службу.

156. Військовослужбовець за наявності поважних причин, що перешкоджають йому своєчасно вибути з місця відрядження до місця постійної служби (навчання), повинен повідомити про це начальника органу Держприкордонслужби, в якому він проходить військову службу, із зазначенням причин затримки.

Поважними причинами затримки військовослужбовця у відрядженні понад строк, зазначений у посвідченні про відрядження, є розпорядження старших начальників про продовження строку відрядження у зв'язку з хворобою, що позбавила його можливості своєчасно повернутися з відрядження, внаслідок стихійного лиха або іншої непереборної сили. Причини затримки повинні бути підтверджені відповідними документами.

157. У разі неповернення військовослужбовця з відрядження в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки начальник органу Держприкордонслужби, за наказом якого військовослужбовця направлено у відрядження, негайно організовує розшук військовослужбовця в установленому порядку.

Прикомандирування депутатів,
які є військовослужбовцями, до Верховної
Ради України, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим чи місцевих рад, відрядження
до державних органів, установ і організацій

158. Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад оформлюється наказами Голови Державної прикордонної служби України на підставі офіційно оприлюднених результатів виборів народних депутатів України або на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради про обрання їх на виборну посаду.

Військовослужбовці, які прикомандировуються до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад, звільняються із займаних посад та виключаються із списків особового складу органу Держприкордонслужби.

159. Після закінчення строку повноважень або дострокового їх припинення депутат, який є військовослужбовцем, направляється у місячний строк у розпорядження Голови Державної прикордонної служби України для дальшого проходження військової служби на попередній або за його згодою іншій рівній посаді з приписом (супровідним листом) та розпорядженням про звільнення з посади. До зазначеного місячного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

160. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) за їх згодою можуть бути відряджені в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі, але зі звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади в державних органах, установах і організаціях відповідно до Переліку посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в державних органах, установах і організаціях, який затверджується Президентом України.

У разі потреби у військовослужбовцях для заміщення вакантних посад у державних органах, установах і організаціях керівники державних органів, установ і організацій надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби письмовий запит з інформацією про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

Рішення про відрядження військовослужбовця приймається Головою Державної прикордонної служби України та оформлюється його наказом на підставі запиту керівника державного органу, установи, організації та рапорту військовослужбовця.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади та переміщення по службі керівники державних органів, установ, організацій письмово повідомляють Адміністрацію Держприкордонслужби.

161. Звільнення з посад відряджених військовослужбовців здійснюється за рішенням керівника державного органу, установи, організації за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби з подальшим направленням їх у розпорядження Голови Державної прикордонної служби України в разі:

виконання визначеного обсягу робіт оборонного характеру;

звернення військовослужбовця;

невиконання військовослужбовцем обов'язків за посадою в державному органі, установі, організації.

У разі потреби Голова Державної прикордонної служби України має право у будь-який час відкликати з державного органу, установи чи організації відряджених військовослужбовців, повідомивши за місяць про таке відкликання керівника державного органу, установи чи організації.

Звільнені з посади у державному органі, установі чи організації військовослужбовці направляються в місячний строк у розпорядження Голови Державної прикордонної служби України з приписом, службовою характеристикою та наказом (розпорядженням) про звільнення з посади. До зазначеного місячного строку не включається час перебування військовослужбовців у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Після повернення в розпорядження Голови Державної прикордонної служби України військовослужбовці призначаються на посаду з урахуванням рівня їх професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом підготовки чи основною або спорідненою спеціальністю та стану здоров'я, але не нижчу за ту, з якої вони відряджалися.

162. За відрядженими до державних органів, установ і організацій військовослужбовцями та членами їх сімей зберігаються всі види забезпечення, гарантії та пільги, передбачені законодавством для військовослужбовців. Виплата грошового забезпечення та надання інших видів забезпечення відрядженим військовослужбовцям, у тому числі оплата проїзду до місця проведення відпустки і назад, здійснюється у порядку та за нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Належні види матеріального забезпечення (речове майно, продовольчий пайок або компенсації, медичне обслуговування) зазначені військовослужбовці одержують за рахунок Держприкордонслужби за нормами і в порядку, що встановлені для відповідних категорій військовослужбовців, за попереднім місцем служби або у найближчому органі Держприкордонслужби.

Після повернення до Держприкордонслужби зазначеним військовослужбовцям у разі їх зарахування у розпорядження відповідних начальників з дня їх повернення до Держприкордонслужби (але не раніше дня, до якого вони отримали грошове забезпечення або заробітну плату за останнім місцем роботи) і до призначення на посади або звільнення з військової служби виплачується грошове забезпечення за посадами, які вони займали в Держприкордонслужбі до відрядження.

163. Пенсійне забезпечення звільнених у запас або відставку відряджених військовослужбовців здійснюється на загальних підставах, передбачених законодавством для військовослужбовців.

164. Тривалість відпусток прикомандированих військовослужбовців та відряджених до державних органів, установ і організацій визначається цим Положенням.

165. Нагородження військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій, державними нагородами та відзнаками Держприкордонслужби здійснюється на загальних підставах за поданням керівника державного органу, установи, організації, до яких вони відряджені, а за потреби - за спільним поданням керівника державного органу, установи, організації та Голови Державної прикордонної служби України.

166. Військовослужбовці розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби відряджаються за рішенням Голови Державної прикордонної служби України у порядку, визначеному законом.

VI. Підготовка, перепідготовка
і підвищення кваліфікації
Навчання на курсах підготовки
(перепідготовки, підвищення кваліфікації)
осіб рядового складу, сержантського
і старшинського складу

167. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації у навчальних центрах здійснюється:

громадян, які уклали перший контракт про проходження військової служби на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу, - на курсах початкової підготовки. У разі потреби на курсах початкової підготовки можуть проходити навчання військовослужбовці строкової військової служби;

військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та мають військове звання солдата (матроса) чи старшого солдата (старшого матроса), - на курсах підготовки осіб сержантського і старшинського складу;

військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та мають військове звання рядового складу, сержантського і старшинського складу, - на курсах перепідготовки або підвищення кваліфікації;

військовослужбовців у військовому званні прапорщика (старшого прапорщика), мічмана (старшого мічмана), які мають повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, - на курсах підготовки осіб офіцерського складу.

168. Порядок направлення до навчальних центрів для підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, зарахування до навчальних центрів громадян, які уклали перший контракт про проходження військової служби на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу, а також організація, строк, рівень та напрями підготовки, за якими здійснюється навчання, визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

169. Підготовка громадян, які уклали перший контракт про проходження військової служби на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу, здійснюється на курсах підготовки в навчальних центрах.

Зазначені військовослужбовці іменуються курсантами навчальних центрів та призначаються на відповідні посади.

170. Курсанти навчальних центрів після закінчення підготовки складають іспити за відповідними навчальними програмами.

Курсантам навчальних центрів, які пройшли навчання за програмами відповідного рівня і склали встановлені іспити, присвоюється в порядку, визначеному цим Положенням, відповідне військове звання.

171. Направлення військовослужбовців, які закінчили навчання на курсах підготовки, до органів Держприкордонслужби здійснюється наказами Адміністрації Держприкордонслужби або регіональних управлінь, яким підпорядковані відповідні навчальні центри.

Начальник навчального центру забезпечує військовослужбовців, які проходили підготовку на курсах підготовки, та членів їх сімей (у разі їх перебування за місцем навчання військовослужбовця) документами для безоплатного проїзду або грошима на проїзд від місця навчання до нового місця служби та перевезення особистих речей.

172. Після закінчення підготовки військовослужбовці, які були прийняті на військову службу за контрактом із числа військовослужбовців строкової військової служби і направлені на курси підготовки з органів Держприкордонслужби, повертаються до зазначених органів, а військовослужбовці, направлені на курси підготовки підрозділами з комплектування Держприкордонслужби, направляються до органів Держприкордонслужби, до яких вони відбиралися цими підрозділами.

173. Рішення про відрахування у визначених цим Положенням випадках військовослужбовців, які проходять підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації), з навчальних центрів приймається керівниками органів Держприкордонслужби, яким безпосередньо підпорядковані навчальні центри, за клопотанням начальника навчального центру.

Відрахування з навчального центру курсантів за станом здоров'я та звільнення їх з цієї підстави в запас Збройних Сил України або у відставку здійснюється згідно з висновком (постановою) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби.

Про відрахування військовослужбовця, який проходить підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації, з навчального центру в його особовій справі робиться відповідний запис, який скріплюється гербовою печаткою.

Контракт припиняється (розривається), а курсант відраховується з навчального центру і звільняється з військової служби з підстав, передбачених частиною шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

У разі невиконання курсантами навчального центру навчальних планів підготовки або отримання незадовільної оцінки з предметів, винесених на іспити, чи відрахування їх з курсів підготовки через недисциплінованість вони звільняються з військової служби та направляються для постановки на військовий облік за місцем проживання.

174. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом та мають військове звання солдата (матроса) чи старшого солдата (старшого матроса), за їх згодою можуть бути направлені до навчальних центрів для навчання на курсах підготовки осіб сержантського і старшинського складу. Військовослужбовцям, які пройшли навчання за програмами підготовки сержантського і старшинського складу та склали іспити за відповідними навчальними програмами, наказом начальника навчального центру присвоюється первинне військове звання сержантського і старшинського складу.

175. Підвищення кваліфікації та перепідготовка осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу Держприкордонслужби може здійснюватися на відповідних курсах у навчальних центрах, вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби, а також на договірній основі в інших навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) інших військових формувань.

Військовослужбовці Держприкордонслужби також можуть бути направлені за кордон на навчання у рамках міжнародного співробітництва, програм міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів.

176. На період навчання військовослужбовці, зазначені у пунктах 174, 175 цього Положення, не виключаються із списків особового складу органів Держприкордонслужби, в яких вони проходять військову службу.

Після закінчення підготовки військовослужбовці направляються до органів Держприкордонслужби, з яких вони прибули на навчання.

177. Військовослужбовці Держприкордонслужби у військовому званні прапорщика (старшого прапорщика), мічмана (старшого мічмана) за їх бажанням можуть бути прийняті на військову службу осіб офіцерського складу за контрактом за умови їх відповідності вимогам законодавства щодо прийняття на військову службу осіб офіцерського складу після проходження ними у порядку, визначеному Адміністрацією Держприкордонслужби, навчання на курсах підготовки осіб офіцерського складу. За рішенням Адміністрації Держприкордонслужби курси підготовки осіб офіцерського складу можуть організовуватися у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби.

178. На курси підготовки осіб офіцерського складу можуть бути направлені військовослужбовці, які мають повну вищу освіту, що відповідає профілю службової діяльності, проходили не менше трьох років військову службу за контрактом на посадах прапорщиків (мічманів), старших прапорщиків (старших мічманів) і перебувають не менше ніж один рік на посадах офіцерського складу та успішно виконують службові обов'язки.

На період навчання зазначені військовослужбовці не виключаються із списків особового складу органів Держприкордонслужби, в яких вони проходять військову службу.

179. Після закінчення підготовки військовослужбовці складають іспити за програмою підготовки осіб офіцерського складу.

Військовослужбовцям, які пройшли навчання за програмою підготовки осіб офіцерського складу і склали іспити, наказом Голови Державної прикордонної служби України присвоюється військове звання молодшого лейтенанта.

180. Після закінчення навчання на курсах підготовки осіб офіцерського складу військовослужбовці повертаються до органів Держприкордонслужби для проходження служби на офіцерських посадах.

Підготовка громадян для проходження
військової служби на посадах офіцерського складу,
перепідготовка, підвищення кваліфікації
у вищих військових навчальних закладах

181. Підготовка громадян для проходження військової служби на посадах офіцерського складу здійснюється за державним замовленням, що формується за участю Адміністрації Держприкордонслужби, в межах обсягу державного замовлення відповідних центральних органів виконавчої влади:

у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби;

у вищих військових навчальних закладах інших військових формувань, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Підготовка фахівців для проходження військової служби на посадах офіцерського складу у вищих військових навчальних закладах інших військових формувань, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів здійснюється відповідно до укладених Адміністрацією Держприкордонслужби договорів у разі відсутності можливості підготовки фахівців за такими напрямами підготовки чи за спеціальністю у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби.

182. Порядок відбору та направлення громадян на навчання до вищих військових навчальних закладів інших військових формувань, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, а також порядок здійснення підготовки громадян для проходження військової служби на посадах офіцерського складу у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби встановлюються Адміністрацією Держприкордонслужби.

183. Прийом громадян до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби здійснюється в порядку, визначеному правилами прийому до зазначеного навчального закладу.

184. Військовослужбовці, які під час навчання у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби мають військові звання офіцерського складу, є слухачами, військовослужбовці, які не мають таких звань, - курсантами.

Військовослужбовці, які здобувають науковий ступінь кандидата або доктора наук, є відповідно ад'юнктами або докторантами.

185. Жінки можуть проходити підготовку для проходження військової служби на посадах офіцерського складу за напрямами підготовки або за спеціальностями, перелік яких визначається Адміністрацією Держприкордонслужби.

186. Особи, які мають базову вищу освіту (у тому числі військовослужбовці, що проходять військову службу за контрактом або строкову військову службу на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу) і виявили бажання проходити військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, можуть бути прийняті на випускний курс вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби.

187. Зарахування громадян на навчання до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби проводиться на добровільних засадах відповідно до особистих заяв на підставі рішення приймальної комісії після успішного складення вступних іспитів та відповідних випробувань:

курсантів - наказом ректора вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби;

слухачів, ад'юнктів, докторантів - наказом Держприкордонслужби.

Витяги з наказів про зарахування курсантів, слухачів, ад'юнктів, докторантів на навчання до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби надсилаються протягом семи днів після їх підписання до кадрових підрозділів органів Держприкордонслужби, що направили кандидатів на навчання до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби.

188. Призначення осіб, зарахованих на навчання до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, на посади курсантів, слухачів, ад'юнктів, докторантів здійснюється наказами ректора вищого військового навчального закладу:

курсантів з числа цивільних осіб, військовозобов'язаних та військовослужбовців строкової військової служби - в день зарахування на навчання;

курсантів з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також слухачів, ад'юнктів, докторантів - після звільнення їх з посади за попереднім місцем військової служби.

189. Особи, зараховані на навчання до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, включаються до списку особового складу та ставляться на всі види забезпечення у навчальному закладі з дня їх призначення на посади курсантів, слухачів, ад'юнктів, докторантів.

190. Курсанти під час проходження військової служби (навчання) можуть призначатися до складу добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, здійснення контролю за станом справ у підрозділах, своєчасного вжиття заходів до запобігання правопорушенням та виконання інших обов'язків внутрішньої служби, а також у виняткових випадках за рішенням Адміністрації Держприкордонслужби можуть залучатися до участі в заходах з охорони державного кордону чи проведення гарнізонних заходів (парадів).

Питання призначення курсантів-жінок до складу добового наряду вирішується відповідно до статутів Збройних Сил України.

191. Курсанти вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, які не перебувають у шлюбі, розміщуються безоплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні вищого військового навчального закладу. Житлові умови в таких казармах повинні відповідати вимогам до гуртожитків, призначених для проживання одиноких громадян. Курсанти, які перебувають у шлюбі, забезпечуються сімейними гуртожитками.

Курсанти-жінки розміщуються окремо від курсантів-чоловіків.

192. Курсанти звільняються з розташування вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби відповідно до розпорядку дня і мають право перебувати поза його розташуванням після закінчення навчальних занять та обов'язкових годин самостійної роботи до початку занять наступного дня.

Порядок та соціально-побутові умови проживання курсантів у казармах і гуртожитках визначаються статутом вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби та наказами Адміністрації Держприкордонслужби.

Під час перебування у відпустці та у вільний від служби (навчання) час курсанти можуть носити цивільний одяг за межами розташування вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби.

Курсантам, які перебувають у шлюбі, незалежно від курсу навчання за відсутності сімейного гуртожитку в розташуванні вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби виплачується грошова компенсація за місцем навчання за тимчасове піднаймання (наймання) житлового приміщення поза розташуванням вищого військового навчального закладу в порядку і розмірах, що визначені Кабінетом Міністрів України.

193. Грошове забезпечення курсантів вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби здійснюється відповідно до законодавства. Курсантам з числа військовослужбовців строкової військової служби та осіб, які не проходили військову службу до зарахування на навчання, за відмінні і добрі оцінки в навчанні за результатами екзаменаційних сесій підвищуються посадові оклади в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Курсантам (слухачам) - відмінникам навчання можуть бути призначені стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії тощо.

Курсантам (слухачам), які не склали іспитів (заліків) під час екзаменаційної сесії з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що підтверджені відповідними документами, надається право на складення іспитів (заліків) у строки, визначені ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби.

194. Курсант (слухач) може бути відрахований з вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби з підстав, передбачених частиною шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

Курсанти віком до 18 років, відраховані з вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, звільняються з військової служби і направляються до військових комісаріатів для взяття на військовий облік за місцем їх проживання.

У разі засудження курсанта за вчинення злочину і набрання законної сили обвинувальним вироком суду курсант відраховується з вищого військового навчального закладу та звільняється з військової служби за службовою невідповідністю, а курсанти-чоловіки, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби (у разі коли їм судом не було призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, арешту, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади), направляються до органів Держприкордонслужби для дальшого проходження строкової військової служби.

Курсанти-жінки, відраховані з вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, звільняються з військової служби.

195. Курсантам (слухачам) після закінчення навчання у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби видається диплом державного зразка про здобуття вищої освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та нагрудний знак.

Особам, які закінчили вищий військовий навчальний заклад Держприкордонслужби з дипломом з відзнакою, надається право на вибір місця проходження військової служби.

196. Курсанти (слухачі) можуть бути переведені для проходження військової служби (навчання) за контрактом:

до вищих військових навчальних закладів інших військових формувань або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, в яких посади курсантів комплектуються військовослужбовцями, з виключенням їх із списків особового складу Держприкордонслужби;

із вищих військових навчальних закладів інших військових формувань або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, посади в яких комплектуються військовослужбовцями, до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби з включенням їх до списків особового складу Держприкордонслужби.

Обов'язковою умовою зарахування курсантів (слухачів) на навчання до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби є відповідність напряму їх підготовки у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу, в якому вони проходили навчання, напряму підготовки у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби.

197. Переведення курсантів (слухачів) з вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби до вищих військових навчальних закладів інших військових формувань чи військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів або переведення з вищих військових навчальних закладів інших військових формувань чи військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів до вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби здійснюється за погодженням між Головою Державної прикордонної служби України та керівником міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, які здійснюють керівництво відповідними військовими формуваннями, за згодою курсантів (слухачів) та оформляється наказами Голови Державної прикордонної служби України.

Переведення курсантів (слухачів), а також поновлення на навчанні відрахованих з вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби курсантів (слухачів) здійснюється, як правило, під час літньої або зимової відпустки. Порядок ліквідації академічної різниці (заборгованості) у разі переведення або поновлення визначається ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби та здійснюється, як правило, до початку занять. Переведення та поновлення курсантів (слухачів) вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби здійснюється в межах державного замовлення на підготовку фахівців відповідного напряму.

Переведення, відрахування курсантів (слухачів), їх поновлення на навчанні здійснюється в порядку, визначеному Адміністрацією Держприкордонслужби та центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, відповідно до вимог цього Положення.

Здобуття військовослужбовцями освіти
у вищих навчальних закладах без відриву
від військової служби

198. Особи рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, можуть навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від військової служби з метою здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки або спеціальністю, спорідненими з їх військовою спеціальністю, а ті з них, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, - також за напрямом підготовки або спеціальністю, що не є спорідненими з їх військовою спеціальністю.

Особи офіцерського складу після здобуття базової або повної вищої освіти за державним замовленням у вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби, вищих військових навчальних закладах інших військових формувань чи військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів можуть навчатися в інших вищих навчальних закладах без відриву від військової служби після проходження ними строку військової служби, який дорівнює часу їх навчання для здобуття попередньої вищої освіти.

199. Вступ військовослужбовця на навчання до вищого навчального закладу без відриву від військової служби здійснюється з дозволу начальника органу Держприкордонслужби, в якому проходить службу військовослужбовець. Такий дозвіл надається на підставі рапорту військовослужбовця наказом начальника відповідного органу Держприкордонслужби.

Навчання військовослужбовця не повинне перешкоджати виконанню ним службових обов'язків за займаною посадою.

VII. Проведення атестації

200. Атестування військовослужбовців проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об'єктивного оцінювання професійного рівня, ділових і моральних якостей кожного військовослужбовця, відповідності їх займаній посаді, визначення перспективи дальшого проходження військової служби, зокрема, формування кадрового резерву для призначення на керівні посади, направлення на навчання, а також для присвоєння первинного офіцерського звання військовослужбовцям.

201. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення періодичного атестування.

202. Порядок та строки проведення атестування військовослужбовців визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

VIII. Відпустки військовослужбовців,
які проходять військову службу за контрактом
або кадрову військову службу


Види відпусток

203. У мирний час військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом або кадрову військову службу, надаються такі відпустки:

1) щорічні:

основна відпустка;

додаткова відпустка за виконання обов'язків військової служби, яке пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я;

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;

3) творчі відпустки;

4) соціальні відпустки:

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

додаткова відпустка для військовослужбовців, які мають дітей;

відпустка для лікування у зв'язку з хворобою;

5) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення.

204. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 років - 45 календарних днів. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, тривалість щорічної основної відпустки у році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до абзацу першого цього пункту, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. При цьому військовослужбовцям, які мають право на відпустку тривалістю 10 календарних днів і більше, оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відпустка тривалістю менше 10 календарних днів за бажанням військовослужбовця може бути надана йому одночасно із щорічною основною відпусткою у наступному році. У такому ж порядку надається щорічна основна відпустка і військовослужбовцям, які перебували у відпустці по догляду за дитиною.

205. Курсантам (слухачам) вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу надаються щороку канікулярні відпустки: зимова - тривалістю до 14 календарних днів та літня - 30 календарних днів. Тривалість таких відпусток не залежить від вислуги років.

За наявності навчальної заборгованості у курсантів вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби канікулярна відпустка надається їм після ліквідації заборгованості в межах строків, установлених графіком навчального процесу. При цьому тривалість літньої відпустки не може бути меншою 15 календарних днів.

206. Курсантам (слухачам), які закінчили вищий військовий навчальний заклад Держприкордонслужби, військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів до їх направлення до місця проходження військової служби.

207. Перелік місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами, військових посад, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров'я, а також порядок надання та тривалість щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям за виконання обов'язків військової служби, яке пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів.

208. Щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення тривалістю 14 робочих днів протягом календарного року надається військовослужбовцям, що належать до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

209. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою надається військовослужбовцю із збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку військово-лікарської комісії. Тривалість такої відпустки визначається характером захворювання. Загальна тривалість безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинна перевищувати чотирьох місяців (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні).

Після закінчення встановленого строку безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою військовослужбовець підлягає огляду військово-лікарською комісією для вирішення питання про придатність його до військової служби.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не надається.

210. Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у разі:

1) укладення ним шлюбу - тривалістю до 10 календарних днів;

2) тяжкого стану здоров'я або смерті рідних по крові або по шлюбу: дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, - тривалістю до семи календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

інших рідних - тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

3) пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім'ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, - тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад;

4) в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна, за рішенням начальника органу Держприкордонслужби - тривалістю до трьох календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. Така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року.

За рішенням начальника органу Держприкордонслужби військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження грошового забезпечення загальною тривалістю не більш як 15 календарних днів протягом календарного року.

211. Інші додаткові відпустки надаються військовослужбовцям Держприкордонслужби на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.

У разі коли Законом України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) або іншими законами України передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без збереження грошового забезпечення.

Порядок надання відпусток

212. Черговість надання військовослужбовцям щорічних основної та додаткових відпусток визначається графіками, які затверджуються начальниками органів Держприкордонслужби, в яких проходять службу військовослужбовці, і доводиться до відома кожного з них у частині, що його стосується, під підпис. При складанні графіків ураховуються інтереси військової служби (забезпечення виконання покладених на орган Держприкордонслужби чи його підрозділи завдань), особисті інтереси військовослужбовців, наявність у військовослужбовця переваг щодо використання відпустки у зручний час. Графік відпусток на наступний рік затверджується щороку до 1 грудня.

213. Щорічні основна та додаткові відпустки надаються військовослужбовцю з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення календарного року, за який вони надаються. В особливих випадках за погодженням з прямим начальником військовослужбовця від начальника регіонального управління, прирівняної до нього посадової особи та вище, начальником розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби щорічна основна відпустка за минулий рік чи її невикористана частина надається у першому кварталі наступного року.

За бажанням військовослужбовців, крім курсантів (слухачів) вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, щорічна основна відпустка може надаватися їм частинами, не більше двох, за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше ніж 24 календарні дні.

214. Щорічні додаткові відпустки за бажанням військовослужбовця можуть надаватись одночасно із щорічною основною відпусткою або окремо від неї.

Військовослужбовцям, які одночасно мають право на щорічну додаткову відпустку з різних підстав, щорічна додаткова оплачувана відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення надається за однією з підстав за вибором військовослужбовця.

215. Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для направлення за кордон або для навчання у вищому військовому навчальному закладі, щорічна основна відпустка надається з урахуванням повного використання її до направлення за кордон, вибуття на навчання.

216. Облік відпусток та контроль за їх наданням згідно із затвердженими графіками здійснюються кадровими підрозділами органів Держприкордонслужби.

Наказ органу Держприкордонслужби про надання щорічної основної відпустки видається не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком строку відпустки на підставі рапорту військовослужбовця.

217. Грошове забезпечення військовослужбовцям за час щорічної основної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до її початку.

218. Наказ органу Держприкордонслужби про надання військовослужбовцю додаткової відпустки видається не пізніше ніж у день початку такої відпустки на підставі рапорту військовослужбовця. Обставини, на підставі яких військовослужбовцю надається додаткова відпустка, повинні мати документальне підтвердження.

219. Час на дорогу до місця проведення відпустки та назад військовослужбовцям не надається, крім випадків, передбачених законодавством.

У разі коли основна щорічна відпустка військовослужбовцю надається частинами, право на безкоштовний проїзд до місця її проведення та назад надається один раз.

220. Про день повернення військовослужбовця з відпустки оголошується в наказі начальника органу Держприкордонслужби.

221. Військовослужбовцям, щодо яких проводиться дізнання чи досудове слідство або стосовно яких судом розглядається кримінальна справа, відпустка надається за погодженням із відповідними органами дізнання, досудового слідства чи судом.

222. У разі втрати відпускного квитка в дорозі або місці проведення відпустки військовослужбовець повинен доповісти про це начальникові органу Держприкордонслужби, в якому він проходить службу.

223. У разі переміщення військовослужбовця по службі невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем проходження військової служби.

224. Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, крім осіб, які звільняються з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до абзацу другого пункту 204 цього Положення, за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому, якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям, які звільняються із служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів, щорічні основна відпустка та додаткові відпустки за виконання обов'язків військової служби, яке пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, в рік звільнення надаються на строки, встановлені пунктами 204 і 207 цього Положення.

225. У рік звільнення зазначених у пункті 224 цього Положення військовослужбовців, у тому числі тих, які мають дітей, із служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки.

226. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну та додаткові відпустки, крім осіб, які звільняються із служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційно-штатних заходів, на підставі наказу начальника органу Держприкордонслужби проводиться відрахування із грошового забезпечення за дні відпустки, що були використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця.

У разі смерті військовослужбовця відрахування з його грошового забезпечення за використані дні відпустки не проводиться.

227. Військовослужбовцям, накази про звільнення яких підписано в минулому році, але не виключеним із списків особового складу органу Держприкордонслужби, відпустки за період військової служби в поточному році не надаються.

228. У разі звільнення військовослужбовця, який не використав щорічну основну відпустку, із служби (крім звільнення через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку із позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв'язку з систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту), за його бажанням надається невикористана відпустка з наступним звільненням зі служби. Датою звільнення військовослужбовця із служби у такому випадку є останній день відпустки.

229. У разі звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту невикористана ним щорічна основна відпустка може за його бажанням надаватися і тоді, коли час цієї відпустки повністю або частково перевищує строк контракту. У цьому випадку дія такого контракту продовжується до закінчення відпустки.

Відкликання військовослужбовців
із щорічних основних відпусток

230. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише в разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, в інших випадках за рішенням Голови Державної прикордонної служби України або його заступників.

У разі відкликання військовослужбовця із щорічної основної відпустки невикористана її частина надається йому, як правило, в поточному році. Якщо невикористана частина відпустки становить 10 і більше календарних днів, військовослужбовцю оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад в межах України, але не далі пункту перебування, з якого його було відкликано.

231. Військовослужбовцям-подружжю, які проходять військову службу за контрактом або кадрову військову службу, відпустка надається за їх бажанням одночасно.

IX. Проходження строкової військової служби

232. У Держприкордонслужбі в мирний час можуть проходити строкову військову службу придатні для військової служби за станом здоров'я громадяни чоловічої статі, яким до дня відправлення в органи Держприкордонслужби виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

233. У разі коли відрахований з вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби військовослужбовець чоловічої статі не вислужив строк військової служби, рівнозначний визначеному законом строку строкової військової служби, він направляється до органу Держприкордонслужби для подальшого проходження строкової військової служби, крім випадків, передбачених пунктами "б", "г", "д" та "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

При цьому до строку строкової військової служби зараховується тривалість:

військової служби за контрактом з розрахунку один місяць військової служби за контрактом за один місяць строкової військової служби;

військової служби під час навчання у вищому військовому навчальному закладі з розрахунку два місяці служби (навчання) у навчальному закладі за один місяць строкової військової служби.

Звільнення в запас військовослужбовців, зазначених в абзаці першому цього пункту, проводиться відразу після вислуги ними встановлених строків строкової військової служби, передбачених частиною першою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

Про відрахування та звільнення з військової служби за контрактом військовослужбовця чоловічої статі, який не вислужив строк військової служби, рівнозначний визначеному законом строку строкової військової служби, інформується військовий комісаріат за місцем проживання військовослужбовця.

Присвоєння військових звань

234. Громадянам, призваним на строкову військову службу, військове звання солдата присвоюється наказом обласного військового комісара після формування команд для відправлення до органів Держприкордонслужби.

235. Присвоєння військових звань старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті) військовослужбовцям строкової військової служби здійснюється начальниками органів Держприкордонслужби, яким надано право на видання наказів по особовому складу.

236. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються військові звання:

1) старший солдат (старший матрос) - солдатам (матросам), які зразково виконують свій військовий обов'язок, мають добрі і відмінні показники у професійній підготовці, зразкову військову дисципліну, - в порядку заохочення;

2) молодший сержант (старшина 2 статті) - військовослужбовцям рядового складу, які пройшли навчання за програмами підготовки сержантського і старшинського складу в навчальних центрах, склали встановлені іспити і призначені на посади сержантів (старшин).

Молодшим сержантам (старшинам 2 статті) строкової військової служби, які звільняються в запас, у порядку заохочення може бути присвоєно чергове військове звання сержанта (старшини 1 статті) відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ).

237. Присвоєння військових звань військовослужбовцям строкової військової служби здійснюється з урахуванням вимог цього Положення.

238. Військовослужбовці строкової військової служби, позбавлені військових звань старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті) у дисциплінарному порядку, продовжують проходити військову службу у військовому званні солдата (матроса).

Призначення на посади

239. Перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями строкової військової служби, та відповідні їм військові звання і тарифні розряди визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

Призначення військовослужбовців строкової військової служби на посади, звільнення з посад здійснюється:

1) в органах Держприкордонслужби - наказом начальника цього органу Держприкордонслужби;

2) у регіональних управліннях та між органами Держприкордонслужби, які їм підпорядковані, - наказом начальника регіонального управління;

3) в інших випадках - наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

Солдати (матроси), які до призову на строкову військову службу пройшли підготовку з військово-технічних спеціальностей у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах, призначаються, як правило, на військові посади відповідно до набутих військово-облікових спеціальностей.

Військовослужбовці строкової військової служби, які пройшли підготовку в навчальних центрах або набули практичних навичок під час проходження строкової військової служби, призначаються на посади відповідно до набутої ними спеціальності та присвоєного військового звання.

240. Просування по службі військовослужбовців строкової військової служби здійснюється залежно від їх професійних, ділових і моральних якостей, стану здоров'я та наявності вакантних посад.

На посади, за якими передбачено військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті), можуть призначатися підготовлені та дисципліновані солдати (матроси) і старші солдати (старші матроси), які пройшли навчання за програмами підготовки сержантського і старшинського складу в навчальних центрах, з одночасним присвоєнням їм військового звання молодшого сержанта (старшини 2 статті).

На посади, за якими передбачені військові звання сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини), в разі потреби можуть призначатися підготовлені та дисципліновані молодші сержанти (старшини 2 статті), які за результатами відбору гідні призначення на ці посади.

У разі необхідності призначення на зазначені посади військовослужбовців сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовослужбовці строкової військової служби, які мають військове звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) та займають посади сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини), переміщуються на посади, рівнозначні тим, що вони займали до цього призначення, а в разі відсутності таких - на інші посади.

Переведення військовослужбовців

241. Переведення військовослужбовців строкової військової служби з одного органу Держприкордонслужби до іншого проводиться:

за службовою необхідністю;

за сімейними обставинами - внаслідок зміни сімейних обставин під час проходження строкової військової служби на підставі рапорту військовослужбовця або клопотання, порушеного військовим комісаріатом на прохання членів сім'ї військовослужбовця, та акта обстеження сімейного стану військовослужбовця, затвердженого обласним військовим комісаром;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Матроси і старшини, які проходять строкову військову службу на кораблях і суднах Морської охорони і визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби на них, підлягають переведенню до інших органів Держприкордонслужби.

Переведення військовослужбовців строкової військової служби з Держприкордонслужби до інших військових формувань здійснюється на підставі розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби після погодження з органами військового управління відповідних військових формувань.

Дозволяється здійснювати переведення військовослужбовців строкової військової служби, які є братами-близнюками, для проходження строкової військової служби в одному підрозділі.

Відпустки

242. Військовослужбовці строкової військової служби мають право на такі види відпусток:

1) основна відпустка - для осіб, які проходять військову службу в Морській охороні;

2) обов'язкова щорічна відпустка - для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) відпустка за сімейними обставинами;

4) додаткова відпустка як вид заохочення;

5) відпустка для лікування у зв'язку з хворобою.

243. Основна відпустка військовослужбовцям, які проходять строкову військову службу в Морській охороні, надається за весь період проходження військової служби тривалістю 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад, але не раніш як через три місяці після початку проходження ними строкової військової служби.

244. Відпустка військовослужбовцям строкової військової служби, що належать до 2 або 3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається після проходження ними не менш як трьох місяців строкової військової служби, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення встановленого строку такої служби, тривалістю:

для осіб, яким установлено строк служби до 12 місяців, - 30 діб;

для осіб, яким установлено строк служби до 18 місяців, - 30 діб за перший рік служби та 15 діб за другий рік служби;

для осіб, яким установлено строк служби до 9 місяців, - 20 діб.

245. Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової військової служби надається один раз за весь період служби тривалістю до п'яти діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Така відпустка надається за високі результати у виконанні завдань з охорони державного кордону та показники в професійній підготовці, зразкову військову дисципліну, вмілу експлуатацію озброєння, техніки і оголошується наказом начальника органу Держприкордонслужби.

Додаткова відпустка надається військовослужбовцю, як правило, разом з відпустками, зазначеними у підпунктах 1 і 2 пункту 242 цього Положення, а якщо військовослужбовець не має права на такі відпустки або їх використано, додаткова відпустка надається протягом місяця з дня оголошення заохочення.

246. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою надається на підставі висновку госпітальної (гарнізонної) військово-лікарської комісії чи військово-лікарської комісії при військовому комісаріаті або лікарської комісії цивільного закладу охорони здоров'я, якщо таким комісіям надано права госпітальної військово-лікарської комісії.

У разі неможливості з поважних причин використати відпустку для лікування у зв'язку з хворобою за межами органу Держприкордонслужби військовослужбовець строкової військової служби може бути залишений у цьому органі із звільненням його на час відпустки від усіх робіт, занять, несення служби в наряді та варті. У цьому випадку матроси і старшини кораблів та суден Морської охорони за розпорядженням начальника органу Морської охорони розміщуються в одному з берегових підрозділів (без виключення їх із списків особового складу корабля або судна), в яких зараховуються на всі види забезпечення. Така відпустка проводиться, як правило, в медичному пункті (лазареті) цього органу із здійсненням необхідних лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів.

Військовослужбовці, яким до закінчення строку, встановленого для проходження строкової військової служби, залишилося служити менше одного місяця, проводять відпустку для лікування у зв'язку з хворобою при органі Держприкордонслужби.

Проходження строкової військової
служби особами, засудженими до тримання
у дисциплінарному батальйоні (на гауптвахті)

247. Військовослужбовці строкової військової служби, направлені для відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні, виключаються зі списків особового складу органу Держприкордонслужби, в якому вони проходили строкову військову службу до засудження, з дня набрання вироком суду законної сили.

Військовослужбовцям строкової військової служби, які відбували покарання у дисциплінарному батальйоні (на гауптвахті), час відбування покарання не зараховується до строку строкової військової служби. Час відбування покарання може бути зарахований до строку строкової військової служби у випадках, передбачених Положенням про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України.

Військовослужбовці строкової військової служби, звільнені з дисциплінарного батальйону (гауптвахти), направляються для подальшого проходження строкової військової служби, як правило, в ті самі органи Держприкордонслужби, в яких вони проходили строкову військову службу до засудження.

Звільнення з військової служби

248. Звільнення військовослужбовців строкової військової служби проводиться на підставі указу Президента України та в порядку, визначеному наказом Голови Державної прикордонної служби України, начальниками органів Держприкордонслужби, які мають право видавати накази по особовому складу.

У разі потреби військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, можуть бути затримані на строковій військовій службі за рішенням Президента України на строк до шести місяців.

Військовослужбовців строкової військової служби, які під час її проходження оволоділи у повному обсязі професійними навичками відповідно до займаних посад, дисципліновані, зразково виконують службові обов'язки, начальник органу Держприкордонслужби має право звільнити в запас на місяць раніше строків, установлених для проходження строкової військової служби, але не раніше видання указу Президента України про черговий призов на строкову військову службу та про звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

249. План звільнення військовослужбовців строкової військової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, затверджується начальником органу Держприкордонслужби не пізніше ніж за 10 днів до початку їх звільнення у запас.

День звільнення зі строкової військової служби військовослужбовцям доводять безпосередні начальники не пізніше ніж за два дні після затвердження плану звільнення військовослужбовців у запас.

250. Військовослужбовці строкової військової служби, які підлягають звільненню в запас, але перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, строк якої закінчується за п'ять днів до початку чергового звільнення, до місця строкової військової служби не повертаються, а звільняються в запас рішенням начальників органів Держприкордонслужби, в яких вони проходили строкову військову службу. При цьому військовослужбовцю надсилаються документи, необхідні для взяття його на військовий облік у військовому комісаріаті.

Військовослужбовці, які вислужили встановлені строки строкової військової служби і перебувають на лікуванні (обстеженні) у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, підлягають огляду військово-лікарською комісією після закінчення лікування (обстеження). Звільнення цих осіб із строкової військової служби здійснюється наказом начальника закладу охорони здоров'я після погодження з начальниками органів Держприкордонслужби, в яких проходили службу військовослужбовці.

Військовослужбовці, які визнані військово-лікарською комісією непридатними до проходження строкової військової служби, підлягають звільненню зі строкової військової служби відповідно до пункту "а" частини третьої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) за станом здоров'я наказами начальників органів Держприкордонслужби, в яких вони проходять строкову військову службу. Звільнення таких військовослужбовців здійснюється після надходження висновку військово-лікарської комісії про непридатність військовослужбовців до строкової військової служби за станом здоров'я.

251. Військовослужбовці строкової військової служби можуть бути звільнені зі строкової військової служби достроково відповідно до пункту "б" частини третьої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) на підставі відповідного акта обстеження сімейного стану військовослужбовця, затвердженого обласним військовим комісаром у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

252. Начальники органів Держприкордонслужби зобов'язані протягом 5 днів з дня надходження від обласних військових комісарів акта обстеження сімейного стану родичів військовослужбовця та нотаріально завірених копій документів, що підтверджують причину дострокового звільнення, надіслати акт разом із своїм висновком за підпорядкованістю до вищого органу Держприкордонслужби для прийняття рішення, а в разі відсутності підстав для звільнення зі строкової військової служби у визначені законодавством строки - надати відповідь обласному військовому комісару та заявнику з повідомленням причин відмови у звільненні.

Рішення про надання дозволу на дострокове звільнення зі строкової військової служби військовослужбовця приймається Адміністрацією Держприкордонслужби у визначені законодавством строки.

Начальник органу Держприкордонслужби звільняє військовослужбовця зі строкової військової служби за сімейними обставинами після одержання дозволу Адміністрації Держприкордонслужби.

253. Грошове, продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців, які звільняються зі строкової військової служби, здійснюється відповідно до законодавства.

Особам, звільненим зі строкової військової служби кадровим підрозділом органу Держприкордонслужби, видається обліково-послужна картка, припис установленої Адміністрацією Держприкордонслужби форми для направлення на військовий облік, службова характеристика та медична книжка.

Військовослужбовці строкової військової служби за їх бажанням можуть бути звільнені з військової служби у власному цивільному одязі.

X. Проходження військової служби
за призовом осіб офіцерського складу

254. На військову службу за призовом осіб офіцерського складу в разі потреби за наказом Голови Державної прикордонної служби України, погодженим з Міністерством оборони України, призиваються офіцери запасу у кількості та за військово-обліковими спеціальностями, визначеними Адміністрацією Держприкордонслужби.

Початком проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу є день їх відправлення до органу Держприкордонслужби з районного (міського) військового комісаріату.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця із списків особового складу органу Держприкордонслужби у зв'язку зі звільненням з військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

255. Особи, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, направляються у розпорядження відповідних начальників, які мають право призначати їх на посади, та переміщуються по службі на підставах і в порядку, визначених цим Положенням. Зазначені особи виконують обов'язки, користуються правами і пільгами та забезпечуються всіма видами забезпечення, що передбачені для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом або кадрову військову службу, якщо інше не передбачено законодавством.

Особи, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, за наявності у Держприкордонслужбі вакантних посад, вимоги до заміщення яких відповідають професійній (фаховій) підготовці за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю, освітньо-кваліфікаційному рівню та досвіду служби (роботи) цих осіб, за їх бажанням після закінчення встановленого строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу можуть бути прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в порядку, визначеному цим Положенням.

256. Звільнення, зокрема достроково, з військової служби осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, здійснюється відповідно до частини третьої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) в порядку, визначеному цим Положенням.

XI. Залишення на військовій службі
понад граничний вік перебування
на військовій службі

257. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом або кадрову військову службу і мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання у разі потреби у фахівцях відповідної спеціальності можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до 5 років.

Перелік посад, за якими військовослужбовцям дозволяється продовжувати службу після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, затверджується Адміністрацією Держприкордонслужби.

258. Рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі приймається:

для осіб офіцерського складу - Головою Державної прикордонної служби України;

для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу - прямими начальниками, які мають право видавати накази по особовому складу, від начальника органу Держприкордонслужби, в якому цей військовослужбовець проходить військову службу, і вище;

для військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій, - Головою Державної прикордонної служби України за клопотанням керівників відповідних державних органів, установ і організацій, а також керівника розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби.

259. Військовослужбовці, які бажають продовжувати військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі, подають рапорт за підпорядкованістю про залишення їх на службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

260. Військовослужбовці, які бажають продовжувати військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі, проходять за направленням начальника органу Держприкордонслужби медичне обстеження з метою визначення придатності до військової служби. Військовослужбовці, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані непридатними чи обмежено-придатними до військової служби, не залишаються на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

261. Прийняття рішення та видання наказів по особовому складу про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік перебування на ввійськовій службі здійснюється до 1 грудня року, що передує року досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі.

262. Накази про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі доводяться до них начальниками органів Держприкордонслужби.

263. Військовослужбовці, рішення про залишення яких на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі не прийнято, включаються до плану звільнення з військової служби на наступний рік, про що начальники органів Держприкордонслужби за місцем служби військовослужбовців особисто повідомляють їх у письмовій формі.

264. Військовослужбовці, залишені на військовій службі понад граничний вік, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який їм продовжено військову службу, на загальних підставах, у тому числі за їх бажанням з підстав, визначених пунктом "в" частини шостої та пунктом "в" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" ( 2232-12 ). Після закінчення строку, на який цим військовослужбовцям була продовжена військова служба, вони звільняються з військової служби на загальних підставах.

XII. Звільнення з військової служби
Загальні питання

265. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

1) у запас - якщо вони не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби;

2) у відставку - якщо вони досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби із виключенням з військового обліку.

266. Звільнення з військової служби здійснюється, як правило, без зарахування у розпорядження відповідних начальників органів Держприкордонслужби.

У виняткових випадках допускається звільнення військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників органів Держприкордонслужби.

267. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби з підстав, визначених частиною шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" ( 2232-12 ), з ініціативи:

1) командування органу Держприкордонслужби - за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "г", "е", "є", "ж" та "и" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 );

2) військовослужбовця - за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "д" та "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

268. Особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, звільняються з військової служби з підстав, визначених частиною сьомою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" ( 2232-12 ), з ініціативи:

1) командування органу Держприкордонслужби - за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "в", "г", "е", "є" та "ж" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 );

2) особи офіцерського складу - за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в" та "д" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

269. Контракт про навчання може бути припинено (розірвано) достроково, а курсанта, який вислужив установлені строки строкової служби, звільнено з військової служби з ініціативи:

а) ректора вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби - за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "е", "є" та "и" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 );

б) курсанта - за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "д" та "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

День припинення (розірвання) контракту визначається згідно з пунктом 27 цього Положення.

Права посадових осіб щодо звільнення
військовослужбовців з військової служби

270. Звільнення військовослужбовців з військової служби з підстав, передбачених пунктом "г" частини другої, частинами третьою, шостою і сьомою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), здійснюється:

1) у військових званнях до старшого сержанта (головного старшини) включно з усіх підстав - начальниками органів охорони державного кордону, загонів Морської охорони, навчальних центрів, науково-дослідних установ, а також органів забезпечення, які мають право видання наказів по особовому складу;

2) у військових званнях старшини (головного корабельного старшини), прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана) з усіх підстав (крім звільнення за службовою невідповідністю у порядку дисциплінарного стягнення та у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів) - начальниками органів охорони державного кордону, загонів Морської охорони, навчальних центрів, науково-дослідних установ, а також органів забезпечення, які мають право видання наказів по особовому складу;

3) у військових званнях до майора (капітана 3 рангу) включно з усіх підстав (крім звільнення осіб офіцерського складу за службовою невідповідністю у порядку дисциплінарного стягнення та у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів) - начальниками регіональних управлінь, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби;

4) у військових званнях до генерал-полковника (адмірала) включно, у тому числі військовослужбовців, які підлягають звільненню у зв'язку із проведенням організаційно-штатних заходів, у разі неможливості їх використання на службі та осіб офіцерського складу за службовою невідповідністю у порядку дисциплінарного стягнення - Головою Державної прикордонної служби України;

5) у військовому званні генерала армії України - Президентом України.

Звільнення військовослужбовців, крім Голови Державної прикордонної служби України, здійснюється лише тими посадовими особами, у яких вони перебувають у прямому підпорядкуванні згідно з номенклатурою посад.

271. Дострокове припинення (розірвання) контракту про проходження військової служби та контракту про навчання з відповідними категоріями військовослужбовців здійснюється посадовими особами, зазначеними в пункті 270 цього Положення, в межах наданих їм повноважень.

272. Військовослужбовці звільняються з військової служби за віком у разі досягнення:

1) військовослужбовцями рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, - 45 років;

2) військовослужбовцями молодшого офіцерського складу - 45 років;

3) військовослужбовцями старшого офіцерського складу у військових званнях майора (капітана 3 рангу), підполковника (капітана 2 рангу) - 50 років, полковника (капітана 1 рангу) - 55 років;

4) військовослужбовцями вищого офіцерського складу - 60 років.

Військовослужбовці, які набули право на пенсію за вислугу років, а також ті, що є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і до досягнення встановленого граничного віку перебування на військовій службі яких залишилося п'ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених пунктом "в" частини шостої або пунктом "в" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

273. Начальники органів Держприкордонслужби відповідно до наданих їм прав зобов'язані звільнити з військової служби військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, або тих, що не виявили бажання укладати новий контракт.

Документи на звільнення з військової служби військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або в яких закінчується строк дії контракту, надсилаються для розгляду посадовим особам, які мають право їх звільняти, не пізніше ніж за два місяці до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі або закінчення строку контракту. Наказ про звільнення таких військовослужбовців повинен бути виданий не пізніше ніж за місяць до досягнення граничного віку перебування на військовій службі або закінчення строку контракту.

Військовослужбовці, яких звільнено з військової служби за віком чи у зв'язку із закінченням строку контракту, виключаються зі списків особового складу органу Держприкордонслужби в день, що настає за днем досягнення граничного віку перебування на військовій службі чи днем закінчення контракту про проходження військової служби. Здавання посади такими військовослужбовцями повинно бути здійснено не пізніше дня досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі чи закінчення строку контракту.

274. Військовослужбовці, які визнані військово-лікарською комісією непридатними або обмежено придатними до військової служби, підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я у місячний строк після отримання органом Держприкордонслужби, в якому вони проходять військову службу, відповідного висновку.

275. Після отримання органом Держприкордонслужби висновку військово-лікарської комісії про непридатність військовослужбовця до військової служби документи щодо звільнення цього військовослужбовця з військової служби негайно оформляються та подаються за підпорядкованістю посадовій особі, яка має право видавати наказ про його звільнення з військової служби, для видання відповідного наказу.

Висновок військово-лікарської комісії про обмежену придатність військовослужбовця до військової служби, що надійшов до органу Держприкордонслужби, невідкладно доводиться до відома військовослужбовця під розписку. Військовослужбовець письмово попереджується про звільнення з військової служби у місячний строк. Документи щодо звільнення такого військовослужбовця з військової служби оформляються та подаються за підпорядкованістю посадовій особі, яка має право видавати наказ про його звільнення з військової служби, для видання відповідного наказу.

Визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, на їх прохання та за наявності потреби у фахівцях відповідної спеціальності можуть бути залишені на військовій службі з урахуванням медичного висновку та службової характеристики про їх здатність виконувати обов'язки за посадою за рішенням:

прямого начальника, який має право видавати накази по особовому складу, від начальника регіонального управління і вище - щодо осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;

керівника розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби - щодо військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій;

Голови Державної прикордонної служби України - щодо осіб офіцерського складу, а також за рішенням, прийнятим за зверненням керівників відповідних державних органів, установ і організацій, - щодо військовослужбовців, відряджених до державних органів, установ і організацій.

Перелік посад, на яких може бути дозволено проходження військової служби військовослужбовцям, які визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до проходження військової служби, затверджується Адміністрацією Держприкордонслужби.

Військовослужбовці, які визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби та бажають продовжувати військову службу, подають про це рапорт за підпорядкованістю.

Для прийняття рішення про залишення військовослужбовця на військовій службі кадровим підрозділом органу Держприкордонслужби, в якому проходить військову службу військовослужбовець, невідкладно надсилаються до органу Держприкордонслужби, начальник якого уповноважений згідно з цим пунктом приймати рішення щодо залишення військовослужбовця на службі, такі документи:

рапорт військовослужбовця з проханням про залишення на військовій службі;

висновок військово-лікарської комісії про обмежену придатність військовослужбовця до військової служби;

службову характеристику на військовослужбовця з аргументованим висновком начальника органу Держприкордонслужби про можливість виконання військовослужбовцем своїх посадових обов'язків або щодо доцільності його використання на інших посадах.

У цьому випадку підготовка документів на звільнення військовослужбовця з військової служби за станом здоров'я зупиняється на строк до прийняття рішення за зверненням військовослужбовця.

Прийняття рішення та видання наказу про залишення військовослужбовця на військовій службі здійснюється протягом одного місяця з дня надходження документів до відповідного органу Держприкордонслужби, про що невідкладно повідомляється начальник органу Держприкордонслужби, в якому військовослужбовець проходить військову службу.

Наказ про залишення військовослужбовця на військовій службі доводиться до його відома начальником органу Держприкордонслужби, в якому він проходить військову службу.

Військовослужбовець, якому в залишенні на військовій службі відмовлено, звільняється з військової служби у місячний строк з дня отримання органом Держприкордонслужби, в якому він проходить військову службу, відмови уповноваженої посадової особи у його залишенні на військовій службі.

Військовослужбовці, залишені на військовій службі, можуть бути звільнені з військової служби на загальних підставах.

З метою здійснення контролю за станом здоров'я зазначені у цьому пункті військовослужбовці зобов'язані щороку проходити медичний огляд військово-лікарською комісією.

276. У разі звільнення з військової служби військовослужбовців, зазначених у пункті 274 цього Положення, з ініціативи командування їх може бути виключено зі списків особового складу органу Держприкордонслужби лише після виписки з лікувального закладу, а до виписки з лікувального закладу - лише за їх письмовим клопотанням.

277. Військовослужбовець звільняється з військової служби у зв'язку із проведенням організаційно-штатних заходів, у тому числі в разі ліквідації (розформування), реорганізації органу Держприкордонслужби і неможливості використання військовослужбовця на військовій службі.

Неможливість використання військовослужбовців на військовій службі визначається відсутністю вакантних рівних посад, вимоги до заміщення яких відповідають професійній (фаховій) підготовці за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю, освітньо-кваліфікаційному рівню та досвіду служби цих військовослужбовців, що письмово підтверджується відповідними кадровими підрозділами, у межах Держприкордонслужби та відмовою військовослужбовців від призначення на нижчі посади.

При скороченні в органі Держприкордонслужби рівнозначних посад у межах їх загальної чисельності, які підлягають заміщенню військовослужбовцями з однаковою професійною (фаховою) підготовкою, якщо займана військовослужбовцем посада не підлягає скороченню, такий військовослужбовець за наявності в нього права на пенсію звільняється за його згодою з військової служби.

278. Військовослужбовці, які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів, у разі неможливості їх використання на військовій службі і які не набули права на пенсію за вислугою років, попереджаються не пізніше ніж за два місяці до звільнення у письмовій формі про можливе звільнення з військової служби начальником органу Держприкордонслужби або уповноваженою ним посадовою особою. Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку з проведенням організаційно-штатних заходів начальник органу Держприкордонслужби (структурного підрозділу Адміністрації Держприкордонслужби або її розвідувального органу в разі, коли зміни стосуються безпосередньо цих органів) або уповноважена ним посадова особа пропонує військовослужбовцю іншу посаду в тому ж органі Держприкордонслужби, а за відсутності таких - в інших органах Держприкордонслужби.

Кадровий підрозділ органу Держприкордонслужби письмово повідомляє не пізніше ніж за два місяці до проведення зазначених заходів державну службу зайнятості про можливе звільнення військовослужбовців.

279. Військовослужбовець може бути звільнений за сімейними обставинами або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Звільнення військовослужбовців з цих підстав здійснюється згідно з письмовими документами, які підтверджують наявність у них відповідних сімейних обставин або інших поважних причин.

280. Звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність здійснюється:

1) у разі накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення - звільнення з військової служби за контрактом за службовою невідповідністю; позбавлення військового звання прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана) із звільненням з військової служби у запас; звільнення з військової служби за службовою невідповідністю.

Виконання накладеного на військовослужбовця дисциплінарного стягнення здійснюється негайно, але не пізніше 3 місяців після накладення такого стягнення;

2) якщо за результатами планової атестації прийнято рішення про невідповідність займаній посаді та доцільність звільнення з військової служби через службову невідповідність.

На підставі затвердженої атестації подаються документи для звільнення військовослужбовця з військової служби через службову невідповідність не пізніше 3 місяців після ознайомлення його з таким рішенням;

3) якщо накладене на військовослужбовця таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність, не відіграло протягом року своєї ролі і начальником органу Держприкордонслужби прийнято рішення про звільнення такої особи з військової служби.

Наказ про звільнення військовослужбовця видається протягом місяця після закінчення річного строку з дня накладення на військовослужбовця зазначеного дисциплінарного стягнення;

4) якщо військовослужбовцю скасовано допуск до державної таємниці за відсутності рівних посад, призначення на які не передбачає допуску до державної таємниці, та в разі відмови військовослужбовця від призначення на нижчі посади, що не передбачають допуску до державної таємниці, якщо такі посади є в наявності;

5) у разі невиконання курсантами навчальних центрів навчальних планів підготовки або отримання незадовільної оцінки з предметів, винесених на іспити;

6) через недисциплінованість курсанта вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, незадовільне складення ним іспитів під час екзаменаційної сесії, небажання продовжувати навчання, а також у разі відмови курсанта, який уклав контракт про навчання, від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу, за винятком військовослужбовців чоловічої статі, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби;

7) у разі притягнення військовослужбовця до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушеннями обмежень, передбачених пунктами 1 - 3 частини першої статті 4, статтею 5 Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ).

Про звільнення військовослужбовця з військової служби у триденний строк письмово повідомляється суд, який постановив обвинувальний вирок або прийняв постанову про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення.

281. Підставою для оформлення документів, необхідних для видання начальником органу Держприкордонслужби наказу по особовому складу про звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, є виданий уповноваженою посадовою особою наказ про накладення на військовослужбовця дисциплінарного стягнення у виді:

позбавлення військового звання - на осіб офіцерського складу;

позбавлення військового звання сержанта (старшини), а також позбавлення військового звання прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана) із звільненням з військової служби у запас.

282. Після надходження до органу Держприкордонслужби наказу старшого начальника, яким військовослужбовця позбавлено військового звання в дисциплінарному порядку, або після накладення на військовослужбовця такого дисциплінарного стягнення начальником цього органу Держприкордонслужби в межах прав, наданих йому Дисциплінарним статутом Збройних Сил України ( 551-14 ), військовослужбовцю, позбавленому військового звання сержантського і старшинського складу чи офіцерського складу, наказом начальника органу Держприкордонслужби, в якому проходить службу військовослужбовець, присвоюється військове звання солдата (матроса) з дня підписання наказу про позбавлення його військового звання і він без призначення на посаду, яка підлягає заміщенню особами рядового складу, звільняється з військової служби та виключається зі списків особового складу органу Держприкордонслужби після здавання займаної посади.

Початком здавання посади є день, що настає за днем, коли військовослужбовцю було доведено наказ про позбавлення його військового звання.

283. Питання про припинення (розірвання) з військовослужбовцями контракту у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням за бажанням військовослужбовця та про його звільнення з військової служби вирішується за згодою сторін. У разі відсутності такої згоди спір виноситься на розгляд спеціальних комісій з вирішення конфліктних ситуацій, які утворюються в регіональних управліннях Держприкордонслужби та в Адміністрації Держприкордонслужби. Висновки комісії мають рекомендаційний характер під час прийняття рішення щодо задоволення прохання військовослужбовця.

Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій затверджується Адміністрацією Держприкордонслужби.

284. Військовослужбовця може бути звільнено з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем в разі, коли протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладання контракту про проходження військової служби чи контракту про навчання обов'язків він два або більше разів притягувався до матеріальної, адміністративної, кримінальної або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності.

285. Для звільнення з військової служби за власним бажанням особи офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, подають у порядку підпорядкування рапорт начальнику органу Держприкордонслужби, в якому вони проходять службу.

Наказ про звільнення з військової служби з цієї підстави видається у стислі строки, але не пізніше двох місяців після отримання начальником органу Держприкордонслужби рапорту офіцера.

286. Військовослужбовець звільняється з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким військовослужбовцю призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади.

Після надходження до органу Держприкордонслужби обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, яким військовослужбовцю призначено покарання у виді позбавлення військового звання, військовослужбовцю наказом начальника органу Держприкордонслужби, в якому він проходить військову службу, присвоюється військове звання солдата (матроса) з дня набрання законної сили вироком суду і він без призначення на посаду, яка підлягає заміщенню особами рядового складу, звільняється з військової служби та виключається зі списків особового складу органу Держприкордонслужби після здавання займаної посади.

Військовослужбовці, яким вироком суду, що набрав законної сили, призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі чи позбавлення права займати певні посади, звільняються з військової служби та виключаються із списків особового складу органу Держприкордонслужби з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання.

287. Військовослужбовці, яких звільнено з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, в разі його скасування і закриття справи у зв'язку з відсутністю події або складу злочину за їх зверненням поновлюються на військовій службі.

Порядок звільнення з військової служби

288. У разі прийняття рішення про звільнення військовослужбовець подає по команді рапорт та в разі необхідності документи, які підтверджують підстави звільнення.

У разі звільнення військовослужбовця з військової служби за рішенням командування за розпорядженням начальника органу Держприкордонслужби, в якому проходить службу військовослужбовець, кадровий підрозділ органу забезпечує підготовку подання про його звільнення.

Форма та порядок подання про звільнення військовослужбовців з військової служби та перелік документів, які додаються до нього у випадках, передбачених абзацами першим і другим цього пункту, визначаються Адміністрацією Держприкордонслужби.

289. Перед звільненням військовослужбовця з військової служби кадровим підрозділом органу Держприкордонслужби уточнюються відомості про проходження ним військової служби та у разі потреби документально підтверджуються періоди служби, що підлягають зарахуванню до вислуги років у календарному та пільговому обчисленні, і проводиться обчислення вислуги років військової служби.

Розрахунок вислуги років військової служби доводиться до відома військовослужбовцю під розписку перед оформленням подання. У разі незгоди з обчисленням вислуги років військової служби військовослужбовець письмово обгрунтовує свої заперечення щодо розрахунку вислуги років та засвідчує їх своїм підписом. У разі відмови військовослужбовця підписати розрахунок вислуги років посадовою особою кадрового підрозділу про це робиться відповідний запис на розрахунку.

Заперечення військовослужбовця щодо обчислення вислуги років військової служби розглядаються начальником органу Держприкордонслужби, в якому він проходить військову службу, а в разі звільнення з військової служби військовослужбовця, який проходить військову службу в Адміністрації Держприкордонслужби, - особою, уповноваженою Головою Державної прикордонної служби України. Невирішені спірні питання щодо обчислення вислуги років окремих періодів військової служби розглядаються спеціальною комісією, утвореною Адміністрацією Держприкордонслужби.

290. Перед вирішенням питання про звільнення з військової служби військовослужбовці направляються для встановлення придатності до військової служби за станом здоров'я на медичний огляд військово-лікарською комісією, висновки якої враховуються для визначення підстав звільнення.

Військовослужбовець, якого звільняють з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку, через службову невідповідність, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, на медичний огляд військово-лікарською комісією не направляється.

На медичний огляд військово-лікарською комісією також не направляються військовослужбовці, які звільняються з військової служби, у разі, коли вони письмово відмовилися від проходження медичного огляду.

291. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених пунктами "а"-"д" частини шостої та пунктами "а"-"д" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) для звільнення з військової служби, можуть обрати за бажанням одну з них.

292. Наказ про звільнення військовослужбовця з військової служби видається відповідною посадовою особою. Перебування військовослужбовця у відпустці чи його тимчасова непрацездатність не є підставою для затримки видання такого наказу.

Після надходження до органу Держприкордонслужби витягу з наказу начальника органу Держприкордонслужби вищого рівня або письмового повідомлення зазначеного органу про звільнення військовослужбовця з військової служби або після видання наказу начальника органу Держприкордонслужби, в якому військовослужбовець проходить військову службу, про його звільнення військовослужбовець здає в установлені строки посаду, з ним проводиться розрахунок, військовослужбовець виключається із списків особового складу органу Держприкордонслужби і направляється на військовий облік до районного (міського) військового комісаріату за обраним місцем проживання.

293. Особа, звільнена з військової служби, на день виключення із списків особового складу органу Держприкордонслужби розраховується за всіма видами належного їй на день звільнення матеріального та грошового забезпеченням.

294. Не допускається виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби через звільнення в період його тимчасової непрацездатності та в період перебування військовослужбовця у відпустці.

295. Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 і більше років та позитивно характеризуються по службі, а також тим, хто має особливі заслуги перед Україною незалежно від вислуги років, у разі звільнення з військової служби за рішенням посадових осіб, які здійснюють звільнення, надається право носіння військової форми одягу.

До осіб, які звільняються з військової служби, можуть бути застосовані заохочення.

296. Після видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби підстава для звільнення зміні не підлягає, якщо під час звільнення не було допущено порушення законодавства.

297. Військовослужбовець, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання (припинення) контракту про проходження військової служби з ініціативи командування, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання (припинення) контракту і звільнення з військової служби у порядку, встановленому законодавством. Оскарження не зупиняє виконання зазначеного наказу.

Поновлення на військовій службі

298. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби поновлення його на попередній або рівній посаді здійснюється за наказом посадової особи, якій надано право звільнення з військової служби відповідної категорії військовослужбовців, або за наказом посадової особи вищого рівня. Наказ видається на підставі рішення суду, що набрало законної сили, акта прокурорського реагування чи виданого за підсумками службового розслідування наказу старшого начальника, якими визнано незаконність звільнення військовослужбовця.

299. У разі незаконного звільнення з військової служби військовослужбовця, який проходив військову службу за контрактом, він підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій ніж попередня, посаді з дня прийняття рішення про поновлення на військовій службі. У разі поновлення військовослужбовця на військовій службі начальник органу Держприкордонслужби, який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує в установленому законодавством порядку питання щодо виплати йому грошового забезпечення та видачі матеріального забезпечення за час вимушеного прогулу, які він недоотримав внаслідок незаконного звільнення. Зазначений період зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і пільговому обчисленні) та до строку вислуги у військовому званні.

У цьому разі контракт, строк дії якого закінчився під час вимушеного прогулу, продовжується на строк вимушеного прогулу. Новий контракт з цим військовослужбовцем укладається у порядку, визначеному цим Положенням.

Звільнення з військової служби деяких
категорій військовослужбовців

300. Звільнення з військової служби військовослужбовців, прикомандированих до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад або відряджених до державних органів, установ і організацій, здійснюється в разі досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі та в інших випадках, передбачених законодавством.

Зазначені військовослужбовці звільняються з військової служби Головою Державної прикордонної служби України за поданням Голови Верховної Ради України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голів місцевих рад, керівників державних органів, установ і організацій, до яких вони прикомандировувались або відряджалися, без зарахування у розпорядження Голови Державної прикордонної служби України.

Днем закінчення військової служби військовослужбовців, прикомандированих до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад або відряджених до державних органів, установ і організацій, є день їх звільнення з військової служби, який визначається наказом Голови Державної прикордонної служби України, з урахуванням строку, необхідного для здійснення розрахунку цих військовослужбовців за належне їм продовольче, речове та інше забезпечення, що передбачене законодавством для військовослужбовців Держприкордонслужби.

Витяги з наказів про звільнення з військової служби зазначеної категорії військовослужбовців надсилаються до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, державних органів, установ і організацій.

Розрахунок звільнених з військової служби осіб за належне їм продовольче, речове та інше забезпечення здійснюється в органах Держприкордонслужби, в яких вони перебувають на відповідному забезпеченні.

Пенсійне забезпечення звільнених з військової служби осіб, прикомандированих до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад або відряджених до державних органів, установ і організацій, здійснюється на загальних підставах, передбачених законодавством для військовослужбовців.

301. За наявності підстав, передбачених частинами шостою та сьомою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час досудового чи судового слідства з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів досудового слідства чи суду.

Військовослужбовці, стосовно яких провадиться дізнання, досудове слідство або кримінальна справа розглядається судом, не підлягають звільненню з військової служби згідно з пунктами "е" та "и" частини шостої та пунктом "е" частини сьомої статті 26 названого Закону ( 2232-12 ) за вчинення діянь, які слугували підставою до порушення кримінальної справи.

302. Не підлягають звільненню з військової служби військовослужбовці, які відбувають арешт, крім випадку, коли військовослужбовця визнано непридатним або обмежено придатним до військової служби за станом здоров'я.

303. Військовослужбовці, визнані за рішенням суду безвісно відсутніми чи оголошені померлими, виключаються зі списків особового складу Держприкордонслужби наказами начальників, яким надано право видавати накази по особовому складу органів Держприкордонслужби, в яких ці військовослужбовці перебували на посадах (у розпорядженні).

XIII. Виконання військового обов'язку в запасі

304. Громадяни, які проходили військову службу у Держприкордонслужбі і звільнені в запас, перебувають на обліку у військових комісаріатах Збройних Сил України.

Категорії та розряди запасу, граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі, порядок проходження зборів та порядок переведення військовозобов'язаних у відставку визначаються Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), указами Президента України, а також нормативно-правовими актами Міністерства оборони України.

XIV. Проходження військової служби
та деякі питання виконання військового
обов'язку в особливий період

305. В особливий період військовослужбовці проходять військову службу в порядку, передбаченому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок проходження військової служби в особливий період.

306. У разі оголошення мобілізації:

1) військовослужбовці, які перебувають у цей час на військовій службі, звільненню в запас не підлягають, крім військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до 16 років (такі військовослужбовці-жінки можуть продовжувати військову службу тільки за власним бажанням). Військовозобов'язані, призвані на збори до органів Держприкордонслужби, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження начальників відповідних органів Держприкордонслужби. Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених із списків особового складу органу Держприкордонслужби, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку чи в запас з підстав, передбачених пунктом "є" частини шостої або пунктом "є" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 );

2) усі відпустки військовослужбовців, крім відпусток для лікування у зв'язку з хворобою, з вагітністю та пологами, відпусткою по догляду за дитиною, припиняються. Військовослужбовці, які перебувають у відпустках, зобов'язані негайно повернутися до місця проходження військової служби;

3) військовослужбовці, які перебувають у відрядженні, зобов'язані за узгодженням з посадовими особами, у розпорядження яких вони прибули, негайно повернутися до органів Держприкордонслужби, в яких вони проходять військову службу;

4) заміна військовослужбовців, які проходять військову службу в місцевостях з установленими строками служби, а також на посадах, для яких установлений граничний строк перебування, припиняється;

5) військовослужбовці, які переміщуються на інші посади згідно з відповідними планами, а також військовослужбовці, призвані на військову службу із запасу до органів Держприкордонслужби, приступають до виконання обов'язків за посадами з моменту призначення на них.

Якщо органи Держприкордонслужби, в яких проходять службу військовослужбовці, змінили місце дислокації, військовослужбовці, які перебували за межами їх дислокації, зобов'язані прибути до найближчого органу Держприкордонслужби або військового комісаріату і діяти відповідно до наказу (розпорядження) відповідного начальника органу Держприкордонслужби чи військового комісара.

Особи, які не повернулися своєчасно без поважних причин до місця проходження військової служби, несуть відповідальність згідно із законодавством.

307. Особовий склад Держприкордонслужби у воєнний час поповнюється за рахунок військовозобов'язаних, призваних на військову службу в установленому порядку.

Офіцерський склад Держприкордонслужби поповнюється також за рахунок:

осіб, яким присвоєно військові звання офіцерського складу відповідно до пунктів 61-63 цього Положення;

осіб офіцерського складу інших військових формувань, переведених у встановленому порядку для проходження військової служби до Держприкордонслужби.

308. Зарахування в особливий період випускників вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, вищих військових навчальних закладів інших військових формувань, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у розпорядження відповідних начальників, які мають право призначення, для вирішення питання щодо дальшого проходження ними військової служби допускається в разі, коли вони не можуть бути відразу призначені на посади. Такі військовослужбовці призначаються на посади не пізніше двох місяців після закінчення навчальних закладів.

309. Начальники, які мають право призначення військовослужбовців на посади у воєнний час, створюють у зазначений час резерв кандидатів для своєчасного поповнення особового складу органів Держприкордонслужби чи їх підрозділів.

310. Першочерговому і повному комплектуванню військовослужбовцями підлягають органи Держприкордонслужби, що безпосередньо беруть участь у виконанні завдань особливого періоду.

311. Призначення на посади військовослужбовців, які закінчили вищий військовий навчальний заклад Держприкордонслужби, вищі військові навчальні заклади інших військових формувань, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, призвані із запасу, завершили лікування у військових лікувальних закладах, а також переміщення їх по службі здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням.

312. Атестація військовослужбовців в особливий період не проводиться. Для призначення військовослужбовців на вищі посади, нагородження чи присвоєння їм чергових військових звань складаються службові характеристики, що додаються до відповідного подання.

Строки вислуги у військових званнях для військовослужбовців, які проходять військову службу в органах Держприкордонслужби та їх підрозділах у воєнний час, обчислюються з розрахунку один місяць військової служби за три календарних місяці.

313. В особливий період у разі потреби можуть надаватися відпустки на строк до 10 календарних днів:

військовослужбовцям, які займають посади начальників органів Держприкордонслужби, - Головою Державної прикордонної служби України;

іншим військовослужбовцям - прямими начальниками від начальника прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, загону Морської охорони, авіаційної частини, органу забезпечення і вище.

Відпустку для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії може бути надано військовослужбовцям тривалістю не менш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад:

особам старшого та вищого офіцерського складу, які займають посади начальників регіональних управлінь, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби та їх заступників, начальників підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, - Головою Державної прикордонної служби України;

офіцерам, які займають посади начальників органів Держприкордонслужби у складі регіонального управління, - начальниками регіональних управлінь і вище;

іншим військовослужбовцям - прямими начальниками від начальника прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, загону Морської охорони, авіаційної частини, органу забезпечення і вище.

314. Лікування військовослужбовців у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання повинно бути закінчено у закладі охорони здоров'я. У виняткових випадках на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії військовослужбовцю може бути надано начальником органу Держприкордонслужби, а в разі виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби - начальником військово-лікувального закладу відпустку для лікування у зв'язку з хворобою на 30 календарних днів. Після закінчення цього строку за висновком (постановою) військово-лікарської комісії відпустку для лікування у зв'язку з хворобою може бути продовжено на такий самий строк, а за відповідними медичними показаннями - продовжено ще раз. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не повинна перевищувати чотирьох місяців. Після закінчення відпустки для лікування у зв'язку з хворобою військово-лікарська комісія надає висновок про ступінь придатності військовослужбовців до військової служби.

315. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до неї із зняттям з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров'я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців - звільненню в запас за станом здоров'я із зазначенням у наказі про звільнення про те, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців, здійснюється посадовими особами, зазначеними в пункті 270 цього Положення.

316. Народні депутати України, які є військовослужбовцями, в особливий період виконують обов'язки народного депутата України.

Глава Секретаріату Президента України В.УЛЬЯНЧЕНКО

Додаток 1
до Положення про проходження
громадянами України військової
служби в Державній прикордонній службі України

   Зразок

         (Малий Державний Герб України)

        ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ

               КОНТРАКТ
про проходження громадянами України
військової служби в Державній
прикордонній службі України

   Цей Контракт укладено між ___________________________________

__________________________________________________________________
(посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові

_________________________________________________________________,
начальника органу Державної прикордонної служби України)

який діє відповідно до пункту 29 Положення про проходження
громадянами України військової служби в Державній прикордонній
службі України, з одного боку, та громадянин України
(військовослужбовець) ____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць

__________________________________________________________________
і рік народження, військове звання,

__________________________________________________________________
займана військова посада, особистий номер,

__________________________________________________________________
ідентифікаційний номер, якщо вони є, місце проживання,

_________________________________________________________________,
серія і номер паспорта, коли і ким виданий)

з іншого боку, на підставі статей 19 і 20 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" уклали цей Контракт про
таке:

1. Громадянин України _______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ознайомившись із законами та іншими нормативно-правовими актами
України, які регулюють порядок проходження громадянами України
військової служби в Державній прикордонній службі України,
добровільно вступає на військову службу за контрактом і бере на
себе зобов'язання:

протягом дії цього Контракту проходити військову службу на
посадах осіб _____________________________________________________
(рядового складу, сержантського і старшинського

__________________________________________________________________
складу, офіцерського складу в органах Державної

__________________________________________________________________
прикордонної служби України)

на умовах і в порядку, встановлених Положенням про проходження
громадянами України військової служби в Державній прикордонній
службі України, іншими нормативно-правовими актами, що визначають
порядок проходження військової служби, та цим Контрактом;

додержуватись Конституції України, законів України, статутів
Збройних Сил України, Кодексу професійної етики військовослужбовця
Державної прикордонної служби України та інших нормативно-правових
актів з питань, що регламентують проходження військової служби, а
також виконувати накази старших начальників;

виконувати службові обов'язки військовослужбовця, вимоги
посадової інструкції;

проходити з дотриманням визначених законодавством вимог та
порядку військову службу в будь-якому регіоні України на посадах,
вимоги до заміщення яких відповідають професійній (фаховій)
підготовці за відповідним напрямом і основною або спорідненою
спеціальністю, освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки та
досвіду служби за фахом;

дотримуватися вимог військової дисципліни, визначеного в
органі Державної прикордонної служби України розпорядку дня; не
допускати вчинення злочинів та адміністративних правопорушень, у
тому числі корупційних правопорушень;

не використовувати своє службове становище з метою одержання
неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої
вигоди для себе чи інших осіб; не допускати впливу членів сім'ї
або інших осіб на виконання своїх службових обов'язків, якщо їх
інтереси не збігаються з покладеними завданнями та/або суперечать
їм, а також не вчиняти інших корупційних правопорушень;

подавати відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання
фінансового характеру, в тому числі за кордоном, у випадках,
порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх
основі нормативно-правовими актами;

не розголошувати інформацію, що становить державну таємницю,
інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави, та
інформацію про особу, що стала відомою у зв'язку з виконанням
службових обов'язків;

постійно вдосконалювати майстерність та професійний рівень,
проходити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації;

ефективно, за призначенням та дбайливо використовувати
військове та інше державне майно, не допускати їх втрати, знищення
чи розкрадання;

дотримуватися правил та заходів безпеки під час поводження зі
зброєю, військовою та спеціальною технікою;

   дотримуватися обмежень, визначених для військовослужбовців
законодавством; виявляти належну повагу до своїх колег по службі,
дотримуватися у спілкуванні та взаємовідносинах з ними та іншими
особами норм професійної і службової етики; попередити про свій
намір щодо дострокового розірвання контракту письмово посадову
особу, уповноважену приймати рішення про звільнення, не пізніше
ніж за місяць до подання рапорту про звільнення з військової
служби;

за наявності бажання продовжити військову службу після
закінчення строку дії контракту не пізніше ніж за три місяці до
дня закінчення цього строку подати відповідний рапорт у порядку
підпорядкування посадовій особі, уповноваженій укладати новий
контракт.

2. Державна прикордонна служба України зобов'язується
забезпечити відповідно до законодавства належні умови для
проходження військової служби громадянином України _______________

_________________________________________________________________:
(прізвище, ім'я, по батькові)

додержання його особистих прав і свобод та прав членів його
сім'ї, включаючи надання пільг, гарантій і компенсацій,
установлених законами та іншими нормативно-правовими актами;

призначення його на військові посади відповідно до отриманої
професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом чи
основною або спорідненою спеціальністю, освітньо-кваліфікаційним
рівнем та досвідом служби за фахом, присвоєння військових звань,
просування по службі з урахуванням ділових і моральних якостей;

навчання з підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації;

охорону здоров'я його та членів його сім'ї, які мають право
на отримання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я
Державної прикордонної служби України;

загальну тривалість службового часу на тиждень у межах
визначеної законодавством тривалості робочого часу за відповідний
період, крім періоду військових навчань, походів кораблів, бойових
стрільб, бойового чергування, несення служби у наряді та інших
випадків, передбачених Положенням про проходження громадянами
України військової служби в Державній прикордонній службі України;

право вільного пересування територією України у вихідні,
святкові та неробочі дні;

щорічну основну, а за наявності підстав - додаткову
відпустку, а також днів відпочинку за виконання службових
обов'язків у вихідні, святкові і неробочі дні та часу відпочинку
за виконання службових обов'язків в робочі дні понад установлену
тривалість службового часу;

належне матеріальне забезпечення;

виплату підйомної допомоги на нього та кожного члена його
сім'ї, який переїжджає разом із ним на нове місце проходження
військової служби;

виплату грошового забезпечення з урахуванням надбавок за
вислугу років, знання та використання іноземної мови, відповідну
кваліфікацію, спортивні і почесні звання та інших надбавок,
доплат, винагород, премій;

   соціальну і  професійну  адаптацію  в разі звільнення з
військової служби у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням
організаційних заходів;

надання жилого приміщення або виплату грошової компенсації за
піднайом (найом) ним жилого приміщення;

виплату одноразової грошової допомоги у разі звільнення з
військової служби; інші соціальні виплати йому та членам його
сім'ї, визначені законами та іншими нормативно-правовими актами.

3. Контракт може бути достроково припинено (розірвано) з
ініціативи органу Державної прикордонної служби України або
громадянина України в порядку та на підставах, визначених
Положенням про проходження громадянами України військової служби в
Державній прикордонній службі України.

4. Зміни та доповнення до Контракту вносяться тільки за
згодою сторін у письмовій формі та не можуть суперечити
законодавству.

5. Додаткові умови Контракту*:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

6. Під час вирішення питань, які безпосередньо не обумовлені
цим Контрактом, сторони керуються вимогами законодавства, що
регулює порядок проходження громадянами України військової служби
в Державній прикордонній службі України.

7. Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову
силу і зберігаються кожною із сторін.

________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
(особистий підпис, прізвище (особистий підпис, найменування
та ініціали, домашня адреса посади, військове звання,
громадянина України) прізвище та ініціали начальника
органу Державної прикордонної
України)

М.П.

___ ____________ 20__ року ___ ____________ 20__ року


Контракт набирає чинності з _______________ 20__ року.

Наказ від ___ ____________ 20__ року N ________.

Дію Контракту припинено (розірвано) ___ ___________ 20__ року
у зв'язку з: _____________________________________________________
(підстава припинення (розірвання) контракту,

__________________________________________________________________
дата виключення військовослужбовця зі списків

__________________________________________________________________
особового складу, номер наказу)

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
(особистий підпис, найменування посади,
військове звання, прізвище та ініціали
начальника органу Державної
прикордонної служби України)

   * Пункт 5 Контракту заповнюється в разі виникнення після
підписання Контракту нових обставин або прийняття сторонами
додаткових зобов'язань, які не суперечать законодавству.

Додаток 2
до Положення про проходження
громадянами України військової
служби в Державній прикордонній
службі України

   Зразок

         (Малий Державний Герб України)

        ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ

               КОНТРАКТ
про проходження військової служби (навчання)
курсантами вищого військового навчального
закладу Державної прикордонної служби України

 м. ________________________ ___ ____________ 20__ року

Цей Контракт укладено між _______________________________________

_________________________________________________________________,
(найменування органу Державної прикордонної служби України,

__________________________________________________________________
посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові

_________________________________________________________________,
начальника органу Державної прикордонної служби України)

який діє відповідно до пункту 29 Положення про проходження
громадянами України військової служби в Державній прикордонній
службі України,

з одного боку, та громадянин України, який надалі іменується
"курсант" ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць

__________________________________________________________________
і рік народження, а також військове звання,

__________________________________________________________________
займана військова посада, особистий номер, ідентифікаційний

__________________________________________________________________
номер, якщо вони є, місце проживання, серія

_________________________________________________________________,
і номер паспорта, коли і ким виданий)

з іншого боку, на підставі статей 20 і 25 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" уклали цей Контракт про
таке:

1. Громадянин України ознайомився із законами та іншими
нормативно-правовими актами, які регулюють порядок проходження
військової служби (навчання) у вищому військовому навчальному
закладі Державної прикордонної служби України, добровільно вступає
на військову службу (навчання) і бере на себе зобов'язання:

проходити військову службу (навчання) у _____________________

__________________________________________________________________
(найменування вищого військового навчального закладу

__________________________________________________________________
Державної прикордонної служби України)

протягом строку цього Контракту на умовах і в порядку,
визначених Положенням про проходження громадянами України
військової служби в Державній прикордонній службі України, іншими
нормативно-правовими актами щодо порядку проходження військової
служби (навчання) у вищих військових навчальних закладах, та цим
Контрактом;

виконувати навчальні плани, мати позитивні результати
навчання, наполегливо оволодівати знаннями, набувати та розвивати
необхідні професійні якості, практичні навички та фізичний рівень,
необхідні для майбутньої військової служби на посадах осіб
офіцерського складу;

додержуватись Конституції України, законів України, статутів
Збройних Сил України, Кодексу професійної етики військовослужбовця
Державної прикордонної служби України та інших нормативно-правових
актів з питань проходження військової служби, а також виконувати
накази старших начальників;

   дотримуватися вимог військової дисципліни, встановленого у
вищому військовому навчальному закладі розпорядку дня; не
допускати вчинення злочинів та адміністративних правопорушень, у
тому числі корупційних правопорушень;

не розголошувати інформацію, що становить державну таємницю,
інформацію з обмеженим доступом, що є власністю держави, та
інформацію про особу, що стала відомою у зв'язку з виконанням
службових обов'язків;

дотримуватися правил та заходів безпеки під час навчальних
занять, поводження зі зброєю, військовою та спеціальною технікою,
а також під час відпустки або вільного від навчання часу;

ефективно, за призначенням та дбайливо використовувати
військове та державне майно, інші матеріальні цінності, не
допускати їх втрати, знищення чи розкрадання;

дотримуватися обмежень, визначених для військовослужбовців
законодавством;

виявляти належну повагу до своїх колег по службі,
дотримуватися у спілкуванні та взаємовідносинах з ними та іншими
особами норм професійної і службової етики;

протягом не менш як п'яти років після закінчення навчання у
вищому військовому навчальному закладі продовжувати проходження
військової служби на посадах офіцерського складу в органах
Державної прикордонної служби України;

у разі дострокового розірвання Контракту через небажання
продовжувати навчання або недисциплінованість та в разі відмови
від подальшого проходження військової служби після закінчення
вищого військового навчального закладу на посадах офіцерського
складу відшкодувати Адміністрації Державної прикордонної служби
України витрати, пов'язані з утриманням у вищому військовому
навчальному закладі, відповідно до порядку і умов, установлених
Кабінетом Міністрів України.

2. Державна прикордонна служба України зобов'язується
відповідно до законодавства забезпечити належні умови для
проходження громадянином України _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

військової служби (навчання):

додержання його особистих прав і свобод та прав членів його
сім'ї, включаючи надання пільг, гарантій та компенсацій,
установлених законодавством, які визначають статус курсанта та
порядок проходження військової служби (навчання);

необхідні для навчання умови, визначені наказами
Адміністрації Державної прикордонної служби України та
Міністерства освіти і науки України, статутом вищого військового
навчального закладу та іншими актами, а також фінансове і
матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

укласти контракт про подальше проходження служби на посадах
офіцерського складу після закінчення навчання у вищому військовому
навчальному закладі.

3. Додаткові умови Контракту*
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

4. Зміни та доповнення до Контракту вносяться тільки за
згодою сторін у письмовій формі та не можуть суперечити
законодавству.

5. Під час вирішення питань, які безпосередньо не обумовлені
цим Контрактом, сторони керуються вимогами законодавства, яке
регулює порядок проходження військової служби (навчання) в
Державній прикордонній службі України.

6. Контракт може бути достроково припинено (розірвано) з
ініціативи Державної прикордонної служби України або громадянина
України в порядку та на підставах, визначених Положенням про
проходження громадянами України військової служби в Державній
прикордонній службі України.

7. Контракт укладено на ______________________________ років.
(словами)

Контракт укладено у двох примірниках, які мають однакову силу
і зберігаються кожною із сторін.

________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
(особистий підпис, прізвище (особистий підпис, найменування
та ініціали, домашня адреса посади, військове звання,
громадянина України (курсанта) прізвище та ініціали ректора
вищого військового навчального
закладу Державної прикордонної
служби України)

М.П.

___ ____________ 20__ року ___ ____________ 20__ року


Контракт набирає чинності з ___ ____________ 20__ року.

Наказ від ___ ____________ 20__ року N ________.

Дію Контракту припинено (розірвано) ___ __________ 20__ року
у зв'язку з: _____________________________________________________
(підстава припинення (розірвання) контракту, дата

__________________________________________________________________
виключення курсанта зі списків особового складу, номер наказу)

________________________________________
(військове звання, прізвище

________________________________________
та ініціали, особистий підпис ректора)

М.П.

   Примітка.
   * Пункт 3 Контракту заповнюється в разі виникнення після
підписання  Контракту нових обставин або прийняття сторонами
додаткових зобов'язань, які не суперечать законодавству.

Додаток 3
до Положення про проходження
громадянами України військової
служби в Державній прикордонній
службі України

              ДОПОВНЕННЯ
       до Контракту про проходження військової
     служби в Державній прикордонній службі України
      про умови і порядок проходження військової
       служби у складі миротворчого персоналу,
          що направляється за кордон

   Доповнення до Контракту про проходження військової служби в
Державній прикордонній службі України, укладеного ___ ____________
20__ року між органом Державної прикордонної служби України, в
особі ____________________________________________________________
       (найменування органу, посада, військове звання,

__________________________________________________________________
       прізвище, ім'я, по батькові начальника

__________________________________________________________________
     органу Державної прикордонної служби України)

та військовослужбовцем ___________________________________________
               (прізвище, ім'я, по батькові)

(далі - Контракт), передбачає таке:

   1. Військовослужбовець, ознайомившись із законами та іншими
нормативно-правовими актами, що регулюють порядок проходження
військової служби в Державній прикордонній службі України у складі
миротворчого персоналу, що направляється  до  інших  держав,
добровільно бере на себе такі зобов'язання:

   проходити військову службу в складі миротворчого персоналу,
що направляється до ______________________________________________
                (найменування держави,

_________________________________________________________________,
       куди направляється військовослужбовець)

у межах строку дії Контракту на умовах, установлених законами та
іншими нормативно-правовими  актами,  що  визначають  порядок
проходження військової служби у складі миротворчого персоналу,
який направляється до інших держав, та цим Контрактом;

   сумлінно виконувати вимоги  військових  статутів,  накази
начальників,  службові  обов'язки,  добре  володіти довіреною
технікою, уміло керувати особовим складом.

   2. Орган Державної прикордонної служби України зобов'язується
відповідно до законодавства забезпечити військовослужбовцю _______

_________________________________________________________________:
         (прізвище, ім'я, по батькові)

   додержання його прав та прав членів його сім'ї, включаючи
одержання пільг, гарантій та компенсацій, установлених законами та
іншими  нормативно-правовими  актами,  що  визначають порядок
проходження військової служби у складі миротворчого персоналу;

   виплату грошового забезпечення на час проходження військової
служби у складі миротворчого персоналу в національній валюті
України та в іноземній валюті, а саме:

   у національній валюті (гривнях) відповідно до актів Кабінету
Міністрів України;

   в іноземній валюті ______________________________ за посадою,
               (сума, вид валюти)

на яку він буде призначений наказом;

   виплату одноразової грошової допомоги  у  разі  загибелі
(смерті) або поранення (контузії, травми чи каліцтва) під час
виконання ним обов'язків військової служби у складі миротворчого
персоналу в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів
України.

   3. Це доповнення до Контракту набирає чинності з дня вибуття
військовослужбовця за кордон до держави призначення та діє до
моменту  перетинання ним державного кордону України під час
повернення в Україну або до прийняття судом рішення про визнання
військовослужбовця, який проходив службу у складі миротворчого
персоналу, безвісно відсутнім  чи  оголошення  померлим  або
встановлення факту його смерті.

________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
________________________________ ________________________________
  (особистий підпис, ініціали   (особистий підпис, найменування
  та прізвище, домашня адреса    посади, військове звання,
    військовослужбовця)     ініціали та прізвище начальника
                  органу Державної прикордонної
                      служби України)

                 М.П.

___ ____________ 20__ року    ___ ____________ 20__ року


Це доповнення до Контракту    Військовослужбовець перетнув
набрало чинності         державний кордон України
                 під час повернення в Україну
з ___ ____________ 20__ року.   ___ ____________ 20__ року.

_______________________________  ________________________________
_______________________________  ________________________________
(особистий підпис, найменування  (особистий підпис, найменування
  посади, військове звання,     посади, військове звання,
ініціали та прізвище начальника  ініціали та прізвище начальника
 кадрового підрозділу органу    кадрового підрозділу органу
   Державної прикордонної      Державної прикордонної
    служби України)          служби України)


___ ____________ 20__ року    ___ ____________ 20__ року