КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 серпня 2007 р. N 1054
Київ

Про затвердження Положення про територіальний
центр комплектування військовослужбовцями
за контрактом

Відповідно до частини восьмої статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом, що додається.

2. Міністерству оборони:

здійснювати витрати, пов'язані з утворенням та утриманням у 2008 році територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом, за рахунок та в межах коштів, передбачених Міністерству оборони у Державному бюджеті України на 2008 рік для проведення мобілізаційної роботи і призову до Збройних Сил та інших військових формувань, а також комплектування Збройних Сил військовослужбовцями за контрактом;

підготувати та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1235 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1736), у частині уточнення функцій військових комісаріатів у зв'язку з прийняттям цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2007 р. N 1054

Положення
про територіальний центр комплектування
військовослужбовцями за контрактом

1. Територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом (далі - центр) є установою Збройних Сил.

2. Центри утворюються за рішенням Міністра оборони в Автономній Республіці Крим, областях та м. Києві.

У районах та містах за рішенням Міністра оборони можуть утворюватися відокремлені структурні підрозділи у складі центру (далі - філіали).

3. Генеральний штаб Збройних Сил здійснює загальне керівництво центром та затверджує його структуру, штат і штатний розпис.

4. Утримання центру здійснюється за рахунок коштів, передбачених Міноборони у державному бюджеті.

Центр забезпечується військовим майном відповідно до штату і табеля до нього.

5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони та начальника Генерального штабу Збройних Сил та цим Положенням.

6. Основним завданням центру є здійснення відбору громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського і старшинського складу (далі - військова служба за контрактом), служби у військовому резерві Збройних Сил, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.

7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

проводить роз'яснювальну та агітаційну роботу серед населення з метою здійснення відбору громадян для проходження військової служби за контрактом, служби у військовому резерві Збройних Сил, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

організовує медичний огляд, проводить перевірку рівня фізичної підготовки та за результатами тестування з професійних якостей і психологічного тестування здійснює відбір громадян для прийняття на військову службу за контрактом;

пропонує громадянам за результатами відбору посади, на які вони можуть бути призначені у разі прийняття на військову службу за контрактом;

направляє громадян, відібраних для прийняття на військову службу за контрактом, до навчальних військових частин Збройних Сил для укладення контракту та підготовки за військово-обліковою спеціальністю, а тих, які виявили бажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил чи вступити до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, - до військових комісаріатів, у яких вони перебувають на військовому обліку;

веде облік громадян, що зараховані до резерву для прийняття на військову службу за контрактом;

веде прийом громадян і розглядає звернення з питань прийняття на військову службу за контрактом, службу у військовому резерві Збройних Сил і вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, а також з інших питань, що належать до повноважень центру;

здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників центру;

організовує і контролює роботу філіалів;

у межах повноважень виконує інші функції, визначені законодавством.

8. Центр має право:

звертатися в установленому порядку до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань сприяння здійсненню відбору громадян для проходження військової служби за контрактом, служби у військовому резерві Збройних Сил, вступу до вищих військових навчальних закладів Міноборони та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

організовувати і проводити заходи з патріотичного виховання населення.

9. Центр здійснює свої повноваження у взаємодії з органами виконавчої влади та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування.

10. Центр комплектується військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил.

Призначення на посаду та звільнення з посади військовослужбовців і працівників центру та філіалів здійснюється відповідно до законодавства.

11. Центр очолює начальник, який несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на центр та філіали.

12. Начальник центру:

здійснює загальне керівництво центром та філіалами;

представляє центр у відносинах з органами виконавчої влади та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування;

подає пропозиції щодо зміни структури, штату та штатного розпису центру;

видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

затверджує службові обов'язки військовослужбовців та посадові інструкції працівників центру;

визначає функції філіалів та їх завдання відповідно до пунктів 7 і 8 цього Положення;

направляє відібраних кандидатів для проходження військової служби за контрактом на медичний огляд військово-лікарською комісією для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я;

організовує підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників центру;

організовує роботу із забезпечення захисту інформації, що становить державну таємницю;

відповідає за ведення обліку, складення і подання звітів, визначених законодавством.

13. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.