ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
31.03.2006 N 123

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 квітня 2006 р. за N 415/12289

Про затвердження Змін до Положення про порядок
здійснення операцій з чеками в іноземній
валюті на території України

Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), Законів України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та з метою приведення Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343, у відповідність до чинних нормативно-правових актів Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000 N 520 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за N 152/5343, із змінами (додаються).

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва та використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на керівників територіальних управлінь Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
31.03.2006 N 123

Зміни
до Положення про порядок здійснення
операцій з чеками в іноземній валюті
на території України

1. У главі 1:

абзац перший пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"1.2. Банки (установи) під час здійснення операцій з чеками в іноземній валюті керуються цим Положенням, нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють порядок здійснення валютно-обмінних операцій, використання готівкової іноземної валюти на території України та переміщення валютних цінностей через митний кордон України, а також іншими нормативно-правовими актами Національного банку України з питань здійснення операцій з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті";

доповнити новими пунктами 1.4-1.6 такого змісту:

"1.4. Комісійна винагорода банку (установи) за здійснення операцій з іменними чеками утримується з чекодержателя в гривнях відповідно до тарифів та в порядку, установлених внутрішніми положеннями банку (установи), затвердженими наказом банку (установи).

У разі встановлення тарифів в іноземній валюті сплата комісійної винагороди здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції.

Відшкодування з боку банку (установи) витрат, що належать іноземним банкам, які беруть участь у здійсненні операції з іменними чеками, утримується в іноземній валюті.

1.5. Комісійна винагорода банку (установи) за здійснення операцій з продажу та купівлі (сплаті) дорожніх чеків утримується в гривнях відповідно до тарифів та в порядку, установлених внутрішніми положеннями банку (установи), затвердженими наказом банку (установи).

У разі встановлення тарифів в іноземній валюті сплата комісійної винагороди здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до іноземних валют, що встановлений Національним банком України на день проведення операції.

1.6. Банки (установи) під час здійснення операцій з продажу (обміну) та купівлі (сплаті) дорожніх чеків або під час виплати коштів за іменними чеками можуть надавати довідки на вивезення за межі України дорожніх чеків, іноземної валюти, що отримана за дорожніми та іменними чеками, за формами та у порядку, передбаченими нормативно-правовим актом Національного банку щодо переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України"

У зв'язку з цим пункт 1.4 уважати пунктом 1.7.

2. У главі 4:

абзац третій пункту 4.5 доповнити словами "за умови, що строк дії чека не закінчився";

абзац четвертий пункту 4.6 викласти в такій редакції:

"це чеки із простроченим строком дії або строк дії яких закінчується через два тижні".

3. У пункті 5.2 глави 5:

у першому реченні слова "в трьох примірниках" замінити словами "не менше ніж у двох примірниках";

у другому реченні слова "другий примірник супровідного листа" виключити;

у третьому реченні слово "третій" замінити словом "другий".

4. В абзаці четвертому пункту 6.2 глави 6 слова та цифри "відповідно до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 N 127, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464" виключити.

5. У главі 7:

в абзаці першому пункту 7.1 слова "спеціальний дозвіл Національного банку України на ввезення бланків дорожніх чеків в Україну" замінити словами "письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями";

абзац шостий пункту 7.3 виключити;

у пункті 7.4:

в абзаці другому слово і цифру "додаток 8" замінити словом і цифрою "додаток 7";

абзац третій викласти в такій редакції:

"продажу дорожніх чеків за іноземну валюту з відображенням у Реєстрі проданих дорожніх чеків в іноземній валюті (додаток 4), з оформленням повідомлення про продаж дорожніх чеків та квитанції за формою N 377-К касою банку (установи) або повідомлення про продаж дорожніх чеків пунктом обміну валюти банку (установи)";

у пункті 7.5:

абзац другий підпункту "а" абзацу першого пункту викласти в такій редакції:

"касою банку (установи) у межах сум, які встановлені нормативно-правовим актом Національного банку щодо переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України";

у підпункті "б" абзацу першого пункту:

абзац другий викласти в такій редакції:

"лише касою банку (установи) у межах сум, які встановлені нормативно-правовим актом Національного банку щодо переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України";

абзац третій доповнити двома реченнями такого змісту:

"Операції з продажу дорожніх чеків фізичній особі - нерезиденту здійснюються без наявності підтвердних документів про джерела походження іноземної валюти в нерезидента, якщо сума продажу дорожніх чеків не перевищує розміру суми усного декларування митному органу для фізичних осіб - нерезидентів. У цьому разі довідка на вивезення за межі України дорожніх чеків за формою, передбаченою нормативно-правовим актом Національного банку щодо переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України фізичній особі - нерезиденту, не надається";

абзац другий пункту виключити.

У зв'язку з цим абзац третій пункту вважати абзацом другим;

абзац другий пункту 7.8 викласти в такій редакції:

"касою банку (установи) у фізичної особи (резидента або нерезидента) з оформленням квитанції за формою N 377-К чи уповноваженого представника юридичної особи - резидента чи вповноваженої особи представництва юридичної особи - нерезидента, підпис якого проставлено на чеку";

в абзаці четвертому пункту 7.9 слово і цифру "додаток 7" замінити словом і цифрою "додаток 6".

6. У додатках 4 та 5 слова "Штамп пункту обміну іноземної валюти банку" замінити словами "Місце для штампа".

Директор Департаменту платіжних систем Н.Г.Лапко