ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., NN 5-8, ст. 78, N 25, ст. 241, N 27-28, ст. 253; із змінами, внесеними Законом України від 31 липня 2008 року N 341-VI) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "221.161.617,3" та "174.012.503,9" замінити відповідно цифрами "221.729.617,3" та "174.580.503,9";

у частині другій цифри "237.174.228,8" та "190.785.361,8" замінити відповідно цифрами "237.742.228,8" та "191.353.361,8".

2. Частину першу статті 13 після слів та цифр "Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень" доповнити словами та цифрами "державних вугледобувних підприємств на їх технічне переоснащення у 2008 році в сумі, що не перевищує 3.100.000 тис. гривень (за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету та профільними комітетами Верховної Ради України)".

3. Внести зміни до додатків N 1 та N 3 до розділу I Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) відповідно до додатків N 1 та N 2 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 2 вересня 2008 року
N 346-VI

Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"

Зміни до додатку N 1
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
"Доходи Державного бюджету України на 2008 рік"

  тис.грн.

--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| |згідно з бюджетною класифі-| | фонд | фонд |
| | кацією | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| Всього доходів: |221 729 617,3|174 580 503,9| 47 149 113,4|
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
| Разом доходів (без |214 306 418,2|167 157 304,8| 47 149 113,4|
| урахування міжбюджетних | | | |
| трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходженим |164 079 537,1|149 459 176,7| 14 620 360,4|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки |105 974 249,7| 98 982 493,6| 6 991 756,1|
| |на товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість | 91 684 090,3| 89 662 794,6| 2 021 295,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 63 269 694,6| 63 269 694,6| |
| |із ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України"

Зміни до додатку N 3
до розділу I Закону України
"Про Державний бюджет України на 2008 рік
та про внесення змін
до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 )
"Розподіл видатків Державного бюджету України
на 2008 рік"

  тис.грн.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
| Всього |191 353 361,8|156 924 535,8| 30 802 540,8| 2 136 547,1|32 358 826,0|46 388 867,0|22 085 676,2|1 479 486,7| 365 657,8| 24 303 190,8| 237 742 228,8|
|---------------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1300000| |Міністерство вугільної | 4 293 119,5| 265 473,8| 12 173,9| 474,0| 4 027 645,7| 3 444 609,5| 530,1| | | 3 444 079,4| 7 737 729,0|
| | |промисловості України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301000| |Апарат Міністерства | 4 293 119,5| 265 473,8| 12 173,9| 474,0| 4 027 645,7| 3 444 609,5| 530,1| | | 3 444 079,4| 7 737 729,0|
| | |вугільної промисловості | | | | | | | | | | | |
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301090|0431 |Державна підтримка | 2 696 623,9| | | | 2 696 623,9| 1 602 579,4| | | | 1 602 579,4| 4 299 203,3|
| | |вугледобувних | | | | | | | | | | | |
| | |підприємств (включаючи | | | | | | | | | | | |
| | |підприємства з видобутку| | | | | | | | | | | |
| | |бурого вугілля) на | | | | | | | | | | | |
| | |часткове покриття витрат| | | | | | | | | | | |
| | |із собівартості | | | | | | | | | | | |
| | |продукції, у тому числі | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення гарантійних| | | | | | | | | | | |
| | |зобов'язань по | | | | | | | | | | | |
| | |поверненню бюджетних | | | | | | | | | | | |
| | |позик, а також погашення| | | | | | | | | | | |
| | |простроченої | | | | | | | | | | | |
| | |заборгованості за | | | | | | | | | | | |
| | |електричну енергію, яка | | | | | | | | | | | |
| | |утворилася у минулих | | | | | | | | | | | |
| | |роках, у сумі | | | | | | | | | | | |
| | |1019403,3 тис.грн. | | | | | | | | | | | |
|-------+------+------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+---------------|
|1301100|0431 |Державна підтримка | 685 219,5| | | | 685 219,5| 1 394 843,5| | | | 1 394 843,5| 2 080 063,0|
| | |підприємств з видобутку | | | | | | | | | | | |
| | |кам'яного вугілля, | | | | | | | | | | | |
| | |лігніту (бурого вугілля)| | | | | | | | | | | |
| | |і торфу на будівництво, | | | | | | | | | | | |
| | |технічне переоснащення | | | | | | | | | | | |
| | |та капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
| | |гірничошахтного | | | | | | | | | | | |
| | |обладнання, в тому числі| | | | | | | | | | | |
| | |торфяній промисловості -| | | | | | | | | | | |
| | |25000,0 тис.грн., а | | | | | | | | | | | |
| | |також на здешевлення | | | | | | | | | | | |
| | |кредитів для будівництва| | | | | | | | | | | |
| | |та технічного | | | | | | | | | | | |
| | |переоснащення вугле- і | | | | | | | | | | | |
| | |торфодобувних | | | | | | | | | | | |
| | |підприємств | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------