Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 травня 1999 р. N 859
Київ

Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств,
заснованих на державній, комунальній власності,
та об'єднань державних підприємств

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 730 від 28.04.20
00
N 542 від 19.04.20
06
N 37 від 28.01.20
09 )

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці" ( 108/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Надати керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній власності, у тому числі казенних, та об'єднань державних підприємств, утворених центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства, підприємств, які належать Автономній Республіці Крим, підприємств, заснованих на комунальній власності, право встановлювати: ( Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 730 від 28.04.2000 )

1) розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості у кратності до мінімального розміру тарифної ставки першого розряду робітника основного виробництва, а у разі, коли тарифні ставки робітників не застосовуються, - у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії, визначених у колективному договорі, враховуючи складність управління підприємством, його технічну оснащеність, вартість основних фондів, рівень рентабельності та обсяги виробництва продукції (робіт, послуг), згідно з додатком; (Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 730 від 28.04.2000)

2) розмір посадового окладу керівників об'єднань державних підприємств на рівні посадового окладу керівника найбільшого за чисельністю працюючих підприємства, що входить до складу цього об'єднання, який може підвищуватись до 10 відсотків;

3) умови, показники та розміри преміювання. При цьому максимальний розмір премії не може перевищувати розміру посадового окладу керівника підприємства (об'єднання державних підприємств).

У разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли виявлено порушення (за окремим рішенням);

4) доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків і за вчене звання старшого наукового співробітника у розмірі 25 відсотків та професора 33 відсотки, якщо підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність.

Доплати провадяться у разі, коли діяльність керівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням; (Підпункт 4 пункту 1 в редакції Постанови КМ N 37 від 28.01.2009)

5) надбавку за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов контракту надбавки скасовуються або зменшуються;

5-1) щомісячну надбавку за стаж наукової діяльності для працівників, робота яких пов'язана з науковою, науково-технічною діяльністю, у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків; ( Пункт 1 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 37 від 28.01.2009)

5-2) щомісячну надбавку за почесне або спортивне звання - в розмірі до 20 відсотків. Надбавка за почесне та спортивне звання встановлюється керівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за одним (вищим) званням; ( Пункт 1 доповнено підпунктом 5-2 згідно з Постановою КМ N 37 від 28.01.2009 )

5-3) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови - в розмірі 10 відсотків посадового окладу; ( Пункт 1 доповнено підпунктом 5-3 згідно з Постановою КМ N 37 від 28.01.2009)

6) керівникові підприємства (об'єднання державних підприємств) можуть виплачуватися також:

винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення;

матеріальна допомога для оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку одночасно з наданням щорічної відпустки;

грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у разі виходу на пенсію; ( Абзац четвертий підпункту 6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 37 від 28.01.2009 )

матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (об'єднання державних підприємств), згідно з умовами, затвердженими органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство. ( Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 542 від 19.04.2006 )

2. Поширити умови оплати праці, передбачені пунктом 1 цієї постанови, на керівників - голів правлінь відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, з якими укладено контракти, на період до скликання перших загальних зборів акціонерів товариства.

3. Центральним органам виконавчої влади, міністерствам і республіканським комітетам Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади:

- у місячний термін розробити і затвердити умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників:

державних підприємств (крім державних підприємств, переданих до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органів виконавчої влади) - за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством економіки;

підприємств, які належать Автономній Республіці Крим, - за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим та Міністерством економіки Автономної Республіки Крим; ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 542 від 19.04.2006 )

державних підприємств, переданих до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органів виконавчої влади, і підприємств, заснованих на комунальній власності, - за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення і управлінням економіки обласних, Київської та Севастопольської міських і районних державних адміністрацій; ( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 542 від 19.04.2006 )

- у тримісячний термін внести зміни до укладених контрактів згідно з вимогами цієї постанови. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 730 від 28.04.2000 )

4. Установити, що керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за встановлення розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, в тому числі казенних, об'єднань державних підприємств, утворених центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства, з якими укладаються контракти, згідно з цією постановою.

5. Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до розділу 3 Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. N 597 (ЗП України, 1995 р., N 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 81), відповідно до цієї постанови.

6. Міністерству праці та соціальної політики забезпечити контроль за виконанням цієї постанови та надавати роз'яснення щодо її застосування.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 47 "Про регулювання розмірів посадових окладів і премій керівників державних підприємств, організацій і об'єднань" (ЗП України, 1993 р., N 4 - 5, ст. 69);

постанову Кабінету Міністрів України від 27 липня 1994 р. N 511 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 47" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 271).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 травня 1999 р. N 859

              ПОКАЗНИКИ
для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства,
заснованого на державній, комунальній власності

------------------------------------------------------------------
Середньооблікова чисельність |Кратність мінімальних тарифних
працюючих в еквіваленті повної |ставок 1 розряду робітника
зайнятості в середньому |основного виробництва
за рік, осіб |(мінімальних посадових окладів
|(ставок) працівника основної
| професії)
------------------------------------------------------------------
До 500 до 4

Від 501 до 800 до 5

Від 801 до 6000 до 6

Від 6001 до 9000 до 7

Від 9001 до 20000 до 8

Від 20001 до 40000 до 9

Понад 40001 до 10

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 730 від 28.04.2000, N 37 від 28.01.2009 )

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ