Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 вересня 1997 р. N 1069
Київ

Про затвердження Порядку ведення
Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 461 від 25.03.
99
N 963 від 28.07.20
04
N 250 від 07.03.20
06 )

Відповідно до статті 26 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, що додається.

2. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку покласти на Міністерство транспорту та зв'язку. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250 від 07.03.2006 )

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 вересня 1997 р. N 1069

Порядок
ведення Державного суднового реєстру України
і Суднової книги України

( У тексті Порядку слово "Мінтранс" в усіх відмінках
замінено словом "Мінтрансзв'язку" згідно з Постановою КМ
N 250 від 07.03.2006 )

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до реєстрації та обліку торговельних суден в Україні.

2. Дія цього Порядку не поширюється на:

військові кораблі та судна;

катери, шлюпки та інші плавучі засоби, що належать будь-якому судну.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, передбаченому Кодексом торговельного мореплавства України.

4. Загальне керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку суден в Україні здійснює Інспекція Головного державного реєстратора флоту (далі - Інспекція), яка входить до сфери управління Мінтрансзв'язку.

Положення про Інспекцію Головного державного реєстратора флоту затверджується Мінтрансзв'язком. Інспекцію очолює Головний державний реєстратор флоту, який призначається Мінтрансзв'язком.

Керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку риболовних суден здійснюється Укрдержрибгоспом. ( Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963 від 28.07.2004 )

5. Державну реєстрацію суден в Україні здійснюють:

морських суден - капітани морських портів;

річкових суден та суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, - Інспекція;

риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційним товариством, - Укрдержрибгосп, які є органами державної реєстрації.

Реєстрація торговельних суден здійснюється в морських портах, перелік яких визначається Мінтрансзв'язку. Реєстрація риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційним товариством, здійснюється в будь-якому морському рибному порту. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 461 від 25.03.99; в редакції Постанов КМ N 963 від 28.07.2004, N 250 від 07.03.2006 )

6. Реєстрація судна в Україні полягає у внесенні відомостей про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згідно з додатком 1, або Суднової книги України, що ведеться за формою згідно з додатком 2, та отримання цим судном свідоцтва про право плавання під Державним прапором України. ( Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 250 від 07.03.2006 )

7. Відповідальність за повноту і точність реєстраційних даних про судно, а також за наслідки, які можуть виникнути через неподання або подання недостовірних відомостей про судно, несе власник судна або особа, яка використовує судно на інших законних підставах (судновласник, фрахтувальник).

8. Судно може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України тільки одним органом державної реєстрації.

Орган державної реєстрації судна може бути змінено за бажанням судновласника з дотриманням вимог абзацу першого цього пункту.

З моменту внесення записів про постійну реєстрацію судна до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України всі зроблені раніше записи щодо цього судна в суднових реєстрах інших держав Україною не визнаються.

Так само в Україні не визнаються записи про судно, постійно зареєстроване в Україні, у судновому реєстрі іншої держави, якщо судно не виключене з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, з дотриманням вимог, встановлених розділом IV цього Порядку.

9. За реєстрацію судна у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України та будь-які подальші зміни зроблених у них записів, а також за видачу суднових документів справляються збори, порядок та розмір яких встановлюється Мінтрансзв'язком за погодженням з Мінекономіки.

10. Записи у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України, суднових та реєстраційних документах ведуться українською, а у деяких випадках, зазначених у цих документах, - англійською мовами.

II. Реєстрація суден у Державному судновому
реєстрі України

11. Включення морських торговельних суден до Державного суднового реєстру України здійснюється виключно капітанами морських портів за погодженням з Інспекцією, а риболовних суден - за погодженням з Укрдержрибгоспом та Інспекцією. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250 від 07.03.2006 )

Внесення річкових суден до Державного суднового реєстру України здійснюється безпосередньо Інспекцією. ( Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 250 від 07.03.2006 )

Порядок погодження реєстрації торговельних та риболовних суден визначається Мінтрансзв'язком разом з Мінагрополітики.

Інспекція веде Державний судновий реєстр України, Укрдержрибгосп - Реєстр риболовних суден, який є складовою частиною Державного суднового реєстру України. ( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 963 від 28.07.2004 )

12. Реєстрації у Державному судновому реєстрі України підлягають:

а) пасажирські, наливні судна, судна, призначені для перевезень небезпечних вантажів, а також буксири незалежно від потужності головних двигунів і валової місткості;

б) самохідні судна, у тому числі риболовні, не зазначені в підпункті "а" цього пункту, з потужністю головних двигунів 55 кВт і більше; ( Підпункт "б" пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963 від 28.07.2004 )

в) судна, не зазначені в підпунктах "а" і "б" цього пункту, валовою місткістю 80 одиниць і більше.

13. Реєстрація здійснюється на підставі погодженої в Інспекції, а для риболовних суден - Укрдержрибгоспу та Інспекції письмової заяви судновласника, зразок якої затверджується Мінтрансзв'язком, що подається до органу державної реєстрації. ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250 від 07.03.2006 )

До заяви додаються такі документи:

а) заповнена судновласником анкета Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується Мінтрансзв'язком;

б) копія документа, що підтверджує право власності на судно;

в) копія обмірного свідоцтва;

г) копія свідоцтва про придатність судна до плавання або документи, що підтверджують проходження судном технічного нагляду, зразок яких затверджується Мінтрансзв'язку, а для риболовних суден - Укрдержрибгоспом; ( Підпункт "г" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250 від 07.03.2006 )

д) копія пасажирського свідоцтва (для пасажирського судна);

е) копія свідоцтва про мінімальний склад екіпажу;

є) копія страхового полісу або іншого документа із зазначенням умов забезпечення цивільної відповідальності судновласника за шкоду від забруднення нафтою, передбачених міжнародними договорами (угодами), до яких приєдналася Україна;

ж) свідоцтво про тимчасове право на плавання під Державним прапором України, якщо воно видавалося;

з) документи, що підтверджують наявність або відсутність заставних зобов'язань; ( Підпункт "з" пункту 13 в редакції Постанови КМ N 250 від 07.03.2006 )

й) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, а у разі належності судна фізичній особі - копія документа, що підтверджує особу власника та його громадянство; ( Підпункт "й" пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250 від 07.03.2006 )

к) документ, що свідчить про виключення судна з реєстру попереднім органом реєстрації (у разі коли судно було зареєстроване). ( Пункт 13 доповнено підпунктом "к" згідно з Постановою КМ N 250 від 07.03.2006 )

Додатково подається документально підтверджена інформація про призначення судна, наявність у нього ідентифікаційних ознак та знімки судна (вигляд з правого та лівого борту). ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 250 від 07.03.2006 )

Для реєстрації риболовного судна крім зазначених документів подаються документально підтверджена інформація про його призначення (траулер кормового тралення, сейнер кошелевого лову тощо) і добову потужність технологічного обладнання, фотокартки судна (вигляд з правого та лівого борту), відомості про попереднього власника. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963 від 28.07.2004 ) ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 963 від 28.07.2004 )

14. Судно, зафрахтоване за договором бербоут-чартеру, на підставі письмової заяви фрахтувальника може бути зареєстроване у Державному судновому реєстрі України тимчасово, на термін, що не перевищує терміну чинності такого договору, якщо на момент реєстрації судна воно не було внесене до суднового реєстру іншої держави або якщо таке судно внесене до суднового реєстру іншої держави, але запис про нього припинено, про що судновласник повинен подати відповідний сертифікат.

У разі коли в іншій державі дозволяється внесення судна до кількох суднових реєстрів, вимога щодо подання сертифіката про припинення запису в судновому реєстрі цієї держави може не виконуватися.

15. Для реєстрації іноземного судна, отриманого судновласником України для експлуатації на умовах бербоут-чартеру, додатково до документів, зазначених у пункті 13, крім копій документів, що підтверджують право власності на судно, додаються:

а) копія договору фрахтування;

б) письмовий дозвіл судновласника на реєстрацію;

в) письмовий дозвіл на реєстрацію компетентного органу держави іноземної реєстрації судна;

г) письмовий дозвіл заставодержателя, якщо судно заставлене.

16. Копії документів, що подаються, повинні бути засвідчені нотаріусом за місцем реєстрації судна або органами, які здійснювали їх оформлення та видачу. ( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 250 від 07.03.2006 )

17. У заяві судновласника зазначається термін реєстрації (постійний чи тимчасовий). У разі тимчасової реєстрації зазначається термін дії договору фрахтування.

18. В анкеті Державного суднового реєстру України, зразок якої затверджується Мінтрансзв'язком, зазначається:

а) ідентифікаційний номер згідно з Порядком про присвоєння судну назви та ідентифікаційного номера суднової станції супутникового зв'язку, що визначається Мінтрансзв'язком;

б) тип судна згідно з класифікацією, передбаченою Міжнародним кодексом щодо управління безпечною експлуатацією суден та запобіганням забрудненню, а саме:

пасажирське судно:

пасажирське високошвидкісне судно;

вантажне високошвидкісне судно;

навалочне судно;

нафтовий танкер;

танкер-хімовоз;

пересувна морська бурова споруда;

газовоз;

інше вантажне судно;

риболовне судно. ( Підпункт "б" пункту 18 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 963 від 28.07.2004 )

Тип іншого судна зазначається на підставі документів, що свідчать про проходження так