Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про гідрометеорологічну діяльність

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 16, ст.95 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3370-IV від 19.01.20
06 -
набирає чинності з 17.02.2006 р.)

Цей Закон визначає загальні правові, економічні, соціальні та організаційні засади провадження гідрометеорологічної діяльності в Україні, правовий статус національної гідрометеорологічної служби та її працівників.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Терміни та визначення

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

гідрометеорологічна діяльність - діяльність національної гідрометеорологічної служби, інших юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб, спрямована на здійснення спостережень за гідрометеорологічними умовами, геофізичними процесами в атмосфері, аналізу й узагальнення отриманих даних, активних впливів на гідрометеорологічні процеси, забезпечення гідрометеорологічною інформацією, прогнозами і попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища органів державної влади, органів місцевого самоврядування, населення, а також гідрометеорологічне обслуговування заінтересованих юридичних та фізичних осіб;

національна гідрометеорологічна служба - система державних органів, підприємств, установ та організацій, що забезпечують виконання комплексу робіт з проведення спостережень, збору, обробки, передачі, зберігання і використання даних у сфері гідрометеорології, кліматології, геофізики атмосфери, а також базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища та надання відповідної інформації;

державна система гідрометеорологічних спостережень - комплексна багаторівнева спостережно-інформаційна система, призначена для проведення систематичних спостережень за гідрометеорологічними умовами, станом атмосфери, забруднення навколишнього природного середовища під впливом природних і антропогенних факторів та забезпечення споживачів інформацією про їх фактичний та очікуваний стан;

гідрометеорологічні спостереження - інструментальні вимірювання та візуальна оцінка гідрометеорологічних умов і стану атмосфери;

спеціалізовані гідрометеорологічні спостереження - гідрометеорологічні та інші спостереження, що провадяться для потреб окремих споживачів;

гідрометеорологічна інформація - сукупність даних про фактичний стан і очікувані зміни гідрометеорологічних умов, отриманих внаслідок спостережень, оброблених та проаналізованих за встановленими методиками і занесених на паперові або технічні носії інформації;

фактична гідрометеорологічна інформація - гідрометеорологічна інформація, отримана за фактичними даними гідрометеорологічних спостережень у конкретний строк;

гідрометеорологічна інформація загального користування - сукупність даних про фактичні та очікувані гідрометеорологічні умови і стан навколишнього природного середовища, отриманих внаслідок стандартних спостережень і оброблених за встановленими методиками, призначених для гідрометеорологічного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування і населення;

термінова гідрометеорологічна інформація - сукупність даних про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища та екстремально високі рівні забруднення навколишнього природного середовища, які підлягають негайному доведенню до відповідних органів та населення для вжиття необхідних заходів для запобігання або ліквідації негативних наслідків;

спеціалізована гідрометеорологічна інформація - сукупність даних про фактичні та очікувані гідрометеорологічні умови і стан забруднення навколишнього природного середовища, отриманих внаслідок стандартних та додаткових спостережень, що використовуються для платного гідрометеорологічного обслуговування заінтересованих юридичних і фізичних осіб в обсягах і формах, що задовольняють їх потреби;

гідрометеорологічний прогноз - науково і методично обгрунтоване передбачення гідрометеорологічних умов або значень окремих елементів погоди, гідрологічного режиму;

матеріали гідрометеорологічних спостережень - результати інструментальних і візуальних гідрометеорологічних спостережень, базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, оброблені та проаналізовані за встановленими методиками і занесені на паперові або технічні носії інформації;

гідрометеорологічне забезпечення - діяльність органів національної гідрометеорологічної служби, спрямована на обов'язкове і систематичне доведення гідрометеорологічної інформації загального користування, а також термінової гідрометеорологічної інформації до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення;

гідрометеорологічне обслуговування - надання користувачам за плату на договірних засадах гідрометеорологічної та іншої інформації.

Стаття 2. Законодавство України у сфері
гідрометеорологічної діяльності

Відносини у сфері гідрометеорологічної діяльності регулюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до нього, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері
гідрометеорологічної діяльності

Основними принципами державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності є:

державне регулювання та контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності;

поєднання державних і громадських інтересів в отриманні та використанні інформації про фактичний стан і очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища;

системність, комплексність, безперервність і репрезентативність гідрометеорологічних спостережень і прогнозування;

додержання вимог стандартів, нормативів та правил метрології, застосування засобів вимірювання, приладів, устаткування, що є безпечними для здоров'я та життя працівників гідрометеорологічної служби, населення і навколишнього природного середовища;

попереджувальний і невідкладний характер гідрометеорологічного забезпечення і обслуговування щодо небезпечних та стихійних гідрометеорологічних явищ;

пріоритетність вимог екологічної безпеки;

безплатність гідрометеорологічного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування і населення інформацією загального користування та платність гідрометеорологічного обслуговування, надання гідрометеорологічних послуг юридичним і фізичним особам;

провадження гідрометеорологічної діяльності на основі принципів міжнародного співробітництва та пріоритету норм міжнародного права.

Стаття 4. Напрями гідрометеорологічної діяльності

Основними напрямами гідрометеорологічної діяльності є провадження спостережень за гідрометеорологічними умовами, геофізичними процесами в атмосфері та базових спостережень за рівнем забруднення навколишнього природного середовища; збір, обробка, передача та зберігання даних спостережень; розроблення гідрометеорологічних прогнозів, гідрометеорологічне забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування і населення; гідрометеорологічне обслуговування та надання гідрометеорологічних послуг заінтересованим юридичним та фізичним особам; здійснення активних впливів на гідрометеорологічні процеси.

Стаття 5. Суб'єкти відносин у сфері
гідрометеорологічної діяльності

Суб'єктами відносин у сфері гідрометеорологічної діяльності є:

спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності та його організації, підприємства і установи;

інші державні органи, юридичні та фізичні особи, що провадять гідрометеорологічну діяльність;

підприємства, установи, організації, громадяни - користувачі гідрометеорологічної інформації.

Стаття 6. Право на провадження
гідрометеорологічної діяльності

Гідрометеорологічна діяльність на території України провадиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності, його організаціями, підприємствами і установами, а також іншими державними органами, юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності. ( Частина перша статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 )

Діяльність гідрометеорологічної служби Збройних Сил України регламентується положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оборони за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Розділ II
Компетенція спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади,
місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування у
сфері гідрометеорологічної діяльності

Стаття 7. Компетенція спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади
у сфері гідрометеорологічної діяльності

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності належить:

реалізація державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності;

здійснення управління у сфері гідрометеорологічної діяльності, координація діяльності у цій сфері інших центральних органів виконавчої влади, затвердження відповідних нормативних актів;

( Абзац четвертий статті 7 виключено на підставі Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

здійснення державного контролю у сфері гідрометеорологічної діяльності;

забезпечення проведення гідрометеорологічних, геліогеофізичних спостережень, фонових радіаційних та базових спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища;

забезпечення збору, обробки, узагальнення отриманої інформації;

забезпечення прогнозування погоди, гідрологічного режиму водних об'єктів, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, врожайності сільськогосподарських культур;

ведення інформаційної бази гідрометеорологічних даних та даних про стан навколишнього природного середовища;

забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та населення безплатною інформацією загального користування про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, попередженнями про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також здійснення гідрометеорологічного обслуговування суб'єктів господарювання незалежно від форм власності, діяльність яких залежить від гідрометеорологічних умов, у тому числі підприємств енергетики, агропромислового комплексу, комунального господарства, цивільної авіації та інших видів транспорту;

здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України та положенням про спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності, яке затверджується у встановленому законодавством порядку.

Стаття 8. Компетенція місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування у сфері гідрометеорологічної
діяльності

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції у сфері гідрометеорологічної діяльності:

сприяють національній гідрометеорологічній службі у провадженні нею своєї діяльності;

надають національній гідрометеорологічній службі у користування будівлі та інші об'єкти, необхідні для виробничих та комунально-побутових потреб;

надають національній гідрометеорологічній службі у користування земельні ділянки, необхідні для розміщення об'єктів, проведення гідрометеорологічних спостережень та інших робіт;

сприяють національній гідрометеорологічній службі у поширенні через засоби масової інформації необхідної гідрометеорологічної інформації;

сприяють в охороні споруд, будівель та інших об'єктів, призначених для провадження гідрометеорологічної діяльності;

вирішують інші питання в межах своєї компетенції відповідно до законодавства.

Розділ III
Правовий статус національної гідрометеорологічної
служби та соціальний захист її працівників

Стаття 9. Система національної гідрометеорологічної служби

До системи національної гідрометеорологічної служби входять спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності, його організації, підприємства і установи та інші державні органи, що здійснюють гідрометеорологічну діяльність.

Стаття 10. Правовий режим майна національної
гідрометеорологічної служби

Правовий режим майна національної гідрометеорологічної служби встановлюється законодавством.

Майно підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби приватизації не підлягає.

Стаття 11. Правове становище та соціальні гарантії працівників
національної гідрометеорологічної служби

Розміри посадових окладів працівників національної гідрометеорологічної служби, надбавок за шкідливі умови праці, за вислугу років у системі національної гідрометеорологічної служби, інші умови оплати праці, а також розмір матеріальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами України.

На період роботи в системі національної гідрометеорологічної служби її працівники можуть забезпечуватися службовими жилими приміщеннями в порядку, встановленому законодавством.

Працівники національної гідрометеорологічної служби, діяльність яких пов'язана з ризиком для життя і здоров'я, підлягають обов'язковому державному страхуванню. Категорії працівників, які підлягають обов'язковому державному страхуванню, порядок і умови страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.

Законодавством можуть встановлюватися й інші гарантії працівникам національної гідрометеорологічної служби.

Неправомірне втручання в гідрометеорологічну діяльність працівника національної гідрометеорологічної служби тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством.

Розділ IV
Державна система гідрометеорологічних спостережень

Стаття 12. Державна система гідрометеорологічних спостережень

Державна система гідрометеорологічних спостережень національної гідрометеорологічної служби складається із стаціонарних і пересувних пунктів та технічних засобів спостережень:

приземних метеорологічних;

геліогеофізичних;

аерологічних;

метеорологічних радіолокаційних;

метеорологічних авіаційних та супутникових;

агрометеорологічних;

гідрологічних (річкових, озерних, морських);

спеціалізованих гідрометеорологічних;

базових спостережень за хімічним та радіоактивним забрудненням навколишнього природного середовища.

Розміщення пунктів державної системи гідрометеорологічних спостережень здійснюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності з урахуванням необхідності забезпечення всебічного вивчення гідрометеорологічного режиму, рівня забруднення навколишнього природного середовища України, гідрометеорологічного прогнозування і забезпечення.

Обсяг робіт та кількість пунктів спеціалізованих гідрометеорологічних спостережень, що виконуються на замовлення, встановлюються за погодженням із замовниками, для потреб яких виконуються ці роботи.

Управління діяльністю державної системи гідрометеорологічних спостережень здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності через його центральну геофізичну обсерваторію, головні центри за напрямами діяльності, центр по гідрометеорології Автономної Республіки Крим, регіональні, обласні центри по гідрометеорології, обсерваторії, гідрометеорологічні бюро, гідрометеорологічні та спеціалізовані станції.

Стаття 13. Охоронні зони навколо об'єктів, призначених для
гідрометеорологічних спостережень та інших видів
гідрометеорологічної діяльності

З метою відвернення негативного впливу господарської та іншої діяльності на процес проведення гідрометеорологічних, геліогеофізичних спостережень та базових спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища, що провадяться гідрометеорологічними станціями і постами, та збереження їх репрезентативності навколо цих об'єктів встановлюються охоронні зони.

В охоронних зонах забороняється розміщення та експлуатація об'єктів, що можуть негативно впливати на якість спостережень, створювати небезпеку для працівників, які їх проводять, перешкоджати нормальному функціонуванню гідрометеорологічних станцій та постів.

Порядок встановлення охоронних зон навколо об'єктів, призначених для гідрометеорологічних спостережень та інших видів гідрометеорологічної діяльності, режим їх використання встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14. Програма та обсяги гідрометеорологічних спостережень,
вимоги до проведення вимірювань

Програма та обсяги гідрометеорологічних спостережень та порядок проведення вимірювань визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час гідрометеорологічних робіт, повинні пройти повірку (атестацію), а відповідні методики виконання вимірювань мають бути атестовані в порядку, встановленому законодавством.

Порядок сертифікації засобів вимірювань загальнотехнічного та гідрометеорологічного призначення встановлюється законодавством.

Стаття 15. Державний облік і реєстрація матеріалів
гідрометеорологічних спостережень

Матеріали гідрометеорологічних спостережень підлягають обов'язковому державному обліку і державній реєстрації з метою їх узагальнення, збереження і використання.

Суб'єкти гідрометеорологічної діяльності незалежно від форм власності, крім користувачів, в обов'язковому порядку передають матеріали гідрометеорологічних спостережень на зберігання спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Державний облік, реєстрація і зберігання матеріалів гідрометеорологічних спостережень провадяться галузевим державним архівом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Положення про галузевий державний архів затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі архівної справи.

Розділ V
Гідрометеорологічне забезпечення та обслуговування

Стаття 16. Гідрометеорологічне забезпечення

Види гідрометеорологічного забезпечення та порядок його здійснення визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування і населення гідрометеорологічною інформацією загального користування здійснюється безплатно.

Гідрометеорологічне забезпечення Збройних Сил України здійснюється:

у мирний час - згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері оборони;

в особливий період - згідно з установленим законодавством порядком роботи в цей період органів державної влади та господарського комплексу.

Стаття 17. Гідрометеорологічне обслуговування
та надання інших послуг

Гідрометеорологічне обслуговування та надання інших послуг у сфері гідрометеорологічної діяльності здійснюється організаціями, підприємствами та установами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності за плату в обсягах і формах, що визначається на договірних засадах.

Перелік гідрометеорологічної інформації та інших послуг, що надаються за плату, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Розділ VI
Державне регулювання у сфері гідрометеорологічної
діяльності

Стаття 18. Державне регулювання у сфері
гідрометеорологічної діяльності

Державне регулювання у сфері гідрометеорологічної діяльності здійснюється шляхом формування державної політики в цій сфері та контролю за додержанням законодавства під час її провадження. ( Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006 )

Стаття 19. Органи, що здійснюють державний контроль у сфері
гідрометеорологічної діяльності та їх повноваження

Державний контроль у сфері гідрометеорологічної діяльності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності та його органами на місцях.

Органи державного контролю у сфері гідрометеорологічної діяльності перевіряють:

застосування засобів вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань, які використовуються під час проведення гідрометеорологічних спостережень;

якість, комплексність та єдність гідрометеорологічних спостережень, додержання законодавства щодо проведення гідрометеорологічних спостережень, їх обробки та зберігання;

додержання вимог законодавства щодо забезпечення і обслуговування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, визначених цим Законом, необхідною гідрометеорологічною інформацією;

своєчасність і правильність ведення державного обліку, реєстрації гідрометеорологічної інформації та банку гідрометеорологічних даних, а також здійснення передачі гідрометеорологічних матеріалів до галузевого державного гідрометеорологічного архіву спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності.

( Абзац шостий частини другої статті 19 виключено на підставі Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

( Статтю 20 виключено на підставі Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

Розділ VII
Фінансування і матеріально-технічне забезпечення
національної гідрометеорологічної служби

Стаття 21. Фінансування національної гідрометеорологічної служби

Фінансування діяльності національної гідрометеорологічної служби здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Порядок використання коштів Державного бюджету України на здійснення гідрометеорологічної діяльності встановлюється законодавством.

Стаття 22. Позабюджетне фінансування національної
гідрометеорологічної служби

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності може створювати фонд підтримки національної гідрометеорологічної служби. Порядок формування і використання коштів фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.

Джерелами надходжень до цього фонду можуть бути:

кошти, отримані за гідрометеорологічне обслуговування та надання гідрометеорологічних та інших послуг;

добровільні внески юридичних та фізичних осіб;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

Стаття 23. Матеріально-технічне забезпечення національної
гідрометеорологічної служби

Матеріально-технічне забезпечення діяльності національної гідрометеорологічної служби здійснюється відповідно до Державної програми економічного і соціального розвитку України, державних гідрометеорологічних програм.

Технічне обладнання, матеріали та устаткування можуть надаватися національній гідрометеорологічній службі на підставі договорів, у тому числі міжнародних, а також як благодійні внески.

Розділ VIII
Міжнародне співробітництво у сфері
гідрометеорологічної діяльності

Стаття 24. Міжнародне співробітництво
у сфері гідрометеорологічної діяльності

Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері гідрометеорологічної діяльності відповідно до міжнародних двосторонніх та багатосторонніх договорів, сприяє формуванню і розвитку єдиних міжнародних глобальних і регіональних гідрометеорологічних і пов'язаних з ними геофізичних систем спостережень і обміну інформацією.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності за дорученням Кабінету Міністрів України бере участь у підготовці міжнародних договорів України, представляє і захищає інтереси України з питань гідрометеорологічної діяльності, взаємодіє з міжнародними організаціями і національними гідрометеорологічними службами інших країн, а також укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері гідрометеорологічної діяльності координує міжнародну діяльність з цих питань, що провадиться іншими юридичними і фізичними особами України.

Розділ IX
Відповідальність за порушення законодавства у
сфері гідрометеорологічної діяльності

Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства у сфері
гідрометеорологічної діяльності

Порушеннями законодавства у сфері гідрометеорологічної діяльності є:

недодержання вимог щодо господарської та іншої діяльності в охоронних зонах пунктів гідрометеорологічних спостережень;

знищення або пошкодження гідрометеорологічних споруд, обладнання та приладів;

недодержання стандартів, нормативів, регламентів експлуатації технічних засобів та приладів загальнотехнічного і гідрометеорологічного призначення, що можуть негативно впливати на якість та об'єктивність гідрометеорологічних даних;

провадження гідрометеорологічної діяльності засобами, що можуть негативно впливати на погоду, клімат, навколишнє природне середовище;

створення перешкод у здійсненні державного контролю за гідрометеорологічною діяльністю;

надання або поширення свідомо неправдивих гідрометеорологічних відомостей;

( Абзац восьмий частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 3370-IV від 19.01.2006 )

незаконне втручання у провадження гідрометеорологічної діяльності.

Законодавством України може передбачатися відповідальність і за інші порушення у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Особи, винні в порушенні законодавства у сфері гідрометеорологічної діяльності, притягуються до дисциплінарної, адміністративної, цивільної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

Розділ X
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 лютого 1999 року
N 443-XIV