Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.10.2009 N 48

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2009 р. за N 1054/17070

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства культури України
N 680 від 20.07.20
17)

Про затвердження Положення
про літературну премію імені Григорія Кочура

Відповідно до Положення про Міністерство культури і туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2006 N 1566, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 N 1010 "Про заснування літературної премії імені Григорія Кочура" наказую:

1. Затвердити Положення про літературну премію імені Григорія Кочура, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра О.Г.Бенч.

Міністр В.В.Вовкун

Затверджено
Наказ Міністерства культури
і туризму України
27.10.2009 N 48

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 листопада 2009 р. за N 1054/17070

Положення
про літературну премію імені Григорія Кочура

1. Літературна премія імені Григорія Кочура (далі - Премія) присуджується щорічно за визначні здобутки у галузі поетичного художнього перекладу та перекладознавства.

2. Премія в розмірі дванадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб присуджується до дня народження Григорія Кочура - 17 листопада - за рахунок коштів державного бюджету, передбачених Міністерству культури і туризму України на відповідну мету.

3. Премія може присуджуватися письменникам і перекладознавцям за кращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та вагомі перекладознавчі праці в царині українського художнього перекладу.

4. Премія може бути присуджена громадянам України, іноземцям та особам без громадянства. Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі.

5. На здобуття Премії можуть бути висунуті роботи як окремих осіб, так і колективу авторів у складі не більше п'яти осіб.

6. На здобуття Премії представляються нові оригінальні твори, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п'яти років, але не пізніше ніж за півроку до їх висунення на здобуття Премії.

7. Конкурс на здобуття Премії оголошується щороку не пізніше 1 лютого та оприлюднюється в друкованих засобах масової інформації.

8. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до Міністерства культури і туризму України творчими спілками та асоціаціями, науковими, національно-культурними, національно-просвітницькими товариствами, редакціями періодичних видань, вченими радами вищих навчальних закладів та наукових установ, окремими літераторами та перекладознавцями.

9. Лауреати Національної премії імені Тараса Шевченка на здобуття літературної премії імені Григорія Кочура не висуваються.

10. На здобуття Премії до 1 червня подаються:

клопотання про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора (колективу авторів);

примірник твору у друкованому вигляді;

рецензії на твір кандидата (кандидатів) на здобуття Премії;

ксерокопія відгуків у засобах масової інформації (у разі наявності);

копії паспорта та ідентифікаційного номера кандидата (у разі його наявності) або, в разі коли кандидатом є колектив авторів, - копії паспортів та ідентифікаційних номерів (у разі наявності) кожного члена колективу.

11. Днем висунення кандидата на здобуття Премії вважається день подання документів, зазначених у пункті 10 цього Положення.

12. Для розгляду поданих документів, зазначених у пункті 10 цього Положення, відбору кандидатів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів Премії створюється Комітет з літературної премії імені Григорія Кочура (далі - Комітет) у складі не більше 11 осіб та відповідального секретаря, який бере участь у засіданнях Комітету без права голосу.

Склад Комітету формується з представників Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, Національної спілки письменників України та інших творчих спілок (за згодою) і діє на громадських засадах. Комітет очолює голова - заступник Міністра культури і туризму України.

Персональний склад Комітету затверджується наказом Міністерства культури і туризму України. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

Основною формою роботи Комітету є засідання.

Засідання Комітету проводить його голова або за його дорученням заступник голови Комітету.

Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі якщо при голосуванні результати розподілилися порівну, голос головуючого на засіданні є ухвальним.

Якщо на здобуття Премії висунуто кандидатуру члена Комітету, кандидат не бере участь у голосуванні.

13. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі приймання та підготовку документів, зазначених у пункті 10 цього Положення, здійснює відповідальний секретар Комітету.

14. Виплата Премії здійснюється відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України на підставі рішення Комітету.

15. Особі (особам), якій присуджується Премія, присвоюється звання лауреата літературної премії імені Григорія Кочура, вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

16. У разі якщо Премія присуджена кільком авторам, кожен отримує диплом лауреата, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

17. Дипломи лауреатів вручаються в урочистій обстановці головою Комітету або за дорученням голови Комітету його заступником.

В.о. завідувача сектору мовної політики Т.М.Гайдар