Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.12.2008 N 1495

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2009 р. за N 185/16201

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 1271 від 29.08.20
11)

Про затвердження Змін до Порядку
проведення конкурсу на право
оренди державного майна

Відповідно до статей 7 і 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), з метою підвищення ефективності орендних відносин, удосконалення процедури проведення конкурсів та на виконання пункту 9 протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 року N 62 наказую:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 13.10.2004 N 2149, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.11.2004 за N 1405/10004 (додаються).

2. Департаменту з питань управління державним майном та орендних відносин у встановленому порядку зареєструвати цей наказ в Міністерстві юстиції України.

3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України, засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю у десятиденний строк після реєстрації цього наказу забезпечити його розміщення на veb-сторінці Фонду державного майна України.

4. Управлінню офіційних друкованих видань після реєстрації цього наказу забезпечити його публікацію у черговому номері "Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію" і, у десятиденний строк після реєстрації, у додатку до бюлетеня - газеті "Відомості приватизації".

5. Зміни до процедури проведення конкурсу не застосовуються до конкурсів, переможці за якими визначені до набрання чинності цим наказом.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду Парфененка Д.М.

Голова Фонду В.Семенюк-Самсоненко

Затверджено
Наказ Фонду державного майна
України
15.12.2008 N 1495

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 лютого 2009 р. за N 185/16201

Зміни
до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна

1. У пункті 2 слово "та" замінити комою, а після слова "приміщення" доповнити словами "та інше окреме індивідуально визначене майно".

2. Абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. Конкурс оголошується за ініціативою орендодавця або за наявності заяви про оренду від фізичної чи юридичної особи за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного державного майна в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом".

3. У пункті 6:

3.1. Абзац перший доповнити новим третім реченням такого змісту: "Оголошення про конкурс також оприлюднюється на веб-сайтах орендодавців".

3.2. Доповнити після абзацу п'ятого новими абзацами шостим і сьомим такого змісту:

"перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу;

повідомлення, що договір оренди з переможцем конкурсу - суб'єктом малого підприємництва, який здійснюватиме на орендованих площах виробничу діяльність, укладатиметься з урахуванням вимог пункту 34 цього Порядку".

У зв'язку з цим абзаци шостий - восьмий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим.

4. Останній абзац пункту 7 доповнити словами "та балансоутримувача".

5. У пункті 9:

5.1. Підпункт 9.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Учасники повідомляють про засоби зв'язку з ними".

5.2. Підпункт 9.3 викласти в такій редакції:

"9.3. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання зобов'язання щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються до проекту договору оренди".

5.3. Підпункт 9.5 викласти в такій редакції:

"9.5. Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс".

6. Абзаци третій і четвертий пункту 12 викласти в такій редакції:

"розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону протягом 7 робочих днів після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати".

7. Перше речення абзацу першого пункту 16 викласти в такій редакції: "Засідання комісії є закритими, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону".

8. Розділ V викласти в такій редакції:

"V. Процедура проведення конкурсу

18. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

19. Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші матеріали учасників конкурсу надаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції, у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою учасника конкурсу. Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатуються.

20. Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати. Зазначений список затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій орендної плати. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди.

У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ.

21. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного державного майна в оренду поза конкурсом, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.

22. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаних непрозорих конвертах. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника.

23. Учасники конкурсу (їх уповноважені особи) можуть вкинути до прозорої скриньки тільки зареєстровані конверти з конкурсними пропозиціями орендної плати. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

24. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб дістає зі скриньки конверти з конкурсними пропозиціями, розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

25. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком цього етапу конкурсу уважається момент оголошення головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

26. У процесі визначення учасника, який запропонує найвищий розмір орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

27. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1% початкової ціни. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

28. Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.

29. Після закінчення засідання комісії, на якому визначався учасник, який запропонує найвищий розмір орендної плати, складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; встановлена на торгах початкова орендна плата; пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.

30. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії і переможцем конкурсу затверджується орендодавцем, який протягом трьох робочих днів письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.

31. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу; у разі відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу про те, що конкурс не відбувся; у разі укладення договору оренди з особою, яка згідно з законодавством має право на отримання відповідного державного майна в оренду поза конкурсом, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, - з моменту укладення договору; у разі проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено - з моменту підписання наказу про припинення діяльності комісії.

32. Орендодавець протягом 15 днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

33. У разі якщо переможцем конкурсу стане суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786".

Заступник директора Департаменту з питань управління
державним майном та орендних відносин Я.Усенко