Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 жовтня 2003 р. N 1540
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 273 від 27 лютого 2008
р.)

Про затвердження Порядку надання
спеціальних дозволів на користування надрами

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 792 від 21.06.20
04 )

Відповідно до статті 16 Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1540

Порядок
надання спеціальних дозволів на
користування надрами

1. Цей Порядок регулює надання спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони і поширюється на всі види користування надрами, на які необхідний дозвіл.

2. Дозволи надаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Рішення про надання заявникам дозволів приймаються з урахуванням ефективності їх роботи на ділянках надр, де вони вже провадять свою діяльність.

3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

Допускається надання одному заявникові дозволу на промислову розробку кількох близько розташованих родовищ, якщо економічно рентабельною є тільки спільна розробка цих родовищ одним надрокористувачем, що підтверджується відповідним обґрунтуванням Державної комісії по запасах корисних копалин.

У межах однієї ділянки надр під час геологічного вивчення різних за видом корисних копалин можуть проводитися роботи за кількома дозволами.

4. Дозвіл на промислову розробку родовищ корисних копалин надається після проведення експертизи та оцінки розвіданих запасів корисних копалин Державною комісією по запасах корисних копалин.

В окремих випадках дозвіл на розробку попередньо розвіданих запасів родовищ корисних копалин може бути надано за результатами їх оцінки Державною комісією по запасах корисних копалин.

5. У разі зміни надрокористувача надається новий дозвіл.

У разі коли відповідно до законодавства має місце правонаступництво, дозвіл переоформляється у порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

6. Дозволи надаються, як правило, на конкурсних засадах.

Умови проведення конкурсів на надання дозволу на користування конкретною ділянкою надр встановлює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Проведення конкурсу на надання дозволу на користування нафтогазоносними надрами здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а конкурсний відбір - постійно діючою Міжвідомчою комісією з визначення переможців на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, персональний склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.

У разі коли геологічне вивчення надр починаючи з пошукового етапу проведено за рахунок надрокористувача, що має намір здійснювати їх промислову розробку, надра передаються йому в користування поза конкурсом.

7. Заявники, які претендують на отримання дозволів на користування надрами поза конкурсом, в обов'язковому порядку узгоджують питання про надання дозволів на користування надрами з органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, крім того, на користування надрами з метою видобування корисних копалин - із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з державного гірничого нагляду, на користування надрами з метою видобування природних лікувальних ресурсів - також із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров'я, на користування нафтогазоносними надрами - з центральними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, водного господарства.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр в обов'язковому порядку узгоджує умови конкурсу по кожній конкретній ділянці надр з органами місцевого самоврядування, центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, крім того, на користування надрами з метою видобування корисних копалин - із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з державного гірничого нагляду, на користування надрами з метою видобування природних лікувальних ресурсів - також із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров'я, на користування нафтогазоносними надрами - з центральними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, водного господарства.

8. Дозвіл надається на такі види користування надрами:

1) геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

2) видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ);

3) будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод;

4) створення геологічних територій та об'єктів, які мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення;

5) задоволення інших потреб.

9. Строк дії дозволу обчислюється починаючи від дня його надання, якщо в ньому не передбачено інше.

Дозвіл надається на такий строк:

геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, - не більш як на 5 років;

видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) - не більш як на 20 років;

спорудження та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу, - не більш як на 20 років;

інші види користування надрами - не більш як на 20 років.

Дозволи на створення геологічних територій та об'єктів, які мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення, надаються без обмеження строку.

10. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр з метою раціонального і ефективного використання надр може встановлювати, надаючи дозвіл, особливі умови користування надрами, які стосуються:

вимог, правил і стандартів користування конкретними ділянками надр;

якості продукції або робіт;

технології видобування та переробки корисних копалин;

порядку видобування запасів корисних копалин, у тому числі з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

видів, обсягів і строків виконання робіт, що повинні здійснюватися на ділянці надр;

припинення діяльності з використання ділянки надр.

Невід'ємним додатком до дозволу є угода про умови користування надрами між надрокористувачем і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

11. Надання у користування надр континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюється з урахуванням правового режиму морських просторів.

Дозвіл на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, розташованої за межами територіального моря, надається з урахуванням норм міжнародного морського права.

У разі надання дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони визначається площа морського дна (ділянки надр) із зазначенням координат і меж, у яких дозволяється провадження діяльності, визначеної у дозволі.

У дозволі на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони передбачається спеціальний режим ведення робіт, який погоджується спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відома яких належать питання охорони державного кордону, безпеки судноплавства, рибного господарства та інших промислів, екології та природних ресурсів.

Угодою про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр між надрокористувачем і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, яка знаходиться в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони, можуть встановлюватися додаткові вимоги, які не суперечать законодавству.

12. Для отримання дозволу заявник подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр заяву про надання дозволу, до якої додаються документи, що підтверджують його правовий статус (копії статуту (положення), свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємництва), та інші документи за переліком, установленим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

13. Дозвіл готується у двох примірниках, один з яких передається надрокористувачу, а другий разом з відповідними документами зберігається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Дозвіл повинен містити:

дані про надрокористувача;

дані про вид користування надрами;

дані про ділянку надр, яка надається у користування, з визначенням її координат та обмежень щодо глибини;

строк дії дозволу;

відомості про продовження строку дії дозволу;

перелік додатків до дозволу.

14. Дозвіл підписується керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності або посадовою особою зазначеного органу, уповноваженою на провадження таких дій його керівником. ( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 792 від 21.06.2004 )

15. За надання дозволів справляється збір у розмірах згідно з додатком.

Дозвіл надається надрокористувачеві після сплати збору.

16. Надрокористувач не може дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати надані йому права на користування надрами будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів створюваних за його участю суб'єктів господарської діяльності, а також до складу майна спільної діяльності.

17. Надрокористувач, який отримав дозвіл на користування надрами (крім нафтогазоносних), повинен розпочати діяльність, пов'язану з користуванням надрами, протягом двох років починаючи від дати надання дозволу.

Надрокористувач, який отримав дозвіл на користування нафтогазоносними надрами, повинен розпочати діяльність, пов'язану з користуванням нафтогазоносними надрами, не пізніше ніж через 180 календарних днів з початку дії дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

18. Рішення про надання дозволу, відмову в його наданні або рішення про проведення конкурсу приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр протягом 30 днів від дати надходження всіх документів у повному обсязі.

У разі проведення конкурсу дозвіл надається його переможцю не пізніше ніж через 60 днів з моменту визначення переможця конкурсу.

19. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі:

подання документів у неповному обсязі або неправильно оформлених документів;

наявності обґрунтованого негативного висновку органу, який погоджував надання дозволу згідно з пунктом 7 цього Порядку;

існування загрози проникнення до підземних виробок шкідливих і небезпечних речовин.

Про відмову у наданні дозволу спеціально уповноважений орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр у 10-денний строк після прийняття рішення інформує заявника із зазначенням її причин.

20. Дія дозволу може бути продовжена на строк не більше того, на який він був виданий раніше.

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр заяву із зазначенням причин його продовження не пізніше ніж за рік, а для геологічного вивчення надр - за 6 місяців до закінчення строку дії дозволу на користування надрами.

Строк дії дозволу продовжується з дотриманням процедури надання дозволу, передбаченої цим Порядком.

У разі виконання надрокористувачем умов дозволу на користування надрами, що підтверджується висновками спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з державного гірничого нагляду, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров'я та спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки продовження строку дії дозволу здійснюється без проведення конкурсу.

Рішення щодо продовження строку дії дозволу приймається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр протягом 30 днів від дати надходження всіх документів у повному обсязі.

21. У продовженні строку дії дозволу може бути відмовлено у разі:

порушення вимог актів законодавства про користування надрами та охорону навколишнього природного середовища;

прийняття рішень відповідно до законодавства про обмеження користування надрами;

загрози проникнення до підземних виробок шкідливих і небезпечних речовин;

невиконання умов користування надрами, передбачених дозволом.

22. Дія дозволу на користування надрами, у тому числі нафтогазоносними, може бути тимчасово зупинена спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду і екологічного контролю та органів місцевого самоврядування у разі:

порушення надрокористувачем або уповноваженим ним виконавцем робіт умов дозволу на користування надрами;

виникнення внаслідок робіт, пов'язаних з користуванням надрами на ділянці, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників надрокористувача або населенню;

неодноразового порушення вимог законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання надр;

виконання на наданій ділянці робіт, не обумовлених дозволом на користування надрами.

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити виконання на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, передбачених цим дозволом.

Зупинення дії дозволу не знімає з надрокористувача обов'язку проводити роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії дозволу не перериває строку його дії.

Дія дозволу поновлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр після усунення надрокористувачем причин, що зумовили зупинення його дії, і сплати сум усіх фінансових санкцій, застосованих у зв'язку з причинами, що обумовили зупинення його дії.

23. Анулювання дозволу здійснюється у разі:

видачі дозволу з порушенням вимог цього Порядку,

подання завідомо неправильних відомостей;

відмови надрокористувача від користування надрами;

ліквідації надрокористувача;

визнання конкурсу, за результатами якого він був наданий, недійсним;

вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр;

визнання наданого дозволу на користування надрами недійсним;

зупинення дії дозволу і невжиття надрокористувачем заходів до усунення причин такого зупинення;

невиконання робіт у строк, визначений пунктом 17 цього Порядку;

використання надр не за призначенням;

несплати надрокористувачем збору за надання дозволу протягом трьох місяців після його підписання.

Анулювання дозволу здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Витрати надрокористувача, понесені ним у період від дня надання дозволу до його анулювання, не підлягають компенсації. Не повертається також збір за надання дозволу.

Анулювання дозволу тягне за собою розірвання з надрокористувачем угоди про умови користування надрами.

Відшкодування збитків, пов'язаних з анулюванням дозволу, здійснюється сторонами відповідно до угоди про умови користування надрами. Спір щодо відшкодування збитків розв'язується у судовому порядку.

24. Рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр про відмову у наданні дозволу та його анулювання може бути оскаржено заявником у порядку, визначеному законодавством.

25. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр веде облік наданих дозволів.

26. Надрокористувач має право:

використовувати надану йому ділянку надр для провадження виключно того виду діяльності, який зазначено у дозволі;

залучати на підрядних умовах спеціалізовані підприємства для виконання окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням надрами, за умови взяття ними на себе відповідальності за порушення екологічних стандартів і вимог;

провадити (припиняти) свою діяльність на ділянці надр на умовах, визначених угодою між надрокористувачем та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

27. Надрокористувач зобов'язаний:

дотримуватись установлених законодавством вимог, правил і стандартів щодо користування надрами:

дотримуватись вимог, передбачених дозволом;

вносити плату за користування надрами у порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;

надавати в установленому порядку спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр інформацію щодо користування надрами;

забезпечувати збереження геологічних територій та об'єктів;

дотримуватись інших умов, визначених угодою на користування надрами.

28. Контроль за дотриманням умов дозволу на користування надрами здійснюють у межах своєї компетенції спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з державного гірничого нагляду, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, а також органи місцевого самоврядування.

Додаток
до Порядку надання спеціальних
дозволів на користування надрами

Розмір
збору за надання спеціальних дозволів
на користування надрами

------------------------------------------------------------------
| Розмір збору,
| неоподатковуваних
Вид користування надрами | мінімумів доходів громадян
|----------------------------
| з юридичних | з фізичних
| осіб | осіб
------------------------------------------------------------------
Геологічне вивчення, в тому числі 20 10
дослідно-промислова розробка родовищ
корисних копалин

Видобування корисних копалин, крім
підземних вод та торфу:

діючими підприємствами 60 30

підприємствами, будівництво яких 80 40
розпочинається

Видобування підземних вод і торфу 20 10

Розробка техногенних родовищ 40 20

Будівництво та експлуатація підземних 80 40
споруд, не пов'язаних з видобуванням
корисних копалин (за винятком
підземних сховищ для зберігання нафти
і газу, радіоактивних речовин,
розміщення лікувальних, рекреаційних
і культурно-освітніх закладів)

Розміщення підземних сховищ для 100 50
зберігання нафти і газу, захоронення
та зберігання радіоактивних і
токсичних речовин

Розміщення лікувальних, рекреаційних і 20 10
культурно-освітніх закладів

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 жовтня 2003 р. N 1540

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 709 "Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами" (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 28).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 784 Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 709" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 30, с. 34).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1999 р. N 1439 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 709" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 32, ст. 1665).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2242 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 709" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2444).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2000 р. N 1282 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 709" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1436).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2002 р. N 705 "Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1092).