Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 квітня 2007 р. N 622
Київ

(Постанова втратила чинність з 01.09.2012 р. на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 432 від 21 травня 2012
р.)

Питання реєстрації об'єктів права
інтелектуальної власності у митному реєстрі,
отримання інформації та взаємодії митних органів
з іншими правоохоронними і контролюючими
органами та власниками прав на об'єкти
права інтелектуальної власності у разі
призупинення митного оформлення товарів
за ініціативи митного органу

Відповідно до статей 256 і 257-1 Митного кодексу України ( 92-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного органу, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Установити, що заходи із запобігання порушенню прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, які містять об'єкти права інтелектуальної власності та зареєстровані згідно з Положенням про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. N 412, до закінчення строку реєстрації таких товарів здійснюються митними органами відповідно до Митного кодексу України ( 92-15 ).

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2007 р. N 622

Порядок
реєстрації об'єктів права інтелектуальної
власності у митному реєстрі, отримання
інформації та взаємодії митних органів
з іншими правоохоронними і контролюючими
органами та власниками прав на об'єкти
права інтелектуальної власності у разі
призупинення митного оформлення товарів
за ініціативи митного органу

Загальні питання

1. Цей Порядок розроблено згідно з Митним кодексом України ( 92-15 ) та законодавчими актами у сфері охорони прав інтелектуальної власності.

2. Митний реєстр об'єктів права інтелектуальної власності (далі - митний реєстр) складається Держмитслужбою для сприяння захисту прав власників на об'єкти права інтелектуальної власності під час митного контролю та митного оформлення товарів, що містять такі об'єкти, на підставі заяв осіб, яким відповідно до законодавства України належать майнові права на об'єкти права інтелектуальної власності (далі - правовласник), або їх представників і містить інформацію, яка дає можливість запобігати переміщенню через митний кордон України товарів з порушенням прав інтелектуальної власності.

Інформація, що міститься у митному реєстрі, є складовою частиною центральної інформаційної бази даних Держмитслужби.

3. Митні органи:

після реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі та на підставі даних, що містяться у ньому, вживають заходів до запобігання переміщенню через митний кордон України контрафактних товарів;

мають право за власною ініціативою призупиняти митне оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності (далі - об'єкт), але є достатні підстави вважати, що внаслідок переміщення через митний кордон України зазначених товарів можуть бути порушені майнові права на такий об'єкт.

4. Правовласник або його представник на час включення об'єкта до митного реєстру надає Держмитслужбі заставу чи іншу еквівалентну гарантію, достатню для відшкодування збитків митним органам, власникам складів тимчасового зберігання, декларантові, одержувачеві або відправникові вантажу та власникові товарів.

Розмір, порядок внесення застави, її види, а також види еквівалентних гарантій і порядок їх надання визначаються Держмитслужбою.

Реєстрація об'єктів та ведення митного реєстру

5. Для включення об'єкта до митного реєстру правовласник або його представник подає до Держмитслужби заяву про сприяння захисту майнових прав на об'єкт за формою згідно з додатком.

До заяви додаються:

виписка з відповідного реєстру МОН про реєстрацію в Україні права інтелектуальної власності, яка засвідчує дійсність акта про таку реєстрацію на момент подання заяви (для торговельних марок, які мають міжнародну реєстрацію, - виписка з Міжнародного реєстру Міжнародного бюро інтелектуальної власності, до якої додається переклад на українську мову, та інформація МОН про дію в Україні міжнародної реєстрації. Для таких об'єктів, як об'єкти авторського права і суміжних прав - відомості про документи, що засвідчують наявність зазначених прав);

докладний опис об'єкта і товарів, що містять об'єкт, який дає змогу митному органу ідентифікувати об'єкт і товари та визначити код товарів згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );

зразки товарів, що містять об'єкт, або їх фотографічне зображення;

нотаріально посвідчена копія ліцензійного договору про використання об'єкта (у разі подання заяви особою, якій надано право на використання об'єкта та повноваження від імені правовласника перешкоджати неправомірному використанню об'єкта, у тому числі забороняти відповідно до законодавства таке використання).

6. Після надходження заяви і доданих до неї матеріалів Держмитслужба протягом 30 календарних днів письмово повідомляє правовласника або його представника про результати її розгляду. У повідомленні зазначається інформація про можливість включення об'єкта чи про відмову у включенні його до митного реєстру та підстави такої відмови.

Держмитслужба може відмовити у включенні об'єкта до митного реєстру в разі відсутності документів і матеріалів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, та характерних ознак, які можуть бути проконтрольовані митними органами під час ідентифікації товарів, що містять об'єкти, під час переміщення їх через митний кордон України.

7. Правовласник або його представник після отримання повідомлення про можливість включення об'єкта до митного реєстру повинен у визначеному Держмитслужбою порядку внести заставу чи надати іншу еквівалентну гарантію. У разі невнесення у встановлений строк застави чи іншої еквівалентної гарантії заява і додані до неї матеріали повертаються правовласникові або його представникові.

8. Держмитслужба після внесення правовласником або його представником застави чи надання іншої еквівалентної гарантії проводить у десятиденний строк реєстрацію об'єкта та видає правовласникові або його представникові за встановленою Держмитслужбою формою довідку про включення об'єкта до митного реєстру, в якій зазначаються дата реєстрації, номер у митному реєстрі та строк, на який здійснено реєстрацію.

9. Правовласник або його представник повинен у триденний строк поінформувати Держмитслужбу про зміни у відомостях, поданих для реєстрації об'єкта або зареєстрованих раніше у митному реєстрі.

10. Об'єкт виключається Держмитслужбою з митного реєстру:

у разі закінчення строку реєстрації;

за заявою правовласника або його представника;

за рішенням суду;

у разі закінчення строку правової охорони об'єкта;

у разі відкликання правовласником або його представником наданої застави чи іншої еквівалентної гарантії до закінчення строку реєстрації;

у разі виявлення недостовірності поданих правовласником або його представником відомостей щодо об'єкта, включеного до митного реєстру.

11. Реєстрація об'єктів у митному реєстрі проводиться на строк шість місяців або один рік. Початком строку реєстрації вважається день включення об'єкта до митного реєстру.

Строк реєстрації об'єкта може бути продовжений на шість місяців або на один рік на підставі письмової заяви, поданої правовласником або його представником не пізніше ніж за місяць до закінчення строку попередньої реєстрації.

12. Повторне включення об'єкта до митного реєстру здійснюється згідно з пунктами 5-8 цього Порядку.

Отримання інформації та взаємодія
митних органів з іншими правоохоронними
і контролюючими органами та правовласниками
у разі призупинення митного оформлення
товару за ініціативи митного органу

13. Митні органи з метою реалізації права призупиняти за власною ініціативою митне оформлення товарів, що містять об'єкти та відносно яких є підстави вважати, що внаслідок їх переміщення через митний кордон України можуть бути порушені права інтелектуальної власності, вживають заходів до отримання, перевірки та зберігання інформації про правовласника.

14. Митні органи отримують інформацію про правовласника, товари, об'єкти, що містяться у складі товарів, іншу інформацію, яка може бути використана для запобігання порушенню прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти:

від виробників товарів, що містять об'єкти;

від правоохоронних та контролюючих органів;

від митних органів інших країн, у тому числі з відкритих баз даних таких органів;

від міжнародних організацій, у тому числі з відкритих баз даних таких організацій;

з митного реєстру;

з інших джерел.

15. Отримана, попередньо опрацьована та сформована митним органом інформація з висновками та пропозиціями щодо можливостей її використання під час здійснення митного контролю доводиться до Держмитслужби.

16. Держмитслужба аналізує та перевіряє зазначену інформацію із здійсненням взаємодії у встановленому законодавством порядку з правовласниками, митними органами інших країн, міжнародними організаціями, правоохоронними і контролюючими органами. Опрацьовану інформацію Держмитслужба доводить до всіх митних органів для використання під час прийняття рішення про призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти, за власної ініціативи. Держмитслужба забезпечує зберігання перевіреної інформації про правовласника, товари і об'єкти, що містяться у складі товарів.

17. Якщо на підставі такої інформації митний орган у процесі митного контролю та митного оформлення товарів, що містять об'єкти, виявляє ознаки порушень права інтелектуальної власності, то він за власною ініціативою призупиняє митне оформлення таких товарів.

Митний орган надсилає у той же день повідомлення правовласникові, в якому пропонується подати у триденний строк після його надходження митному органу письмове клопотання про сприяння захисту прав інтелектуальної власності та внести заставу або надати іншу еквівалентну гарантію для відшкодування витрат і збитків у разі призупинення митного оформлення товарів, що містять об'єкти.

Інформація про таке призупинення митного оформлення товарів невідкладно доводиться до Держмитслужби.

18. Після надходження інформації про призупинення за власної ініціативи митного органу митного оформлення товарів, що містять об'єкти, Держмитслужба перевіряє своєчасність внесення правовласником застави або надання іншої еквівалентної гарантії, про що невідкладно інформує митний орган, який призупинив митне оформлення таких товарів.

Додаток
до Порядку

  Зразок

               ЗАЯВА
про сприяння захисту майнових прав на об'єкт
права інтелектуальної власності

 ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові / найменування юридичної особи)

якому (якій) відповідно до законодавства України належать майнові
права на об'єкт права інтелектуальної власності
(далі - правовласник)/представник правовласника (непотрібне
закреслити) на підставі _________________________________________,
(найменування документа та його реквізити)

звертається з проханням включити до митного реєстру об'єктів

права інтелектуальної власності __________________________________

_________________________________________________________________.
(найменування об'єкта права інтелектуальної власності)

1. Загальні відомості про правовласника

1.1. Статус правовласника (потрібне помітити):

- фізична особа

- юридична особа

а) відомості про фізичну особу:

прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________

паспорт серії_______ N _________, виданий ______________________,
(ким і коли)

адреса реєстрації _______________________________________________

фактичне місце проживання _______________________________________

ідентифікаційний код (для громадян України) _____________________

телефон/телефакс ________________________________________________

інші відомості __________________________________________________

б) відомості про юридичну особу:

найменування (повне та скорочене відповідно до свідоцтва про
державну реєстрацію) _____________________________________________

місцезнаходження ________________________________________________

 фактичне місцезнаходження _______________________________________

банківські реквізити ____________________________________________

__________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів) ____________________________

телефон/телефакс ________________________________________________

1.2. Відомості про осіб, уповноважених представляти інтереси
правовласника в разі призупинення митного оформлення товарів, що
містять об'єкт, права інтелектуальної власності за наявності
достатніх підстав вважати, що внаслідок переміщення через митний
кордон України таких товарів будуть порушені права інтелектуальної
власності:

прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________

телефон/телефакс ________________________________________________

адреса __________________________________________________________

2. Загальні відомості про представника правовласника, якщо ним
подається заява

2.1. Статус представника правовласника (потрібне помітити):

- фізична особа

- юридична особа

а) відомості про фізичну особу:

прізвище, ім'я та по батькові ___________________________________

паспорт серії ________ N ___________, виданий____________________
(ким і коли)

адреса реєстрації _______________________________________________

фактичне місце проживання _______________________________________

ідентифікаційний код (для громадян України) _____________________

телефон/телефакс ________________________________________________

 б) відомості про юридичну особу:

найменування (повне та скорочене відповідно до свідоцтва про
державну реєстрацію) _____________________________________________

місцезнаходження ________________________________________________

фактичне місцезнаходження _______________________________________

банківські реквізити ____________________________________________
__________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ _____________________________________________

телефон/телефакс ________________________________________________

3. Документ, що підтверджує майнові права на об'єкт права
інтелектуальної власності (далі - об'єкт):

_________________________________________________________________
(найменування документа, номер, ким і коли виданий -

_________________________________________________________________
свідоцтво, патент, виписка з Міжнародного реєстру

_________________________________________________________________
Міжнародного бюро інтелектуальної власності та інформація МОН

_________________________________________________________________
про дію в Україні міжнародної реєстрації;

_________________________________________________________________
у разі наявності ліцензії на використання

__________________________________________________________________
об'єкта - реквізити ліцензійного договору)

Строк дії документа _____________________________________________

4. Відомості про об'єкт:

інформація про об'єкт __________________

найменування товарів, що містять об'єкт _________________________

код товарів згідно з УКТЗЕД _____________________________________

 Клас товарів згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг
(у разі реєстрації торговельних марок): __________________________

5. Строк реєстрації

Прошу здійснити реєстрацію на строк (потрібне помітити):

- 6 місяців

- 1 рік

6. Наявні відомості про товари, що містять об'єкт

6.1. Виробник товарів, що містять об'єкт_________________________

6.2. Найменування та реквізити юридичних осіб, які здійснюють:

а) експорт товарів, що містять об'єкт ___________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

б) імпорт товарів, що містять об'єкт ____________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6.3. Митні органи, які здійснюють митне оформлення товарів, що
містять об'єкт ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6.4. Спосіб транспортування (непотрібне закреслити):

повітряні перевезення

морські перевезення

автомобільні перевезення

залізничні перевезення

6.5. Виключні шляхи поставок товарів, що містять об'єкт
(найменування перевізника та пункти пропуску через державний
кордон України) __________________________________________________

6.6. Країни поставок ____________________________________________
_________________________________________________________________

 6.7. Характерні ознаки, що містяться безпосередньо на товарах, що
містять об'єкт (етикетка, оброблення, тара тощо)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6.8. Відомості про вартість одиниці товарів, що містять
об'єкт, із зазначенням кожного товару окремо
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6.9. Інші відомості про товари, що містять об'єкт, які можуть
бути використані митними органами для його ідентифікації, що
додаються,
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Наявні відомості про контрафактні товари

7.1. За наявною інформацією, експортують/імпортують контрафактні
товари такі українські суб'єкти господарювання:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7.2. За наявною інформацією, експортують/імпортують контрафактні
товари такі іноземні суб'єкти господарювання:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7.3. Митні органи, які можуть здійснювати митне оформлення
контрафактних товарів
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7.4. Можливий спосіб транспортування контрафактних товарів
(непотрібне закреслити):

повітряні перевезення

морські перевезення

автомобільні перевезення

 залізничні перевезення

7.5. Можливі шляхи поставок контрафактних товарів _______________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7.6. Характерні ознаки контрафактних товарів (етикетка,
оброблення, тара тощо) ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7.7. Відомості про вартість одиниці контрафактного товару _______
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7.8. Інші відомості, які можуть бути використані митними
органами, що додаються, __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8. Додатки

До заяви додаються такі документи та зразки (непотрібне
закреслити):

копія документа, що підтверджує наявність майнових прав на
об'єкт;

копія документа, що підтверджує повноваження представляти
правовласника;

додатки до пункту 6 заяви;

додатки до пункту 7 заяви;

матеріали із зображенням товарів, що містять об'єкт (фотографії,
проспекти тощо);

зразки товарів, що містять об'єкт;

матеріали із зображенням контрафактних товарів (фотографії,
проспекти тощо);

зразки контрафактних товарів;

 інші документи:

_________________________________________________________________
Підтверджую, що всі відомості, зазначені у заяві,

_________________________________________________________________
є достовірні.

З вимогами Порядку реєстрації об'єктів права інтелектуальної
власності у митному реєстрі, отримання інформації та взаємодії
митних органів з іншими правоохоронними і контролюючими органами
та власниками прав на об'єкти права інтелектуальної власності у
разі призупинення митного оформлення товарів за ініціативи митного
органу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2007 р. N ___, ознайомлений.

 ___ _______________ 200_ р.      ___________________
(підпис)

МП

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 квітня 2007 р. N 622

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Пункт 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. N 65 "Про ставки митних зборів" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. N 413 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 791), і додаток 2 до неї.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. N 412 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 790).

3. Підпункт "б" пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2001 р. N 413 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1997 р. N 65" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 791).

4. Пункт 14 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. N 1493 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 42, ст. 1925).