Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 липня 2009 р. N 865
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 110 від 16 лютого 2011
р.)

Про внесення змін до Порядку здійснення
запозичень до місцевих бюджетів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 207 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 377; 2006 р., N 45, ст. 3006), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2009 р. N 865

Зміни,
що вносяться до Порядку здійснення запозичень
до місцевих бюджетів ( 207-2003 )

1. Доповнити пункт 3 абзацом такого змісту:

"У разі відкритого (публічного) розміщення облігацій місцевих позик на фондовій біржі їх продаж може здійснюватися за ціною, відмінною від номінальної.".

2. У пункті 6:

у підпункті 3 слова "копію звіту" та "за рік, що передує року" замінити відповідно словами "копії звітів" та "за три роки, що передують року";

у підпункті 6 слова "; відомості про кредитний рейтинг позичальника - в разі здійснення запозичення у формі укладення угод про отримання позик, кредитів, кредитних ліній у фінансових установах" виключити.

3. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Мінфін протягом 20 робочих днів після отримання інформації та документів, зазначених у пункті 6 цього Порядку, розглядає їх і проводить перевірку відповідності проекту рішення про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань чи проведення іншої операції вимогам бюджетного законодавства.

У разі коли зобов'язання за такими запозиченнями виражаються в іноземній валюті, застосовується офіційний курс гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком на останній робочий день, що передує даті письмового повідомлення, надісланого згідно з пунктом 6 цього Порядку.

У разі коли відсоткова ставка за такими запозиченнями є плаваючою, застосовується значення змінної частини плаваючої ставки на останній робочий день, що передує даті письмового повідомлення, надісланого згідно з пунктом 6 цього Порядку.

За результатами розгляду та перевірок готується висновок про відповідність або невідповідність зазначеного проекту рішення вимогам, установленим бюджетним законодавством, який доводиться до відома відповідного органу.

Висновок про невідповідність проекту рішення вимогам, установленим бюджетним законодавством, надається за наявності однієї з таких підстав:

невідповідність інформації та документів, поданих відповідно до пункту 6 цього Порядку, бюджетному законодавству та цьому Порядку. У разі встановлення невідповідності поданих інформації та документів вимогам іншого спеціального законодавства про це зазначається окремо у висновку;

видатки на обслуговування місцевого боргу перевищують 10 відсотків обсягу видатків загального фонду відповідного місцевого бюджету за результатами звіту про виконання місцевого бюджету за рік, що передує року прийняття рішення про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань чи проведення іншої операції;

сума платежів з погашення місцевого боргу, що припадає на будь-який рік, протягом усього періоду його погашення перевищує середню щорічну суму надходжень бюджету розвитку за останніх три роки, що передують року прийняття рішення, без урахування коштів, що надійшли від запозичень.

Для обрахунку зазначених видатків на обслуговування місцевого боргу та суми платежів з його погашення враховується 25 відсотків видатків на обслуговування та суми платежів з погашення місцевого боргу, що пов'язані з наданням гарантій за позиками, кредитами і кредитними лініями міжнародних фінансових установ.".

4. Доповнити Порядок ( 207-2003 ) пунктом 7-1 такого змісту:

"7-1. Перевірка Мінфіном відповідності проекту рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим або міської ради про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань чи проведення іншої операції вимогам бюджетного законодавства не проводиться у разі, коли проект рішення відповідає таким вимогам:

розмір запозичення до місцевого бюджету не перевищує 25 відсотків середньої щорічної суми надходжень бюджету розвитку за останніх три роки, що передують року прийняття рішення, без урахування коштів, що надійшли від запозичень;

загальна сума боргу місцевого бюджету на дату взяття запозичення, передбаченого проектом рішення, не перевищує 75 відсотків середньої щорічної суми надходжень бюджету розвитку за останніх три роки, що передують року прийняття рішення, без урахування коштів, що надійшли від запозичень;

обсяг видатків на обслуговування боргу місцевого бюджету за запозиченнями минулих років не перевищує 5 відсотків загальної суми видатків місцевого бюджету на рік, що передує року прийняття рішення про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань чи проведення іншої операції.

У разі відповідності зазначеним вимогам проект рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міської ради про здійснення запозичення або реструктуризацію боргових зобов'язань чи проведення іншої операції надсилається у триденний строк Мінфіну.

У разі коли Мінфін протягом 30 робочих днів після отримання зазначеного проекту рішення письмово не надіслав вмотивованого заперечення, проект рішення вважається таким, що відповідає вимогам бюджетного законодавства.

В іншому разі Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи міська рада подає проект відповідного рішення для проведення перевірки відповідно до пункту 6 цього Порядку.".

5. Пункт 9 після слова "надсилається" доповнити словом "позичальником".