Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 липня 2008 р. N 627
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 526 від 04 липня 2018
р.)

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2001 р. N 164

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. N 164 "Про утворення Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 8, ст. 326) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 липня 2008 р. N 627

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
України від 21 лютого 2001 р. N 164

1. У пункті 1 постанови виключити:

в абзаці першому слова "у складі згідно з додатком";

абзац другий.

2. Додаток до постанови виключити.

3. Положення про Міжвідомчу раду з питань координації фундаментальних досліджень, затверджене зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"Положення
про Міжвідомчу раду
з координації фундаментальних досліджень

1. Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень при Національній академії наук (далі - Рада) є постійно діючим допоміжним органом, утвореним для сприяння розвитку фундаментальних досліджень в Україні.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

2. Основними завданнями Ради є:

підготовка пропозицій щодо активізації роботи з проведення фундаментальних досліджень, створення ефективної системи координації такої роботи, використання результатів досліджень в усіх галузях економіки;

розгляд підготовлених Національною та галузевими академіями наук пропозицій щодо основних напрямів фундаментальних досліджень та доведення до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук відповідних рішень;

розгляд координаційних планів фундаментальних досліджень з найважливіших питань природничих, технічних і гуманітарних наук, розроблених Національною та галузевими академіями наук або міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, у віданні яких перебувають або до сфери управління яких належать наукові установи та вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації;

сприяння взаємодії Національної та галузевих академій наук з вищими навчальними закладами з питань наукової діяльності;

виконання функцій наглядової ради Державного фонду фундаментальних досліджень.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, секції, робочі комісії та експертні групи, залучати до участі в них спеціалістів центральних органів виконавчої влади, наукових установ, організацій і вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації (за згодою їх керівників);

заслуховувати на своїх засіданнях звіти академіків-секретарів Національної та галузевих академій наук, голови Державного фонду фундаментальних досліджень та його директора, керівників наукових установ, організацій і вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, представників центральних органів виконавчої влади про стан проведення згідно з відповідними координаційними планами фундаментальних досліджень та використання їх результатів;

одержувати від Державного фонду фундаментальних досліджень, а також в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, наукових установ, організацій і вищих навчальних закладів інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

4. До складу Ради входять президенти Національної академії наук, Академії медичних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук, Української академії аграрних наук та Академії мистецтв, перший віце-президент - головний учений секретар Національної академії наук, заступник Міністра освіти і науки, Голова ВАК, голова Державного фонду фундаментальних досліджень, голови регіональних наукових центрів Національної академії наук та МОН, голова Ради ректорів вищих навчальних закладів, голова Ради ректорів вищих технічних навчальних закладів.

Персональний склад Ради затверджує її голова.

5. Головою Ради є президент Національної академії наук.

6. Голова Ради організовує її роботу і несе відповідальність за виконання покладених на Раду завдань.

7. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на півроку.

Засідання Ради скликає і проводить її голова, а у разі його відсутності - один із членів Ради за дорученням голови.

Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як три чверті її складу.

8. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Ради з питань, що належать до її компетенції, мають рекомендаційний характер і доводяться до відома Національної та галузевих академій наук, Державного фонду фундаментальних досліджень, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, наукових установ і організацій, які є головними розпорядниками, розпорядниками чи одержувачами бюджетних коштів на проведення фундаментальних досліджень.

Рішення з окремих питань щодо координації та активізації роботи з проведення фундаментальних досліджень Рада подає МОН для внесення в установленому порядку Кабінетові Міністрів України.

9. Рішення Ради оформляється протоколом, що підписує голова Ради, а за його відсутності - член Ради, який проводив її засідання.

10. Рада подає щороку Кабінетові Міністрів України звіт про результати своєї діяльності.

11. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює Національна академія наук.

12. Рада має бланки із своїм найменуванням.".