ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253, N 36-37, ст. 278, N 44, ст. 296, ст. 298; із змінами, внесеними законами України від 19 вересня 2008 року N 565-VI, від 24 вересня 2008 року N 589-VI та від 31 жовтня 2008 року N 639-VI) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти у такій редакції:

"Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 231.931.966,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 180.783.209,8 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 51.148.756,9 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 253.207.875,1 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 200.106.067,7 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 53.101.807,4 тис. гривень.

Затвердити на 2008 рік:

обсяги повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 1.567.659,6 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 368.234 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.199.425,6 тис. гривень;

обсяги надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 5.311.930,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.568.028 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.743.902,3 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 25.020.179,1 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 21.522.651,9 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.497.527,2 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Установити оборотну касову готівку Державного бюджету України на 2008 рік у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею".

2. Пункт 1 статті 2 викласти у такій редакції:

"1) податок на додану вартість (крім податкової заборгованості минулих років з податку на додану вартість житлово-комунальних підприємств, підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і паливно-енергетичного комплексу, розстрочених податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" з податку на додану вартість, термін сплати яких наступає у 2008 році, та надходжень від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" податку на додану вартість (у тому числі податкового боргу) при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі 2006 року, та податку на додану вартість, не сплаченого у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під митним контролем, які є джерелом формування спеціального фонду державного бюджету за відповідними напрямами, визначеними у цьому Законі)".

3. У частині другій статті 4 цифри "3.813.944" замінити цифрами "4.833.746".

4. У статті 7:

пункт 43 викласти у такій редакції:

"43) податкова заборгованість підприємств з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), податку на додану вартість (крім податкової заборгованості, визначеної у пункті 44 цієї статті), рентної плати за транзитне транспортування природного газу, а також заборгованість місцевих бюджетів перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Міністерством фінансів України фінансової допомоги Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому на підставі укладених між ними у 1994 році договорів для підприємств теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності, та надходження податку на додану вартість, не сплаченого Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під митним контролем, які спрямовуються на розрахунки з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування";

доповнити пунктом 44 такого змісту:

"44) надходження від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" податку на додану вартість (у тому числі податкового боргу) при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі 2006 року".

5. У статті 10 цифри "85.960.062,3" замінити цифрами "89.138.062,3".

6. У статті 18:

пункт 4 викласти у такій редакції:

"4) зміни обсягів готівкових коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України";

доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) кошти єдиного казначейського рахунку";

доповнити частиною другою такого змісту:

"У зв'язку з фінансовою кризою дозволити Державному казначейству України у 2008 році залучити кошти єдиного казначейського рахунку для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету, в першу чергу визначених статтею 29 цього Закону, з наступним поновленням таких коштів рівними частинами протягом п'яти наступних років".

7. Статтю 19 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) цільове розміщення державних цінних паперів".

8. У статті 22 цифри "8.602.206,7" замінити цифрами "607.144,5".

9. Статтю 36 доповнити пунктом 14 такого змісту:

"14) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, відповідно до статті 54 цього Закону".

10. У статті 37:

пункт 56 викласти у такій редакції:

"56) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктом 43 статті 7 та пунктом 14 статті 36 цього Закону)";

пункт 60 викласти у такій редакції:

"60) компенсацію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації у 2006 році населенню, бюджетним установам та у 2006-2008 роках на виробництво теплової енергії, спожитої населенням (за рахунок джерел, визначених пунктами 27, 36 та 44 статті 7 цього Закону)";

доповнити пунктом 61 такого змісту:

"61) створення Стабілізаційного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 19 цього Закону)".

11. Частину першу статті 42 доповнити словами та цифрами "а також компенсацій особам, які згідно із статтею 43 Гірничого закону України ( 1127-14 ) мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення".

12. Пункт 19 частини першої статті 52 після слів "що затверджувалися" доповнити словами "та/або погоджувалися".

13. У частині першій статті 53 цифри "14.400" замінити цифрами "25.566,8".

14. У статті 54:

в першому реченні:

після слів "що затверджувалися" доповнити словами "та/або погоджувалися";

після слів "заборгованості підприємств до державного бюджету" доповнити словами "а також надходжень податку на додану вартість, не сплаченого Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" у встановлені строки за природний газ, ввезений на митну територію України у першому кварталі 2008 року, який перебуває під митним контролем";

друге речення доповнити словами "а також за рахунок погашення заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, яка була реструктуризована, та за рахунок погашення заборгованості місцевих бюджетів перед державним бюджетом, що виникла у зв'язку з наданням Міністерством фінансів України фінансової допомоги Уряду Автономної Республіки Крим, облвиконкомам, Севастопольському міськвиконкому на підставі укладених між ними у 1994 році договорів для підприємств теплоенергетики, що перебувають у комунальній власності".

15. У статті 61:

частину сьому викласти у такій редакції:

"Установити, що господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у власності господарських товариств, частка держави в яких складає не менше 50 відсотків (крім дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", у тому числі відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" та закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго", що сплачують дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2007 рік, безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" пропорційно розміру частки (акцій, паїв) Компанії у їх статутних фондах), сплачують до 15 грудня 2008 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово-господарської діяльності за 2007 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій";

частину восьму після слів "господарські організації" доповнити словами "(крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" як окремої юридичної особи, її дочірніх компаній та підприємств)".

16. Абзац четвертий статті 63 викласти у такій редакції:

"надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктами господарювання за податками і зборами (обов'язковими платежами), крім податкових зобов'язань Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та Дочірньої компанії "Укргазвидобування" з податку на додану вартість, податку на прибуток та рентної плати за природний газ, газовий конденсат та нафту, що видобуваються в Україні, розстрочених у 2008 році, та інших випадків, визначених цим Законом".

17. Статтю 80 викласти у такій редакції:

"Стаття 80. Установити Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" компенсацію різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації у 2006 році населенню, бюджетним установам та у 2006-2008 роках на виробництво теплової енергії, спожитої населенням, у тому числі за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету від збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, розстрочених податкових зобов'язань минулих років Компанії (у тому числі відсотків за користування податковим кредитом), термін сплати за якими наступає у 2008 році, та надходження від Компанії податку на додану вартість (у тому числі податкового боргу) при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі 2006 року.

Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" забезпечити у 2008 році перерахування до спеціального фонду державного бюджету розстрочених податкових зобов'язань минулих років (у тому числі відсотків за користування податковим кредитом), термін сплати за якими наступає у 2008 році, у сумі не менше 1.621.161,1 тис. гривень та податку на додану вартість (у тому числі податкового боргу), що підлягає сплаті при здійсненні митного оформлення природного газу, ввезеного на митну територію України у першому кварталі 2006 року, у сумі 1.581.000 тис. гривень".

18. У статті 84-1:

частину першу після слів "цього Закону" доповнити словами "та надходження від цільового розміщення державних цінних паперів" та після слів "у складі" доповнити словами "спеціального фонду";

частину другу доповнити словами та цифрами "з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону".

19. Доповнити статтями 84-4 та 84-5 такого змісту:

"Стаття 84-4. За згодою платників податку здійснити погашення сум податку на додану вартість, які підлягають відшкодуванню і не відшкодовані платнику протягом визначених законодавством термінів відшкодування, шляхом їх оформлення облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу п'ять років.

Порядок випуску, обігу, погашення зазначених облігацій, а також нарахування процентів на них затверджується Кабінетом Міністрів України.

Зазначені облігації внутрішньої державної позики підлягають щорічному погашенню рівними частинами (у розмірі 20 відсотків номінальної вартості таких облігацій) одночасно із виплатою доходів (процентів) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України.

Стаття 84-5. Списати Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" пені та штрафні санкції, визначені контролюючими органами за порушення податкового та митного законодавства".

20. У назві бюджетної програми за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 2761180 додатку N 3 та у назві графи "газифікацію (будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів)" додатку N 7 слова "(будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів)" замінити відповідно словами "населених пунктів".

21. Внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 7 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) відповідно до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 5 до цього Закону.

З додатками N 1, N 2, N 3, N 4 та N 5 можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Закони".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Установити, що збільшення бюджетних призначень Міністерства внутрішніх справ України на 2008 рік, затверджене цим Законом, забезпечується в межах фактичного обсягу надходжень адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху до загального фонду Державного бюджету України ( 107-17 ) за період з 17 листопада по 31 грудня 2008 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 12 грудня 2008 року
N 659-VI