ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік та
про внесення змін до деяких законодавчих актів України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними законами України від 31 липня 2008 року N 341-VI, від 2 вересня 2008 року N 346-VI та від 3 вересня 2008 року N 354-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "222.857.436,1" та "175.708.322,7" замінити відповідно цифрами "222.896.194" та "175.747.080,6";

у частині другій цифри "238.870.047,6" та "192.481.180,6" замінити відповідно цифрами "238.908.805,5" та "192.519.938,5".

2. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 вересня 2008 року
N 565-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"

Зміни до додатку N 1 до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" ( 107-17 ) "Доходи Державного бюджету
України на 2008 рік"

                                   тис. грн.

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд |
| | кацією | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Всього доходів: |222 896 194,0|175 747 080,6| 47 149 113,4|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
| |Разом доходів (без |215 472 994,9|168 323 881,5| 47 149 113,4|
| |урахування міжбюджетних | | | |
| |трансфертів) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |165 246 113,8|150 625 753,4| 14 620 360,4|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на товари|107 140 826,4|100 149 070,3| 6 991 756,1|
| |та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість | 92 850 667,0| 90 829 371,3| 2 021 295,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 64 436 271,3| 64 436 271,3| |
| |із ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"

Зміни до додатку N 3 до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін до деяких законодавчих актів
України" ( 107-17 ) "Розподіл видатків
Державного бюджету України на 2008 рік"

                                                                                         тис. грн.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них | видатки | Всього | видатки | з них | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| Всього |192 519 938,5|158 047 084,3| 30 928 672,0| 2 136 547,1|32 402 854,2|46 388 867,0|22 085 676,2|1 479 486,7| 365 657,8| 24 303 190,8| 238 908 805,5|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3400000| |Міністерство України у | 1 198 232,8| 869 700,4| 90 516,5| 2 769,6| 328 532,4| 34 364,6| 29 713,9| 536,5| 244,5| 4 650,7| 1 232 597,4|
| | |справах сім'ї, молоді та| | | | | | | | | | | |
| | |спорту | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3404000| |Національний комітет | 146 176,9| 140 023,1| 13 175,4| 49,5| 6 153,8| | | | | | 146 176,9|
| | |спорту інвалідів України| | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|3404030| 0810 |Підготовка і участь | 80 857,1| 80 857,1| | | | | | | | | 80 857,1|
| | |національних збірних | | | | | | | | | | | |
| | |команд в Паралімпійських| | | | | | | | | | | |
| | |і Дефлімпійських іграх | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------