Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державну спеціальну службу транспорту

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 19, ст.269 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3421-IV від 09.02.20
06 -
набирає чинності з 03.03.2006 р.
N 3428-IV від 09.02.20
06 -
набирає чинності з 04.03.2006 р.)

( У тексті Закону слова "Міністерство транспорту України"
в усіх відмінках замінено словами "центральний орган
виконавчої влади в галузі транспорту" у відповідному
відмінку згідно із Законом N 3428-IV від
09.02.2006 )

Цей Закон визначає статус, правові основи організації, основні завдання і функції Державної спеціальної служби транспорту в складі центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, а також заходи щодо правового і соціального захисту її особового складу.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Завдання Державної спеціальної
служби транспорту

Державна спеціальна служба транспорту є спеціалізованим державним органом транспорту у складі центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, призначеним для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в умовах воєнного і надзвичайного стану (далі - в особливий період).

Основними завданнями Державної спеціальної служби транспорту є:

технічне прикриття, відбудова, встановлення загороджень на об'єктах національної транспортної системи України з метою забезпечення діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

будівництво та ремонт у мирний час і в умовах воєнного стану нових та підвищення строку експлуатації і пропускної спроможності діючих об'єктів національної транспортної системи;

відбудова транспортних комунікацій, порушених унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аварій і катастроф;

охорона об'єктів національної транспортної системи України в мирний час і в особливий період;

виконання інших завдань, пов'язаних із участю в обороні держави та забезпеченням ефективного функціонування національної транспортної системи України. ( Абзац шостий частини другої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3428-IV від 09.02.2006 )

Під об'єктами національної транспортної системи України розуміють сукупність різновидів транспортних засобів та розгалужену інфраструктуру для надання всього комплексу транспортних послуг.

Стаття 2. Основні функції Державної
спеціальної служби транспорту

Основними функціями Державної спеціальної служби транспорту є:

у мирний час:

організація, планування і проведення робіт з технічного прикриття та відбудови об'єктів національної транспортної системи України; ( Абзац третій статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3428-IV від 09.02.2006 )

проведення планових робіт з будівництва нових та підвищення строків експлуатації і пропускної спроможності діючих об'єктів національної транспортної системи України;

участь у ліквідації наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха на транспортних комунікаціях, проведення в разі необхідності аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та екологічного характеру;

підтримання у стані постійної готовності потенціалу Державної спеціальної служби транспорту для виконання завдань в особливий період, у тому числі збереження, накопичення і своєчасна заміна спеціальної техніки та інших матеріальних ресурсів у непорушному запасі та мобілізаційному резерві, створення резерву навчених людських ресурсів на особливий період та з метою виконання робіт з ліквідації аварій і катастроф, під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також вирішення інших завдань у сфері оборони, пов'язаних з використанням об'єктів національної транспортної системи України;

проведення розмінування вибухонебезпечних предметів на об'єктах національної транспортної системи України із залученням у разі необхідності підрозділів Збройних Сил України і Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

в особливий період:

забезпечення постійної готовності підрозділів Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на них завдань;

технічне прикриття, відновлення та встановлення загороджень на найважливіших об'єктах національної транспортної системи України; ( Абзац десятий статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3428-IV від 09.02.2006 )

розмінування вибухонебезпечних предметів на об'єктах національної транспортної системи України із залученням у разі необхідності підрозділів Збройних Сил України та забезпечення експлуатації головних ділянок відновлюваних залізничних напрямків;

наведення, будівництво, експлуатація і ремонт (реконструкція) наплавних залізничних мостів та естакад;

підвищення пропускної спроможності діючих та будівництво нових доріг, залізничних колій, обходів, вузлів, тунелів та мостів;

виконання заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного та надзвичайного стану.

Стаття 3. Правові засади діяльності
Державної спеціальної служби транспорту

Правовими засадами діяльності Державної спеціальної служби транспорту є Конституція України ( 254к/96-ВР ), цей та інші закони України, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері транспорту і його функціонування в мирний час та в особливий період.

Діяльність Державної спеціальної служби транспорту здійснюється на основі принципів законності, єдиноначальності та централізації управління, узгодження дій з Генеральним штабом Збройних Сил України.

Функції та повноваження Державної спеціальної служби транспорту визначаються Положенням, яке затверджується Президентом України.

Розділ II
Організаційні засади функціонування Державної
спеціальної служби транспорту

Стаття 4. Структура та чисельність
Державної спеціальної служби транспорту,
місця розташування її підрозділів

Державна спеціальна служба транспорту має таку загальну структуру:

орган управління Державною спеціальною службою транспорту в складі центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту;

об'єднані загони, загони, окремі загони;

підрозділи охорони;

органи забезпечення;

навчальний центр;

заклади, підприємства та установи.

Загальна чисельність Державної спеціальної служби транспорту визначається обсягами виконуваних робіт та підготовки резерву навчених людських ресурсів на особливий період і затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.

Місця розташування на території України всіх структурних підрозділів Державної спеціальної служби транспорту визначаються Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України та відповідними органами місцевого самоврядування.

Гранична чисельність особового складу органу управління Державною спеціальною службою транспорту затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.

Орган управління Державною спеціальною службою транспорту, об'єднані загони, загони, окремі загони, підрозділи охорони, органи забезпечення, навчальний центр, заклади, підприємства та установи, що входять до складу Державної спеціальної служби транспорту, є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі в іноземній валюті.

Стаття 5. Комплектування особового складу
Державної спеціальної служби транспорту

Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту складається із працівників і військовослужбовців.

Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту комплектуються на добровільній основі за контрактом та кадровим складом, а також за призовом. ( Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3428-IV від 09.02.2006 )

Перелік посад, які підлягають заміщенню працівниками і військовослужбовцями, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.

Відносини, пов'язані з прийняттям громадян на роботу, виконанням ними службових обов'язків, звільненням з роботи у Державній спеціальній службі транспорту, регулюються законодавством України.

Порядок проходження служби військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту, присвоєння і позбавлення військових звань визначаються Положенням, яке подається центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту і затверджується Указом Президента України. Встановлення форми одягу і знаків розрізнення визначається Положенням, розробленим центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту і затвердженим Кабінетом Міністрів України. ( Частина п'ята статті 5 в редакції Закону N 3428-IV від 09.02.2006 )

На військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту поширюється дія військових статутів Збройних Сил України. ( Статтю 5 доповнено частиною згідно із Законом N 3428-IV від 09.02.2006 )

У мирний час особовий склад Державної спеціальної служби транспорту (крім підрозділів охорони) не має права носити зброю.

Стаття 6. Підготовка особового складу
Державної спеціальної служби транспорту

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації особового складу Державної спеціальної служби транспорту проводяться у навчальних закладах центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, інших навчальних закладах України та інших держав.

Стаття 7. Порядок мобілізаційного розгортання
Державної спеціальної служби транспорту

Мобілізаційне розгортання і приведення у готовність Державної спеціальної служби транспорту для функціонування в особливий період здійснюються в порядку, передбаченому планами, що розробляються Державною спеціальною службою транспорту, погоджуються з Генеральним штабом Збройних Сил України та затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту. ( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3428-IV від 09.02.2006 )

Розділ III
Керівництво Державною
спеціальною службою транспорту

Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України:

здійснює управління відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України Державною спеціальною службою транспорту та контроль щодо її функціонування і забезпечення постійної готовності до виконання завдань у мирний час та особливий період;

розробляє і здійснює загальнодержавні програми розвитку Державної спеціальної служби транспорту в порядку, встановленому законом, у межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням цих програм; ( Абзац третій статті 8 в редакції Закону N 3421-IV від 09.02.2006 )

забезпечує постачання Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами та необхідною технікою, іншими ресурсами, майном, а також надання послуг та їх фінансування в обсягах, необхідних для виконання покладених на неї завдань;

встановлює державне замовлення на виконання робіт, надання послуг, а також на постачання продукції для її потреб, створення непорушних та мобілізаційних запасів;

встановлює порядок передачі в управління Державної спеціальної служби транспорту об'єктів державної власності, засобів зв'язку і радіочастотних ресурсів, комунікацій, об'єктів інфраструктури, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, послуг геодезичного і картографічного забезпечення, необхідних для виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань як на платній, так і на безоплатній основі;

забезпечує реалізацію права на соціальний і правовий захист особового складу Державної спеціальної служби транспорту, осіб, звільнених із залізничних військ і Державної спеціальної служби транспорту, членів їхніх сімей, а також сімей військовослужбовців та працівників Державної спеціальної служби транспорту, які померли під час проходження служби;

відповідно до законодавства України регулює економічну та господарську діяльність Державної спеціальної служби транспорту;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої
влади в галузі транспорту у взаємовідносинах
з Державною спеціальною службою транспорту

Центральний орган виконавчої влади в галузі транспорту, координуючи діяльність Державної спеціальної служби транспорту:

забезпечує організацію функціонування її діяльності, розвиток і постійну готовність до виконання поставлених завдань як у мирний час, так і в особливий період;

приймає рішення щодо створення, реорганізації, ліквідації та дислокації підрозділів Державної спеціальної служби транспорту;

організовує постачання Державній спеціальній службі транспорту спеціальної техніки, матеріальних, фінансових та інших ресурсів і майна, здійснює контроль за їх ефективним використанням і своєчасним списанням;

забезпечує здійснення взаємовідносин Державної спеціальної служби транспорту з органами державної влади всіх рівнів, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також міжнародне співробітництво;

контролює дотримання законодавства особовим складом Державної спеціальної служби транспорту;

спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України визначає потреби Державної спеціальної служби транспорту в озброєнні, військовій техніці, матеріально-технічних, енергетичних ресурсах, необхідних для належного виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань в особливий період, контролює їх якість, своєчасність і повноту отримання;

здійснює інші повноваження, встановлені законом.

Стаття 10. Повноваження Генерального штабу
Збройних Сил України у взаємовідносинах з
Державною спеціальною службою транспорту

Генеральний штаб Збройних Сил України:

доводить до Державної спеціальної служби транспорту директиви і накази Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, організовує їх виконання Державною спеціальною службою транспорту в особливий період;

бере участь у комплектуванні Державної спеціальної служби транспорту в мирний час і в особливий період та організовує розгортання її підрозділів;

організовує добір кваліфікованих фахівців для використання Державною спеціальною службою транспорту в особливий період, а також їх навчання і перепідготовку;

погоджує рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації підрозділів Державної спеціальної служби транспорту, а також їх дислокації;

організовує забезпечення на особливий період матеріально-технічних засобів, військової техніки та інших ресурсів в обсягах, необхідних для виконання покладених на Державну спеціальну службу транспорту завдань; ( Частину першу статті 10 доповнено абзацом згідно із Законом N 3428-IV від 09.02.2006 )

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

В особливий період (з введенням в установленому відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) воєнного або надзвичайного стану) Державна спеціальна служба транспорту переводиться на воєнне становище і перепідпорядковується Генеральному штабу Збройних Сил України, про що зазначається в Указі Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану, який затверджується Верховною Радою України.

Стаття 11. Безпосереднє керівництво
Державною спеціальною службою транспорту

Безпосереднє керівництво Державною спеціальною службою транспорту в мирний час та в особливий період здійснює орган управління Державною спеціальною службою транспорту в складі центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту.

Керівник органу управління Державною спеціальною службою транспорту призначається Президентом України за поданням Міністра транспорту України, погодженим з Прем'єр-міністром України.

Функції і повноваження органу управління та його керівника визначаються Положенням про Державну спеціальну службу транспорту.

Розділ IV
Повноваження особового складу Державної спеціальної
служби транспорту

Стаття 12. Основні обов'язки особового складу
Державної спеціальної служби транспорту

Особовий склад Державної спеціальної служби транспорту під час виконання поставлених завдань зобов'язаний:

брати участь у заходах з організації технічного прикриття національної транспортної системи України та попередження надзвичайних ситуацій, аварій та катастроф на транспорті;

готувати сили і засоби, призначені для тимчасового та короткочасного відновлення зруйнованих об'єктів транспорту як у мирний час, так і в особливий період;

здійснювати невідкладні заходи щодо короткочасного та тимчасового відновлення порушених об'єктів транспорту з метою відновлення руху транспорту, у тому числі на територіях держав, з якими укладено відповідні угоди;

забезпечувати схоронність об'єктів національної транспортної системи та вантажів, супровід вантажів при перевезенні під час надзвичайних ситуацій та в особливий період;

брати участь у проведенні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, а також розробці відповідних технологій, пов'язаних із створенням, випробуванням і впровадженням нових технічних засобів та конструкцій, а також сучасних методів робіт, необхідних для будівництва, короткочасного і тимчасового відновлення об'єктів транспорту, загороджень та їх розмінування.

Використання підрозділів і особового складу Державної спеціальної служби транспорту не за призначенням забороняється. Ніхто не має права покласти на особовий склад Державної спеціальної служби транспорту виконання завдань і обов'язків, не передбачених законами України.

Стаття 13. Права особового складу
Державної спеціальної служби транспорту

Особовому складу Державної спеціальної служби транспорту для виконання покладених на нього обов'язків надається право:

вимагати від громадян та посадових осіб на транспорті припинення дій, що перешкоджають особовому складу Державної спеціальної служби транспорту виконувати поставлені завдання щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварій і катастроф на транспорті та відбудови об'єктів;

проводити оточення та охорону певних територій, окремих будівель, споруд і об'єктів під час їх відновлення за погодженням із відповідними місцевими органами самоврядування і місцевими державними адміністраціями;

тимчасово забороняти або обмежувати рух залізничного транспорту за погодженням із залізницями поблизу та в межах зони відновлення будівель, споруд і об'єктів;

користуватися в особливий період засобами зв'язку підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування;

користуватися поза чергою в разі необхідності всіма видами пасажирського транспорту приміського та міжміського сполучення.

Розділ V
Правовий та соціальний захист особового складу
Державної спеціальної служби транспорту

Стаття 14. Соціальний і правовий захист військовослужбовців
Державної спеціальної служби транспорту

Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту під час виконання службових обов'язків перебувають під захистом держави. Заборонено втручатися в їх службову діяльність, за винятком спеціально уповноважених законом органів, службових і посадових осіб.

Законні вимоги військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту під час виконання ними службових завдань обов'язкові для виконання громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, а також службовими і посадовими особами.

Соціальний і правовий захист військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту та членів їх сімей здійснюється відповідно до законів України.

Стаття 15. Відповідальність військовослужбовців Державної
спеціальної служби транспорту

Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту несуть за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність у встановленому законом порядку.

Стаття 16. Забезпечення особового складу Державної
спеціальної служби транспорту

Грошове, речове, продовольче та інші види матеріального забезпечення військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту здійснюються відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" ( 2011-12 ), інших актів законодавства України, а пенсійне забезпечення - відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ).

Військовослужбовці та працівники Державної спеціальної служби транспорту і члени їх сімей забезпечуються жилими приміщеннями державою. Будівництво (придбання) житла здійснюється за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання Державної спеціальної служби транспорту, та інших не заборонених законом джерел ( Статтю 16 доповнено частиною згідно із Законом N 3428-IV від 09.02.2006 )

На працівників Державної спеціальної служби транспорту поширюється трудове законодавство України.

Розділ VI
Фінансування i матеріально-технічне забезпечення
діяльності Державної спеціальної служби транспорту

Стаття 17. Фінансування Державної
спеціальної служби транспорту

Фінансування Державної спеціальної служби транспорту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в межах обсягів бюджетних призначень, визначених головному розпоряднику - центральному органу виконавчої влади в галузі транспорту і передбачених окремим рядком у Державному бюджеті України, а також з інших джерел, передбачених законом.

Стаття 18. Забезпечення діяльності Державної спеціальної
служби транспорту матеріально-технічними засобами

Забезпечення Державної спеціальної служби транспорту матеріально-технічними засобами, спеціальною технікою, іншим майном, а також квартирно-експлуатаційне, медичне, фінансове та інше забезпечення здійснюються за нормами та в порядку, що встановлені законодавством України.

Забезпечення спеціальною залізничною, дорожньо-будівельною та автомобільною технікою в мирний час здійснюється за нормами, що визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, в особливий період - Генеральним штабом Збройних Сил України.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють Державній спеціальній службі транспорту, її органам у розв'язанні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортними засобами і зв'язком.

Державна спеціальна служба транспорту має службові приміщення та інші споруди, об'єкти охорони здоров'я, навчального, науково-дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, житловий фонд.

У разі необхідності забезпечення Державної спеціальної служби транспорту може проводитися підприємствами центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, а також за окремими угодами, у тому числі із закордонними організаціями, за умов додержання норм і правил використання коштів, визначених законодавством України.

Стаття 19. Правовий режим майна
Державної спеціальної служби транспорту

Майно, що закріплене за Державною спеціальною службою транспорту, є державною власністю, що перебуває у сфері управління центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, і належить їй на правах оперативного управління.

Статус майна визначається законами України.

Стаття 20. Господарська діяльність
Державної спеціальної служби транспорту

Господарська діяльність юридичних осіб, що входять до складу Державної спеціальної служби транспорту, здійснюється відповідно до законодавства України.

Розділ VII
Контроль i нагляд за діяльністю Державної спеціальної
служби транспорту

Стаття 21. Контроль Верховної Ради України і
Президента України за діяльністю
Державної спеціальної служби транспорту

Контроль Верховної Ради України за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту здійснюється відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України.

Президент України здійснює контроль за діяльністю Державної спеціальної служби транспорту відповідно до своїх повноважень, визначених Конституцією України ( 254к/96-ВР ).

Стаття 22. Контроль центрального органу виконавчої влади в
галузі транспорту і Генерального штабу Збройних
Сил України за діяльністю Державної спеціальної
служби транспорту

Генеральний штаб Збройних Сил України спільно із центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту здійснює контроль за станом здатності та готовності Державної спеціальної служби транспорту до виконання покладених на неї обов'язків в особливий період.

Стаття 23. Нагляд за додержанням законності в
діяльності Державної спеціальної служби транспорту

Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної спеціальної служби транспорту здійснюється в порядку, визначеному Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України.

Розділ VIII
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

відповідно до Указу Президента України від 27 січня 2003 року N 46/2003 "Про передачу залізничних військ Збройних Сил України у підпорядкування Міністерству транспорту України" передати залізничні війська Збройних Сил України з підпорядкування Міністерства оборони України до центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту і перетворити їх на Державну спеціальну службу транспорту, визначити етапи та строки їх реформування, у тому числі переходу на комплектування особовим складом Державної спеціальної служби транспорту за контрактом;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону;

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

3. У зв'язку з виведенням залізничних військ зі складу Збройних Сил України і перетворенням їх на Державну спеціальну службу транспорту скоротити, починаючи з 2004 року, чисельність Збройних Сил України, встановлену статтею 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України на 2000-2005 роки" ( 2128-14 ), на 5 тисяч осіб.

4. За військовослужбовцями залізничних військ, які перейшли до Державної спеціальної служби транспорту, зберігаються військові звання, присвоєні їм під час проходження служби у Збройних Силах України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 5 лютого 2004 року
N 1449-IV