Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ
01.11.2004 N 241

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2004 р. за N 1663/10262

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики України
N 1224 від 27.08.20
18)

Про затвердження Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального
захисту для працівників підприємств
електроенергетичної галузі

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
N 234 від 02.10.20
07 )

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16.01.2003 N 29, постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 N 952 "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" наказую:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі (далі - Норми), що додаються.

2. Управлінню організації державного нагляду в металургії, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Бабійчук В.М.) подати Норми на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Начальникам територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України та інспекцій вжити заходів щодо вивчення Норм державними інспекторами та забезпечити систематичний контроль за дотриманням Норм.

5. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Кубієвич М.В.) включити Норми до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити їх на веб-сторінці Держнаглядохоронпраці України.

6. З набранням чинності Норм уважати такими, що не застосовуються на території України, "Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим предприятий электроэнергетической промышленности", затверджені постановою Держкомпраці СРСР і президії ВЦРПС від 24.06.80 N 180/7-П, доповнені і змінені постановою цих органів від 21.08.85 N 289/П-8.

7. Державному підприємству "Головний навчально-методичний центр" Держнаглядохоронпраці України (Баженов О.К.) забезпечити:

видання і розповсюдження норм;

вивчення норм посадовими особами органів Держнаглядохоронпраці України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, організацій і підприємств електроенергетичної галузі під час їх чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

8. Загальному відділу (Дєньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України довести цей наказ до відома центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь, експертно-технічних центрів та Національного науково-дослідного інституту охорони праці Держнаглядохоронпраці України.

9. Головному редактору журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати цей наказ в черговому номері журналу.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Плетньова В.А.

Голова Комітету С.Сторчак

Затверджено
Наказ Держнаглядохоронпраці
України
01.11.2004 N 241

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 грудня 2004 р. за N 1663/10262

Норми
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту для працівників
підприємств електроенергетичної галузі

1. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Програми розвитку виробництва засобів індивідуального захисту працівників на 2001-2004 роки" від 08.08.2001 N 952, зведеного Плану розроблення (перегляду) нормативно-правових актів з охорони праці на 2004 рік, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.03.2004 N 77.

1.2. Ці Норми поширюються на організації та підприємства (незалежно від форм власності та підпорядкування), що виконують підрядним або господарським способом роботи з експлуатації, ремонту, наладки електростанцій, теплових та електричних мереж, обслуговування споживачів.

1.3. Ці Норми розроблено для професій працівників підприємств електроенергетичної галузі, перелік яких повністю відповідає Національному класифікатору ДК 003:2005 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375, з урахуванням змін і доповнень до нього. Класифікація та позначення захисних властивостей засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) у залежності від небезпечних та шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно до вимог пункту 1.2 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (додаток 1). ( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 234 від 02.10.2007 )

1.4. Крім цих Норм працівники організацій і підприємств електроенергетичної галузі, які виконують роботи, що відносяться до інших видів економічної діяльності, повинні забезпечуватися ЗІЗ згідно з "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затвердженими постановою Держкомпраці СРСР і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2, із змінами, а також згідно з чинними Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у відповідних галузях економіки.

1.5. Порядок забезпечення працівників організацій та підприємств необхідними для трудового процесу засобами індивідуального захисту, а також порядок їх утримання та зберігання визначено Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 29.10.96 N 170 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.96 за N 667/1692 (далі - ДНАОП 0.00-4.26-96). Згідно із цим Положенням власник або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинних нормативних актів (додатки 2, 3). Діелектричні засоби захисту видаються працівникам лише у разі, якщо вони пройшли випробування згідно з нормами та у відповідні строки.

1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, профспілки та служби охорони праці організацій і підприємств.

1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ в організаціях та на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними уповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійної спілки - уповноважена найманими працівниками особа.

1.8. При постійній роботі у населених пунктах, яким надано статус гірських відповідно до законодавства України, терміни носіння зимового спеціального одягу та спеціального взуття зменшуються на 12 місяців.

2. Норми безплатної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту для працівників
підприємств електроенергетичної галузі

    2.1. ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Код | Професійна назва роботи | Найменування спеціального |Термін |Позначення|
|з/п |згідно з | | одягу, спеціального взуття та |носіння |захисних |
| |класифі- | | інших засобів індивідуального |(місяці)| власти- |
| |катором | | захисту | | востей |
| |професій | | | | (тип, |
| |ДК | | | | марка) |
| |003-2005 | | | | ЗІЗ |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
| 1 |2111.2 |Інженер з управління |Костюм бавовняний |18 |Ми |
| | |блоком атомної станції. |Напівкомбінезон |12 |Ми |
| | |Інженер з управління |із сорочкою (блузкою) | | |
| | |реактором атомної станції |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| |2145.2 |Інженер з управління |Узимку додатково: | | |
| | |турбіною атомної станції |Куртка бавовняна |36 |Тн |
| | | |на утепленій підкладці | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
| 2 |2146.2 |Інженер-технолог |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з водоочищення |Фартух прогумований |чер. |В |
| | |атомної станції |Чоботи гумові |12 |В |
| |8154.1 |Апаратник блочної |Рукавички гумові |3 |Ву |
| | |знесолювальної установки |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |атомної електростанції |Ковпак бавовняний |6 |Ми |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |Зп |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна |36 |Тн |
| | | |на утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні |36 |Тн |
| | | |на утепленій підкладці | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
| 3 |8161.2 |Оператор спецводоочищення |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | | |Фартух прогумований |чер. |В |
| | | |Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Рукавички гумові |3 |Ву |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Ковпак бавовняний |6 |Ми |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна |36 |Тн |
| | | |на утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні |36 |Тн |
| | | |на утепленій підкладці | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
| 4 |7233.1 |Слюсар з ремонту |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |реакторно-турбінного |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |обладнання |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | | |Чоботи гумові |чер. |В |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |Зп |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
| 5 |8161.1 |Машиніст блочного щита |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |керування агрегатами |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |(парогенератор-турбіна) |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
| 6 |8163.3 |Машиніст берегових |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |насосних станцій |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Рукавички гумові |6 |Ву |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |На вологих роботах | | |
| | | |додатково: | | |
| | | |Костюм прогумований |6 |Вн |
| | | |Шолом під каску |12 | |
| | | |Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|

| 7 |2149.2  |Інженер з експлуатації   |Костюм бавовняний         |12   |Ми    |
| | |устаткування атомної |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |станції; |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | |інженер з розрахунків |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | |та режимів |Узимку додатково: | | |
| | |(атомні реактори) |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| |2143.2 |Інженер з ремонту |утепленій підкладці | | |
| | |і налагодження | | | |
| | |електроенергетичного | | | |
| | |устаткування атомної | | | |
| | |станції | | | |
| |2144.2 |Інженер з ремонту | | | |
| | |та обслуговування | | | |
| | |автоматики та засобів | | | |
| | |вимірювання атомної | | | |
| | |електростанції | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

        Роботи з радіоактивними речовинами
і джерелами іонізуючих випромінювань

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
| 1 |8322.2 |Водій автотранспортних |Комбінезон бавовняний |6 |Рз |
| | |засобів (спецавтомобіля, |Білизна натільна |6 |Рз |
| | |при одночасному виконанні |Рушник |1 |Рз |
| | |обов'язків дозиметриста) |Берет бавовняний |6 |Рз |
| | | |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз, Вн |
| | | |Рукавички гумові |6 |Рз |
| | | |Черевики |6 |Рз |
| | | |Чоботи гумові |12 |Рз, Вн |
| | | |Комбінезон пластикатовий |чер. |Ри |
| | | |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри |
| | | |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
| | | |Водію автомобіля, | | |
| | | |зайнятому водінням | | |
| | | |спецмашини з неопалюваною | | |
| | | |кабіною, | | |
| | | |узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна |36 |Тн |
| | | |на утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
| 2 | |Працівники, безпосередньо |Костюм бавовняний |12 |Рз |
| | |зайняті на переносних |Черевики шкіряні |6 |Рз |
| | |установках для |Берет бавовняний |12 |Рз |
| | |гамадефектоскопії |Рукавиці бавовняні |3 |Рз |
| |7242.1 |Дефектоскопіст рентгено- |Ручний захват для ампул |до зн. | |
| | |гамаграфування |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
| | | |На зовнішніх роботах | | |
| | | |узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
|3 | |Працівники, безпосередньо |Халат бавовняний |12 |Рз |
| | |зайняті на стаціонарних |Берет бавовняний |12 |Рз |
| | |установках для рентгено- та|Рукавиці бавовняні |3 |Рз |
| | |гамадефектоскопії |Ручний захват для ампул |до зн. | |
| |7242.1 |Дефектоскопіст рентгено- |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
| | |гамаграфування | | | |
| |7243.2 |Лаборант | | | |
| | |рентгено-спектрального | | | |
| | |аналізу | | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
|4 | |Працівники, безпосередньо |Костюм бавовняний |3 |Рз |
| | |зайняті виконанням |Білизна натільна |6 |Рз |
| | |лабораторних або |Берет бавовняний |3 |Рз |
| | |промислових робіт із |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз |
| | |застосуванням відкритих |Рушник |1 |Ри |
| | |радіоактивних речовин |Напівкомбінезон |чер. |Ри |
| | |загальною активністю до 10 |пластикатовий | | |
| | |милікюрі і більше |Фартух пластикатовий |чер. |Ри |
| |8121.2 |Лаборант спектрального |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри |
| | |аналізу |Рукавички гумові |6 |Рз,Вн |
| |7241.1 |Лаборант-радіометрист |Черевики |12 |Рз |
| |8159.1 |Лаборант хімічного аналізу |Чоботи гумові |чер. |Рз,Вн |
| |7241.1 |Слюсар з |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
| | |контрольно-вимірювальних | | | |
| | |приладів та автоматики | | | |
| |2149.2 |Інженер-технолог | | | |
| |2111.2 |Інженер-радіолог | | | |
| |2113.2 |Інженер-радіохімік | | | |
| |7243.1 |Дозиметрист | | | |
| |8290.3 |Пробовідбірник | | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
|5 |7233.2 |Працівники, безпосередньо |Костюм бавовняний |3 |Рз |
| |7134.2 |зайняті ремонтом |Білизна натільна |6 |Рз |
| | |забрудненого |Берет бавовняний |3 |Рз |
| | |радіоактивними речовинами |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз |
| | |устаткування витяжних шаф, |Рушник |1 | |
| | |боксів, спецвентиляції |Чоботи гумові або |3 |Рз, Вн |
| | |Слюсар з ремонту та |Черевики |6 |Рз |
| | |обслуговування систем |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн |
| | |вентиляції та кондиціювання|Напівкомбінезон пластикатовий |чер. |Ри |
| | |Ізолювальник з |Фартух пластикатовий |чер. |Ри |
| | |термоізоляції |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри |
| | | |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
| |7233.1 |Слюсар-ремонтник | | | |
| |1222.2 |Майстер | | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|

|6  |     |Працівники, безпоредньо  |Костюм бавовняний         |3    |Рз    |
| | |зайняті ремонтом |Білизна натільна |6 |Рз |
| | |забрудненого |Берет бавовняний |3 |Рз |
| | |радіоактивними речовинами |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз |
| | |обладнання |Рушник |1 | |
| | |спецканалізації, а також |Чоботи гумові або |3 |Рз, Вн |
| | |безпосередньо зайняті на |Черевики |6 |Рз |
| | |аварійних роботах |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн |
| | | |Напівкомбінезон |чер. |Ри |
| |7231 |Слюсар |пластикатовий | | |
| | |аварійно- | | | |
| | |відновлювальних робіт |Фартух пластикатовий |чер. |Ри |
| |7136.2 |Монтажник |Нарукавники |чер. |Ри |
| | |санітарно-технічного |пластикатові | | |
| | |устаткування |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
| |1222.2 |Майстер | | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
|7 | |Працівники, безпосередньо |Костюм бавовняний |6 |Рз |
| | |зайняті на роботах з |Білизна натільна |6 |Рз |
| | |радіоактивними речовинами і|Берет бавовняний |3 |Рз |
| | |джерелами іонізуючих |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз |
| | |випромінювань на ядерних |Рушник |1 |Рз |
| | |реакторах, спецскладах |Рукавиці брезентові |чер. |Рз |
| |2149.2 |Інженер-технолог |Рукавички гумові |6 |Рз,Вн |
| |7233.1 |Слюсар-ремонтник |Черевики |12 |Рз |
| |8161.2 |Оператор |Чоботи гумові |чер. |Рз,Вн |
| | |транспортно-технологічного |Фартух пластикатовий |чер. |Ри |
| | |устаткування |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри |
| |3152 |Інженер-інспектор |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
| |1222.2 |Майстер | | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
|8 | |Працівники дозиметричних |Костюм бавовняний |6 |Рз |
| | |служб, зайняті на роботах з|Білизна натільна |6 |Рз |
| | |радіоактивними речовинами і|Берет бавовняний |3 |Рз |
| | |джерелами іонізуючих |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз |
| | |випромінювань |Рушник |1 |Рз |
| | | |Рукавиці брезентові |чер. |Рз, |
| | | |Рукавички гумові |6 |Рз,Вн |
| |2111.2 |Інженер-радіолог |Чоботи гумові |чер. |Рз,Вн |
| |7243.1 |Дозиметрист |Фартух пластикатовий |чер. |Ри |
| |3111 |Технік-дозиметрист |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри |
| | | |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
|9 | |Працівники, безпосередньо |Костюм бавовняний |3 |Рз |
| | |зайняті обслуговуванням |Білизна натільна |6 |Рз |
| | |обладнання в зоні, що |Берет бавовняний |3 |Рз |
| | |контролюється |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз |
| | | |Рушник |1 | |
| |7241.1 |Електрослюсар з ремонту й |Чоботи гумові або |3 |Рз, Вн |
| | |обслуговування автоматики |Черевики |6 |Рз |
| | |та засобів вимірювань |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн |
| | |електростанцій |Напівкомбінезон пластикатовий |чер. |Ри |
| |7241.2 |Електромонтер з |Фартух пластикатовий |чер. |Ри |
| | |обслуговування |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри |
| | |електроустаткування |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
| | |електростанцій | | | |
| |7241.1 |Електромонтер з | | | |
| | |обслуговування | | | |
| | |перетворювальних пристроїв | | | |
| |7241.1 |Електромонтер | | | |
| | |диспетчерського | | | |
| | |устаткування та | | | |
| | |телеавтоматики | | | |
| |8161.2 |Оператор реакторного | | | |
| | |відділення | | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
|10 | |Працівники спецпралень |Костюм бавовняний |6 |Рз |
| |8154.2 |Дезактиваторник |Берет бавовняний |6 |Рз |
| |1222.2 |Майстер |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз |
| |8264.2 |Оператор пральних машин |Рушник |1 | |
| |8264.2 |Машиніст із прання та |Чоботи гумові |3 |Рз, Вн |
| |7136.2 |ремонту спецодягу |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн |
| | |Слюсар-сантехнік |Фартух пластикатовий |чер. |Ри |
| |7233.1 |Слюсар-ремонтник |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри |
| |9133 |Комплектувальник білизни |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|

|11 |     |Працівники, зайняті    |Комбінезон бавовняний       |6    |Рз    |
| | |переробкою та похованням |Білизна натільна |6 |Рз |
| | |радіоактивних речовин |Рушник |1 | |
| |2149.2 |Інженер-технолог |Шкарпетки бавовняні |1 |Рз |
| |8159.2 |Переробник радіоактивних |Берет бавовняний |6 |Рз |
| | |відходів |Рукавиці комбіновані |3 |Рз |
| |1222.2 |Майстер (переробка та |Чоботи гумові |чер. |Рз, Вн |
| | |поховання радіоактивного |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн |
| | |брухту) |Пневмокостюм Лг або |чер. |Ри |
| | | |Комбінезон пластикатовий | | |
| | | |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
| | | |На зовнішніх роботах | | |
| | | |узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
| | | |Шапка зимова |36 |Тн |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
|12 |4190 |Табельник |Халат бавовняний |12 |Рз |
| |8333.2 |Ліфтер |Берет бавовняний |12 |Рз |
| |9411 |Комірник, зайнятий у |Тапочки |12 |Рз |
| | |цеховій коморі, усі |Галоші гумові |чер. |Рз, Вн |
| | |працівники у |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
| | |виробничих приміщеннях з | | | |
| | |радіоактивними речовинами | | | |
| | |і джерелами іонізуючих | | | |
| | |випромінювань | | | |
|----+---------+---------------------------+----------------------------------+--------+----------|
|13 |9132 |Прибиральник виробничих |Халат бавовняний |6 |Рз |
| | |приміщень, постійно |Рушник |1 | |
| | |зайнятий прибиранням |Черевики |12 |Рз |
| | |приміщень, в яких |Чоботи гумові |12 |Рз, Вн |
| | |проводиться робота з |Рукавички гумові |6 |Рз, Вн |
| | |радіоактивними речовинами |Фартух пластикатовий |чер. |Ри |
| | |поза залежності від |Нарукавники пластикатові |чер. |Ри |
| | |загальної активності |Респіратор пилозахисний |до зн. | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.1. При роботі в мокрому ґрунті і воді видаються додатково: чоботи гумові або галоші гумові - чергові, якщо вони не передбачені цими Нормами.

2.1.2. Весь спеціальний одяг, передбачений для роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань, виносити з підприємства не дозволяється.

2.1.3. Працівники, що тимчасово залучаються до роботи з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань, а також відвідувачі виробничих приміщень, у яких застосовуються радіоактивні речовини, забезпечуються на час роботи і на час перебування в зазначених виробничих приміщеннях тим же спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що й постійно працюючі, для чого мають бути в наявності чергові комплекти спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

2.1.4. У разі неможливості проведення дезактивації спеціального одягу та засобів індивідуального захисту потребується негайна їх заміна новими незалежно від термінів носіння.

2.1.5. На час дезактивації спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту працівникам видається запасний комплект.

2.1.6. Спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, що видаються працівникам, зайнятим з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді, повинні мати спеціальний пізнавальний знак.

2.1.7. Білизна натільна і шкарпетки бавовняні, передбачені цими Нормами, видаються за умови, якщо потрібно обов'язкове проходження через санпропускник. Усім працівникам, для яких установлений обов'язковий режим санпропускника, видається, крім спеціального одягу, передбачена цими Нормами носова хустка з марлі разова, а жінкам, окрім того, бюстгальтер на 12 місяців.

2.1.8. Працівникам, що виконують роботу з радіоактивними речовинами і джерелами іонізуючих випромінювань на відкритому повітрі, додатково видаються куртка бавовняна на утепленій підкладці та штани бавовняні на утепленій підкладці в холодний період року.

2.1.9. Бавовняні костюми, комбінезони, халати, берети мають виготовлятися з нефарбованого молескіну або молескіну з спеціальною пропиткою, натільна білизна - з нефарбованої бязі, халати мають застібатися ззаду.

2.1.10. Рукавички гумові видаються за потребою. Термін їхнього використання визначається характером роботи.

2.1.11. Працівникам, що виконують роботу з радіоактивними речовинами, залежно від характеру і тривалості проведених робіт додатково до рукавичок гумових можуть видаватися бавовняні рукавички-вкладиші.

         2.2 ЕКСПЛУАТАЦІЯ УСТАТКУВАННЯ
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ,
ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЕНЕРГІЇ

--------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|1 |8159.2 |Оператор |Костюм бавовняний з |12 |Вн |
| | |хімічного |водовідштовхувальним | | |
| | |цеху |просоченням | | |
| | |електростанцій|Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | | |Рукавички гумові |2 |Ву |
| | | |Респіратор |до зн. | |
| | | |газозахисний | | |
| | | |Під час виконання | | |
| | | |робіт із хлорування | | |
| | | |додатково: | | |
| | | |Протигаз промисловий |до зн. | |
| | | |Фартух прогумований |6 |В |
| | | |Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|2 |8151.3 |Апаратник з |Костюм прогумований |12 |Кк |
| | |приготування |Чоботи гумові |12 |В |
| | |хімреагентів |Рукавички сукняні |2 |Вн |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|3 |8163.2 |Апаратник |Костюм бавовняний з |12 |Вн |
| | |хімводоочищен-|водовідштовхувальним | | |
| | |ня |просоченням | | |
| | |електростанцій|Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Рукавички гумові |6 |Ву |
| | | |Респіратор |до зн. | |
| | | |газозахисний | | |
| | | |Під час виконання | | |
| | | |робіт із хлорування | | |
| | | |додатково: | | |
| | | |Протигаз промисловий |чер. | |
| | | |Фартух прогумований |6 |В |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|4 |8161.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |блочної |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |системи |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |керування |Узимку додатково: | | |
| | |агрегатами |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | |(котел - |утепленій підкладці | | |
| | |турбіна) | | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|5 |8161.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |газотурбінних |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |установок |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|6 |8161.1 |Машиніст |Напівкомбінезон |12 |Ми |
| | |гідроагрегатів|бавовняний | | |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Чоботи гумові |чер. |В |
| | | |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Плащ непромокальний |чер. |Вн |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|

|7  |8161.1 |Машиніст   |Костюм бавовняний   |12   |Ми   |
| | |енергоблока. |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |Старший |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |машиніст |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|8 |8162.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |котлів. |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |Старший |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | |машиніст |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |котельного |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | |устаткування | | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|9 |8162.2 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |подавання |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | |палива |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Респіратор |до зн. | |
| | | |пилозахисний | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|10 |8162.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |парових |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |турбін. |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |Старший |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | |машиніст | | | |
| | |турбінного | | | |
| | |відділення | | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|11 |8163.3 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |рибопідіймача |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|12 |8162.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |центрального |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |теплового щита|Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |керування | | | |
| | |котлами | | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|13 |8162.1 |Машиніст |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |центрального |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |теплового щита|Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |керування | | | |
| | |паровими | | | |
| | |турбінами | | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|14 |8162.2 |Машиніст- |Комбінезон бавовняний |12 |Ми |
| | |обхідник з |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |котельного |Костюм бавовняний |12 |Тк |
| | |устаткування |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|15 |8162.2 |Машиніст- |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |обхідник з |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |турбінного |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | |устаткування |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|

|16 |8162.2 |Моторист   |Костюм бавовняний   |12   |Ми   |
| | |автоматизо- |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |ваного |Рукавиці брезентові |1 |Ми |
| | |подавання |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |палива |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|17 |8162.3 |Моторист |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |багерної |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |(шламової) |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |насосної |Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Рукавички гумові |3 |Вн |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|18 |8163.3 |Моторист |Костюм бавовняний з |12 |Вн |
| | |водоскиду |водовідштовхувальним |12 |В |
| | | |просоченням |1 |Ми |
| | | |Чоботи гумові | | |
| | | |Рукавиці брезентові | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|19 |8161.3 |Моторист з |Під час виконання | | |
| | |прибирання |робіт з прибирання | | |
| | |устаткування |пилу та попелу в | | |
| | |електростанцій|котельних цехах: | | |
| | | |Комбінезон бавовняний |12 |Ми |
| | | |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Рукавиці брезентові |1 |Ми |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|20 |8162.1 |Старший |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |машиніст |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |котло- |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |турбінного |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | |цеху |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|21 |8262.3 |Обхідник траси|Костюм бавовняний |12 |Тн |
| | |гідрозоло- |Чоботи гумові |12 |В |
| | |вилучення та |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | |золовідвалів |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|22 |8163.3 |Обхідник |Костюм бавовняний з |12 |Вн |
| |7241.2 |гідроспоруд |водовідштовхувальним | | |
| | |(пірометрист) |просоченням | | |
| | | |Черевики шкіряні |12 |Ми |
| | | |Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Плащ непромокальний з |36 |Вн |
| | | |капюшоном | | |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|

|23 |7241.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний   |12   |Ми   |
| | |головного щита|Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |керування |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |електро- |Калоші діелектричні |чер. |Эв |
| | |станцією |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|24 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |обслуговування|Чоботи гумові |12 |Ву |
| | |гідроагрегатів|Плащ прогумований |чер. |Вн |
| | |машинного залу|Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
| | | |Рукавиці ватні |3 |Тн |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|25 |7241.2 |Електромонтер |Комбінезон бавовняний |12 |Ми |
| | |з |або Костюм бавовняний | | |
| | |обслуговування|Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |електроус- |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | |таткування |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | |електростанцій|Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Плащ непромокальний |чер. |Ву |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|26 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |обслуговування|Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |і ремонту |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | |установок |Калоші діелектричні |чер. |Эв |
| | |захисту від |Узимку додатково: | | |
| | |корозії |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | |підземних |утепленій підкладці | | |
| | |трубопроводів | | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|27 |7241.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з обслуго- |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | |вування перет-|Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |ворювальних | | | |
| | |пристроїв | | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|28 |7241.1 |Електромеханік|Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з обслуго- |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |вування і |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |ремонту вітро-|Узимку додатково: | | |
| | |енергетичної |Куртка бавовняна на | | |
| | |установки |утепленій підкладці |36 |Тн |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|29 |7241.1 |Електромонтер |Комбінезон бавовняний |12 |Ми |
| | |з випробувань |або Костюм бавовняний | | |
| | |та вимірювань |Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | | |Чоботи кирзові | | |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Чоботи гумові |24 |В |
| | | |Плащ прогумований |36 |Ву |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|

|30 |7241.1 |Електрослюсар |Костюм бавовняний   |12   |Ми   |
| | |з |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |обслуговування|Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |автоматики та |Узимку додатково: | | |
| | |засобів |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | |вимірювань |утепленій підкладці | | |
| | |електростанцій| | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|31 |7233.2 |Слюсар з |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |обслуговування|Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |устаткування |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |електростанцій|Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|32 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з експлуатації|Калоші діелектричні |чер. |Эв |
| | |електро- |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | |лічильників |Окуляри захисні |до зн. |Зн |
| | | |Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Плащ непромокальний з |чер. |Вн |
| | | |капюшоном | | |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|33 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |чер. |Ми |
| | |з експлуатації|Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |розподільчих |Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | |мереж |Чоботи кирзові | | |
| | | |Костюм брезентовий |чер. |Ми |
| | | |Напівплащ прогумований|чер. |Ву |
| | | |При виконанні робіт у | | |
| | | |заболоченій | | |
| | | |місцевості: | | |
| | | |Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Для бензопильників: | | |
| | | |Штани для захисту від |чер. |Мп |
| | | |ланцюгової пилки | | |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|34 |9322 |Електромонтер |Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | |з ескізування |чоботи кирзові | | |
| | |трас ліній |Плащ непромокальний з |чер. |Ву |
| | |електропередач|капюшоном | | |
| | | |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|35 |9322 |Електромонтер |Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | |з нагляду за |Чоботи кирзові | | |
| | |трасами |Плащ непромокальний |чер. |Ву |
| | |кабельних |з капюшоном | | |
| | |мереж |Костюм бавовняний |12 |Ми |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|36 |7241.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний або |12 |Ми |
| | |з обслуго- |Комбінезон бавовняний | | |
| | |вування |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |підстанцій |Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | | |Чоботи кирзові | | |
| | | |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | | |Калоші діелектричні |чер. |Эв |
| | | |Пояс запобіжний |чер. | |
| | | |Плащ прогумований |чер. |Вн |
| | | |При виконанні робіт у | | |
| | | |заболоченій | | |
| | | |місцевості: | | |
| | | |Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|

|37 |7241.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний   |12   |Мп   |
| | |з оперативних |Черевики шкіряні або | | |
| | |перемикань у |Чоботи кирзові |12 |Мп |
| | |розподільчих |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |мережах |Плащ прогумований |24 |Вн |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Жилет сигнальний |чер. |Со |
| | | |Пояс запобіжний |до зн. | |
| | | |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | | |Калоші діелектричні |чер. |Эв |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|38 |7241.2 |Електромонтер |Комбінезон бавовняний |чер. |Вн |
| | |оперативно- |із спеціальним | | |
| | |виїзної |просоченням | | |
| | |бригади |Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | | |Чоботи кирзові | | |
| | | |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | | |Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Плащ непромокальний з |36 |Вн |
| | | |капюшоном | | |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Пояс запобіжний |чер. | |
| | | |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | | |Калоші діелектричні |чер. |Эв |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
| | | |Рукавиці бавовняні |3 |Тн |
| | | |теплі | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|39 |9153 |Контролер |Під час зняття | | |
| | |енергонагляду |показань | | |
| | | |електролічильників у | | |
| | | |сільській місцевості: | | |
| | | |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | | |Плащ непромокальний з |чер. |Вн |
| | | |капюшоном | | |
| | | |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |6 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|40 |8161.1 |Оператор |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |головного щита|Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | |управління |Черевики шкіряні |12 |Ми |
| | |вітроенерге- | | | |
| | |тичних станцій| | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|41 |8161.2 |Оператор |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |теплових мереж|Черевики шкіряні |12 |Ми |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|

|42 |7233.2 |Слюсар з   |Костюм бавовняний   |12   |Ми   |
| | |обслуговування|Чоботи кирзові |12 |Мп |
| | |теплових мереж|Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | | |Плащ непромокальний |чер. |Вн |
| | | |Жилет сигнальний |12 |Со |
| | | |Пояс запобіжний |чер. | |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|43 |7233.2 |Слюсар з |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |обслуговування|Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | |теплових |Чоботи кирзові | | |
| | |пунктів |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Плащ непромокальний |чер. |Ву |
| | | |Чоботи гумові |чер. |В |
| | | |Жилет сигнальний |12 |Со |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|44 |1222.2 |Майстер |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |виробничої |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |дільниці |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | | |Плащ прогумований |чер. |Ву |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|45 |2143.2 |Інженер з |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |налагодження, |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |удосконалення |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |технології та |Узимку додатково: | | |
| | |експлуатації |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | |електричних |утепленій підкладці | | |
| | |станцій та | | | |
| | |мереж | | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|46 |2143.2 |Інженер з |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |експлуатації |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |протиаварійної|Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |автоматики |Узимку додатково: | | |
| | |електростанцій|Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | |і мереж |утепленій підкладці | | |
--------------------------------------------------------------------

2.2.1. Під час роботи на дерев'яних опорах, просочених антисептиками, видаються додатково: комбінезон бавовняний зі спецпросоченням на 12 місяців, у зв'язку з цим термін носіння костюма бавовняного продовжиться до 24 місяців.

       2.3 РЕМОНТ УСТАТКУВАННЯ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ,
ЕЛЕКТРИЧНИХ І ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ

--------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|1 |7241.1 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з ремонту |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |апаратури |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |релейного |Калоші діелектричні |чер. |Эв |
| | |захисту й |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | |автоматики |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|2 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з ремонту |Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | |вторинної |Чоботи кирзові | | |
| | |комутації та |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | |зв'язку |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|3 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з ремонту |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |обмоток та |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |ізоляції |Калоші діелектричні |чер. |Эв |
| | |електроустат- |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | |кування |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|4* |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний або |12 |Ми |
| | |з ремонту |віскозний | | |
| | |повітряних |Чоботи кирзові або |12 |Мун50 |
| | |ліній |Черевики із захисним | | |
| | |електропередач|підноском | | |
| | | |Рукавиці брезентові |1 |Ми |
| | | |Напівплащ прогумований|48 |Вн |
| | | |Калоші діелектричні |чер. |Эв |
| | | |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | | |Пояс запобіжний |чер. | |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Під час роботи в | | |
| | | |заболоченій | | |
| | | |місцевості: | | |
| | | |Чоботи гумові |12 |В |
--------------------------------------------------------------------
_______________
*При роботі в зоні впливу високовольтних ліній електропередач
напругою 110-750 кВ частотою 50 Гц видається індивідуальний
екрануючий спеціальний одяг комлекту ЕП-О.

--------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
| | | |При виконанні робіт з | | |
| | | |розчищення трас за | | |
| | | |допомогою бензопил і | | |
| | | |кущорізів: | | |
| | | |Жилет сигнальний |24 |СО |
| | | |Щиток сітковий з |до зн. |КС |
| | | |кріпленням на касці | | |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна або |36 |Тн |
| | | |віскозна на утепленій | | |
| | | |підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні або |36 |Тн |
| | | |віскозні на утепленій | | |
| | | |підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
| | | |Рукавиці бавовняні |3 |Тн |
| | | |утеплені | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|5 |7241.2 |Електромонтер |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з ремонту та |Рукавиці брезентові |3 |Мп |
| | |монтажу |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |кабельних |Під час виконання | | |
| | |ліній |робіт з ремонту | | |
| | | |кабельних мереж у | | |
| | | |траншеях, тунелях, | | |
| | | |колодязях додатково: | | |
| | | |Чоботи гумові або |12 |В |
| | | |Кирзові | | |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на | | |
| | | |утепленій підкладці |36 |Тн |
| | | |Штани бавовняні на | | |
| | | |утепленій підкладці |36 |Тн |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|6 |7241.1 |Електрослюсар |Комбінезон бавовняний |12 |Ми |
| | |з ремонту |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |електричних |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |машин |Фартух прогумований |12 |В |
| | | |Плащ брезентовий |чер. |Вн |
| | | |Рукавички кислостійкі |1 |Щ20 |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|7 |7241.2 |Електрослюсар |Комбінезон бавовняний |12 |Ми |
| | |з ремонту |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | |електроус- |Плащ непромокальний з |чер. |Нм |
| | |таткування |капюшоном | | |
| | |електростанцій|Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Окуляри захисні |чер. |ЗП |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|8 |7241.1 |Електрослюсар |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |з ремонту |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |устаткування |Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | |розподільчих |Чоботи кирзові |12 |Ми |
| | |пристроїв |Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | | |Пояс запобіжний |чер. | |
| | | |Окуляри захисні |чер. |ЗП |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|9 |7241.1 |Електрослюсар |Напівкомбінезон |12 |Ми |
| | |з ремонту й |бавовняний | | |
| | |обслуговування|Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |автоматики та |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |засобів |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | |вимірювань |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | |електростанцій|Рукавички діелектричні|чер. |Эв |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|

|10 |7233.1 |Слюсар з   |Костюм бавовняний   |12   |Ми   |
| | |ремонту |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | |гідротур- |Чоботи гумові |чер. |В |
| | |бінного |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | |устаткування |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|11 |7233.1 |Слюсар з |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |ремонту |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | |парогазо- |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |турбінного |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | |устаткування |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|12 |7233.1 |Слюсар з |Костюм сукняний або |12 |Ми |
| | |ремонту |бавовняний | | |
| | |устаткування |Рукавиці комбіновані |10 дн. |Мп |
| | |котельних та |Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | |пилопідго- |Чоботи кирзові | | |
| | |товчих цехів |Чоботи гумові |12 |В |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Пояс запобіжний |до зн. | |
| | | |Респіратор |до зн. | |
| | | |пилозахисний | | |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|13 |7233.2 |Слюсар з |Комбінезон бавовняний |12 |Ми |
| | |ремонту |або Костюм | | |
| | |устаткування |Черевики шкіряні або |12 |Мп |
| | |подавання |Чоботи кирзові | | |
| | |палива |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | | |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|14 |7233.2 |Слюсар з |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |ремонту |Чоботи кирзові |12 |Мп |
| | |устаткування |Чоботи гумові |12 |В |
| | |теплових мереж|Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | | |Пояс запобіжний |чер. | |
| | | |Жилет сигнальний |12 |Со |
| | | |Плащ непромокальний |24 |Ву |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|
|15 |2149.2 |Інженер з |При виконанні робіт з | | |
| | |ремонту |ремонту обладнання: | | |
| | | |Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | | |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+-------+--------------+----------------------+-------+-------|

|16 |1222.2 |Майстер з   |Костюм бавовняний   |12   |Ми   |
| | |ремонту |Чоботи гумові |12 |В |
| | |устаткування |Напівплащ прогумований|чер. |Ву |
| | | |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Навушники протишумові |до зн. |ПШН-Б |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
--------------------------------------------------------------------

           2.4 ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ

--------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----+---------+-------------+---------------------+-------+-------|
|1 |7241.1 |Електромонтер|Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |диспет- |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |черського |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |устаткування |Окуляри захисні |до зн. |ЗП |
| | |та телеавто- |Узимку додатково: | | |
| | |матики |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
|----+---------+-------------+---------------------+-------+-------|
|2 |7241.2 |Електро- |Під час виконання | | |
| | |монтер- |робіт на повітряних | | |
| | |лінійник з |лініях і контактних | | |
| | |монтажу |мережах: | | |
| | |повітряних |Комбінезон бавовняний|12 |Мп |
| | |ліній високої|Напівплащ |чер. |Вн |
| | |напруги і |прогумований | | |
| | |контактної |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |мережі |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | | |Під час виконання | | |
| | | |робіт на стовпах, | | |
| | | |просочених | | |
| | | |антисептиками: | | |
| | | |Костюм брезентовий |24 |Мп |
| | | |замість комбінезона | | |
| | | |бавовняного | | |
| | | |На інших роботах: | | |
| | | |Комбінезон бавовняний|12 |Ми |
| | | |Рукавиці комбіновані |1 |Мп |
| | | |Узимку додатково: | | |
| | | |Куртка бавовняна на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Штани бавовняні на |36 |Тн |
| | | |утепленій підкладці | | |
| | | |Чоботи утеплені |48 |Тн20 |
|----+---------+-------------+---------------------+-------+-------|
|3 |8282.2 |Обмотувальник|Напівкомбінезон |12 |Ми |
| | |елементів |бавовняний | | |
| | |електричних |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |машин |Черевики шкіряні |12 |Мп |
|----+---------+-------------+---------------------+-------+-------|
|4 |7341.1 |Слюсар з |Фартух прогумований |12 |В |
| | |контрольно- |з нагрудником або | | |
| | |вимірювальних|Костюм бавовняний |12 |Ми |
| | |приладів і |Рукавиці комбіновані |1 |Ми |
| | |автоматики |Черевики шкіряні |12 |Мп |
| | |(електро- | | | |
| | |механіка) | | | |
--------------------------------------------------------------------

     2.5 Типовий перелік професій і посад працівників
електроенергетики, які потребують обов'язкового
використання захисних касок

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Роботи, що | Наймену- | Строк |
|з/п|професій і посад | виконуються | вання |носіння |
| | | |запобіжних | в |
| | | | засобів |місяцях |
|---+-----------------+---------------------+-----------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-----------------+---------------------+-----------+--------|
|1 |Електромонтери, |Експлуатація, наладка|Каска |до знош.|
| |електрослюсарі |та ремонт обладнання |індиві- | |
| | |атомних, теплових |дуальна | |
| | |електростанцій, | | |
| | |гідроелектростанцій, | | |
| | |теплових електричних | | |
| | |мереж | | |
|---+-----------------+---------------------+-----------+--------|
|2 |Машиністи блочної|Експлуатація |Каска |до знош.|
| |системи |обладнання атомних, |індиві- | |
| |керування, старші|теплових |дуальна | |
| |машиністи, |електростанцій, | | |
| |машиністи котлів,|гідроелектростанцій | | |
| |турбін, машиністи| | | |
| |подавання палива,| | | |
| |машиністи- | | | |
| |обхідники | | | |
| |котельного, | | | |
| |турбінного | | | |
| |устаткування, | | | |
| |машиністи | | | |
| |гідроагрегатів. | | | |
| |Мотористи | | | |
| |автоматизованого | | | |
| |подавання палива,| | | |
| |мотористи | | | |
| |прибирання | | | |
| |обладнання | | | |
| |електростанцій | | | |
|---+-----------------+---------------------+-----------+--------|
|3 |Апаратники, |Приготування |Каска |до знош.|
| |оператори |хімреагентів, |індиві- | |
| |хімічного цеху |хімводоочищення, |дуальна | |
| |електростанцій |експлуатація | | |
| | |обладнання хімцехів | | |
|---+-----------------+---------------------+-----------+--------|
|4 |Обхідники траси | |Каска |до знош.|
| |гідрозоло- | |індиві- | |
| |вилучення та | |дуальна | |
| |золовідвалів | | | |
|---+-----------------+---------------------+-----------+--------|
|5 |Дефектоскопісти |Робота в цехах |Каска |до знош.|
| | | |чергова | |
|---+-----------------+---------------------+-----------+--------|
|6 |Столяри |Робота на висоті |Каска |до знош.|
| | | |чергова | |
|---+-----------------+---------------------+-----------+--------|
|7 |Машиністи крана |Робота на висоті |Каска |до знош.|
| | | |індиві- | |
| | | |дуальна | |
|---+-----------------+---------------------+-----------+--------|
|8 |Майстри, старші |Експлуатація, ремонт,|Каска |до знош.|
| |майстри |налагодження |індиві- | |
| | |обладнання атомних, |дуальна | |
| | |теплових | | |
| | |електростанцій, | | |
| | |гідроелектростанцій, | | |
| | |теплових електричних | | |
| | |мереж | | |
|---+-----------------+---------------------+-----------+--------|
|9 |Керівники, |Експлуатація, ремонт,|Каска |до знош.|
| |професіонали, |налагодження |індиві- | |
| |фахівці |обладнання атомних, |дуальна | |
| | |теплових | | |
| | |електростанцій, | | |
| | |гідроелектростанцій, | | |
| | |теплових електричних | | |
| | |мереж | | |
------------------------------------------------------------------

2.5.1. Видача захисних касок здійснюється відповідно до розділу 3 ДНАОП 0.00-426-96.

2.5.2. У зимовий період видаються захисні каски "Труд" з утепленими підшоломниками.

( Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду N 234 від 02.10.2007 )

Додаток 1
до пункту 1.3 Норм
безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та інших
засобів індивідуального
захисту для працівників підприємств
електроенергетичної галузі

     ПОЗНАЧЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПЕЦІАЛЬНОГО
ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РУК
(Витяг з ГОСТ 12.4.103-83)

----------------------------------------------------------------------
| Наймену- |Найменування підгрупи | Позначення для |
| вання | | |
| групи | |----------------------------------|
| | |спеціаль- | спеціаль- | засобів |
| | |ного одягу|ного взуття | захисту |
| | | | | рук |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| Від |Ввід проколів, порізів|Мп |МП |Мп |
|механічних| | | | |
| дій | | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від стирання |Ми |Ми |Ми |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від вібрацій |- |Нв |Нв |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ударів у носочній |- |Мун 200 |- |
| |частині енергією | | | |
| |200 Дж | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ударів у носочній |- |Мун 100 |- |
| |частині енергією | | | |
| |100 Дж | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ударів у носочній |- |Мун 50 |- |
| |частині енергією 50 Дж| | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ударів у носочній |- |Мун 25 |- |
| |частині енергією 25 Дж| | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ударів у носочній |- |Мун 15 |- |
| |частині енергією 15 Дж| | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ударів у носочній |- |Мун 5 |- |
| |частині енергією 5 Дж | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ударів у тильній |- |Мут 3 |- |
| |частині енергією 3 Дж | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ударів у щиколотці|- |Мул 2 |- |
| |енергією 2 Дж | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ударів у підйомній|- |Мул 15 |- |
| |частині енергією 15 Дж| | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ударів у |- |Муб 1 |- |
| |гомілковій частині | | | |
| |енергією 1 Дж | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| Від |Від слизькості на |- |Сж |- |
|слизькості|зажирених поверхнях | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| |Від слизькості на |- |Сп |- |
| |обмерзлих поверхнях | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від слизькості на |- |См |- |
| |мокрих, забруднених і | | | |
| |інших поверхнях | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| Від |Від підвищених |Гк |Тк |- |
|підвищених|температур, | | | |
|температур|обумовлених кліматом | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| |Від теплового |Ти |Ти |Ти |
| |випромінювання | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від відкритого полум'я|То |То* |То |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від іскор, бризок |Тр |Тр |Тр |
| |розплавленного металу,| | | |
| |окалини | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від контакту з |- |Тп |- |
| |поверхнями, нагрітими | | | |
| |вище 45 град.С | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від контакту з |Тп 100 |- |Тп 100 |
| |поверхнями, нагрітими | | | |
| |від 40 до 100 град.С | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від контакту з |Тп 400 |- |Тп 400 |
| |поверхнями, нагрітими | | | |
| |від 100 до 400 град.С | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від контакту з |Тв |- |Тв |
| |поверхнями, нагрітими | | | |
| |вище 400 град.С | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від конвенційного |Тт |- |- |
| |тепла | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|

|  Від  |Від знижених     |Тн    |-      |Тн    |
| знижених |температур повітря | | | |
|температур| | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| |Від температур до |- |Тн 20 |- |
| |мінус 20 град.С | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від температур до |- |Тн 30 |- |
| |мінус 30 град.С | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від температур до |- |Тн 40 |- |
| |мінус 40 град.С | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від знижених |Тнв |- |- |
| |температур повітря і | | | |
| |вітру | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від контакту з |- |- |Тхп |
| |охолодженими | | | |
| |поверхнями | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
|Від |Від радіоактивних |Рз |Рз |Рз |
|радіо- |забруднень | | | |
|активних | | | | |
|забруднень| | | | |
|і | | | | |
|рентге- | | | | |
|нівських | | | | |
|випромі- | | | | |
|нювань | | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від рентгенівських |Ри |- |Ри |
| |випромінювань | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
|Від |Від електричного |- |Эн |Эн |
|елект- |струму напругою до | | | |
|ричного |1000 В | | | |
|струму, | | | | |
|електро- | | | | |
|статичних | | | | |
|зарядів і | | | | |
|полів, | | | | |
|елект- | | | | |
|ричних | | | | |
|електро- | | | | |
|магнітних | | | | |
|полів | | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від електростатичних |Эп |Эп |Эп |
| |зарядів, полів | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від електромагнітних |Эм |Эм |Эм |
| |полів | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| Від | - |Пн |Пн |- |
|неток- | | | | |
|сичного | | | | |
|пилу |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від пилу скловолокна, |Пс |Пс |Пс |
| |азбесту | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від дрібнодисперсного |Пм |- |Пм |
| |пилу | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від вибухонебезпечного|- |Пв |- |
| |пилу | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| Від |Від твердих токсичних |Яг |Яг |Яг |
|токсичних |речовин | | | |
| речовин | | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від рідких токсичних |Як |Як |Як |
| |речовин | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від аерозолей |Яа |- |- |
| |токсичних речовин | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від газоподібних |- |- |Я- |
| |токсичних речовин | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
|Від води і| - |- |В |- |
|розчинів |----------------------+----------+------------+----------|
| неток- |Водонепроникна |Вн |- |Вн |
| сичних |----------------------+----------+------------+----------|
|речовин |Водостійка |Ву |- |Ву |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від розчинів |Вп |- |- |
| |поверхнево-активних | | | |
| |речовин | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|

|  Від  |Від кислот      |Ка    |Кк*     |КК    |
| розчинів |концентрацією вище 80%| | | |
| кислот |(щодо сірчаної | | | |
| |кислоти) | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від кислот |К 80 |К 80* |К 80 |
| |концентрацією від | | | |
| |50 до 80% (щодо | | | |
| |сірчаної кислоти) | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від кислот |К 50 |К 50* |К 50 |
| |концентрацією від 20 | | | |
| |до 50% (щодо сірчаної | | | |
| |кислоти) | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від кислот |К 20 |К 20 |К 20 |
| |концентрацією до 20% | | | |
| |(щодо сірчаної | | | |
| |кислоти) | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| Від |Від розчинів лугів |Щр |- |Щр |
| розчинів | | | | |
| лугів | | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від розчинів лугів |Щ 50 |Щ 50* |Щ 50 |
| |концентрацією вище 20%| | | |
| |(щодо гідроокису | | | |
| |натрію) | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від розчинів лугів |Щ 20 |Щ 20 |Щ 20 |
| |концентрацією до 20% | | | |
| |(щодо гідроокису | | | |
| |натрію) | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| Від | - |О |О** |- |
|органічних| | | | |
|розчинни- | | | | |
|ків, у | | | | |
|т.ч. лаків| | | | |
|та фарб на| | | | |
|їх основі | | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від ароматичних |- |Оа* |Оа |
| |речовин | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від неароматичних |- |Он* |Он |
| |речовин | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від хлорованих |- |- |Ох |
| |вуглеводів | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
|Від нафти,|Від сирої нафти |Нс |Нс |Нс |
|нафтопро- | | | | |
| дуктів, | | | | |
|масла та | | | | |
| жирів | | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від продуктів сирої |Нл |- |- |
| |фракції | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від нафтових мастил і |Нм |Нм |Нм |
| |продуктів важких | | | |
| |фракцій | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від рослинних і |Нж |Нж |Нж |
| |тваринних масел і | | | |
| |жирів | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від твердих |- |Нт |Нт |
| |нафтопродуктів | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|

|  Від  |           |З     |З      |-     |
|загальних | | | | |
|виробничих| | | | |
|забруднень| | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| Від |Від мікроорганізмів |Бм |Бм |Бм |
|шкідливих | | | | |
| біоло- | | | | |
| гічних | | | | |
|факторів | | | | |
| |----------------------+----------+------------+----------|
| |Від комах |Бн |Бн |Бн |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
| Від |- |- |У |- |
|статичних | | | | |
| наван- | | | | |
| тажень | | | | |
| (утоми) | | | | |
|----------+----------------------+----------+------------+----------|
|Сигнальні |- |Со |- |Со |
----------------------------------------------------------------------
_______________
*Тільки для взуття з полімерних матеріалів.
**Тільки для шкіряного взуття.

Додаток 2
до пункту 1.5 Норм
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту для працівників
підприємств електроенергетичної галузі

___________________________          Типова форма N МШ-7

Підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код УКУД |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

___________________________

  ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИДАЧІ     ------------------------------
(ПОВЕРНЕННЯ) СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, |Номер|Місяць,|Код |Цех, |
СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ЗАПОБІЖНИХ |доку-| рік |виду |відділ,|
ПРИСТРОЇВ |мента| |опера-|діль- |
| | |ції |ниця |
|-----+-------+------+-------|
------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Прізвище,|Табель-| Спеціальний | Одиниця |Кіль-| Дата | Строк|Підпис в |
|ковий |ім'я, по | ний | одяг, | виміру |кість|надход-|служби|одержанні|
|номер |батькові |номер | спеціальне | | |ження | | (повер- |
| | | | взуття та | | |в експ-| | ненні) |
| | | | запобіжні | | |луата- | | |
| | | | пристрої | | | цію | | |
| | | | | | | | | |
| | | |--------------+-----------| | | | |
| | | |найме-|номенк-|код |найме-| | | | |
| | | |нуван-|латур- | |нуван-| | | | |
| | | |ня |ний | |ня | | | | |
| | | | |номер | | | | | | |
|------+---------+-------+------+-------+----+------+-----+-------+------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
------------------------------------------------------------------------------------

   Матеріально відповідальна особа _____________________________
Друкувати із зворотом без заголовної частини. Підпис
друкувати на звороті
Формат А4

Додаток 3
до пункту 1.5 Норм
безплатної видачі
спеціального одягу,
спеціального взуття та
інших засобів
індивідуального захисту
для працівників
підприємств
електроенергетичної
галузі

          Лицьовий бік особової картки

_________________________       ----------------------------
Підприємство, організація ----------------------------

   ОСОБОВА КАРТКА ОБЛІКУ      N
СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО
ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

                    ---------------------------
Прізвище ___________________________ | Стать __________________|
| |
Ім'я _______ по батькові ___________ | Зріст __________________|
| |
Табельний N ________________________ | Розмір: |
| |
Цех, дільниця_______________________ | одягу __________________|
| |
Професія ___________________________ | взуття _________________|
| |
Дата прийняття на роботу ___________ | головного убору ________|
---------------------------

        Передбачено за затвердженими нормами

------------------------------------------------------------------
| Найменування |Параграф|Одиниця|Кількість| Строк | Позначення |
| спеціального | норм |виміру | |носіння| захисних |
| одягу, | | | | |властивостей,|
| спеціального | | | | | тип, марка |
| взуття та | | | | | |
| інших засобів | | | | | |
|індивідуального| | | | | |
| захисту | | | | | |
|---------------+--------+-------+---------+-------+-------------|
| | | | | | |
|---------------+--------+-------+---------+-------+-------------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

 Начальник цеху (дільниці) ________________________

Керівник служби охорони праці ____________________

Ст. бухгалтер (бухгалтер) ________________________

         Зворотний бік особової картки

       Видача і повернення спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту

-------------------------------------------------------------------------------
|Найменування| Код | | |
|спеціального| (но- | Видано | Повернуто |
| одягу, |менк- | | |
|спеціального|латур-| | |
| взуття та |ний N)| | |
| інших ЗІЗ | | | |
|------------+------+-------------------------+-------------------------------|
| | |дата|кіль-|% при-| роз- |Дата|кіль-|% при-|роз- |роз- |
| | | |кість|дат- | писка | |кість|дат- |писка |писка |
| | | | |ності |в одер-| | |ності |про |комір-|
| | | | | |жанні | | | |повер-|ника в|
| | | | | | | | | |нення |одер- |
| | | | | | | | | | |жанні |
|------------+------+----+-----+------+-------+----+-----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|------------+------+----+-----+------+-------+----+-----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
|------------+------+----+-----+------+-------+----+-----+------+------+------|
| | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------