МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
01.09.2009 N 715/0/16-09

Про затвердження Стандарту надання
адміністративної послуги з видачі дозволу
на проведення археологічних розвідок, розкопок,
а також досліджень решток життєдіяльності людини,
що містяться під земною поверхнею, під водою
на території України

З метою виконання підпункту 4 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 N 737 "Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг" наказую:

1. Затвердити Стандарт надання адміністративної послуги з видачі дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державної служби з питань національної культурної спадщини (М.М.Кучерук).

Міністр В.В.Вовкун

Затверджено
Наказ Міністерства
культури і туризму України
01.09.2009 N 715/0/16-09

Стандарт
надання адміністративної послуги з видачі
дозволу на проведення археологічних розвідок,
розкопок, а також досліджень решток
життєдіяльності людини, що містяться під земною
поверхнею, під водою на території України

1. Реквізити державного органу, що надає послугу 01015, м. Київ, вул. І.Мазепи, 21 корпус 20, тел./факс (044) 254-42-79, Державна служба з питань національної культурної спадщини.

2. Перелік категорій одержувачів

фізична особа - дослідник (науковий працівник державної установи чи організації, яка провадить діяльність, пов'язану з археологічними дослідженнями, або співробітник установи чи організації, діяльність якої пов'язана з дослідженнями решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою), що є виконавцем археологічних розвідок, розкопок, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України (далі - дослідник, археолог).

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Відповідно до вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 ) дослідник, який має намір проводити археологічні розвідки, розкопки на території України, звертається до Державної служби з питань національної культурної спадщини із заявою від державної установи чи організації, яка провадить діяльність, пов'язану з археологічними дослідженнями. Заява на видачу дозволу повинна бути надрукована на бланку організації або установи та підписана її керівником.

У заяві на видачу дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок зазначається:

місце проведення археологічних досліджень (область, район, місто, район у місті, селище, село);

вид робіт;

прізвище, ім'я та по батькові дослідника;

тип і вид об'єкта (об'єктів) культурної спадщини, на якому планується проведення розвідок, розкопок, його (їх) хронологічна або культурна належність;

аргументована наукова або охоронна необхідність проведення розкопок;

назва та серійний номер металодетектора чи іншого пошукового обладнання, навігаційно-геодезичних приладів, що будуть використовуватись в процесі досліджень;

місце передачі на зберігання виявлених в процесі досліджень знахідок;

перелік об'єктів, розміщених на території запропонованого місця розкопок, на які поширюється дія Закону України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) (твори архітектури, паркова і ландшафтна архітектура, твори образотворчого мистецтва тощо), перелік власників цих об'єктів та документи, що підтверджують їх згоду на проведення відповідних робіт.

До заяви додається завірена копія кваліфікаційного документу (відкритого листа), що підтверджує фаховий рівень археолога.

Дослідник, який має намір проводити дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, звертається до Держкультурспадщини із заявою від установи чи організації, діяльність якої пов'язана з дослідженнями решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою. Заява на видачу дозволу повинна бути надрукована на бланку організації або установи та підписана її керівником.

У заяві на видачу дозволу на проведення дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою зазначається:

місце (місця) проведення досліджень, пошукових робіт тощо (область, район, місто, район у місті, селище, село, акваторія тощо);

вид робіт;

прізвище, ім'я та по батькові дослідника;

вид об'єкта (об'єктів) дослідження;

назва та серійний номер металодетектора чи іншого пошукового обладнання, навігаційно-геодезичних приладів, що будуть використовуватись в процесі досліджень;

місце передачі на зберігання виявлених в процесі досліджень знахідок.

До заяви додається:

погоджена з відповідними регіональним органом охорони культурної спадщини, Міжвідомчою комісією у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, органом місцевого самоврядування Програма досліджень.

у разі звернення дослідника за отриманням дозволу вперше, а також у разі внесення змін до статутних документів установи чи організації, діяльність якої пов'язана з дослідженнями решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою, від якої подається заява - копія статуту установи чи організації, зацікавленої в отриманні дозволу.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Видача дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України (далі - дозволу) передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до Держкультурспадщини заяви та документів, визначених пунктом 3 цього стандарту;

отримання дозволу;

можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги до Міністерства культури і туризму або у судовому порядку;

для адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу дозволу або про відмову у видачі дозволу;

видача дозволу або відправлення повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі дозволу.

Видача дублікатів дозволу передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до Держкультурспадщини заяви про видачу дубліката дозволу, до якої додаються відповідні документи (копія кваліфікаційного документу (відкритого листа);

повернення непридатного для користування дозволу (крім випадків втрати дозволу);

отримання дубліката дозволу;

можливість оскарження рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги до Міністерства культури і туризму або у судовому порядку;

для адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу дубліката дозволу та визнання недійсним дозволу, що був втрачений або пошкоджений;

видача дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень під час надання адміністративної послуги

Згідно з Порядком видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 316 (далі - Порядок), Держкультурспадщини приймає рішення про видачу дозволу або про відмову у його видачі протягом місяця з дня подання заяви про видачу дозволу та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі дозволу надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі дозволу зазначаються підстави такої відмови.

У разі коли заявник протягом 30 календарних днів з дня відправлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу дозволу не звернувся до Держкультурспадщини для отримання оформленого дозволу, Держкультурспадщини має право скасувати рішення про видачу дозволу або прийняти рішення про визнання такого дозволу недійсним.

Підставами для видачі дубліката дозволу є:

втрата дозволу;

пошкодження дозволу.

Держкультурспадщини протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката дозволу та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати дублікат дозволу замість втраченого або пошкодженого.

У разі видачі дубліката дозволу замість втраченого або пошкодженого Держкультурспадщини приймає рішення про визнання недійсним дозволу, що був втрачений або пошкоджений.

Строк дії дубліката дозволу не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченому або пошкодженому дозволі.

Держкультурспадщини фіксує дату надходження документів у журналі обліку дозволів.

Журнал обліку дозволів повинен містити відомості про заявника, реквізити кваліфікаційного документа (відкритого листа) - його номер і дату видачі, форму, вид досліджень тощо, номер та дату виданого дозволу або повідомлення про відмову в його видачі, а також відомості про видачу дубліката дозволу.

При видачі дозволу у журналі обліку дозволів зазначаються дата видачі дозволу, прізвище особи, яка отримала дозвіл, що засвідчується її підписом.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги:

відсутність кваліфікаційного документа (відкритого листа);

зазначення в заяві пам'яток, інших об'єктів культурної спадщини, на які вже видано дозвіл іншому дослідникові, крім випадків, окремо узгоджених з тимчасовою Кваліфікаційною радою по видачі кваліфікаційних документів (відкритих листів);

наявність зафіксованих порушень дослідником, який звернувся за отриманням дозволу, правил, встановлених Порядком ( 316-2002 ), перевищення обсягів робіт або невиконання умов, визначених попереднім дозволом;

проведення дослідником робіт на об'єктах культурної спадщини, які не були зазначені у попередньому дозволі;

неповернення дослідником до Держкультурспадщини оригіналу попереднього дозволу та неподання або подання не в повному обсязі короткого звіту про роботи, виконані відповідно до попереднього дозволу;

непередачі (або передання без офіційної документації) до відповідних профільних державних сховищ предметів і колекцій чи польової документації та звіту про проведення попередніх розвідок, розкопок;

невиконання або неналежне виконання науковими працівниками установ чи організацій, від імені яких подано заяву на видачу дозволу, правил, установлених Порядком;

наявності висновку органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу охорони культурної спадщини обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій про недоцільність проведення розвідок, розкопок.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Відповідно до Порядку дозвіл видається на бланку за формою, встановленою наказом Міністерства культури і туризму України від 24.05.2005 N 329 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.06.2005 за N 647/10927) "Про затвердження тимчасових форм дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою".

Дозвіл має обліковий номер і дату видачі.

У дозволі зазначаються:

найменування органу, що видав дозвіл;

прізвище, ім'я, по батькові, посада, вчене звання, науковий ступінь фізичної особи - археолога;

найменування території, тип, вид, культурна або хронологічна

належність об'єкта дослідження;

місце розташування об'єкта дослідження;

місце проведення досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;

характер і мета досліджень;

вид робіт;

використання металодетектора чи будь-якого іншого обладнання для виявлення археологічних об'єктів;

підстави проведення досліджень (програма та назва організації, що затвердила наукову або охоронну документацію, кваліфікаційний документ);

назва установи, якій повинні бути передані на постійне зберігання предмети і колекції, здобуті під час проведення робіт.

8. Інформація про платність або безоплатність надання адміністративної послуги та розмір плати за її надання, якщо плата передбачена

Адміністративна послуга з видачі дозволу надається безоплатно.

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги

Особи з вищою профільною освітою, знанням законодавства України, діловодства, вільним володінням українською мовою.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Прийом документів і видача дозволу здійснюються в Державній службі з питань національної культурної спадщини, місцезнаходження якої відповідає транспортній і пішохідній доступності.

11. Режим роботи адміністративного органу, порядок прийому одержувачів, у тому числі можливість одержання бланків запитів про надання адміністративної послуги та їх реєстрації тощо.

Прийом документів та видача дозволів здійснюється у вівторок і четвер з 15-00 до 17-00.

12. Черговість надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження заяв і відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

13. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

На веб-сайті Міністерства культури і туризму розміщуються нормативно-правові акти з питань видачі дозволу.

14. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг щодо недотримання стандарту

Скарга щодо недотримання стандарту може адресуватися голові Держкультурспадщини або його першому заступникові і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Держкультурспадщини на адресу: 01015, м. Київ, вул. І.Мазепи, 21, корп. 20, або на особистому прийомі голови Держкультурспадщини чи його першого заступника. Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).

Археолог може оскаржити рішення Держкультурспадщини до Міністерства культури і туризму за адресою: 01061, м. Київ, вул. І.Франка, 19.

Звернення (апеляції) розглядаються Держкультурспадщини чи Міністерством культури і туризму протягом 20 робочих днів з дня їх реєстрації.

За результатами розгляду поданих звернень (апеляцій) приймається рішення, яке оформляється листом відповідно Держкультурспадщини чи Міністерства культури і туризму.

15. Інше

Перелік нормативно-правових актів з питань видачі дозволів:

Закон України "Про охорону культурної спадщини" ( 1805-14 );

Закон України "Про охорону археологічної спадщини" ( 1626-15 );

постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 316 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України";

постанова Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 N 336 "Про Державну службу з питань національної культурної спадщини";

наказ Міністерства культури і туризму України від 24.05.2005 N 329 "Про затвердження тимчасових форм дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.06.2005 за N 647/10927.

Голова Державної служби з питань національної культурної спадщини М.М.Кучерук