ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про прийняття у першому читанні проекту
Закону України про Державний бюджет України
на 2008 рік та про внесення змін до деяких
законодавчих актів України

За результатами розгляду проекту Закону України про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України постановляє:

1. Проект Закону України про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. N 1285), поданий Кабінетом Міністрів України, прийняти у першому читанні з урахуванням змін, визначених пунктами 2-5 цієї Постанови.

2. Внести до текстових статей проекту Закону України про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, поданого Кабінетом Міністрів України, такі зміни:

До розділу I:

1) пункт 35 статті 2 доповнити словами в дужках "(з моменту набуття Україною членства в Світовій організації торгівлі)";

2) статтю 3 доповнити частиною такого змісту:

"Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, господарських товариств, більше ніж 50 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходиться у статутних фондах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств перевищує 50 відсотків загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність";

3) пункт 38 статті 7 виключити;

4) статтю 11 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Установити, що державні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановленого цим Законом граничного розміру державного боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх (зовнішніх) джерел фінансування певного типу, визначених додатком N 2 до цього Закону, у неповному обсязі допускається збільшення надходжень коштів із зовнішніх (внутрішніх) джерел фінансування іншого типу з відповідним перевищенням граничного розміру державного боргу України за рахунок перевищення відповідних обсягів запозичень з відповідним коригуванням загального обсягу державного боргу, визначеного статтею 10 цього Закону, із щомісячним обов'язковим інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету";

5) у частині першій статті 13 перед словами "а також" доповнити словами та цифрами "за зобов'язаннями Державної іпотечної установи у сумі 1.000.000 тис. гривень";

6) статтю 22 після слів та цифр "до пункту 2 статті 18" доповнити словами та цифрами "та до пункту 2 статті 19";

7) у пункті 5 статті 36 слово і цифри "пунктом 10" замінити словом і цифрою "пунктом 9";

8) у пункті 30 статті 37 виключити слова та цифри "пунктом 38 статті 7 та";

9) пункт 46 статті 37 викласти в такій редакції:

"46) видатки і надання кредитів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету: 2201390, 2311020, 2701180, 2711020, 2761110, 3121020; а також 2801170, 2801210, 2801240, 2801490, 2801560, 2804100, спрямованих на підтримку розвитку агропромислового комплексу у сумі 1.500.000 тис. гривень та на забезпечення житлом працівників освіти, культури, охорони здоров'я та інших працівників бюджетної сфери, які постійно проживають і працюють у селі та уклали трудові контракти на 20 років, у сумі 1.000.000 тис. гривень (за рахунок джерел, визначених пунктом 29 статті 7 цього Закону)";

10) у пункті 47 статті 37 цифри і слово "0,5 відсотка" замінити цифрами і словом "0,2 відсотка";

11) пункт 55 статті 37 виключити;

12) в абзаці другому пункту 2 частини першої статті 52 цифри і слова "70 відсотків" та "30 відсотків" замінити відповідно цифрами і словами "85 відсотків" та "15 відсотків";

13) пункт 19 частини першої статті 52 виключити;

14) у пункті 21 частини першої статті 52 слова "до місцевих" замінити словами "до бюджетів місцевого самоврядування", після слів "Автономної Республіки Крим" та "Севастопольського міських" доповнити словом "бюджетів";

15) частину четверту статті 52 виключити;

16) доповнити статтями 54-1 та 54-2 такого змісту:

"Стаття 54-1. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток за об'єктами здійснюється Кабінетом Міністрів України за пропозиціями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних рад, обласних державних адміністрацій, міської ради та міської державної адміністрації міста Севастополя і народних депутатів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 54-2. Зарахування податків, зборів (обов'язкових платежів), що сплачують підприємства, які здійснюють свою діяльність у зоні відчуження та у зоні безумовного (обов'язкового) відселення, визначених статтями 64 і 69 Бюджетного кодексу України, здійснюється у розмірі 25 відсотків до обласного бюджету Київської області та 75 відсотків до районного бюджету Іванківського району Київської області";

17) текст частини першої статті 58 викласти в такій редакції:

"Установити, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів") та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків, зменшеного на суму нарахованих і сплачених дивідендів відповідно до пункту 7.8 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";

18) текст статті 79 викласти в такій редакції:

"Установити, що у 2008 році продаж земельних ділянок державної та комунальної власності здійснюється виключно на конкурентних засадах (аукціонах), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі";

19) доповнити статтею 81-1 такого змісту:

"Стаття 81-1. Установити, що у 2008 році для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у разі ввезення (пересилання) ними на території спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку підакцизних товарів та товарів 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД призупиняється застосування пільг по сплаті ввізного мита та податку на додану вартість щодо таких товарів незалежно від мети їх ввезення.

У разі якщо іншими законами України незалежно від дати їх прийняття, в тому числі законами України, якими надаються гарантії незмінності податкового законодавства, встановлено інший порядок та умови сплати такими суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів (обов'язкових платежів), застосовуються норми цього Закону.

Відповідно до вимог статті 19 Конституції України органам державної влади забороняється прийняття та виконання рішень, що встановлюють інші правила оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку, ніж ті правила, які визначені нормами цього Закону".

До розділу II:

1) пункт 5 статті 2 викласти в такій редакції:

"5. доповнити частину першу статті 124 абзацами другим та третім такого змісту:

"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Не допускається проведення аукціонів щодо ділянок, які (або будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації у сферах культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки та їх члени (під творчі майстерні)";

2) пункт 9 статті 2 викласти в такій редакції:

"9. зміст статті 134 викласти в такій редакції:

"Земельні ділянки державної або комунальної власності, призначені для продажу суб'єктам підприємницької діяльності, підлягають продажу на конкурентних засадах (земельні торги), крім викупу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі";

3) пункт 3 статті 8 викласти в такій редакції:

"3. Статтю 16 викласти в такій редакції:

"Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі.

Порядок проведення аукціону та набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах визначається законодавством";

4) пункт 1 статті 12 викласти в такій редакції:

"1) у статті 1 слова і цифри:

------------------------------------------------------------------
| "Код товару | Опис товару |Ставки акцизного |
| згідно з | |збору у гривнях з |
| УКТ ЗЕД | |одиниці товару |
|--------------+------------------------------+------------------|
|2207 |Спирт етиловий |19 грн за 1 л |
| |неденатурований з |100-відсоткового |
| |концентрацією алкоголю не менш|спирту |
| |як 80 відсотків об'єму, спирт | |
| |етиловий та інші спирти | |
| |денатуровані будь-якої | |
| |концентрації | |
|--------------+------------------------------+------------------|
|2208 (крім |Спирт етиловий |19 грн за 1 л |
|2208 20) |неденатурований з |100-відсоткового |
| |концентрацією спирту менш як |спирту |
| |80 відсотків об'єму, спиртові | |
| |настоянки, лікери та інші | |
| |спиртові напої | |
|--------------+------------------------------+------------------|
|2208 20 |Спиртові напої, одержані |19 грн за 1 л |
|(крім |шляхом перегонки виноградного |100-відсоткового |
|2208 20 12 00,|вина або вичавок винограду |спирту |
|2208 20 29 00 | | |
|- тільки | | |
|бренді, | | |
|2208 20 89 00 | | |
|- тільки спирт| | |
|коньячний) | | |
|--------------+------------------------------+------------------|
|2208 20 12 00 |Коньяк |7 грн за 1 л |
| | |100-відсоткового |
| | |спирту |
|--------------+------------------------------+------------------|
|2208 20 29 00 |Тільки бренді |7 грн за 1 л |
| | |100-відсоткового |
| | |спирту |
|--------------+------------------------------+------------------|
|2208 20 89 00 |Тільки спирт коньячний |16 грн за 1 л |
| | |100-відсоткового |
| | |спирту |
------------------------------------------------------------------

замінити словами і цифрами:

------------------------------------------------------------------
|"Код товару згідно з | Опис товару |Ставки акцизного |
|УКТ ЗЕД | |збору у гривнях з |
| | |одиниці товару |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2207 |Спирт етиловий, |21,5 грн за 1 л |
| |неденатурований, з |100-відсоткового |
| |концентрацією спирту |спирту |
| |80 об. % або більше; | |
| |спирт етиловий та | |
| |інші спиртові | |
| |дистиляти та спиртні | |
| |напої, одержані | |
| |шляхом перегонки, | |
| |денатуровані, | |
| |будь-якої | |
| |концентрації | |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|2208 |Спирт етиловий, |21,5 грн за 1 л |
| |неденатурований з |100-відсоткового |
| |концентрацією спирту |спирту"; |
| |менш як 80 об. %; | |
| |спиртові дистиляти та| |
| |спиртні напої, | |
| |одержані шляхом | |
| |перегонки, лікери та | |
| |інші напої, що | |
| |містять спирт | |
------------------------------------------------------------------

5) статтю 13 виключити;

6) пункт 1 статті 14 виключити;

7) абзац другий пункту 3 статті 14 викласти в такій редакції:

"в абзаці першому підпункту 7.4.2 пункту 7.4 "після слова та цифри "статтею 5" доповнити словами та цифрами "та пункту 11.44 статті 11";

8) пункт 1 та абзац третій пункту 2 статті 15 виключити;

9) пункт 1 статті 17 викласти в такій редакції:

"1) у підпункті 4.3.3 пункту 4.3 статті 4 слова "сума доходів, отриманих" доповнити словами "у вигляді процентів";

10) пункти 2 і 3 статті 17 виключити;

11) у статті 19 цифри і слова "1 січня" та "31 березня" замінити відповідно цифрами і словами "1 січня 2008 року" та "1 січня 2009 року";

12) у підпункті "б" підпункту 1.1 пункту 1 статті 20 цифри "550" та "280" замінити відповідно цифрами "450" і "150";

13) доповнити статтею 103 такого змісту:

"103. Статтю 3 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Реалізація готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, яка відноситься до 1-24 груп згідно з УКТ ЗЕД, на митній території України забороняється".

До розділу III:

1) абзац третій статті 2 доповнити словами "з урахуванням абзацу четвертого частини четвертої статті 11 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345; 2002 р., N 26, ст. 175);

2) виключити із статті 2 абзаци шостий і сьомий, замінивши їх абзацом такого змісту:

"Норми щодо надання пільг громадянам (крім працівників бюджетних установ, військовослужбовців та осіб рядового та начальницького складу) з урахуванням середньомісячного сукупного доходу набувають чинності з 1 травня 2008 року";

3) доповнити статтею 5 такого змісту:

"5. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2008 року внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" за результатами аналізу виконання основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та бюджету у 2007 році і переоцінки основних прогнозних макропоказників на 2008 рік, врахувавши доручення Кабінету Міністрів України, визначені пунктом Постанови Верховної Ради України від 28 грудня 2007 року "Про прийняття у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

3. Внести до видатків проекту Державного бюджету України на 2008 рік, поданого Кабінетом Міністрів України, такі зміни:

1) збільшити видатки розвитку загального фонду по Міністерству охорони здоров'я України за кодом 2301840 "Завершення будівництва гуртожитку N 8, проектування і будівництво гуртожитку N 9 та навчально-лабораторного корпусу Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця" на 20.000 тис. гривень;

2) збільшити видатки розвитку загального фонду по Міністерству з питань житлово-комунального господарства України за кодом 2701170 "Ліквідація наслідків підтоплення територій в містах і селищах України" на 15.000 тис. гривень;

3) збільшити видатки розвитку загального фонду по Державному комітету України по водному господарству на 12.000 тис. гривень за кодом 5001090 із уточненням назви бюджетної програми "Першочергове забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням";

4) збільшити видатки розвитку загального фонду по Академії педагогічних наук України за кодом 6551050 "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів Академії педагогічних наук України" на 2.907,7 тис. гривень;

5) передбачити нову бюджетну програму по Міністерству праці та соціальної політики України "Надання роботодавцям дотацій для забезпечення молоді першим робочим місцем" у сумі 32.000 тис. гривень;

6) передбачити нову бюджетну програму по Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту "Фінансова підтримка Спортивного комітету України" у сумі 5.000 тис. гривень;

7) у назвах бюджетних програм за кодами 2301290 "Централізована закупівля рентгенологічного, діагностичного та іншого обладнання для закладів охорони здоров'я", 2301370 "Забезпечення медичних заходів по боротьбі з туберкульозом, профілактики та лікування СНІДу, лікування онкологічних хворих", 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру" додати слова "у тому числі на умовах фінансового лізингу";

8) бюджетну програму за кодом 3108060 "Придбання літаків АН-148 через державне лізингове підприємство" у сумі 200.000 тис. гривень перенести від відповідального виконавця "Державна авіаційна адміністрація" до відповідального виконавця "Апарат Міністерства транспорту та зв'язку України";

9) збільшити видатки загального фонду на 10.000 тис. гривень на субвенцію з державного бюджету бюджету м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області на проведення протизсувних заходів у Шамишиній балці;

10) збільшити видатки розвитку загального фонду по апарату Верховної Ради України за кодом 0111050 "Обслуговування діяльності Верховної Ради України" на 8.000 тис. гривень;

11) передбачити видатки загального фонду на субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток:

- м. Жовті Води Дніпропетровської області - 5.000 тис. гривень;

- Новоград-Волинського району Житомирської області - 15.000 тис. гривень;

- м. Макіївка Донецької області - 10.000 тис. гривень;

12) передбачити видатки загального фонду на субвенцію з державного бюджету бюджету м. Бердянська Запорізької області на укріплення Бердянської коси у сумі 10.000 тис. гривень;

13) передбачити видатки загального фонду на субвенцію із державного бюджету обласному бюджету Чернігівської області на газифікацію (будівництво підвідних газопроводів до сільських населених пунктів) у сумі 10.000 тис. гривень.

4. Збільшити обсяг фінансування загального фонду проекту Державного бюджету України на 2008 рік, поданого Кабінетом Міністрів України, на суму збільшення видатків загального фонду проекту Державного бюджету України відповідно до пункту 3 цієї Постанови за рахунок збільшення прогнозу надходжень від приватизації державного майна.

5. На підставі пропозицій, визначених пунктами 2, 3 та 4 цієї Постанови, внести відповідні зміни до статей 1 і 22, додатків N 2, N 3, N 4, N 5 і N 7 до розділу І проекту Закону України про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України, поданого Кабінетом Міністрів України.

6. Доручити Кабінету Міністрів України при підготовці проекту закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік":

1) розглянути пропозиції комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України, поданих Комітету Верховної Ради України з питань бюджету 27 грудня 2007 року, до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (реєстр. N 1285);

2) передбачити збільшення видатків:

- на оплату праці та упорядкування загальної чисельності особового складу Міністерства внутрішніх справ України;

- для грошового забезпечення військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи на суму 450 млн гривень;

- на державну підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї - на 5 млн гривень;

- на державну підтримку заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів - на 79 млн гривень;

- за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів";

- Державному комітету водного господарства України за бюджетною програмою "Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем" на суму 55 млн гривень, з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги та енергоносії;

- на функціонування Державної наукової установи "Книжкова палата України ім. І.Федорова" у рамках бюджетної програми "Прикладні розробки у сфері книговидавничої справи та інформаційної діяльності" на 1.877 тис. гривень;

- за бюджетною програмою "Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту" на 4,5 млн гривень;

- за бюджетною програмою "Проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури" на 2 млн гривень;

3) передбачити видатки на нові бюджетні програми:

- цільові кошти в обсязі 15 млн. гривень на будівництво (реконструкцію) навчально-наукового корпусу Національного університету "Львівська політехніка";

- передбачити кошти на першочергові протиаварійні реставраційно-ремонтні роботи, розробку проектно-кошторисної документації для Тихомільського городища з руїнами фортеці XII-XVI ст. у Білогірському районі Хмельницької області в обсязі 530 тис. гривень;

- врахувати видатки в обсязі 1 млн гривень на забезпечення Національного університету фізичного виховання і спорту України комплексом обладнання для друкування методичної літератури;

4) передбачити видатки на Державну цільову соціальну програму "Хокей України", затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 року N 1194, в обсязі 60 млн гривень;

5) відновити бюджетні програми та видатки на їх проведення:

- "Реструктуризація виробничих потужностей підприємств ракетно-космічної галузі" - 80 млн гривень;

- "Надання кредитів на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій з виробництва альтернативних джерел палива" - 784,9 млн гривень;

- "Комплекс робіт по підвищенню безпеки у вугільній галузі" - 400 млн гривень;

6) відновити програму закупівлі у лізинг медичного обладнання у сумі 7 млрд гривень терміном сплати 7 років, на що передбачити у бюджеті на 2008 рік до 1 млрд гривень;

7) назву бюджетної програми Міністерства з питань житлово-комунального господарства України "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання вагонів для комунального транспорту (тролейбусів і трамваїв)" доповнити словами "через ДП "Лізингтехтранс";

8) передбачити норму щодо обов'язкового погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету порядків використання коштів та розподілу об'єктів за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам:

- на соціально-економічний розвиток регіонів;

- на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів;

9) визначити норму щодо обов'язкового погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розподілу коштів за такими бюджетними програмами:

- по Міністерству з питань житлово-комунального господарства України за кодом 2701180 "Загальнодержавна програма реформування житлово-комунального господарства, в тому числі на здешевлення кредитів для виконання цієї програми";

- по Державній службі автомобільних доріг України за кодом 3111020 "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування";

10) збільшити видатки на:

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію державної цільової соціальної програми "Школа майбутнього" - на 40 млн гривень;

- додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам - на 137,8 млн гривень;

- фінансування будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі - на 250 млн гривень;

11) включити до Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки, фінансування будівництва правобережного підходу до Кайдацького мосту м. Дніпропетровська у сумі 100 млн гривень;

12) встановити співвідношення щодо розподілу збору за забруднення навколишнього природного середовища між державним і місцевими бюджетами у розмірах: 30 відсотків - до державного бюджету та 70 відсотків - до місцевих бюджетів;

13) передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для стимулювання розвитку регіонів, у тому числі депресивних територій, в обсязі 150 млн гривень;

14) передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету Межівського району Дніпропетровської області на забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням в обсязі 3 млн гривень;

15) передбачити кошти в обсязі 65 млн гривень для відселення з підтопленої території Амур-Нижньодніпровського, Ленінського, Самарського районів м. Дніпропетровська мешканців 24 будинків, зони зсувів - мешканців 40 будинків;

16) поновити бюджетну програму "Розвиток та реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення" в обсязі 60 млн гривень, у тому числі передбачити 500 тис. гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації з будівництва каналізаційного колектору, насосної станції, мережі дренажних споруд, відкритих стічних канав та лотків у смт Великий Любінь Городоцького району Львівської області;

17) поновити у 2008 році дію бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності" в обсязі 500 млн гривень та доповнити Закон нормою такого змісту: "Розподіл коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг комунальної власності здійснюється за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";

18) передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету м. Дніпропетровська на проведення протизсувних заходів на схилах Червоноповстанської та Зустрічної балок жм Тополя - 1,2,3 в обсязі 9 млн гривень;

19) передбачити субвенцію з державного бюджету бюджету м. Дніпропетровська на будівництво котельні для теплопостачання житлових будинків по вул. Генерала Пушкіна, 26, 26А в обсязі 3.498 тис. гривень та на реконструкцію котельні по вул. Героїв Сталінграда, 139 в обсязі 13,5 млн гривень;

20) передбачити кошти для будівництва водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького в обсязі 20 млн гривень;

21) передбачити кошти для введення в експлуатацію поліклініки смт Віньків Хмельницької області в обсязі 2 млн гривень;

22) передбачити кошти на будівництво школи в с. Нова Синявка Старосинявського району Хмельницької області в обсязі 5 млн гривень;

23) передбачити кошти на ремонт будинку культури в с. Дашківці Віньковецького району Хмельницької області в обсязі 500 тис. гривень;

24) передбачити у дохідній та видатковій частинах бюджету додатково 12 млрд гривень на повернення грошовими коштами знецінених заощаджень громадян за бюджетною програмою 3501160 "Заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень";

25) доповнити Закон новою нормою такого змісту:

"При здійсненні банками операцій з купівлі-продажу валюти для власних цілей на біржі, крім операцій за власними зовнішньоекономічними угодами, сплата збору на обов'язкове пенсійне страхування здійснюється від суми залишку на рахунку купленої безготівкової валюти за результатами торгівельного дня.

З метою організації торгівлі валютою біржа повинна відповідати таким вимогам:

а) мати Генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій;

б) її капітал має становити не менше ніж 40 млн гривень для здійснення гарантованих розрахунків та виконання зобов'язань за укладеними на біржі угодами.

Встановити, що біржа має право отримувати комісійну винагороду у розмірі не більш як 0,04 відсотка від обсягу укладених угод на купівлю-продаж валюти, з якої сплачується збір на обов'язкове пенсійне страхування".

7. Доручити Кабінету Міністрів України до 10 січня 2008 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону щодо визначення базових нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин на рівні 2007 року за такими позиціями: металічні руди (залізна для збагачення - 0,9, залізна багата - 4,5); глина бентонітова - 0,8; сировина вогнетривка доломіт - 0,5; сировина флюсова вапняк - 0,3; вапняк для цукрової промисловості - 1,0.

Голова Верховної Ради України А.ЯЦЕНЮК

м. Київ, 28 грудня 2007 року
N 106-VI