КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 квітня 2008 р. N 313
Київ

Про заходи щодо удосконалення
управління об'єктами державної власності

( Щодо зупинення дії абзаців другого та третього підпункту 3
пункту 1 див. Указ Президента
N 321/2008 від 11.04.20
08 - втратив чинність
на підставі Указу Президента N 873/2008 від 29.09.2008 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 861 від 24.09.
2008
N 348 від 15.04.
2009
N 451 від 06.05.
2009 )

З метою підвищення ефективності управління об'єктами державної власності, забезпечення прозорої процедури їх відчуження, а також часткового зняття обмежень щодо розпорядження такими об'єктами Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) продаж нерухомого майна державних підприємств, установ та організацій (далі - підприємства) здійснюється на аукціонах, крім житла, що відчужується працівникам таких підприємств на виконання умов укладених колективних договорів за погодженням із суб'єктом управління об'єктами державної власності; ( Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 451 від 06.05.2009 )

2) відчуження об'єктів нерухомого військового майна здійснюється виключно на аукціонах, зокрема разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані, або майновими правами на них; ( Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 348 від 15.04.2009 )

2-1) центральні органи виконавчої влади, інші суб'єкти управління корпоративними правами держави за погодженням з Кабінетом Міністрів України:

приймають рішення щодо реорганізації господарських товариств, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків;

затверджують завдання своїм представникам на голосування у відповідних органах управління товариств під час прийняття зазначених рішень; ( Пункт 1 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 861 від 24.09.2008 )

3) центральні органи виконавчої влади, інші суб'єкти управління об'єктами державної власності, у тому числі Національна та галузеві академії наук, можуть приймати виключно на підставі окремих актів Кабінету Міністрів України рішення стосовно:

( Дію абзацу другого підпункту 3 пункту 1 зупинено згідно з Указом Президента N 321/2008 від 11.04.2008 - втратив чинність на підставі Указу Президента N 873/2008 від 29.09.2008)

передачі державного майна до статутних фондів господарських товариств, утворених за участю держави та суб'єктів господарювання недержавної форми власності;

( Дію абзацу другого підпункту 3 пункту 1 зупинено згідно з Указом Президента N 321/2008 від 11.04.2008 - втратив чинність на підставі Указу Президента N 873/2008 від 29.09.2008)

укладення нових договорів оренди цілісних майнових комплексів підприємств з визначенням орендаря виключно на конкурсних засадах;

продажу нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких воно розташовано;

передачі нерухомого військового майна у комунальну власність (крім об'єктів житлового фонду, соціальної та інженерної інфраструктури військових містечок);

4) кошти, отримані від продажу майна, яке перебуває безпосередньо на балансі міністерств та інших державних органів і належить до основних фондів, залишаються у розпорядженні цих органів згідно із законодавством.

2. Заборонити передачу військового майна до статутних фондів (на баланс) підприємств.

3. Центральним органам виконавчої влади, іншим суб'єктам управління корпоративними правами, що належать державі в господарських товариствах, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків:

не допускати прийняття органами управління господарських товариств рішень стосовно здійснення додаткової емісії акцій, наслідком якої може бути зменшення розміру державної частки у статутному фонді товариства;

забезпечити прийняття органами управління господарських товариств рішень щодо продажу нерухомого майна товариства на аукціонах.

4. Міністерству оборони разом з іншими державними органами, які здійснюють управління військовим майном, а також Фондом державного майна, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Державним комітетом із земельних ресурсів внести у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта законодавства щодо затвердження порядку продажу на аукціонах об'єктів нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

5. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Адміністрації Державної прикордонної служби, Службі безпеки, іншим державним органам, які здійснюють управління військовим майном, разом з Фондом державного майна, Міністерством фінансів, Міністерством економіки та Державним комітетом із земельних ресурсів внести у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України переліки об'єктів нерухомого військового майна, які можуть бути продані разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.

6. Міністерству економіки, Фондові державного майна за участю інших суб'єктів управління об'єктами державної власності підготувати та внести у місячний строк на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів стосовно удосконалення процедури управління об'єктами державної власності, зазначеними у пункті 1 цієї постанови.

7. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

8. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2007 р. N 1231 "Деякі питання розпорядження об'єктами державної власності" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 99, ст. 3587) і від 5 березня 2008 р. N 405 "Про доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2007 р. N 1231" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 517).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2008 р. N 313

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці другому пункту 12 Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1919 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 26; 2002 р., N 14, ст. 740, N 29, ст. 1369; 2005 р., N 21, ст. 1133, N 34, ст. 2075, N 42, ст. 2657; 2007 р., N 16, ст. 600, N 64, ст. 2506), слова "(за конкурсом)" виключити.

2. У Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1714; 2008 р., N 6, ст. 146):

у пункті 2:

абзаци шостий, восьмий і одинадцятий виключити;

в абзаці десятому слова "або конкурсу" виключити;

у пункті 13:

абзац другий виключити;

у другому реченні абзацу третього слова "або за конкурсом" виключити;

у пункті 24 слова "Конкурс, аукціон" замінити словом "Аукціон";

у пункті 25 слова "або конкурс" виключити;

у пункті 28 слова ", у конкурсі - п'ять днів до початку його проведення" виключити;

розділ "Проведення конкурсу" виключити;

підпункт 9 пункту 45 виключити;

у тексті Порядку слово ", конкурс" у всіх відмінках і слова ", за конкурсом" виключити.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. N 1063 "Деякі питання реалізації та управління військовим майном" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 64, ст. 2506):

1) у пункті 1 постанови слова "(за конкурсом)" виключити;

2) у Порядку реалізації нерухомого військового майна Збройних Сил на аукціонах (за конкурсом), затвердженому зазначеною постановою:

у назві та пункті 1 Порядку слова "(за конкурсом)" виключити;

абзаци третій і дев'ятий пункту 2 виключити;

абзац п'ятий пункту 4 виключити;

у пункті 6 слова "Спосіб реалізації майна (на аукціоні чи за конкурсом) та строк її проведення" замінити словами "Строк реалізації майна";

абзац третій пункту 12 виключити;

розділ "Проведення конкурсу" виключити;

у пункті 41 слова "можлива зміна фіксованих умов конкурсу, а також" замінити словом "можливе";

у тексті Порядку слово "(конкурс)" у всіх відмінках виключити.