Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія V скликання

РІШЕННЯ
N 28/28 від 13.07.2006

Про затвердження Положення
про помічника-консультанта депутата
Київської міської ради

Відповідно до пункту 53 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), частини третьої статті 29-1 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ), статті 10.5 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.06.2006 N 14/14, Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Київської міської ради, що додається.

2. Рішення Київської міської ради від 24.12.98 N 109/210 "Про положення про помічника-референта депутата Київської міської ради" (із змінами та доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 24.10.2002 N 95/255 визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови - секретаря Київської міської ради Довгого О.С.

Київський міський голова Л.Черновецький

Затверджено
рішенням Київської міської
ради
від 13.07.2006 N 28/28

Положення
про помічника-консультанта депутата
Київської міської ради

1. Депутат Київської міської ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Помічником-консультантом депутата Київської міської ради (далі - помічник-консультант) може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) та чинним законодавством України, а також цим Положенням.

3. Помічник-консультант має право:

3.1. Входити і перебувати у приміщеннях Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку.

3.2. За письмовим дорученням депутата Київської міської ради отримувати інформаційні та довідкові матеріали, що офіційно розповсюджуються Київською міською радою.

3.3. Одержувати надіслану на ім'я депутата Київської міської ради поштову та телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата.

3.4. За дорученням депутата Київської міської ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата Київської міської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

3.5. За письмовим зверненням депутата Київської міської ради та за згодою посадових осіб органів місцевого самоврядування користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

4. Помічник-консультант зобов'язаний:

4.1. Дотримуватися вимог Конституції України ( 254к/96-ВР ), законодавства України, а також цього Положення.

4.2. При виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата Київської міської ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата Київської міської ради.

4.3. За дорученням депутата Київської міської ради вивчати питання, що входять до його компетенції, готувати по них необхідні матеріали, надавати депутату Київської міської ради допомогу у здійсненні контролю за виконанням прийнятих рішень.

4.4. Допомагати депутату Київської міської ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями.

4.5. Допомагати депутату Київської міської ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та у вирішенні порушених у них питань.

4.6. Надавати депутату Київської міської ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

4.7. Сприяти депутату Київської міської ради у налагодженні зв'язків з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями у вирішенні питань, що стосуються інтересів виборців.

4.8. Вести діловодство, забезпечувати збереження документів, які надходять на ім'я депутата Київської міської ради, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські запити та звернення.

5. Помічнику-консультанту забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі в процесі своєї діяльності, без відома депутата Київської міської ради та використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

6. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Київської міської ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

7. Прийняття на посаду помічника-консультанта проводиться розпорядженням заступника міського голови - секретаря Київської міської ради на підставі письмового подання депутата Київської міської ради, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові кандидата на посаду, термін зарахування, постійне місце роботи та письмової заяви особи, яку приймають на цю посаду.

8. Припинення роботи на посаді помічника-консультанта може бути:

8.1. У разі закінчення повноважень депутата Київської міської ради.

8.2. У разі дострокового припинення повноважень депутата Київської міської ради - з дати їх припинення.

8.3. За письмовим поданням депутата Київської міської ради.

8.4. За особистою письмовою заявою помічника-консультанта.

8.5. На інших підставах, передбачених законодавством України.

9. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутату Київської міської ради.

10. Помічнику-консультанту видається посвідчення, яке є основним документом, що підтверджує його повноваження.

10.1. Посвідчення помічника-консультанта має єдиний зразок і видається відділом кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради після призначення особи на цю посаду.

10.2. Посвідчення помічника-консультанта вважається недійсним і підлягає поверненню до відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого самоврядування секретаріату Київської міської ради у разі припинення роботи на посаді помічника-консультанта.

10.3. Посвідчення помічника-консультанта має такий вигляд:

Зі зразком посвідчення можна ознайомитись звернувшись до відділу "Консультант".

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий