КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 листопада 2007 р. N 1290
Київ

Про затвердження Державної програми
створення єдиної системи надання
екстреної медичної допомоги на період
до 2010 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству економіки включати за поданням Міністерства охорони здоров'я визначені Програмою завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.

3. Міністерству охорони здоров'я і Міністерству фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти для виконання завдань і заходів Програми.

4. Міністерству охорони здоров'я інформувати починаючи з 2008 року до 1 березня Кабінет Міністрів України про стан виконання Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2007 р. N 1290

Державна програма
створення єдиної системи надання екстреної
медичної допомоги на період до 2010 року

Мета Програми

Метою цієї Програми є створення умов для розширення доступності та підвищення якості екстреної медичної допомоги, що надається населенню (далі - медична допомога), зниження рівня інвалідності та смертності при нещасних випадках, травмах та отруєннях, гострих порушеннях життєвих функцій людини внаслідок серцево-судинних, інших захворювань.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Нещасним випадкам, травмам та отруєнням, що стали причиною смертності, в Україні належить третє місце. Статистичні дані свідчать про загальну тенденцію до підвищення рівня травматизму: у 2002 році - 2243613 випадків, у 2005 році - 2264082, у 2006 році - 2288917 (відповідно 465,1; 480,7 і 489,6 на 10 тис. населення). Серед населення працездатного віку травматизм займає перше місце, внаслідок чого смертність перевищує аналогічні показники в розвинутих країнах світу не менш як у 3 рази. Смертність серед травмованих осіб віком до 45 років становить понад 60 відсотків тієї кількості осіб, що померли внаслідок травмування.

Щороку понад 15 млн. громадян звертається за медичною допомогою з різних причин. При цьому бригадами швидкої медичної допомоги виконується близько 13 млн. виїздів на виклики хворих та травмованих громадян. Понад 2 млн. громадян отримує медичну допомогу в закладах первинної лікувально-профілактичної допомоги. Лікування в стаціонарних умовах потребує понад 1 млн. осіб.

Актуальність прийняття Програми зумовлено потребою у невідкладному вжитті заходів для поліпшення медичної допомоги відповідно до обсягів та джерел фінансування, наведених у додатку 1.

Для надання населенню медичної допомоги на належному рівні необхідно забезпечити:

створення нормативно-правової бази з питань діяльності єдиної системи надання медичної допомоги та реалізації визначених ВООЗ принципів щодо її доступності, безоплатності, своєчасності і високої якості;

зміцнення та об'єднання матеріально-технічної бази і кадрових ресурсів закладів охорони здоров'я на основі науково обґрунтованої організації та стандартів надання медичної допомоги відповідного рівня як у повсякденних умовах, так і в умовах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

взаємодію лікувально-профілактичних закладів, розвитку диспетчерської служби та системи консультаційної допомоги;

створення системи підготовки і перепідготовки медичних працівників з питань надання медичної допомоги, а також рятувальників і працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з експлуатацією автомобільного, залізничного, водного та повітряного транспорту, військовослужбовців;

проведення науково-дослідної роботи з питань удосконалення медичної допомоги та медицини катастроф.

Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів до визначення пріоритетності у розв'язанні існуючих проблем передбачено завдання і заходи згідно з додатком 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити доступність і підвищити якість надання медичної допомоги як у повсякденних умовах, так і в умовах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

знизити рівень смертності від нещасних випадків, травм та отруєнь, а також серцево-судинних захворювань;

зменшити економічні втрати, спричинені тимчасовою та стійкою непрацездатністю, в результаті збереження працездатності і здоров'я громадян;

підвищити якість і збільшити тривалість життя населення.

Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Обсяг фінансування Програми з державного бюджету визначається щороку виходячи з конкретних завдань та реальних можливостей.

Додаток 1
до Програми

               ПАСПОРТ
Державної програми створення єдиної системи надання
екстреної медичної допомоги на період до 2010 року

   1. Концепція Програми  схвалена  розпорядженням  Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2006 р. N 402

   2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 5 листопада 2007 р. N 1290

   3. Державний замовник-координатор - МОЗ

   4. Державний замовник - МОЗ

   5. Керівник Програми - Міністр охорони здоров'я

   6. Виконавці заходів Програми: МОЗ,     МНС,     МВС,
Мінтрансзв'язку, МОН,
Міноборони, ВАК, Рада
міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська і Севастопольська
міські держадміністрації

   7. Строк виконання: 2007-2010 роки

   8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

                          (тис. гривень)
------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
| фінансування |фінансування|--------------------------------|
| | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------+------------+-------+-------+-------+--------|
|Державний бюджет | 328416,5 | 22000 | 32303 | 96788 |177325,5|
|------------------+------------+-------+-------+-------+--------|
|Місцевий бюджет | | | | | |
|------------------+------------+-------+-------+-------+--------|
|Інші джерела | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми

            ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної програми створення єдиної системи
надання екстреної медичної допомоги на період
до 2010 року

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Найменування| Значення показника | Найменування |Головний |Джерела|Прог- | У тому числі за роками |
| завдання | показника |--------------------------| заходу |розпорядник|фінан- |нозний |--------------------------|
| | |усього| за роками | |бюджетних |сування|обсяг |2007 |2008 |2009 | 2010 |
| | | |-------------------| |коштів |(дер- |фінан- | | | | |
| | | |2007|2008|2009|2010| | |жавний,|сових | | | | |
| | | | | | | | | |місце- |ресурсів| | | | |
| | | | | | | | | |вий |для ви- | | | | |
| | | | | | | | | |бюджет,|конання | | | | |
| | | | | | | | | |інші) |завдань,| | | | |
| | | | | | | | | | |тис. | | | | |
| | | | | | | | | | |гривень | | | | |
|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|1. Розробити |підготовка | | | | | |1) підготовка |МОЗ | | | | | | |
|механізм |проектів | | | | | |проектів | | | | | | | |
|створення |нормативно- | | | | | |нормативно- | | | | | | | |
|єдиної системи |правових | | | | | |правових актів| | | | | | | |
|надання медичної|актів | | | | | |з питань | | | | | | | |
|допомоги та | | | | | | |урегулювання | | | | | | | |
|регулювання її | | | | | | |відносин у | | | | | | | |
|функціонування | | | | | | |сфері | | | | | | | |
| | | | | | | |створення і | | | | | | | |
| | | | | | | |функціонування| | | | | | | |
| | | | | | | |єдиної системи| | | | | | | |
| | | | | | | |надання медич-| | | | | | | |
| | | | | | | |ної допомоги | | | | | | | |
|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|2. Упровадити |розроблення | 20 | 5 | 15 | | |1) розроблення|МОЗ | | | | | | |
|уніфіковані |медико- | | | | | |та затверджен-| | | | | | | |
|технології |техноло- | | | | | |ня медико- | | | | | | | |
|надання |гічних | | | | | |технологічних | | | | | | | |
|медичної |стандартів | | | | | |стандартів | | | | | | | |
|допомоги різних |(протоко- | | | | | |(протоколів) | | | | | | | |
|рівнів медичними|лів), | | | | | |надання медич-| | | | | | | |
|працівниками, |кількість | | | | | |ної допомоги | | | | | | | |
|рятувальниками і| | | | | | |різних рівнів | | | | | | | |
|працівниками, | | | | | | |зазначеними | | | | | | | |
|професійні | | | | | | |працівниками | | | | | | | |
|обов'язки яких | | | | | | | | | | | | | | |
|пов'язані з | | | | | | | | | | | | | | |
|експлуатацією | | | | | | | | | | | | | | |
|автомобільного, | | | | | | | | | | | | | | |
|залізничного, | | | | | | | | | | | | | | |
|водного та | | | | | | | | | | | | | | |
|повітряного | | | | | | | | | | | | | | |
|транспорту, | | | | | | | | | | | | | | |
|військово- | | | | | | | | | | | | | | |
|службовцями | | | | | | | | | | | | | | |

|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|3. Реорганізу- |уніфікація | | 30 | 50 | 80 | 100|1) перегляд |МОЗ | | | | | | |
|вати структурні |табелів | | | | | |табелів | | | | | | | |
|підрозділи та |оснащення | | | | | |оснащення | | | | | | | |
|матеріально- |закладів | | | | | |зазначених | | | | | | | |
|технічну базу |охорони | | | | | |закладів, | | | | | | | |
|закладів охорони|здоров'я, | | | | | |зокрема | | | | | | | |
|здоров'я, що |відсотків | | | | | |для роботи | | | | | | | |
|надають медичну | | | | | | |в умовах | | | | | | | |
|допомогу | | | | | | |ліквідації | | | | | | | |
| | | | | | | |наслідків | | | | | | | |
| | | | | | | |надзвичайної | | | | | | | |
| | | | | | | |ситуації | | | | | | | |
| |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |реоргані- | | 5 | 25 | 60 | 100|2) приведення |МОЗ | | | | | | |
| |зація | | | | | |структури |Рада | | | | | | |
| |структурних | | | | | |лікарень |міністрів | | | | | | |
| |підрозділів | | | | | |швидкої |Автономної | | | | | | |
| |закладів | | | | | |медичної |Республіки | | | | | | |
| |охорони | | | | | |допомоги та |Крим | | | | | | |
| |здоров'я | | | | | |багатопрофі- |обласні | | | | | | |
| |відповідно | | | | | |льних лікарень|держадміні-| | | | | | |
| |до сучасних | | | | | |у відповід- |страції | | | | | | |
| |вимог щодо | | | | | |ність із |Київська і | | | | | | |
| |надання | | | | | |сучасними |Севастопо- | | | | | | |
| |медичної | | | | | |вимогами |льська | | | | | | |
| |допомоги | | | | | |щодо надання |міські | | | | | | |
| |(спеціалізо-| | | | | |медичної |держадміні-| | | | | | |
| |ваної, висо-| | | | | |допомоги як у |страції | | | | | | |
| |коспеціалі- | | | | | |повсякденних | | | | | | | |
| |зованої), | | | | | |умовах, так і | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | |в умовах | | | | | | | |
| | | | | | | |ліквідації | | | | | | | |
| | | | | | | |наслідків | | | | | | | |
| | | | | | | |надзвичайної | | | | | | | |
| | | | | | | |ситуації | | | | | | | |
|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|4. Забезпечити |зниження | 7 | | 2 | 2 | 3|1) створення |МОЗ | | | | | | |
|високу якість |рівня | | | | | |на базі |Рада | | | | | | |
|медичної |смертності | | | | | |приймальних |міністрів | | | | | | |
|допомоги |від нещасних| | | | | |відділень |Автономної | | | | | | |
| |випадків, | | | | | |лікарень |Республіки | | | | | | |
| |травм та | | | | | |швидкої |Крим | | | | | | |
| |отруєнь на | | | | | |медичної |обласні | | | | | | |
| |100 тис. | | | | | |допомоги та |держадміні-| | | | | | |
| |населення, | | | | | |багатопрофіль-|страції | | | | | | |
| |відсотків | | | | | |них лікарень |Київська і | | | | | | |
| | | | | | | |відділення |Севастопо- | | | | | | |
| | | | | | | |невідкладної |льська | | | | | | |
| | | | | | | |медичної |міські | | | | | | |
| | | | | | | |допомоги з |держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | |укомплектуван-|страції | | | | | | |
| | | | | | | |ням лікарями | | | | | | | |
| | | | | | | |за спеціаль- | | | | | | | |
| | | | | | | |ністю | | | | | | | |
| | | | | | | |"медицина | | | | | | | |
| | | | | | | |невідкладних | | | | | | | |
| | | | | | | |станів" | | | | | | | |

|        |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |зниження | 9 | | 2 | 3 | 4| | | | | | | | |
| |рівня | | | | | | | | | | | | | |
| |смертності | | | | | | | | | | | | | |
| |від гострих | | | | | | | | | | | | | |
| |порушень | | | | | | | | | | | | | |
| |життєвих | | | | | | | | | | | | | |
| |функцій | | | | | | | | | | | | | |
| |людини | | | | | | | | | | | | | |
| |внаслідок | | | | | | | | | | | | | |
| |серцево- | | | | | | | | | | | | | |
| |судинних | | | | | | | | | | | | | |
| |захворювань | | | | | | | | | | | | | |
| |на 100 тис. | | | | | | | | | | | | | |
| |населення, | | | | | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |зниження | 12 | | 2 | 3 | 7|2) створення |МОЗ | | | | | | |
| |рівня | | | | | |системи надан-|Рада | | | | | | |
| |смертності | | | | | |ня медичної |міністрів | | | | | | |
| |від нещасних| | | | | |допомоги |Автономної | | | | | | |
| |випадків, | | | | | |особам, що |Республіки | | | | | | |
| |травм та | | | | | |постраждали |Крим | | | | | | |
| |отруєнь на | | | | | |від травм, з |обласні | | | | | | |
| |100 тис. | | | | | |утворенням |держадміні-| | | | | | |
| |населення, | | | | | |на базі ліка- |страції | | | | | | |
| |відсотків | | | | | |рень швидкої |Київська і | | | | | | |
| | | | | | | |медичної |Севастопо- | | | | | | |
| | | | | | | |допомоги та |льська | | | | | | |
| | | | | | | |багатопрофіль-|міські | | | | | | |
| | | | | | | |них лікарень |держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | |центрів травми|страції | | | | | | |
| | | | | | | |трьох рівнів | | | | | | | |
| |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |розроблення | 12 | 10 | 2 | | |3) розроблення|МОЗ | | | | | | |
| |критеріїв | | | | | |та затверджен-| | | | | | | |
| |якості, | | | | | |ня критеріїв | | | | | | | |
| |кількість | | | | | |контролю | | | | | | | |
| | | | | | | |якості надання| | | | | | | |
| | | | | | | |медичної | | | | | | | |
| | | | | | | |допомоги у | | | | | | | |
| | | | | | | |закладах охо- | | | | | | | |
| | | | | | | |рони здоров'я | | | | | | | |
| | | | | | | |незалежно від | | | | | | | |
| | | | | | | |форми | | | | | | | |
| | | | | | | |власності та | | | | | | | |
| | | | | | | |підпорядку- | | | | | | | |
| | | | | | | |вання | | | | | | | |

|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|5. Забезпечити |рівень | 100 | 10 | 20 | 30 | 40|1) оснащення |МОЗ |держав-|162418,5|11884|21460|43430| 85644,5|
|заклади охорони |оснащення | | | | | |приймальних |Рада |ний | | | | | |
|здоров'я, що |приймальних | | | | | |відділень |міністрів |бюджет | | | | | |
|надають медичну |відділень | | | | | |(відділень |Автономної | | | | | | |
|допомогу, |(відділень | | | | | |невідкладної |Республіки | | | | | | |
|технікою та |невідкладної| | | | | |медичної |Крим | | | | | | |
|виробами |медичної | | | | | |допомоги) |обласні | | | | | | |
|медичного |допомоги) | | | | | |центральних |держадміні-| | | | | | |
|призначення, |центральних | | | | | |районних |страції | | | | | | |
|необхідними для |районних | | | | | |лікарень | | | | | | | |
|надання |лікарень | | | | | |зазначеними | | | | | | | |
|своєчасної та |зазначеними | | | | | |технікою та | | | | | | | |
|високоякісної |технікою та | | | | | |виробами | | | | | | | |
|допомоги |виробами, | | | | | | | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | | | | | | | | |
| |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |середній час|зниже-|на 1|на 1|на 2|на 3| | | | | | | | |
| |перебування |ння | | | | | | | | | | | | |
| |хворого в |на 3 | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарі |ліжко-| | | | | | | | | | | | |
| | |дні | | | | | | | | | | | | |
| |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |рівень | | 10 | 20 | 30 | 40|2) оснащення |МОЗ |держав-| 96814 | 3400| 7745|31043| 54626 |
| |оснащення | | | | | |приймальних |Рада |ний | | | | | |
| |приймальних | | | | | |відділень |міністрів |бюджет | | | | | |
| |відділень | | | | | |(відділень |Автономної | | | | | | |
| |зазначеними | | | | | |невідкладної |Республіки | | | | | | |
| |технікою та | | | | | |медичної |Крим | | | | | | |
| |виробами, | | | | | |допомоги) |обласні | | | | | | |
| |відсотків | | | | | |лікарень |держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | |швидкої |страції | | | | | | |
| | | | | | | |медичної |Київська і | | | | | | |
| | | | | | | |допомоги та |Севастопо- | | | | | | |
| | | | | | | |багатопрофіль-|льська | | | | | | |
| | | | | | | |них міських |міські | | | | | | |
| | | | | | | |лікарень |держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | |зазначеними |страції | | | | | | |
| | | | | | | |технікою та | | | | | | | |
| | | | | | | |виробами | | | | | | | |
| |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |середній час|зниже-|на 1|на 1|на 2|на 3| | | | | | | | |
| |перебування |ння | | | | | | | | | | | | |
| |хворого в |на 3 | | | | | | | | | | | | |
| |стаціонарі |ліжко-| | | | | | | | | | | | |
| | |дні | | | | | | | | | | | | |

|        |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |підвищення | | 30 | 40 | 60 | 80|3) оснащення |МОЗ |держав-| 9000 | | 690| 2700| 5610 |
| |рівня | | | | | |центральних |Рада |ний | | | | | |
| |доступності | | | | | |районних |міністрів |бюджет | | | | | |
| |медичної | | | | | |лікарень |Автономної | | | | | | |
| |допомоги в | | | | | |стаціонарними |Республіки | | | | | | |
| |районах, | | | | | |та пересувними|Крим | | | | | | |
| |відсотків | | | | | |радіостан- |обласні | | | | | | |
| | | | | | | |ціями, що |держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | |працюють у |страції | | | | | | |
| | | | | | | |смугах частот |Київська і | | | | | | |
| | | | | | | |національної |Севастопо- | | | | | | |
| | | | | | | |системи |льська | | | | | | |
| | | | | | | |зв'язку, для |міські | | | | | | |
| | | | | | | |служби екстре-|держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | |ної допомоги |страції | | | | | | |
| |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |рівень | | | 10 | 20 | 30|4) проведення |МОЗ | | | | | | |
| |забезпечення| | | | | |поетапного |Рада | | | | | | |
| |установ і | | | | | |оснащення |міністрів | | | | | | |
| |закладів | | | | | |сучасними |Автономної | | | | | | |
| |Державної | | | | | |телекомуніка- |Республіки | | | | | | |
| |служби | | | | | |ційними |Крим | | | | | | |
| |медицини | | | | | |засобами |обласні | | | | | | |
| |катастроф | | | | | |установ і |держадміні-| | | | | | |
| |сучасними | | | | | |закладів |страції | | | | | | |
| |телекомуні- | | | | | |Державної |Київська і | | | | | | |
| |каційними | | | | | |служби |Севастопо- | | | | | | |
| |засобами, | | | | | |медицини ката-|льська | | | | | | |
| |відсотків | | | | | |строф для |міські | | | | | | |
| | | | | | | |забезпечення |держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | |багатоканаль- |страції | | | | | | |
| | | | | | | |ного зв'язку з| | | | | | | |
| | | | | | | |центральними | | | | | | | |
| | | | | | | |та місцевими | | | | | | | |
| | | | | | | |органами | | | | | | | |
| | | | | | | |виконавчої | | | | | | | |
| | | | | | | |влади | | | | | | | |
|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|6. Забезпечити |рівень | | | | | 100|1) оснащення |МОЗ |держав-| 5203 | | | | 5203 |
|своєчасне |виявлення | | | | | |Українського | |ний | | | | | |
|реагування |токсичних, | | | | | |науково-прак- | |бюджет | | | | | |
|закладів охорони|бактеріоло- | | | | | |тичного центру| | | | | | | |
|здоров'я, що |гічних та | | | | | |екстреної | | | | | | | |
|надають медичну |радіаційних | | | | | |медичної | | | | | | | |
|допомогу, на |агентів у | | | | | |допомоги та | | | | | | | |
|загрозу теро- |разі | | | | | |медицини | | | | | | | |
|ристичного акту |виникнення | | | | | |катастроф | | | | | | | |
|або виникнення |надзвичайної| | | | | |мобільною | | | | | | | |
|надзвичайної |ситуації або| | | | | |лабораторією | | | | | | | |
|ситуації |при загрозі | | | | | |для проведення| | | | | | | |
| |терористич- | | | | | |експрес- | | | | | | | |
| |ного акту, | | | | | |досліджень | | | | | | | |
| |відсотків | | | | | |біологічних | | | | | | | |
| | | | | | | |матеріалів та | | | | | | | |
| | | | | | | |навколишнього | | | | | | | |
| | | | | | | |середовища з | | | | | | | |
| | | | | | | |метою виявлен-| | | | | | | |
| | | | | | | |ня токсичних, | | | | | | | |
| | | | | | | |бактеріологіч-| | | | | | | |
| | | | | | | |них та радіа- | | | | | | | |
| | | | | | | |ційних агентів| | | | | | | |

|        |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |оснащення | 1976 | 73 |580 |580 | 700|2) забезпечен-|МОЗ |держав-| 28665 | 1308| 1890| 9870| 15597 |
| |26 мобільних| | | | | |ня територіа- |Рада |ний | | | | | |
| |польових | | | | | |льних центрів |міністрів |бюджет | | | | | |
| |бригад у | | | | | |екстреної |Автономної | | | | | | |
| |регіонах | | | | | |медичної |Республіки | | | | | | |
| |транспортни-| | | | | |допомоги |Крим | | | | | | |
| |ми засобами | | | | | |та медицини |обласні | | | | | | |
| |і устатко- | | | | | |катастроф |держадміні-| | | | | | |
| |ванням, | | | | | |Автономної |страції | | | | | | |
| |одиниць | | | | | |Республіки |Київська і | | | | | | |
| | | | | | | |Крим, областей|Севастопо- | | | | | | |
| | | | | | | |та м. Севасто-|льська | | | | | | |
| | | | | | | |поля транспо- |міські | | | | | | |
| | | | | | | |ртними засоба-|держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | |ми і устатко- |страції | | | | | | |
| | | | | | | |ванням для | | | | | | | |
| | | | | | | |оснащення | | | | | | | |
| | | | | | | |мобільних | | | | | | | |
| | | | | | | |польових | | | | | | | |
| | | | | | | |бригад з | | | | | | | |
| | | | | | | |метою надання | | | | | | | |
| | | | | | | |медичної | | | | | | | |
| | | | | | | |допомоги | | | | | | | |
| | | | | | | |особам, що | | | | | | | |
| | | | | | | |постраждали | | | | | | | |
| | | | | | | |при надзвичай-| | | | | | | |
| | | | | | | |ній ситуації | | | | | | | |
|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|7. Підвищити |оснащення | 28 | 5 | 5 | 9 | 9|1) упроваджен-|МОЗ |держав-| 2526 | 518| 518| 745| 745 |
|якість медичної |програмно- | | | | | |ня надання | |ний | | | | | |
|допомоги особам,|інформацій- | | | | | |через телеко- | |бюджет | | | | | |
|що постраждали |ної медичної| | | | | |мунікаційні | | | | | | | |
|внаслідок дії |бази даних | | | | | |засоби | | | | | | | |
|отруйних |28 закладів | | | | | |Українським | | | | | | | |
|речовин |охорони | | | | | |науково- | | | | | | | |
| |здоров'я, | | | | | |практичним | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | |центром | | | | | | | |
| | | | | | | |екстреної | | | | | | | |
| | | | | | | |медичної | | | | | | | |
| | | | | | | |допомоги | | | | | | | |
| | | | | | | |та медицини | | | | | | | |
| | | | | | | |катастроф і | | | | | | | |
| | | | | | | |територіальни-| | | | | | | |
| | | | | | | |ми центрами | | | | | | | |
| | | | | | | |екстреної | | | | | | | |
| | | | | | | |медичної | | | | | | | |
| | | | | | | |допомоги | | | | | | | |
| | | | | | | |та медицини | | | | | | | |
| | | | | | | |катастроф | | | | | | | |
| | | | | | | |інформаційно- | | | | | | | |
| | | | | | | |консультацій- | | | | | | | |
| | | | | | | |ної допомоги | | | | | | | |
| | | | | | | |медичним | | | | | | | |
| | | | | | | |працівникам | | | | | | | |
| | | | | | | |закладів | | | | | | | |
| | | | | | | |охорони | | | | | | | |
| | | | | | | |здоров'я і | | | | | | | |
| | | | | | | |громадянам з | | | | | | | |
| | | | | | | |питань діаг- | | | | | | | |
| | | | | | | |ностики та | | | | | | | |
| | | | | | | |лікування | | | | | | | |
| | | | | | | |невідкладних | | | | | | | |
| | | | | | | |станів, | | | | | | | |
| | | | | | | |зумовлених | | | | | | | |
| | | | | | | |дією отруйних | | | | | | | |
| | | | | | | |речовин | | | | | | | |

|        |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |оснащення | 25 | 4 | | 10 | 11|2) оснащення |МОЗ |держав-| 23790 | 4890| | 9000| 9900 |
| |діагнос- | | | | | |лабораторних |Рада |ний | | | | | |
| |тичним | | | | | |підрозділів |міністрів |бюджет | | | | | |
| |обладнанням | | | | | |лікарень |Автономної | | | | | | |
| |12 лікарень | | | | | |швидкої медич-|Республіки | | | | | | |
| |швидкої | | | | | |ної допомоги |Крим | | | | | | |
| |медичної | | | | | |та багатопро- |обласні | | | | | | |
| |допомоги та | | | | | |фільних |держадміні-| | | | | | |
| |13 багато- | | | | | |лікарень |страції | | | | | | |
| |профільних | | | | | |діагностичним |Київська і | | | | | | |
| |лікарень у | | | | | |обладнанням |Севастопо- | | | | | | |
| |регіонах, | | | | | |для виявлення |льська | | | | | | |
| |одиниць | | | | | |отруйних |міські | | | | | | |
| | | | | | | |речовин |держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | | |страції | | | | | | |
|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|8. Створити |розроблення | 20 | 5 | 15 | | |1) розроблення|МОЗ | | | | | | |
|систему |навчальних | | | | | |та затверджен-|МОН | | | | | | |
|підготовки і |програм, | | | | | |ня навчальних |МВС | | | | | | |
|перепідготовки |кількість | | | | | |програм з |МНС | | | | | | |
|медичних | | | | | | |підготовки і |Міноборони | | | | | | |
|працівників з | | | | | | |перепідготовки|Мінтранс- | | | | | | |
|питань надання | | | | | | |різних катего-|зв'язку | | | | | | |
|медичної допо- | | | | | | |рій зазначених| | | | | | | |
|моги, а також | | | | | | |працівників | | | | | | | |
|рятувальників |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|і працівників, |підвищення | 50 | 5 | 20 | 40 | 50|2) організація|МОЗ | | | | | | |
|професійні |кваліфікації| | | | | |роботи з |Рада | | | | | | |
|обов'язки яких |медичних | | | | | |підвищення |міністрів | | | | | | |
|пов'язані з |працівників | | | | | |кваліфікації |Автономної | | | | | | |
|експлуатацією |за спеціаль-| | | | | |для медичних |Республіки | | | | | | |
|автомобільного, |ністю | | | | | |працівників |Крим | | | | | | |
|залізничного, |"медицина | | | | | |кожні три роки|обласні | | | | | | |
|водного та |невідкладних| | | | | |з наступною |держадміні-| | | | | | |
|повітряного |станів", | | | | | |сертифікацією |страції | | | | | | |
|транспорту, |відсотків | | | | | |за спеціаль- |Київська і | | | | | | |
|військово- |загальної | | | | | |ністю |Севастопо- | | | | | | |
|службовців |чисельності | | | | | |"медицина |льська | | | | | | |
| | | | | | | |невідкладних |міські | | | | | | |
| | | | | | | |станів" |держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | | |страції | | | | | | |
| |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |підвищення | | 30 | 60 | 80 | 100|3) забезпечен-|МОЗ | | | | | | |
| |рівня | | | | | |ня навчання з |Рада | | | | | | |
| |володіння | | | | | |наступною |міністрів | | | | | | |
| |навичками з | | | | | |сертифікацією |Автономної | | | | | | |
| |надання | | | | | |молодшого |Республіки | | | | | | |
| |допомоги | | | | | |медичного |Крим | | | | | | |
| |хворим, | | | | | |персоналу |обласні | | | | | | |
| |зокрема тим,| | | | | |навичків з |держадміні-| | | | | | |
| |що перебу- | | | | | |надання |страції | | | | | | |
| |вають у | | | | | |медичної |Київська і | | | | | | |
| |невідкладно-| | | | | |допомоги |Севастопо- | | | | | | |
| |му стані, | | | | | | |льська | | | | | | |
| |відсотків | | | | | | |міські | | | | | | |
| |загальної | | | | | | |держадміні-| | | | | | |
| |чисельності | | | | | | |страції | | | | | | |
| |молодшого | | | | | | | | | | | | | |
| |медичного | | | | | | | | | | | | | |
| |персоналу | | | | | | | | | | | | | |

|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|9. Забезпечити |кількість | 16 | | 16 | | |1) утворення |МОЗ | | | | | | |
|наукове |новоутворе- | | | | | |кафедр екстре-| | | | | | | |
|супроводження |них кафедр, | | | | | |ної медичної | | | | | | | |
|вирішення |одиниць | | | | | |допомоги та | | | | | | | |
|актуальних | | | | | | |медицини | | | | | | | |
|питань медичної | | | | | | |катастроф | | | | | | | |
|допомоги | | | | | | |у вищих медич-| | | | | | | |
| | | | | | | |них навчальних| | | | | | | |
| | | | | | | |закладах | | | | | | | |
| | | | | | | |I-IV рівня | | | | | | | |
| | | | | | | |акредитації; | | | | | | | |
| | | | | | | |запровадження | | | | | | | |
| | | | | | | |державного | | | | | | | |
| | | | | | | |іспиту | | | | | | | |
| | | | | | | |за лікарською | | | | | | | |
| | | | | | | |спеціальністю | | | | | | | |
| | | | | | | |"медицина | | | | | | | |
| | | | | | | |невідкладних | | | | | | | |
| | | | | | | |станів" | | | | | | | |
| |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| | | | | | | |2) розгляд |ВАК | | | | | | |
| | | | | | | |питання щодо |МОЗ | | | | | | |
| | | | | | | |запровадження |МОН | | | | | | |
| | | | | | | |наукової | | | | | | | |
| | | | | | | |спеціальності | | | | | | | |
| | | | | | | |"медицина | | | | | | | |
| | | | | | | |невідкладних | | | | | | | |
| | | | | | | |станів та | | | | | | | |
| | | | | | | |медицина | | | | | | | |
| | | | | | | |катастроф" | | | | | | | |
| |------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| |виконання | 12 | 2 | 3 | 4 | 3|3) виконання |МОЗ | | | | | | |
| |фундамен- | | | | | |науково- | | | | | | | |
| |тальних та | | | | | |дослідних | | | | | | | |
| |прикладних | | | | | |робіт з питань| | | | | | | |
| |науково- | | | | | |медичної допо-| | | | | | | |
| |дослідних | | | | | |моги, зокрема | | | | | | | |
| |робіт, | | | | | |у сфері анти- | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | |терористичної | | | | | | | |
| | | | | | | |діяльності та | | | | | | | |
| | | | | | | |медичної служ-| | | | | | | |
| | | | | | | |би цивільної | | | | | | | |
| | | | | | | |оборони, | | | | | | | |
| | | | | | | |з виданням | | | | | | | |
| | | | | | | |методичних | | | | | | | |
| | | | | | | |рекомендацій | | | | | | | |

|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
|10. Розвивати |упровадження| | | | | |1) забезпечен-|МОЗ | | | | | | |
|партнерські |сучасного | | | | | |ня розвитку |Рада | | | | | | |
|відносини з |досвіду | | | | | |партнерських |міністрів | | | | | | |
|міжнародними |розвитку | | | | | |відносин з |Автономної | | | | | | |
|організаціями з |служби | | | | | |міжнародними |Республіки | | | | | | |
|питань медичної |медичної | | | | | |організаціями |Крим | | | | | | |
|допомоги |допомоги | | | | | |з питань |обласні | | | | | | |
| | | | | | | |медичної |держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | |допомоги |страції | | | | | | |
| | | | | | | | |Київська і | | | | | | |
| | | | | | | | |Севастопо- | | | | | | |
| | | | | | | | |льська | | | | | | |
| | | | | | | | |міські | | | | | | |
| | | | | | | | |держадміні-| | | | | | |
| | | | | | | | |страції | | | | | | |
|----------------+------------+------+----+----+----+----+--------------+-----------+-------+--------+-----+-----+-----+--------|
| | | | | | | |Усього за | |держав-|328416,5|22000|32303|96788|177325,5|
| | | | | | | |Програмою | |ний | | | | | |
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Програми

            ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної програми створення єдиної системи
надання екстреної медичної допомоги на період
до 2010 року

-------------------------------------------------------------------------
|Найменування завдання|Найменування|Одиниця виміру| Значення показника |
| |показників | |---------------------|
| |виконання | |усього|у тому числі |
| |завдання | | |за роками |
| | | | |--------------|
| | | | |2008|2009|2010|
|---------------------+------------+--------------+------+----+----+----|
|Забезпечити зміцнення|зниження |відсотків | 12 | 2 | 4 | 6 |
|та об'єднання |рівня |кількості | | | | |
|матеріально-технічної|смертності |осіб, що | | | | |
|бази і кадрових |від нещасних|постраждали | | | | |
|ресурсів закладів |випадків, |від нещасних | | | | |
|охорони здоров'я на |травм та |випадків, | | | | |
|основі науково |отруєнь |травм та | | | | |
|обґрунтованої | |отруєнь | | | | |
|організації | | | | | | |
|та стандартів надання| | | | | | |
|медичної допомоги | | | | | | |
|відповідного рівня як| | | | | | |
|у повсякденних | | | | | | |
|умовах, так і в | | | | | | |
|умовах ліквідації | | | | | | |
|наслідків | | | | | | |
|надзвичайної ситуації| | | | | | |
| |------------+--------------+------+----+----+----|
| |зниження |відсотків | 9 | 2 | 3 | 4 |
| |рівня |кількості осіб| | | | |
| |смертності |з серцево- | | | | |
| |від гострих |судинними | | | | |
| |порушень |захворюваннями| | | | |
| |життєвих | | | | | |
| |функцій | | | | | |
| |людини | | | | | |
| |внаслідок | | | | | |
| |серцево- | | | | | |
| |судинних | | | | | |
| |захворювань | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------