Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 жовтня 2004 р. N 1374
Київ

Про затвердження Методики визначення початкової
ціни продажу на аукціоні спеціального
дозволу на право користування надрами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1570 від 08.11.20
06
N 599 від 02.07.20
08 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Методику визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, що додається. ( Текст Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1570 від 08.11.2006 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 жовтня 2004 р. N 1374

Методика
визначення початкової ціни продажу на
аукціоні спеціального дозволу
на право користування надрами

( Назва Методики із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1570 від 08.11.2006 )

1. Згідно з цією Методикою визначається початкова ціна продажу на аукціоні спеціальних дозволів на право користування надрами (далі - дозвіл) у межах України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Терміни, що вживаються у цій Методиці, мають таке значення: ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

категорія С1 - розвідані запаси покладу (його частини), промислова нафтогазоносність якого встановлена за результатами дослідно-промислової розробки та випробування свердловин з промисловими припливами нафти або газу, геологічних і геофізичних досліджень у невипробуваних свердловинах; ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

категорія С2 - попередньо розвідані запаси покладу (його частини), нафтогазоносність якого визначена за результатами випробування та дослідження свердловин (у тому числі з використанням випробувача пластів) та геологічних і геофізичних досліджень. До таких запасів належать також запаси нерозвіданих частин покладів, що прилягають до ділянок з розвіданими запасами з боку підняття пласта; ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

категорія С3 - перспективні ресурси нафти і газу, щодо яких не встановлено прямих доказів типу, виду та властивостей вуглеводнів; ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

категорія Д1 - прогнозні ресурси літолого-стратиграфічних комплексів, які оцінюються в межах великих регіональних структур з доведеною нафтогазоносністю; ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

категорія Д2 - прогнозні ресурси нафти і газу літолого-стратиграфічних комплексів, які оцінюються у межах значних структур, нафтогазоносність яких ще не доведена. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 ) ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1570 від 08.11.2006 )

2. Об'єктом обчислення початкової ціни продажу дозволу на аукціоні є визначене Мінприроди родовище або ділянка надр. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

3. Початкова ціна продажу дозволу (ПЦ л ) - це частка від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянки надр, яка обчислюється на строк дії спеціального дозволу відповідно до Методики визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1117 , за формулою

                 (Д - В ) - П
Т t t t
ПЦ = ( (сума) --------------------- -
л t = 1 (1 + Е)(в ступені t)

                К
Т t
- (сума) --------------------- ) х к ,
t = 1 (1 + Е)(в ступені t) л

де Е - норма дисконту (частка одиниці); Дt - річний дохід від реалізації товарної продукції в t-му році; Вt - експлуатаційні витрати в t-му році, за винятком амортизаційних відрахувань; Пt - розмір податків і платежів у t-му році, що не входять до t експлуатаційних витрат; Кt - капітальні вкладення в промислове будівництво в t-му році, включаючи придбання геологічної інформації; Т - строк використання родовища або ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до виведення родовища з експлуатації; кл - коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсівкорисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості продажу дозволу. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

4. У разі геологічного вивчення надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин, капітальні вкладення збільшуються на вартість геологорозвідувальних робіт, яка визначається виходячи з нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, встановлених у Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. N 115, та обсягу запасів і ресурсів родовища або ділянки надр.

Для родовищ нафти і газу вартість геологорозвідувальних робіт визначається на основі середніх по Україні витрат на підготовку одиниці розвіданих запасів, що склалися за попередні 5 років до закінчення геологорозвідувальних робіт.

При визначенні початкової ціни продажу дозволу на аукціоні щодо підготовленого до пошуків перспективного об'єкта (ділянки) для переведення його ресурсів категорії С3 в розвідані запаси застосовується коефіцієнт переведення, який розраховується як відношення сумарних запасів категорії С1 + С2 виявлених в регіоні (зоні) за останні 10 років родовищ нафти і газу до сумарних перспективних ресурсів категорії С3 , що виявлені на об'єктах, на яких проведені пошукові роботи за аналогічний період. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

Для об'єктів з виявленими ресурсами категорії Д1 крім коефіцієнта переведення ресурсів категорії С3 в розвідані запаси застосовується коефіцієнт підтвердження об'єктів (структур). ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

Для ділянки надр з недоведеною нафтогазоносністю і з невиявленими об'єктами для пошукових робіт, але з оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (категорії Д1 і Д2 ), для визначення початкової ціни продажу дозволу використовується величина прогнозних ресурсів такої ділянки, яка обчислюється із застосуванням показника питомої щільності ресурсів (тис. тонн/кв. кілометр нафти і млн. куб метрів/кв. кілометр газу), та приймається за результатами прогнозної оцінки ресурсів регіону (зони). ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

Коефіцієнти переведення ресурсів категорій С3 та Д1 і Д2 у розвідані запаси не застосовуються у разі, коли надання спеціального дозволу на пошук або видобування корисних копалин здійснюється без проведення аукціону до затвердження Кабінетом Міністрів України Методики розрахунку коефіцієнтів переведення ресурсів категорій С3 та Д1 і Д2 у розвідані запаси.

( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

5. Вихідною інформацією для визначення початкової ціни продажу дозволу є результати раніше проведених геолого-економічних оцінок (ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3), протоколи затвердження запасів корисних копалин Державної комісії по запасах корисних копалин, державні баланси запасів корисних копалин, акти та протоколи експертної оцінки ресурсів підготовлених і виявлених об'єктів Держгеолслужби, протоколи затвердження прогнозних ресурсів наукової ради з прогнозування, науково-технічних рад підприємств та фактичні техніко-економічні показники діючих гірничопереробних (гірничодобувних) підприємств або об'єктів-аналогів, затверджені наказом Мінприроди. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 599 від 02.07.2008 )

Для розрахунку початкової ціни продажу дозволу на аукціоні застосовується ціна одиниці товарної продукції, яка діє на момент розрахунку: ( Абзац другий пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599 від 02.07.2008 )

на нафту і газовий конденсат - за даними останнього аукціону з продажу нафти і конденсату; ( Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599 від 02.07.2008 )

на газ - за діючим на дату проведення розрахунку граничним рівнем цін для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання, який установлюється Кабінетом Міністрів України; ( Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599 від 02.07.2008 )

на інші корисні копалини - за даними офіційних джерел та діючих гірничопереробних (гірничодобувних) підприємств або об'єктів-аналогів згідно з поданими ними статистичними звітами. ( Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599 від 02.07.2008 )

Гірничопереробні підприємства, інші підприємства, установи та організації, що є власниками об'єктів-аналогів, на письмову вимогу Мінприроди протягом 10 робочих днів з моменту надходження запиту подають статистичну звітність в обсягах та за період, що визначені у запиті. ( Абзац пункту 5 в редакції Постанови КМ N 599 від 02.07.2008 )

6. Коефіцієнт переходу від вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр до початкової вартості продажу дозволу становить:

1) для нафтогазових об'єктів - диференційовано за видами родовищ або ділянок надр і категоріями ресурсів (запасів) корисних копалин:

розвіданих родовищ нафти і газу (за результатами ГЕО-1, запаси С1 ) - 0,1075;

відкритих, але не завершених розвідкою родовищ (за результатами ГЕО-2, запаси С1 + С2 ) - 0,084;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з підготовленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими перспективними ресурсами нафти і газу (за результатами ГЕО-3, ресурси С3 ) - 0,06;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, але з виявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт і оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і підтвердженням пастки, ресурси Д1 + Д2 ) - 0,04;

ділянок надр з недоведеною нафтогазоносністю, невиявленими об'єктами для пошуково-розвідувальних робіт, але з оціненими прогнозними ресурсами нафти і газу (з використанням ГЕО-3 і підтвердженням пастки, ресурси Д1 + Д2 ) - 0,02;

2) для об'єктів підземних вод (за результатами ГЕО-1, ГЕО-2, ГЕО-3):

для питних централізованого і нецентралізованого водопостачання (крім виробництва фасованої питної води) і води для технічних цілей - 0,05;

для інших вод - 0,1;

3) для інших об'єктів - 0,0395.

При цьому в усіх розрахунках початкова ціна продажу дозволу не може бути меншою від 2 відсотків сумарного чистого прибутку за весь період розробки родовища або ділянки надр, обчисленого без урахування капітальних вкладень. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 599 від 02.07.2008 )

( Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ N 599 від 02.07.2008 )

8. Початкова ціна продажу дозволу на розвідку родовищ корисних копалин (крім нафтогазових) становить 10 відсотків початкової ціни продажу дозволу на видобування корисних копалин. ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 599 від 02.07.2008 )